ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 114kWORD 183k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μέτρα για την αξιολόγηση των υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων εντός του ευρωπαϊκού τομέα ελαιολάδου με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών


Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μέτρα για την αξιολόγηση των υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων εντός του ευρωπαϊκού τομέα ελαιολάδου με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών  
B8-0180/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 26, 27, 114 και 115 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εποχή μας υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί αύξηση της ζήτησης για υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα (Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας (ΔΣΕ))·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία αγοράς «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (EVOO)», που επιδιώκεται να αποτελεί την κατηγορία υψίστης ποιότητας, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ελαιολάδων, από τα υψηλής ποιότητας όσον αφορά τη γεύση, το άρωμα και τη θρεπτική αξία μέχρι εκείνα τα οποία μετά βίας πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων έχουν αφεθεί στον αμείλικτο ανταγωνισμό της αγοράς με τις αθέμιτες τιμές άλλων ελαίων στην ίδια κατηγορία, που είναι αναμφίβολα χαμηλότερης αξίας σε σύγκριση με τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου·

1.      καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να δώσει τη δέουσα αναγνώριση στα υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και να θεσπίσει νέα πριμοδοτούμενη κατηγορία αγοράς που θα συμμορφώνεται προς αυστηρά κριτήρια για τη γεύση, το άρωμα και την θρεπτική αξία·

2.      καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τους παραγωγούς υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον τομέα του ελαιολάδου στην ΕΕ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου