Eljárás : 2015/2566(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0169/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0169/2015

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0039

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PDF 122kWORD 58k
11.2.2015
PE549.962v01-00
 
B8-0169/2015

az eljárási szabályzat 197. cikke alapján


egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2015/2566(RSO))


Elnökök Értekezlete
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2015/2566(RSO))  
B8‑0169/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Elnökök Értekezlete által előterjesztett javaslatra,

–       tekintettel a Bizottság azon döntésére, hogy valamennyi tagállamban megvizsgálja az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok keretében a feltételes adómegállapítással kapcsolatban alkalmazott gyakorlatot;

–       tekintettel valamennyi tagállamnak az uniós adózási szabályok keretében fennálló azon kötelezettségére, hogy önkéntes csere útján közölje más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat, különösen akkor, ha a másik tagállamban adóbevétel-kiesés következhet be, vagy a vállalkozáscsoportokon belüli mesterséges nyereségátvitel adómegtakarítást eredményezhet,

–       tekintettel eljárási szabályzata 197. cikkére,

1.      úgy határoz, hogy egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottságot állít fel a feltételes adómegállapításokkal és a tagállamok által hozott, jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatos, az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó uniós jog alkalmazása terén fennálló gyakorlat vizsgálatára, ha úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlatot tagállam vagy a Bizottság alkalmazza;

2.      úgy határoz, hogy a különbizottságot a következő hatáskörökkel kell felruházni:

a)      elemezze és vizsgálja meg az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazása terén fennálló gyakorlatot a tagállamok által 1991. január 1. óta bevezetett feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban;

b)     elemezze és értékelje a Bizottság azon gyakorlatát, hogy az EUMSZ 108. cikkének megfelelően folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat, javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedések meghozatalára, ellenőrzi, hogy egy állam által vagy állami forrásból nyújtott támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal és rendeltetésszerűen használják-e fel, határoz arról, hogy az érintett állam köteles egy bizonyos határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani, és közvetlenül az Európai Unió Bíróságához fordul, ha az érintett állam nem tesz eleget ennek a határozatnak, mely gyakorlat állítólag az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal nem összeegyeztethető, nagyszámú feltételes adómegállapítást eredményezte;

c)      elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta betartották-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK rendeletben(1) foglalt, az együttműködéssel és a szükséges dokumentumok átadásával kapcsolatos kötelezettségeket;

d)     elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok betartották-e a közvetlen adóztatás területén a tagállamok illetékes hatóságainak kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i tanácsi irányelvben(2) és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelvben(3) foglalt kötelezettségeket abban a tekintetben, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta önkéntes csere útján közölték-e más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat;

e)      elemezze és értékelje a Bizottság gyakorlatát a 77/199/EGK és a 2011/16/EU irányelvek megfelelő alkalmazása tekintetében, ami a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információk önkéntes csere útján más tagállamokkal való közlését illeti;

f)      elemezze és értékelje a tagállamok által lehetővé tett agresszív adótervezés állítólagos nagy arányára, valamint az uniós költségvetésre és az uniós államháztartásokra valószínűleg gyakorolt jelentős következményekre tekintettel az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének, így az arra irányuló kötelezettségeknek a tagállamok általi betartását, hogy segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását;

g)      ezzel kapcsolatban megtegye az általa szükségesnek ítélt javaslatokat;

3.      úgy határoz, hogy a különbizottság 45 tagú lesz;

4.      úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatásának időtartama e határozat elfogadásának időpontjától számítva 6 hónap.

 

(1)

HL L 83., 1999.3.27, 1. o.

(2)

HL L 336., 1977.12.27, 15. o.

(3)

HL L 64., 2011.3.11, 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat