Menetlus : 2015/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0142/2015

Esitatud tekstid :

B8-0142/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0040

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 138kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.935v01-00
 
B8-0142/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))


Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP))  
B8‑0142/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Iraagi ja Süüria kohta, eelkõige 15. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2170 (2014) ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni S-22/1,

–       võttes arvesse Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 14. novembril 2014 avaldatud aruannet „Rule of Terror: Living under ISIS in Syria” („Terrorivõim. Elu Süürias ISISe võimu all”),

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–       võttes arvesse NATO 5. septembri 2014. aasta tippkohtumise deklaratsiooni,

–       võttes arvesse 24. juunil 2013. aastal vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–       võttes arvesse 15. septembril 2014. aastal Pariisis toimunud Iraagi rahu ja julgeolekut käsitleva rahvusvahelise konverentsi järeldusi,

          võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahel ning oma 17. jaanuari 2013. aasta seadusandlikku resolutsiooni selle partnerluse kohta(1),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Süürias kestev vägivaldne kriis on põhjustanud lähiajaloo seisukohalt enneolematu ulatusega humanitaarkatastroofi, mille käigus on hukkunud rohkem kui 200 000 isikut, kellest enamik olid tsiviilisikud, rohkem kui 7,6 miljonit isikut on riigisisesed põgenikud ja rohkem kui 12,2 miljonit süürlast vajab Süürias hädaabi; arvestades, et üle 3,5 miljoni inimese on Süüriast põgenenud, valdavalt Liibanoni (1 160 468 pagulast), Türki (1 623 839), Jordaaniasse (621 773), Iraaki 235 563) ja Egiptusse/Põhja-Aafrikasse (160 772);

B.     arvestades, et humanitaarolukord Iraagis halveneb jätkuvalt ja vajadused kasvavad; arvestades, et Iraagis vajab üle 5,2 miljoni inimese hädasti humanitaarabi ja üle 2,1 miljoni inimese on riigisisesed põgenikud; arvestades, et ISi kontrolli all olevates piirkondades elab 3,6 miljonit inimest, kellest üle 2,2 miljoni vajab viivitamatut abi, ja arvestades, et nendele inimestele on eriti raske ligi pääseda; arvestades, et Iraak on vastu võtnud üle 233 000 Süüria pagulase;

C.     arvestades, et komisjon reageerib humanitaarvajadustele, abistades iraaklastest riigisiseseid põgenikke ja Iraagi pagulasi Jordaanias, Liibanonis ja Türgis ning Süüria pagulasi Iraagis; arvestades, et 2014. aastal oli EL koos oma liikmesriikidega tähtsuselt teine Iraagile antava humanitaarabi rahastaja, andes 163 miljonit eurot; arvestades, et samuti aktiveeriti ELi kodanikukaitse mehhanism, et aidata kaasa abi ja oskusteabe kiirele kasutuselevõtule piirkonnas;

D.     arvestades, et IS/Da'esh on vallutanud osa Loode-Iraagist, sh Iraagi suuruselt teise linna Mosuli, ja arvestades, et sellele järgnesid Iraagi kodanike massilised hukkamised, islamiseaduse ehk šariaadi range tõlgendamise pealesurumine, sh ebainimlikud ja julmad meeste, naiste ja laste karistamised, šiiitide, sufide, sunniitide ja kristlaste palvekohtade ja pühamute hävitamine ning tsiviilelanike vastaste muude võigaste koleduste toimepanemine, mille all eriti tugevalt kannatavad naised ja lapsed;

E.     arvestades, et IS/Da'esh on Põhja-Iraagis ja Süürias alustanud süstemaatilisi etnilise puhastuse kampaaniaid, pannes seal etniliste ja usuliste vähemuste vastu toime sõjakuritegusid, nagu inimeste massiline ebaseaduslik hukkamine ja röövimine; arvestades, et ÜRO on juba esitanud teateid naiste kavakindla tapmise, usuvahetusele sundimise, röövimise ja müümise kohta, naiste ja laste orjastamise kohta, laste enesetapuründajateks värbamise ning seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise ja piinamise kohta; arvestades, et ISi/Da'eshi rünnakud on suunatud kristlaste, jeziidi, türkmeeni, šabaki, kakai, sabiani ja šiiidi kogukondade ning paljude sunniidi moslemite vastu;

F.     arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti väitel on peaaegu 50 % kõikidest süürlastest kaotanud oma kodu ja 40 % pagulastest on sunnitud elama nõuetele mittevastavates elamistingimustes; arvestades, et ÜRO andmetel elab kolm süüria elanikku neljast vaesuses ning töötuse määr on suurem kui 50 %; arvestades, et kaks kolmandikku Süüria pagulastest Jordaanias elab allpool vaesuspiiri ja 55 % pagulastest Liibanonis elab nõuetele mittevastavates varjupaikades; arvestades, et vastuvõtvates riikides on vallandunud pagulaste vastane vägivald ja diskrimineerimine;

G.     arvestades, et Lähis-Idasse on saabunud külm talv ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on kiirendanud oma talveabi andmist ning käivitanud 26 miljoni USD suuruse talveabikava, et aidata miljoneid kaitsetuid inimesi selles piirkonnas; arvestades, et hoolimata pingutustest on paljud pagulased sunnitud elama pooleliolevates ehitistes ja ebapiisavates varjualustes miinuskraadidega temperatuuri, tugeva lumesaju ja tuule käes; arvestades, et ligikaudu 740 000 iraaklasest riigisisest põgenikku elab nõuetele mittevastavates tingimustes ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet astub samme, et anda Iraagis 600 000 riigisisesele põgenikule talvetoetust;

H.     arvestades, et 1,3 miljoni lapse hulgast, kellele abi on suunatud, saavad UNICEFi talveabi Süürias, Iraagis, Liibanonis, Jordaanias ja Türgis 916 000 last; arvestades, et UNICEF ja Maailma Toiduprogramm käivitasid 2015. aasta jaanuaris talvise raha-abi kampaania, et anda 41 000 kaitsetule pagulaslapsele Za’atari ja Azraqi laagrites 14 Jordaania dinaari, et nende pered saaksid neile talveriideid osta;

I.      arvestades, et Human Rights Watchi 2014. aasta novembri hinnangul oli IS/Da'esh alates 2014. aasta augusti alguse rünnakutest röövinud ja/või tapnud enam kui 3133 jeziidi, sh ka lapsi; arvestades, et enam kui 50 000 jeziidi on pidanud oma kodu maha jätma, ning arvestades, et 300 röövitul, kellest enamik olid naised ja lapsed, on õnnestunud ISi vangistusest põgeneda; arvestades, et jeziidi naiste vastu kasutatakse süsteemset seksuaalvägivalda ja orjastamist; arvestades, et hiljutiste teadete kohaselt on naised pärast vägistamist või sundabielu ISi/Da'eshi võitlejatega sooritanud enesetappe;

J.      arvestades, et mitmetele üleskutsetele vaatamata ei täida rahvusvaheline kogukond siiski süürlaste ja iraaklaste ning pagulasi vastuvõtvate riikide vajadusi; arvestades, et Kyung-wha Kangi (ÜRO abipeasekretär humanitaarküsimustes) andmetel pärsib ebapiisav rahastamine ÜRO meetmete võtmist, kuna vajaminevast 2,3 miljardist USA dollarist on saadud kõigest 39 %; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti väitel on kõnealustes piirkondades endiselt väga keeruline tegutseda ning anda tsiviilisikutele ja pagulastele vajalikku abi;

1.      mõistab resoluutselt hukka ISi/Da'eshi toime pandud süstemaatilised ja laialdased inimõiguste rikkumised ja vägivallateod, sealhulgas pantvangide hukkamised ja igasuguse vägivalla kasutamise usulise ja etniliste kuuluvuse alusel ning vägivalla naiste ja laste vastu; avaldab ISi/Da'eshi toime pandud koleduste ohvritele sügavat kaastunnet ning nõuab kõikide pantvangide viivitamatut vabastamist;

2.      rõhutab, et IS/Da'esh kujutab endast Iraagi ja Süüria ning laiema Lähis-Ida piirkonna jaoks surmaohtu; toonitab, et ISi/Da'eshi ohuga toimetulekuks on vaja terviklikku käsitust, mis hõlmaks sõjalist, poliitilist, humanitaar- ja arengumõõdet;

3.      on seisukohal, et arvestades ISi/Da'eshi genotsiidile suunatud ja ekspansionistlikku olemust ja ohtu, mida see endast kogu maailmale ja eelkõige Euroopa julgeolekule kujutab, ei tule selle ohu pelk ohjeldamine enam kõne alla, ning et kõik praegu ISi/Da'eshi kontrolli all olevad territooriumid tuleks vabastada; toetab seepärast globaalset ISi/Da'eshi vastast kampaaniat ja rõhutab vajadust teha koostööd kõigi piirkondlike ja kohalike osalejatega, kes pühenduvad ISi/Da'eshi alistamisele ühise, mitmetahulise ja pikaajalise strateegia abil; rõhutab sellega seoses, et igasuguses sõjalises kampaanias ISi/Da'eshi kontrolli all olevate territooriumide vabastamiseks tuleb rangelt kinni pidada rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja rahvusvahelistest inimõiguste normidest, et vältida edasist elude kaotust ja äärmuslastele õigustuste kättemängimist ning hoida ära pagulaste ja riigisiseste põgenike uusi laineid;

4.      on seisukohal, et Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ja kaugemalgi jõudu koguva äärmusliku terrorismiohu alistamine on Euroopa Liidu sisese terrorismivastase võitluse jaoks kriitilise tähtsusega, sest terrorismi levimine aitab tegelikult kaasa Euroopa-sisesele radikaliseerumisele;

5.      rõhutab, et pikaajalises perspektiivis saab üksnes tõeline ja kaasav rahvuslik lepitusprotsess Süüria ja Iraagi erinevate etniliste ja usurühmituste, sh sunniidi moslemite vahel luua tingimused, mis jätaks ISi/Da'eshi, al-Qaeda, al-Nusra ja nendega seotud äärmuslikud organisatsioonid ilma sunniidi araablaste toetusest; palub Iraagi ametivõimudel ja rahvusvahelisel üldsusel hoiduda piirkondades, mis praegu on ISi/Da'eshi kontrolli all, kättemaksust sunniitidele pärast seda, kui need piirkonnad on ISi/Da'eshi võimu alt vabastatud;

6.      rõhutab, et rahvusvahelisel üldsusel on vaja suurendada jõupingutusi abi vajavatele inimestele humanitaarabi andmisel; nõuab, et kõik abiandjad täidaksid oma lubadusi ja toimetaksid abi kohale nii kiiresti kui võimalik; peab tervitatavaks liikmesriikide kui finantsabi suurima andja võetud kohustusi ja lubadusi tulevikuks; nõuab, et EL suurendaks oma rahalist toetust ÜRO humanitaarabiprogrammidele ja tugevdaks koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega;

7.      rõhutab, et kriisi enneolematut ulatust arvestades peab ELi ja kogu rahvusvahelise üldsuse jaoks olema esmatähtis leevendada nende miljonite süürlaste ja iraaklaste kannatusi, kes vajavad esmatarbekaupu ja põhiteenuseid; mõistab hukka humanitaarabi osutamise püüete järjekindla nurjamise ning kutsub kõiki konflikti osalisi üles järgima üldisi inimõiguste norme, soodustama humanitaarabi ning toetuse andmist kõikide võimalike kanalite kaudu, sealhulgas piiri- ja konfliktiüleselt, ning tagama kõikide meditsiini- ja humanitaartöötajate turvalisuse kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu eri resolutsioonidega;

8.      kutsub kõiki konflikti osapooli üles järgima rahvusvahelist humanitaarõigust, et tagada tsiviilisikute kaitse, nende takistamatu ligipääs tervishoiuteenustele ja humanitaarabile, ning võimalus lahkuda vägivallast mõjutatud aladelt turvaliselt ja väärikalt;

9.      on veendunud, et viivitamatut humanitaarabi ja kaitset on vaja täiendada pikaajaliste strateegiatega, millega toetada tagasipöördujate, riigisiseste põgenike ja pagulaste sotsiaal-, majanduslikke ja kultuurilisi õigusi ja elatise saamise võimalusi ning edendada juhtimist ja kaasatust, et nad saaksid valida endale sobivad jätkusuutlikud lahendused, mis tagavad inimeste arengu ja turvalisuse; on seisukohal, et vaja on arvesse võtta mitmekordse ja mitmevormilise diskrimineerimise all kannatavate naiste ja laste eri rühmade konkreetseid riske ja erivajadusi;

10.    väljendab eriti suurt muret asjaolu pärast, et sagenenud on igat liiki vägivald naiste vastu, keda ISi/Da'eshi liikmed on vangistanud, vägistanud, seksuaalselt väärkohelnud ja inimkaubanduse ohvriks muutnud; palub Euroopa välisteenistusel, komisjonil ja liikmesriikidel tegeleda eriti jeziidi naiste vajadustega, keda IS/Da'esh orjastab / on orjastanud, ning eelkõige luua mehhanism, mis võimaldaks trauma läbi elanud Süüriast ja Iraagist pärit naistel saada traumajärgset eriravi ja nõustamist, mis vastab nende vajadustele, sh liikmesriikides; nõuab tugevama surve avaldamist riikidele, kuhu on viidud osa nendest naistest, näiteks Saudi-Araabia, et tagada nende vabastamine ja ümberasustamine riikidesse, kus nad saavad elada vabalt ja turvaliselt;

11.    peab tervitatavaks komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (DG ECHO) büroo jõupingutusi Iraagi Kurdistani piirkonna pealinnas Arbīlis piirkonna humanitaarolukorra lahendamisel; rõhutab, et DG ECHO ja komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraadi (DG DEVCO) vahel on vaja rohkem ja paremat kooskõlastamist, et tagada abi seda vajavatele inimestele parimal ja tõhusamal viisil;

12.    mõistab jätkuvalt hukka laiemas piirkonnas ISi/Da'eshi poolt LGBT inimeste vastu täiesti karistamatult toime pandavad vägivalla- ja mõrvateod; juhib tähelepanu asjaolule, et LGBT inimeste olukord piirkonnas on eriti haavatav, võttes arvesse, et neile pakutav perekonna ja kogukonna toetus ja valitsuse kaitse on piiratud ning et nende turvalisus on pagulaskogukondades ja teatavates vastuvõtvates ühiskondades jätkuvalt ohus; kutsub Iraagi valitsust, ELi Iraagi delegatsiooni ja piirkonnas asuvaid liikmesriikide saatkondi üles pakkuma LGBT inimestele kaitset ja kiirendama turvalisuse kaalutlustel põgenevate LGBT inimeste otsest ümberasustamist;

13.    kutsub liikmesriike üles menetlema kiiremini varjupaigataotlusi üha suurenevalt hulgalt Süüria pagulastelt, kes põgenevad konfliktipiirkondadest; nõuab, et EL tegeleks sageli hukatuslike üle Vahemere toimuvate põgenemiste probleemiga ja rakendaks kooskõlastatud strateegiat, mille eesmärk on päästa elusid, ning toetaks liikmesriike, keda ebaseaduslike sisserändajate ja varjupaigaotsijate massiline saabumine kõige rohkem mõjutab;

14.    ergutab liikmesriike üles näitama solidaarsust naaberriikidega, sh pagulaste elu päästva abi andmise ja kiirendamisega ümberasustamise ja muude seaduslike riiki vastuvõtmise vormide kaudu; on seisukohal, et kõige kaitsetumad pagulased tuleks seada esmatähtsale kohale ja neile tuleks täielikult tagada kõik nende 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni kohased õigused;

15.    toetab ÜRO Inimõiguste Nõukogu taotlust ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole saata kiiresti missioon Iraaki, et uurida ISi ja sellega seotud terrorirühmituste toimepandud inimsusevastaseid kuritegusid ning inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide rikkumisi ja kuritarvitamist ning teha kindlaks selliste kuritarvitamiste ja rikkumistega seotud faktid ja asjaolud, et hoida ära karistamatuse levik ja tagada täielik vastutuselevõtmine;

16.    nõuab ELi büroo avamist Arbīlis, et parandada ELi meetmete mõjusust ja nähtavust kohapeal, sh humanitaar- ja arenguabi kooskõlastamist;

17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ja kõigile Süüria konflikti osalistele.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0023.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika