NÁVRH AKTU ÚNIE
PDF 135kWORD 68k
27.2.2015
PE550.004v01-00
 
B8-0210/2015

predložený v súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zmene smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty


Richard Sulík (ECR)

Návrh aktu Únie o zmene smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty  
B8‑0210/2015

Európsky parlament,

 

–       so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 

–         so zreteľom na článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb(1), zmenila miesto a podmienky platenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) poskytovateľmi telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb (ďalej len „vybrané elektronické služby“) nezdaniteľným osobám, pričom poskytovatelia vybraných elektronických služieb platia DPH v štáte, v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú;

 

B.  keďže podľa dôvodovej správy k smernici 2008/8/ES je hlavným dôvodom uvedenej zmeny odstránenie situácií, keď sa poskytovatelia vybraných elektronických služieb usádzajú v členských štátoch s nižšou sadzbou DPH, čo sa týka najmä väčších súťažiteľov, t. j. spoločností, ktoré majú sídlo v členskom štáte s najnižšou sadzbou DPH v Únii, a keďže tento dôvod nemožno aplikovať na malých podnikateľov;

 

C.  keďže poskytovanie vybraných elektronických služieb v rámci jedného členského štátu naďalej podlieha vnútroštátnym predpisom, pričom vo väčšine členských štátov sú malí podnikatelia oslobodení od povinnosti registrácie pre DPH do dosiahnutia určitého obratového limitu, čím sa vytvárajú rozdiely v poskytovaní vybraných elektronických služieb v rámci Únie, najmä pokiaľ poskytovatelia vybraných elektronických služieb ukončia poskytovanie služieb mimo členského štátu, v ktorom majú sídlo, aby sa vyhli povinnosti registrácie pre DPH;

 

D.  pripomína, že je dôležité odstrániť vstupné bariéry pre malých podnikateľov, pretože malé podniky majú kľúčovú úlohu pri vytváraní nových pracovných miest a inovácií;

 

E. keďže jednou z troch hlavných priorít Komisie je vytvorenie jednotného digitálneho trhu a jedným zo šiestich základných spôsobov dosiahnutia uvedeného cieľa je podľa Komisie uľahčiť inovátorom zakladanie vlastných spoločností, pričom DPH Mini One Stop Shop (ďalej len „VAT MOSS“) je v súčasnosti v priamom rozpore s uvedenou myšlienkou;

           

F.  keďže platenie DPH v členskom štáte spotreby bez poskytnutia výnimky pre malých podnikateľov môže mať negatívny až fatálny vplyv na malých poskytovateľov vybraných elektronických služieb, pre ktorých registračné a daňové povinnosti vytvárajú takú administratívnu bariéru, ktorá ich môže odradiť od poskytovania služieb, a to aj napriek systému VAT MOSS, ktorý slúži predchádzaniu viacnásobnej registrácii pre DPH v jednotlivých členských štátoch, kde poskytovateľ vybraných služieb prostredníctvom neho podáva jedno daňové priznanie a platí daň za všetky dodané služby v rámci členských štátov;

 

G.  keďže VAT MOSS so sebou okrem registračnej a platobnej povinnosti prináša ďalšie administratívne opatrenia, ako povinnosť 10-ročnej archivácie dokladov s povinnými údajmi o kupujúcich (aj pri predaji elektronickej aplikácie v hodnote niekoľko centov), pričom pokiaľ doteraz nebolo potrebné zisťovať osobné údaje o kupujúcich, po nadobudnutí účinnosti VAT MOSS budú malí podnikatelia povinní tieto údaje zbierať a archivovať, čo následne prináša malým podnikateľom ďalšie administratívne povinnosti spojené napr. so zabezpečením ochrany získaných osobných údajov, povinnosť vypracúvania štvrťročných hlásení, po nesplnení čoho bude poskytovateľovi služieb znemožnený prístup k VAT MOSS a následne bude mať malý podnikateľ povinnosť registrovať sa pre DPH v každom členskom štáte samostatne a pod.;

 

H.  keďže uvedené ustanovenia smerníc 2006/112/ES a 2008/8/ES môžu viesť poskytovateľov vybraných elektronických služieb, ktorí s ohľadom na špecifickú povahu svojich produktov môžu svoju činnosť vykonávať kdekoľvek na svete, buď k ukončeniu poskytovania vybraných elektronických služieb mimo členského štátu, ktorého sú daňovníkom, alebo k presídleniu svojho sídla mimo Únie, napr. registráciou na platforme vytvorenej mimo Únie, cez ktorú budú poskytovatelia vybraných elektronických služieb predávať elektronické služby za nízky poplatok primeraný odstráneniu administratívnych bariér, ktoré sú spojené s VAT MOSS;

 

I.  keďže malých podnikateľov je potrebné podporovať a nie vytvárať pre nich nadbytočné bariéry, a to aj pokiaľ sú administratívne bariéry podporené dobrou myšlienkou, resp. systémom ako je VAT MOSS, ktorý však v konečnom dôsledku bariéru predstavuje;

 

J.  keďže nie je vhodné vytvárať malým podnikateľom bariéry a kompenzovať ich možnosťou finančnej pomoci spojenou s ďalšou administratívnou záťažou, ktorá sprevádza fondy Únie;

 

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie najneskôr do 1. januára 2016 predložila návrh na zmenu smernice Rady 2006/112/ES;

 

2. domnieva sa, že uvedený návrh Komisie má zaviesť výnimku z platenia DPH z poskytovania vybraných elektronických služieb, pokiaľ celková hodnota elektronických služieb bez DPH dodaných poskytovateľom a uskutočnených v členskom štáte spotreby neprekročí v tom istom kalendárnom roku sumu 100 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene;

 

3. domnieva sa, že uvedený návrh Komisie má stanoviť, aby členský štát, na území ktorého je poskytovateľ elektronických služieb usadený, umožnil zdaniteľným osobám poskytujúcim elektronické služby rozhodnúť sa, že sa na nich bude vzťahovať povinnosť platiť DPH členského štátu spotreby.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od 1. januára 2015 je poskytovateľ vybraných elektronických služieb poskytovaných mimo domovského členského štátu povinný platiť DPH v členskom štáte spotreby služby. S tým súvisí povinnosť registrovať sa a následne platiť DPH v prípade predaja akéhokoľvek množstva služieb mimo domovský členský štát poskytovateľa služieb. Hlavnými dôvodmi uvedenej zmeny bolo:

- zamedzenie presídľovaniu veľkých poskytovateľov služieb do členských štátov s nižšou sadzbou DPH,

- spravodlivejšia hospodárska súťaž a rozdelenie daňových príjmov medzi domácimi a zahraničnými podnikmi poskytujúcimi rovnaké služby,

- politická línia prerokúvaná na medzinárodnej úrovni, ktorá smeruje k zdaňovaniu služieb v mieste spotreby.

 

Aj napriek administratívnej pomoci zavedenej v súlade s uvedenou zmenou v podobe VAT MOSS vytvára uvedená smernica bariéry pre malých podnikateľov. Existencia malých podnikov závisí vo vysokej miere od bariér, ktoré im vytvára trh, resp. členské štáty svojimi právnymi predpismi. Z dôvodu dôležitej úlohy malých podnikov vo vnútornom trhu je potrebné uvedené bariéry v dostupnej miere odstrániť.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia