FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 47k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om intressekonflikter bland de vetenskapliga medarbetarna inom generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor


Mara Bizzotto

Europaparlamentets resolution om intressekonflikter bland de vetenskapliga medarbetarna inom generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor  
B8‑0193/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt en rapport som utarbetats av Corporate Europe Observatory (Europeiska observationscentrumet för företagslobbying) föreligger risk för potentiella intressekonflikter hos två tredjedelar av de vetenskapliga medarbetarna inom GD SANCO på grund av deras kopplingar till industrin.

 

B.     Många av dessa experter lär ha förbindelser med industrin i egenskap av rådgivare, och därmed få direkt ersättning.

C.     Av de 57 medlemmarna i de vetenskapliga kommittéer som ska utvärdera parabener uppges 67 % ha kopplingar till industrier som har ett direkt eller ett indirekt intresse i dessa kemiska ämnen.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de interna bestämmelserna för de vetenskapliga kommittéerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy