Предложение за резолюция - B8-0212/2015Предложение за резолюция
B8-0212/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г.

2.3.2015 - (2014/2948(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Иво Вайгъл от името на комисията по външни работи


Процедура : 2014/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0212/2015
Внесени текстове :
B8-0212/2015
Приети текстове :

B8‑0212/2015

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г.

(2014/2948(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на статут на страна кандидатка за членство в ЕС, както и неговите заключения от 17 декември 2013 г.; като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз от 16 декември 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Съюза на страните от Западните Балкани,

–       като взе предвид единадесетата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между страната и ЕС от 23 юли 2014 г.,

–       като взе предвид доклада за напредъка (SWD(2014)0303) и съобщението на Комисията от 8 октомври 2014 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014 – 2015 г.“ (COM(2014)0700), както и индикативния стратегически документ (2014 – 2020 г.), приет на 19 август 2014 г.,

–       като взе предвид резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–       като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

–       като взе предвид становището на Венецианската комисия относно седемте изменения на Конституцията на страната, прието на 10 – 11 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите, проведена за президентските и предсрочните парламентарни избори,

–       като взе предвид 12-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша република Македония, проведено на 26-27 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид своите предходни резолюции,

–       като взе предвид работата на Иво Вайгъл като постоянен докладчик за страната на комисията по външни работи,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че бившата югославска република Македония е страна кандидатка за членство в ЕС от девет години и е най-напредналата страна по отношение на привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Б.     като има предвид, че Комисията препоръча на Съвета, за шести пореден път, започването на преговори; като има предвид, че страната е готова да преговаря с ЕС; като има предвид, че през последните осем години Парламентът непрекъснато призовава за откриване на преговорите за присъединяване на страната, и като има предвид, че по-нататъшно забавяне на започването на преговорите може да окаже отрицателно въздействие върху процеса на реформи в страната и доверието в ЕС в региона;

В.     като има предвид, че Съветът блокира преминаването към следващия етап на процеса на присъединяване поради нерешения спор за името с Гърция; като има предвид, че двустранните въпроси не следва да възпрепятстват преговорите за присъединяване към Европейския съюз; като има предвид, че липсата на напредък в процеса на интеграция в ЕС може да увеличи разходите за регионална стабилност, да се отрази на доверието в ЕС и да доведе до спад в демократичните стандарти на страната;

Г.     като има предвид, че това по-нататъшно отлагане допълнително засилва нарастващото разочарование на македонското обществено мнение, предизвикано от застоя в процеса на интеграция в ЕС, и рискува да изостри вътрешните проблеми и напрежение;

Д.     като има предвид, че всяка (потенциална) страна кандидатка ще бъде оценявана според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяване;

Е.     като има предвид, че двустранните въпроси трябва да бъдат разглеждани в конструктивен дух възможно най-рано, като се вземат предвид принципите и ценностите на ООН и на ЕС;

Ж.    като има предвид, че липсата на конструктивен и приобщаващ диалог между правителството и опозицията и предприетия от опозицията бойкот след изборите пречат на работата на парламента; като има предвид, че правителството и опозицията носят споделена отговорност за гарантирането на устойчиво политическо сътрудничество, което е от съществено значение за демократичното развитие на страната и изпълнението на европейския дневен ред; като има предвид, че изборите се проведоха при пристрастно отразяване в медиите и климат на недостатъчно разделение между държавните и партийните дейности;

З.      като има предвид, че 12-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет (СПК) не успя да приеме нито една съвместна препоръка; като има предвид, че един пълноценно функциониращ СПК е необходим за осигуряване на парламентарен контрол върху процеса на присъединяване;

И.     като има предвид, че принципите на правовата държава, свободата на медиите, регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са важни елементи на процеса на разширяване на ЕС;

Й.     като има предвид, че корупцията и организираната престъпност продължават да бъдат сериозни проблеми; като има предвид, че свободата на изразяване и независимостта на медиите продължават да бъдат застрашени;

1.      повтаря, за девети пореден път, призива си към Съвета да определи дата за започване на преговори за присъединяване без по-нататъшно отлагане, за да не се загуби набраната скорост и да се даде тласък на свързаните с достиженията на правото на ЕС реформи и да се укрепи процесът на демократизация; отново изразява становището си, че въпросът за името, който е двустранен въпрос, не трябва да представлява пречка за започването на преговори за присъединяване, но трябва да бъде решен преди края на процеса на присъединяване; подкрепя съображението на Комисията, че непостигането на компромис между страните след почти две десетилетия преговори с посредничество оказва пряко и отрицателно въздействие върху стремежа на страната и нейния народ за присъединяване към ЕС; приканва и двете правителства да предприемат конкретни стъпки за намиране на взаимно приемливо решение; изтъква отново значението и необходимостта от конструктивен подход към предизвикателства със съседите по тези двустранни въпроси;

2.      припомня ангажимента на държавите членки отново да разгледат проблема през 2015 г. с оглед откриване на преговори за присъединяване; счита, че започването на преговори с ЕС може да има само положително въздействие върху усилията за решаване на двустранни спорове, генерирайки в същото време така необходимите по-нататъшни реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията; подчертава, че продължаването на забавянето на започването на преговори ще има все по-голяма и непредсказуема цена за страната, както и за стабилността в региона; подчертава, че по-нататъшното продължаване на статуквото подкопава доверието в политиката на разширяване на ЕС и нейната ефикасност, както и позицията му в региона;

3.      отново изразява становището си, че двустранните спорове не следва да бъдат използвани, за да се възпрепятства процесът на присъединяване; счита, че те не следва да представляват пречка за официалното започване на преговори за присъединяване, но следва да бъдат решавани колкото е възможно по-рано в процеса на присъединяване; е загрижен от неспазването от една от страните на решението на Международния съд от 5 декември 2011 г. относно прилагането на Временното споразумение от септември 1995 г.; приканва Гърция да потвърди ангажимента си, поет в Програмата от Солун от 2003 г. и да създаде положителна среда за решаване на двустранни различия в духа на европейските ценности и принципи; призовава за по-нататъшен напредък, включително в контактите на високо равнище между правителствата и в двустранните отношения с България, с оглед договаряне на споразумение за добросъседски отношения, което да урежда въпроси от общ интерес; отново изразява своята загриженост относно използването на исторически аргументи в настоящия дебат със съседите и приветства всички усилия за съвместно честване на общи исторически събития със съседните държави – членки на ЕС; счита, че това би могло да допринесе за по-доброто разбиране на историята и за добросъседските отношения;

4.      призовава за по-активно ангажиране на ЕС по въпроса за името, и подкрепя възприемането на проактивен подход от страна на политическите лидери на ЕС; приканва новия заместник-председател/върховен представител (ЗП/ВП) да разработи нови инициативи за преодоляване на настоящия застой и да работи, в сътрудничество със специалния представител на ООН, за намирането на взаимно приемливо решение; призовава Съвета да проведе през първата половина на 2015 г. задълбочено обсъждане на перспективата на Македония за присъединяване към ЕС; настоява по време на процеса на интеграция всички страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС да бъдат третирани съобразно със собствените си заслуги; счита, че продължаването на диалога за присъединяване на високи равнище с Комисията ще допринесе допълнително за качеството на процеса на реформи;

5.      призовава всички държави – членки на НАТО, и особено всички държави – членки на ЕС, които са членки на НАТО, да подкрепят активно присъединяването на страната към НАТО, за да се постигне по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа;

6.      насърчава установяването на трансгранично сътрудничество в областта на историята, културата, образованието и разпространението на европейските ценности в подкрепа на усилията за демократични промени; в тази връзка призовава съседните държави – членки на ЕС, в духа на добросъседските отношения да подкрепят желанието за осъществяване на демократични промени, което означава да подкрепят откриването на преговорния процес;

7.      насърчава страната да създаде със своите съседи съвместни експертни комисии по въпросите на историята и образованието, с цел да се допринесе за обективното тълкуване на историята, да се задълбочи академичното сътрудничество и да се подкрепи положителното отношение на младите хора към съседните държави;

8.      силно насърчава органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;

9.      настоятелно призовава органите да възприемат основано на факти тълкуване на историята и да въведат образователни материали без идеологически тълкувания и език на омразата срещу съседни страни, наследени от времето на комунизма;

10.    приема за сведение предложения пакет от изменения на Конституцията; е на мнение, че някои предложения, включително разпоредбите относно определението за брак и формирането на международни финансови зони, биха могли да бъдат допълнително подобрени в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; припомня също така, че е необходимо да се спазва Европейската конвенция за правата на човека, както и да се вземат под внимание достиженията на правото на ЕС; подчертава необходимостта от внимателно изготвяне на законодателството за прилагане на конституционните промени; подчертава, че процесът на дълготрайна конституционна промяна изисква широка политическа подкрепа, конструктивен диалог и сътрудничество между всички политически сили; подчертава необходимостта от всеобхватни публични дебати и внимателни консултации и от изграждането на консенсус с опозиционните партии, гражданското общество и съответните заинтересовани лица;

11.    изразява загриженост относно вътрешния климат на поляризация; настоятелно призовава правителството да зачита ролята на парламента като предоставя достатъчно място и време за консултации, включително по промени в конституцията, в интерес на осигуряването на пълен и независим парламентарен контрол; призовава правителството и всички политически партии да работят за подобряване на отношенията, с оглед поддържане на политическа стабилност, гарантиране на устойчиво конструктивно политически сътрудничество и ускоряване на изпълнението на европейския дневен ред; припомня, че компромисите са от основно значение за функционирането на демокрацията; подчертава необходимостта да се подобри приобщаващият характер и прозрачността на присъединителния процес; подчертава, че бойкотът след изборите е проблем, който трябва да бъде решен в дух на споделена отговорност между правителството и опозицията по отношение на правилното функциониране на парламента; приканва ЗП/ВП да работи с всички партии за улесняване на политическия диалог;

12.    е сериозно загрижен от влошаването на отношенията между правителството и опозицията, особено с оглед на неотдавнашното съобщение за обвинения, повдигнати срещу лидера на опозицията от министър-председателя, а също и на повдигнатите в отговор на това контраобвинения в престъпни деяния; осъжда всякакво незаконно следене, и призовава всички твърдения да бъдат публикувани и свободно докладвани; призовава за независимо разследване на всички твърдения и на извършеното следене, при пълно спазване на принципите на прозрачност и безпристрастност и на презумпцията за невиновност; изтъква отново значението на придържането към основния принцип на свобода на изразяване; призовава всички участници в политическия живот да започнат конструктивен диалог с цел да се запази акцентът върху стратегическите приоритети на страната и нейните граждани;

13.    изразява съжаление за отсъствието на опозицията от редовната работа на СПК; счита, че е от съществено значение да се гарантира правилното функциониране на СПК чрез адекватно представителство на всички парламентарни партии в работата му;

14.    е загрижен, че междуетническото съвместно съществуване остава крехко и представлява предизвикателство за страната; изразява загриженост относно растящото междуетническо напрежение, разкриващо липса на доверие между общностите; решително осъжда използването на етноцентричен и разделящ език, особено по време на предизборни кампании; подчертава, че започването на преговори за присъединяване към ЕС може да помогне на страната да се справи с това предизвикателство по-добре, като засили междуетническото сближаване около тази обща цел; осъжда всички форми на краен национализъм и етноцентризъм, които задълбочават разделението в обществото; призовава всички политически партии и организации на гражданското общество активно да подкрепят изграждането на приобщаващо и толерантно мултиетническо и мултирелигиозно общество и да защитават основните права на всички лица, принадлежащи към етнически малцинства; припомня, че образованието играе жизнено важна роля за постигането на толерантност и уважение между различните хора; призовава Комисията да засили проектите и програмите, насочени към укрепването на междуетническия диалог и взаимното разбирателство;

15.    приветства факта, че дневният ред за присъединяване към ЕС остава стратегически приоритет за страната; насърчава страната да продължи да консолидира реформите и да промени политиките и практиките, които все още биха могли да представляват пречка пред нейното европейско бъдеще, както и да осигури напредъка в изпълнението на свързаните с ЕС приоритети за реформи, включително в контекста на диалога на високо равнище за присъединяване;

16.    отбелязва, че президентските и предсрочните парламентарни избори през април 2014 г. бяха оценени от ОССЕ/БДИПЧ като ефикасно проведени; споделя загрижеността обаче във връзка с неясната разграничителна линия между държавни и партийни дейности, което е в разрез с международните задължения при демократични избори, както и във връзка с пристрастното медийно отразяване и твърденията за сплашване на избирателите; приветства избирателните реформи, но настоятелно призовава органите да разследват твърденията за нередности преди и по време на изборите; призовава правителството своевременно да следва всички препоръки на БДИПЧ, с цел подобряване на избирателния процес, включително управлението и точността на избирателните списъци; припомня също така в тази връзка необходимостта от съставяне на избирателни списъци, съответстващи на международните стандарти;

17.    настоятелно призовава правителството да поправи недостатъците в прилагането на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), като системните проблеми със системата за контрол, недостатъчната вътрешна и външна координация между институциите, изоставането при държавните поръчки, недостатъчната степен на усвояване и ниският капацитет на институциите; призовава за заздравяване на връзката между помощта от ЕС и националните стратегии за реформи и за използване на средствата от ИПП като лост за постигане на много по-голяма бюджетна децентрализация в страната; призовава за предотвратяване на по-нататъшни загуби на помощи и за ускоряване на изпълнението на програмите, за да се засили въздействието на помощта от ЕС;

18.    приветства приемането на новата законодателна рамка за държавните служители и работещите в публичния сектор през февруари 2014 г. като стъпка към постигането на единна, прозрачна и отчетна публична администрация; е загрижен, че въпреки напредъка в законодателния процес, публичната администрация остава разпокъсана и обект на политическо влияние; силно я насърчава да повишава своя професионализъм и независимост на всички равнища; насърчава усилията за прилагане на закона при надлежно зачитане на принципите на прозрачност, доказани заслуги и равнопоставено представителство; приканва правителството да приеме програма за реформа в управлението на публичните финанси;

19.    настоятелно призовава за пълно прилагане на Охридското рамково споразумение (ОРС); призовава прегледа на изпълнението ѝ да завърши с политически препоръки; препоръчва настоятелно ОРС да се разглежда като съществен елемент за спазването на принципите на правовата държава, междуобщностните отношения и по-нататъшната децентрализация; насърчава силно развитието на местно управление и подкрепата на мерките за изграждане на доверие в дългосрочен план на политическо равнище, като провеждане на публични разисквания за обясняване на ползите от ОРС; призовава правителството и компетентните местни органи да започнат изпълнението на Стратегията за интегрирано образование и да предоставят повече средства за тази цел; счита за важно включването на организации на гражданското общество (ОГО) в този процес; препоръчва по-проактивен подход, за да се гарантира етническата, културната и езиковата идентичност на всички общности;

20.    приветства високата степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и подобряването на ефикасността и професионализма на съдилищата в резултат на всеобхватни реформи в съдебната система; приветства започването на технически диалог по глави 23 и 24 в допълнение към диалога на високо равнище относно присъединяването; е загрижен обаче от неправомерното политическо влияние върху определени съдебни производства и подчертава, че съдебните органи не трябва да се поддават на никакъв външен натиск от страна на парламентарната или изпълнителната власт; подчертава необходимостта от гарантиране на правилно прилагане на съдебни стандарти в съответствие с европейските норми и най-добри практики; призовава за уеднаквяване на съдебната практика с цел гарантиране на предсказуема съдебна система и обществено доверие; призовава за подобряване на качеството на правосъдието, за повече използване на извънсъдебни средства за правна защита и алтернативно разрешаване на спорове, за по-добро стратегическо планиране, за по-добър достъп до правосъдие за уязвимите членове на обществото и за по-голямо участие на професионалните организации и организациите на гражданското общество в мониторинга на независимостта на съдебната система;

21.    отбелязва положителното развитие в изпълнението на програмите за борба с корупцията за 2011 – 2015 г. и в укрепването на системата за личен и институционален интегритет, както и в междуинституционалното и международното сътрудничество; отбелязва оставащите съществени проблеми, свързани с прилагането на законодателството срещу прането на пари, включително проблеми с трансгранично измерение, с провеждането на национална оценка на риска и с подобряване на оперативната ефективност; отново заявява, че една независима и пълноценно функционираща Държавна комисия за борба с корупцията следва да бъде водещата държавна институция в справянето с този проблем; призовава, с цел да се подобри работата на тази комисия, компетентните органи да засилят взаимното свързване посредством информационните технологии между съдилищата и прокурорските служби и да създадат централен регистър на длъжностните лица;

22.    призовава за по-ефективно прилагане на политиките и законодателството за борба с корупцията, особено в областта на политиката, публичната администрация, обществените поръчки и правоприлагането, както и за засилване на административния капацитет; настоятелно призовава страната да подобри резултатите в издаването на присъди в борбата срещу корупцията, включително на високо равнище; призовава независимите ОГО и медиите да изобличават корупцията и да подкрепят независимите и безпристрастни разследвания и съдебни процеси; призовава прокуратурата да направи възможно подходящото и своевременно разследване на твърдения в тази област;

23.    отбелязва със задоволство, че съществува правна и институционална рамка за борба с организираната престъпност; поздравява страната за активното ѝ регионално и международно сътрудничество, включително чрез Евроюст и Европол; приветства успешното провеждане на редица полицейски операции срещу организирани групи, и по-специално прекъсването на международни маршрути за трафик на наркотици и незаконен трафик на мигранти;

24.    осъжда всички форми на политически и/или религиозен екстремизъм и счита, че е необходимо трансгранично сътрудничество с други държави от Западните Балкани и държави – членки на ЕС; приветства измененията в Наказателния кодекс, които дават по-точно определение както на наказуемите деяния, така и на санкциите за лица, участващи в политически и/или религиозен екстремизъм; отново решително посочва необходимостта от обща проактивна стратегия за външната политика и политиката в областта на сигурността и отбраната, особено с оглед на настоящата международна терористична заплаха; припомня, че общественият ред следва да се бори с всички форми на екстремизъм, и че заклеймяването на която и да било религиозна група в този контекст следва да бъде старателно избягвано;

25.    изразява съжаление за липсата на сътрудничество с ОГО и публичните заинтересовани лица в законодателния процес; отбелязва, че това сътрудничество следва да се основава на искрената воля на правителството да се консултира с различни заинтересовани лица както в рамките на законодателния процес, така и при изготвянето на политики; подчертава решаващата роля, която ОГО могат за играят за повишаване на обществената осведоменост за процеса на присъединяване и за по-голямата му прозрачност, отчетност и приобщаващ характер; насърчава правителството да подпомага развитието на гражданско общество също и в селските райони; призовава правителството да започне обсъждане по същество на реформа във висшето образование с университети, преподаватели и студенти;

26.    насърчава органите да изтеглят от Сърбия съответните архиви на югославските тайни служби; счита, че прозрачното разглеждане на тоталитарното минало, включително отварянето на архивите на тайните служби, е стъпка към по-нататъшна демократизация, отчетност и институционална стабилност;

27.    изразява силна загриженост от политическия и финансовия натиск, който постоянно и значително подкопава независимостта на медиите; изразява силно съжаление за продължаващото влошаване на положението със свободата на изразяване, което доведе до най-ниския рейтинг в класацията за свобода на печата в региона; изразява съжаление в тази връзка, че в индекса, изготвен от Репортери без граници страната е слязла от 34-то място през 2009 г. на 117-то през 2015 г.; отбелязва с растяща загриженост контрола на държавата над медиите, включително продължаващата зависимост от държавния бюджет, честото прибягване до автоцензура, както и ниските професионални стандарти и етика; отбелязва със загриженост използването на оклеветяване в политическия и медийния контекст; изразява съжаление, че въпреки че бяха предприети някои стъпки за възстановяване на диалога между правителството и медийната общност, законът за аудиовизуалните услуги беше изменен по бързата процедура, без да бъдат надлежно проведени консултации със заинтересованите страни от медиите;

28.    настоятелно призовава правителството да следва политики на засилване на медийния плурализъм и разнообразието на мнения, както и да гарантира независимостта на обществените радио и телевизия и на медийния регулатор; отбелязва със загриженост, че държавните радио и телевизия са проявили значителни пристрастия в полза на управляващите партии, както по време на изборните кампании (като е съобщено в докладите на ОССЕ/БДИПЧ), така и при обстоятелства, които не са свързани с кампании (както е посочено в доклада на Комисията относно напредъка); приветства факта, че правителството е осигурило публичен достъп до данни относно правителствените реклами; призовава правителството обаче да повиши прозрачността на критериите, използвани при разпределянето на финансовите средства; препоръчва настоятелно на Комисията да бъде по-активна в мониторинга и консултирането във връзка с развитието на политиката и в насърчаването на диалога между всички заинтересовани лица от медиите;

29.    напомня на правителството и политическите партии за тяхната отговорност за създаването на култура на приобщаване и толерантност; призовава за привеждане на закона срещу дискриминацията в съответствие с достиженията на правото на ЕС, тъй като той не забранява дискриминацията на основание сексуална ориентация; осъжда всички форми на насилие срещу общността на ЛГБТИ и призовава извършителите, включително лицата, отговорни за насилието срещу Центъра за подкрепа на ЛГБТИ в Скопие, да бъдат съдени; подчертава необходимостта от борба с предразсъдъците и дискриминацията срещу ромите и от предприемане на по-нататъшни мерки за подобряване на тяхното положение, особено в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, образованието и заетостта; призовава органите да осигурят интегрирането на аспекта за равенството между половете във всички области на политиката, с цел гарантиране на равенството между мъжете и жените; изразява отново своята загриженост относно продължаващото съществуване на свързани с пола стереотипи в обществото и относно домашното насилие; насърчава правителството да се заеме с проблема със структурната неравнопоставеност между половете и разликата в заплащането в икономическата, политическата и социалната област; призовава Комисията да изпълни собствения си ангажимент за даване на приоритет на главата относно заетостта и социалната политика в процеса на присъединяване, като стартира инициатива в тази връзка по време на диалога на високо равнище за присъединяването със страната;

30.    остава загрижен от високите равнища на детска бедност и липсата на капацитет на институциите, отговарящи за изпълнението на политики и стратегически действия в тази област; настоятелно призовава правителството да увеличи усилията си за прилагане на преразгледаната национална стратегия относно бедността и социалното изключване; настоятелно призовава да се отделя по-голямо внимание на осигуряването на справедлив и ефективен достъп до правосъдие за всички деца; подчертава необходимостта от допълнителни усилия от страна на правителството за подпомагане на децата с увреждания и децата от ромската общност; призовава за по-нататъшни усилия, насочени към подобряване на здравето и храненето на децата, като особена загриженост в това отношение предизвикват ромските деца;

31.    приветства факта, че страната продължава да бъде регионален лидер по отношение на условията за стопанска дейност, както и изкачването ѝ в световната класацията на Световната банка от 31-во място през 2013 г. на 30-то през 2014 г. отбелязва обаче, че трудностите при принудителното изпълнение на договорни задължения и честите промени в законодателството без подходящи консултации поставят сериозни предизвикателства пред стопанския климат; подчертава същевременно значението на постигането на напредък по отношение на трудовото право и засилването на социалния диалог; подчертава необходимостта от по-нататъшно подобрение на стопанската среда чрез подкрепа за МСП, намаляване на различията между регионите и свързване на институциите, извършващи научноизследователска и развойна дейност с бизнеса и сектора на заетостта;

32.    приветства факта, че притокът на преки чуждестранни инвестиции остана стабилен и позволи по-голяма диверсификация на износа; отбелязва, че 80% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции са с произход от дружества от ЕС, а търговските потоци на стоки и услуги с ЕС са нараснали още повече; отново посочва значението на привличането на чуждестранни инвестиции и счита, че забавянето на процеса на присъединяване към ЕС може да се превърне в пречка за по-задълбочената икономическа интеграция; признава необходимостта от увеличаване на публичните приходи и създаване на работни места в секторите с висока производителност, тъй като цялостната структура на икономиката продължава да бъде съсредоточена върху дейности с ниска производителност; подчертава, че всички правила, които обхващат международните финансови зони, следва да са в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните изисквания;

33.    приветства намаляването на общото равнището на безработицата от 29,9% през първото тримесечие на 2013 г. на 27,9% през третото тримесечие на 2014 г.; призовава правителството да поднови усилията си за по-нататъшно намаляване на структурната и дългосрочната безработица, по-специално сред младите хора (при които равнището надхвърля 50 %) и уязвимите лица, включително ромите; призовава за предприемането на реформи за увеличаване на относителния дял на икономически активните лица и трудовата мобилност, както и за намаляване на големия неформален сектор, който продължава да възпрепятства конкуренцията; изразява загриженост, че степента на образование и обучение на работната сила често не отговаря на действителните нужди на икономиката, и че голям брой млади квалифицирани работници са принудени да имигрират поради трудности с намирането на подходяща работа в страната; изразява загриженост относно неотдавнашните законодателни промени, в които се оспорва правото на стачка, и призовава органите да ги преразгледат в съответствие със стандартите на Международната организация на труда (МОТ);

34.    отбелязва предприетите стъпки за намаляване на безработицата сред жените, но призовава правителството да направи повече, тъй като безработицата при жените все още е много по-висока, отколкото средната за ЕС;

35.    посочва, че са необходими значителни усилия, в сътрудничество с гражданското общество и съответните заинтересовани лица, в областта на околната среда и по-специално в областта на качеството на въздуха и водата, опазване на природата и управление на отпадъците; изразява загриженост относно замърсяването на въздуха и водата; отбелязва със загриженост концентрацията на вредни частици, която е няколко пъти над допустимите норми, особено в Скопие, Тетово, Битоля, Кичево и Кавадарци; призовава компетентните органи да засилят сътрудничеството си с оглед на прилагане на съответното законодателство, укрепване на административния капацитет и разпределяне на достатъчно средства за инвестиране в инфраструктури, като пречиствателни станции за отпадъчни води;

36.    изразява съжаление, че енергийните цели за 2013 г. не са изпълнени, по-специално по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници; призовава във връзка с това за приемането на съответните планове за действие и за привеждането в съответствие с политиката на ЕС в областта на климата;

37.    приветства продължаващата активна и конструктивна роля на страната в регионалното сътрудничество и липсата на нерешени гранични спорове със съседите; приветства предстоящото председателство на Македония на Централната европейска инициатива; приканва правителството да подобри общото ниво на привеждане в съответствие с декларациите и решенията на ОВППС; подчертава значението на прогресивното привеждане в съответствие с позициите на външната политика на ЕС;

38.    приветства постигнатия напредък, както и желанието за окончателно довършване на железопътната връзка между страната и България, което ще доведе до по-добри икономически и социални отношения;

39.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на страната.