ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 106kWORD 47k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των επιστημόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών


Mara Bizzotto

σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των επιστημόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών  
B8-0193/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση του Corporate Europe Observatory (CEO), τα δύο τρίτα των επιστημόνων που απασχολούνται στη ΓΔ SANCO μπορούν να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα λόγω των διασυνδέσεών τους με τη βιομηχανία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εμπειρογνώμονες αυτούς φέρεται ότι έχουν σχέσεις με τις βιομηχανίες ως σύμβουλοι και, υπ' αυτή τους την ιδιότητα, αμείβονται άμεσα από αυτές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 57 μέλη των επιστημονικών επιτροπών που πρέπει να εξετάσουν τις παραβένες, το 67% αποδείχτηκε ότι έχει διασυνδέσεις με βιομηχανίες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα στις εν λόγω χημικές ουσίες·

1.      καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον εσωτερικό κανονισμό των επιστημονικών επιτροπών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου