Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0142/2015

Ingivna texter :

B8-0142/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0040

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 141kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.935v01-00
 
B8-0142/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))


Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))  
B8‑0142/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak och Syrien, särskilt slutsatserna av den 15 december 2014,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) och 2170 (2014) och FN:s människorättsråds resolution S-22/1,

–       med beaktande av rapporten av den 14 november 2014, Skräckväldet: att leva under Isis i Syrien (Rule of Terror: Living under ISIS in Syria), från FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Arabrepubliken Syrien,

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

–       med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte den 5 september 2014,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

–       med beaktande av slutsatserna från den internationella konferensen om fred och säkerhet i Irak, som hölls i Paris den 15 september 2014,

–       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin lagstiftningsresolution av den 17 januari 2013 om detta partnerskap(1),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den pågående våldskrisen i Syrien har utmynnat i en humanitär katastrof av sällan skådad omfattning, där mer än 200 000 människor har dödats, de flesta av dem civila, mer än 7,6 miljoner människor har blivit flyktingar i sitt eget land och mer än 12,2 miljoner syrier är i desperat behov av bistånd i Syrien. Över 3,5 miljoner syrier har flytt från sitt hemland, huvudsakligen till Libanon (1 160 468 flyktingar), Turkiet (1 623 839), Jordanien (621 773), Irak (235 563) och Egypten/Nordafrika (160 772).

B.     Den humanitära situationen i Irak fortsätter att försämras och behoven ökar. Mer än 5,2 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd, och mer än 2,1 miljoner irakier är flyktingar i sitt eget land. Antalet invånare i de IS-kontrollerade områdena uppgår till 3,6 miljoner, av vilka 2,2 miljoner är i akut behov av hjälp. Dessa människor är det också särskilt svårt att nå ut till. Irak har också tagit emot över 233 000 syriska flyktingar.

C.     Kommissionen möter de humanitära behoven genom att hjälpa irakiska internflyktingar och irakiska flyktingar i Jordanien, Libanon och Turkiet, samt syriska flyktingar i Irak. Under 2014 var EU och dess medlemsstater den näst största givaren av humanitärt bistånd och gav 163 miljoner euro. Europeiska unionens civilskyddsmekanism aktiverades också för att göra det lättare att snabbt tillföra regionen bistånd och expertis.

D.     Efter det att delar av nordvästra Irak, inbegripet Iraks näst största stad, Mosul, erövrats av IS/Daesh följde summariska avrättningar av irakiska medborgare och av att en sträng tolkning av sharialagen påtvingades invånarna, bland annat i form av grymma och omänskliga straff mot män, kvinnor och barn, förstörelse av shiitiska, sufiska, yazidiska, sunnitiska och kristna gudstjänstlokaler och helgedomar samt andra grymheter mot civilbefolkningen, som framför allt drabbar kvinnor och barn.

E.     IS/Daesh har inlett systematiska kampanjer av etnisk utrensning i norra Irak och Syrien och begår krigsförbrytelser, bland annat i form av olagliga massmord och bortföranden, mot etniska och religiösa minoriteter. FN har redan rapporterat om att människor målinriktat dödats, tvingats omvända sig och/eller bortförts, att kvinnor sålts, att kvinnor och barn förslavats, att barn värvats att bli självmordsbombare samt att sexuella och fysiska övergrepp begåtts och tortyr utövats. IS/Daesh har riktat in sig på kristna, yazidiska, turkmenska, shabakiska, kakaiska, sabéeiska och shiitiska befolkningsgrupper, liksom många sunnimuslimer.

F.     FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har uppgett av nästan 50 procent av alla syrier har förlorat sina hem och att 40 procent av flyktingarna tvingas leva under undermåliga förhållanden. Enligt FN lever tre av fyra syrier i fattigdom och arbetslösheten överstiger 50 procent. Två tredjedelar av de syriska flyktingarna i Jordanien lever under fattigdomsgränsen, och 55 procent av flyktingarna i Libanon bor i undermåliga bostäder. Våldet och diskrimineringen mot flyktingarna i värdländerna har ökat.

G.     Mellanöstern har drabbats av en sträng vinter och UNHCR har utökat sin vinterhjälp genom att lansera en vinterplan på 206 miljoner US-dollar för att hjälpa miljontals utsatta människor i regionen. Trots de insatser som gjorts tvingas många flyktingar bo i hus som inte är färdigbyggda och i olämpliga bostäder där de är utsatta för temperaturer under fryspunkten, djup snö och hårda vindar. Uppskattningsvis 740 000 irakiska internflyktingar bor i undermåliga bostäder och UNHCR försöker nå ut till 600 000 av dem med vinterhjälp i Irak.

H.     I Syrien, Irak, Libanon, Jordanien och Turkiet tillhandahåller Unicef vinterbistånd till 916 000 av de 1,3 miljoner barn som utgör målgrupp för biståndet. Unicef och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) har inlett en kampanj för kontant vinterhjälp i januari 2015 för att 41 000 utsatta flyktingbarn i lägren Za'atari och Azraq ska få 14 jordanska dinarer var, för att deras familjer ska kunna köpa vinterkläder åt dem.

I.      Enligt uppskattningar från Human Rights Watch i november 2014 har över 3 133 yazidier, bland dem också barn, kidnappats och/eller dödats av IS/Daesh, alltsedan IS/Daesh inledde sina angrepp i början av augusti. Över 50 000 yazidier har tvångsförflyttats – 300 av dem som bortförts, mestadels kvinnor och barn, har lyckats fly från fångenskap hos IS. Yazidiska kvinnor utsätts systematiskt för sexuellt våld och görs till slavar och enligt aktuella rapporter har kvinnor begått självmord efter att ha våldtagits eller tvingats gifta sig med militanta IS/Daesh-anhängare.

J.      Trots alla vädjanden lyckas världssamfundet inte tillgodose behoven hos syrierna och irakierna eller hos de länder som härbärgerar flyktingarna. Enligt FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor, Kyung-wha Kang, lider FN:s insatser i dag brist på pengar, eftersom man bara fått 39 procent av de 2,3 miljarder US-dollar som behövs. UNHCR har påpekat att det fortfarande är mycket svårt att verka i området och ge civila och flyktingar den hjälp de behöver.

1.      Europaparlamentet fördömer skarpt de systematiska och utbredda övergreppen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som IS/Daesh gjort sig skyldig till i Irak och Syrien, bland annat att personer som tagits som gisslan dödats, liksom allt våld mot personer på grund av deras religionstillhörighet och etniska tillhörighet och våldet mot kvinnor och barn. Parlamentet uttrycker sin djupa sympati för offren för de grymheter som IS/Daesh begått, och yrkar på att alla som hålls som gisslan omedelbart ska friges.

2.      Europaparlamentet betonar att IS/Daesh utgör ett allvarligt hot mot folket i Irak och Syrien och i Mellanöstern överlag. Parlamentet framhåller att det behövs ett integrerat synsätt, som tar hänsyn till de militära, politiska, humanitära och utvecklingsmässiga aspekterna, för att hantera hotet från IS/Daesh.

3.      Europaparlamentet anser, med tanke på att IS/Daesh begår folkmord och breder ut sig allt mer och med tanke på det hot som IS utgör globalt, och mot den europeiska säkerheten i synnerhet, att man inte bara kan acceptera att hotet finns där. Parlamentet anser också att samtliga territorier som för närvarande kontrolleras av IS/Daesh bör befrias. Därför stöder parlamentet den globala kampanjen mot IS/Daesh och betonar att man måste samarbeta med alla de regionala och lokala aktörer som arbetar för att besegra IS genom en gemensam, mångfasetterad och långsiktig strategi. Parlamentet betonar att varje militär kampanj för att befria de territorier som kontrolleras av IS/Daesh bör vara i strikt överensstämmelse med internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, så att man undviker att orsaka fler dödsoffer och gynna den extremistiska agendan, och så att man även undviker att skapa nya strömmar av flyktingar och internflyktingar.

4.      Europaparlamentet anser att det för att bekämpa terrorismen i Europeiska unionen är av största betydelse att man övervinner det extremistiska terrorhot som breder ut sig i Mellanöstern och Nordafrika och därutöver, eftersom denna utbredning gynnar radikaliseringen inom EU.

5.      Europaparlamentet betonar att det på lång sikt krävs en genuin och inkluderande nationell försoningsprocess mellan de olika etniska och religiösa grupperna i Syrien och Irak, inbegripet sunnimuslimerna, för att skapa en miljö där IS/Daesh, al-Qaida, al-Nusra och associerade extremistorganisationer inte längre vinner stöd bland den arabiska sunnibefolkningen. De irakiska myndigheterna och världssamfundet uppmanas att undvika att ta ut hämnd mot sunnibefolkningen i de områden som för närvarande kontrolleras av IS/Daesh, när dessa områden har befriats från IS/Daesh.

6.      Europaparlamentet framhåller att världssamfundet måste utöka sina insatser för att erbjuda humanitärt stöd till de behövande befolkningarna. Samtliga givare uppmanas att fullgöra sina åtaganden och tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt. Parlamentet välkomnar de åtaganden som gjorts av medlemsstaterna, som tillsammans är de främsta givarna av ekonomiskt stöd, liksom deras utfästelser för framtiden, och uppmanar EU att öka sitt bidrag till FN:s humanitära program och stärka sitt samarbete med internationella organisationer.

7.      Europaparlamentet betonar att EU och världssamfundet som helhet, med tanke på krisens exempellösa omfattning, måste ge prioritet åt att minska lidandet för de miljoner syrier och irakier som saknar grundläggande förnödenheter och tjänster. Parlamentet fördömer de ständiga försöken att förhindra humanitära biståndsleveranser, och uppmanar alla parter som är inblandade i konflikten att respektera de allmänna mänskliga rättigheterna, underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla tänkbara kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare, såsom det förutsätts i FN:s säkerhetsråds resolutioner.

8.      Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att följa internationell humanitär rätt och att se till att civilbefolkningen skyddas, får obehindrad tillgång till sjukvård och humanitärt bistånd och ges möjlighet att lämna våldsdrabbade områden under säkra och värdiga former.

9.      Europaparlamentet är övertygat om att omedelbart humanitärt bistånd och skydd måste åtföljas av långsiktiga strategier för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och försörjningsmöjligheter för återvändande, internt fördrivna och flyktingar, samt förbättrat ledarskap och stärkt deltagande, i syfte att ge dem möjlighet att välja varaktiga lösningar som kan bidra till mänsklig utveckling och människors säkerhet. Parlamentet anser att det är nödvändigt att utreda de specifika riskerna och särskilda behoven för olika grupper av kvinnor och barn som har utsatts för diskriminering på flera samverkande grunder.

10.    Europaparlamentet är i synnerhet bestört över att alla former av våld mot kvinnor har ökat. De frihetsberövas, våldtas, utsätts för sexuella övergrepp och säljs till medlemmar av IS/Daesh. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att särskilt tillgodose behoven hos yazidiska kvinnor som är eller har varit förslavade av IS/Daesh och att i synnerhet inrätta en mekanism för att kunna erbjuda särskild skräddarsydd posttraumatisk behandling och rådgivning till dessa kvinnor, även i medlemsstaterna. Parlamentet vill se starkare påtryckningar mot de länder till vilka några av dessa kvinnor har flyttats, såsom Saudiarabien, för att se till att kvinnorna friges och flyttas till länder där de kan leva i frihet och säkerhet.

11.    Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), närmare bestämt dess kontor i Erbil, huvudstad i den kurdiska regionen i Irak, för att ta itu med den humanitära situationen i regionen. Parlamentet betonar att mer och bättre samordning behövs mellan Echo och kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (Devco), för att kunna hjälpa de behövande befolkningarna på bästa sätt och så verksamt som möjligt.

12.    Europaparlamentet fördömer än en gång det våld som IS/Daesh utövat och de mord som IS begått mot hbt-personer i hela regionen, vilket har skett helt ostraffat. Parlamentet påpekar att hbt-personerna i regionen är i särskilt stor fara, eftersom det stöd de kan vänta sig från sina familjer och samhällen liksom från sina regeringar ofta är begränsat, och deras säkerhet fortsätter att vara i fara i flyktingsamhällen och även i vissa värdsamhällen. Den irakiska regeringen, EU-delegationen till Irak och medlemsstaternas ambassader i regionen uppmanas att ge hbt-personer skydd och skynda på en direkt vidarebosättning för hbt-personer som flyr av säkerhetsskäl.

13.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skynda på handläggningen av asylansökningar från det ökande antalet syriska flyktingar som flyr från konfliktområdena. EU uppmanas att ta itu med frågan om de ofta livsfarliga resorna över Medelhavet och att genomföra en samordnad strategi för att rädda liv samt att tillhandahålla stöd för de medlemsstater som drabbas hårdast av masstillströmningen av irreguljära migranter och asylsökande vid sina kuster.

14.    Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att visa solidaritet med sina grannländer, bland annat genom att ge flyktingar utökat stöd som kan rädda deras liv, genom vidarebosättning och andra former av laglig inresa. De mest utsatta flyktingarna bör prioriteras och garanteras fullständiga rättigheter i linje med flyktingkonventionen från 1951.

15.    Europaparlamentet stöder människorättsrådets begäran till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att snarast skicka en delegation till Irak med uppdraget att undersöka IS och associerade terroristgruppers brott mot mänskligheten, kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och ta reda på fakta och omständigheter kring dessa kränkningar och brott, för att inte förövarna ska gå ostraffade och för att säkerställa att ansvar utkrävs.

16.    Europaparlamentet begär att EU-kontoret i Erbil öppnas så att EU:s arbete på plats kan bli effektivare och synligare, bland annat genom en bättre samordning av humanitärt bistånd och utvecklingsstöd.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten i Syrien.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0023.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy