ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 122kWORD 48k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно конфликт на интереси на учените от Генерална дирекция за здравеопазване и защита на потребителите


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно конфликт на интереси на учените от Генерална дирекция за здравеопазване и защита на потребителите  
B8-0193/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че според доклад, съставен от Corporate Europe Observatory (CEO), две трети от учените, назначени в ГД SANCO потенциално попадат в положение на конфликт на интереси с оглед връзките им в сектора на промишлеността;

Б.     като има предвид, че голяма част от тези експерти са поддържали връзки със сектора на промишлеността в качеството на консултанти, като за това са получавали преки плащания;

В.     като има предвид, че е установено, че 67% от 57-те членове на научни комитети, които трябва да извършват оценка на парабените, са поддържали връзки със сектори на промишлеността с пряк или косвен интерес в областта на посочените химични вещества;

1.      призовава Комисията да преразгледа вътрешния правилник на научните комитети.

Правна информация - Политика за поверителност