Πρόταση ψηφίσματος - B8-0212/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0212/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

2.3.2015 - [2014/2948 (RSP)].

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ivo Vajgl εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2014/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0212/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0212/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0212/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

(2014/2948(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για την παραχώρηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2013· έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ένωση,

–       έχοντας υπόψη την ενδέκατη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής (SWD(2014)0303) και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2014-2015», της 8ης Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0700), καθώς και το ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής (2014-2020) που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2014,

–         έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τις επτά τροποποιήσεις του Συντάγματος της χώρας, που εγκρίθηκε στις 10-11 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα πορίσματα της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ για τις προεδρικές και τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές,

–       έχοντας υπόψη τη 12η σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–       έχοντας υπόψη το έργο του Ivo Vajgl ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την πΓΔΜ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ εδώ και εννέα έτη και είναι η χώρα που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο, για έκτη συνεχόμενη φορά, την έναρξη διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χώρα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια το Κοινοβούλιο ζητούσε συνεχώς να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη των διαπραγματεύσεων μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες στη χώρα, καθώς και στην αξιοπιστία της ΕΕ στην περιοχή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εμποδίζει το πέρασμα στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας λόγω του ανεπίλυτου ζητήματος της ονομασίας μεταξύ της πΓΔΜ και της Ελλάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση· εκτιμώντας ότι η έλλειψη προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για την περιφερειακή σταθερότητα και την αξιοπιστία της ΕΕ και να οδηγήσει στην υποβάθμιση των δημοκρατικών προτύπων της χώρας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα αναβολή εντείνει την αυξανόμενη απογοήτευση της μακεδονικής κοινής γνώμης σχετικά με το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ενέχει τον κίνδυνο να οξύνει τα εγχώρια προβλήματα και τις εσωτερικές εντάσεις·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε (πιθανή) υποψήφια χώρα θα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται βάσει της ταχύτητας υλοποίησης και της ποιότητας των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο όσο το δυνατό νωρίτερα, υπό το πρίσμα των αρχών και των αξιών του ΟΗΕ και της ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εποικοδομητικού και συμμετοχικού διαλόγου κυβέρνησης-αντιπολίτευσης και η μετεκλογική αποχή της αντιπολίτευσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις κοινοβουλευτικές εργασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης να εξασφαλιστεί η διαρκής πολιτική συνεργασία, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές έλαβαν χώρα σε ένα περιβάλλον μεροληπτικής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και ανεπαρκούς διαχωρισμού μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δωδέκατη συνάντησή της, η ΜΚΕ δεν μπόρεσε να εγκρίνει κοινή σύσταση· εκτιμώντας ότι μια ΜΚΕ σε πλήρη λειτουργία έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της ενταξιακής διαδικασίας·

Θ      λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης συνεχίζουν να απειλούνται·

1.      επαναλαμβάνει για ένατη συνεχόμενη φορά την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει μια ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ώστε να μη χαθεί η δυναμική και να δοθεί ώθηση στις σχετικές με το κεκτημένο μεταρρυθμίσεις και να ενισχυθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το ζήτημα της ονομασίας, που αποτελεί διμερές πρόβλημα, δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, παρότι θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν από τη λήξη της ενταξιακής διαδικασίας· συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η αδυναμία των εμπλεκόμενων μερών να καταλήξουν σε συμβιβασμό μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας και του λαού της· καλεί και τις δύο κυβερνήσεις να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο να υπάρξει εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτουν αυτά τα διμερή θέματα στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες·

2.      υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών να επανέλθουν στο ζήτημα αυτό το 2015, με στόχο την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα είχε θετική επίδραση στις προσπάθειες για την επίλυση των διμερών διενέξεων και θα οδηγούσε σε νέες, απόλυτα αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της έναρξης των διαπραγματεύσεων συνεπάγεται αυξανόμενο και απρόβλεπτο κόστος για τη χώρα, καθώς και για την περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης υπονομεύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τη διεύρυνση και τη θέση της στην περιοχή·

3.      επαναλαμβάνει την άποψή του ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παρεμπόδιση της ενταξιακής διαδικασίας· πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα κατά την ενταξιακή διαδικασία· έχει επίγνωση της μη συμμόρφωσης ενός από τα μέρη με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του Σεπτεμβρίου 1995· καλεί την Ελλάδα να επιβεβαιώσει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο του Θεματολογίου της Θεσσαλονίκης του 2003 και να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την επίλυση των διμερών διαφορών, στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος, μεταξύ άλλων και στις υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων, στις διμερείς σχέσεις με τη Βουλγαρία, στην προοπτική της διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας για καλές γειτονικές σχέσεις που θα αντιμετωπίζει τα διμερή ζητήματα· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στις τρέχουσες συζητήσεις με τις γειτονικές χώρες, και επιδοκιμάζει κάθε προσπάθεια για κοινούς εορτασμούς κοινών ιστορικών γεγονότων με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και σε καλές σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών·

4.      ζητεί μια πιο δραστήρια εμπλοκή της ΕΕ στο ζήτημα της ονομασίας και υποστηρίζει μια προορατική προσέγγιση εκ μέρους των πολιτικών ηγετών της ΕΕ· καλεί τη νέα Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΕ/ΥΕ) να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για την υπέρβαση του υφιστάμενου αδιεξόδου και να εργαστεί, σε συνεργασία με τον Ειδικό Μεσολαβητή του ΟΗΕ, για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης· καλεί το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με την προοπτική της προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ· επιμένει ότι όλες οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται, όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία, με βάση τις δικές τους επιδόσεις· πιστεύει ότι η συνέχιση του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου με την Επιτροπή θα προσέφερε μεγαλύτερη ποιότητα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

5.      καλεί όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και ιδίως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν ενεργά την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ, για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη·

6.      ενθαρρύνει τη θέσπιση διασυνοριακής συνεργασίας στα πεδία της ιστορίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για δημοκρατικές αλλαγές· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν, στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας, τη βούληση για δημοκρατικές αλλαγές και, ως εκ τούτου, να στηρίξουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων·

7.      ενθαρρύνει τη χώρα να συστήσει κοινές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με τις γειτονικές χώρες για την ιστορία και την εκπαίδευση, με στόχο τη συμβολή στην αντικειμενική ερμηνεία της ιστορίας, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση μεταξύ των νεώτερων γενεών της θετικής στάσης προς τους γείτονες·

8.      ενθαρρύνει θερμά τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για μια ιστορική συμφιλίωση, για να υπερβούν τη διαίρεση μεταξύ -αλλά και εντός - των διαφόρων εθνοτικών και εθνικών ομάδων, περιλαμβανομένων των πολιτών με βουλγαρική εθνική ταυτότητα·

9.      καλεί τις αρχές να υιοθετήσουν μια τεκμηριωμένη ερμηνεία της ιστορίας και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό που δεν θα περιέχει ιδεολογικές ερμηνείες και ρητορική μίσους εναντίον των γειτονικών χωρών, που έχουν παραμείνει ως κατάλοιπα από την κομμουνιστική εποχή·

10.    σημειώνει την προτεινόμενη δέσμη τροποποιήσεων του Συντάγματος· εκτιμά ότι κάποιες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και διατάξεις για τον ορισμό του γάμου και τον σχηματισμό διεθνών οικονομικών ζωνών, θα μπορούσαν να βελτιωθούν σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το κεκτημένο της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για προσεκτική προετοιμασία της εφαρμοστικής νομοθεσίας σε τυχόν συνταγματικές αλλαγές· τονίζει ότι η διαδικασία για μακρόπνοες συνταγματικές αλλαγές απαιτεί ευρεία πολιτική υποστήριξη, εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων· τονίζει την ανάγκη για έναν ανοικτό σε όλους δημόσιο διάλογο, μια προσεκτική διαβούλευση και την οικοδόμηση μιας συναίνεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την κοινωνία των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών·

11.    εκφράζει ανησυχία για το πολωμένο εσωτερικό κλίμα· καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τον ρόλο του κοινοβουλίου, παρέχοντας επαρκείς δυνατότητες και χρόνο για διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και για τις συνταγματικές αλλαγές, ώστε να επιτραπεί ο πλήρης και ανεξάρτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος· καλεί την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να εργαστούν για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, ώστε να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί μια μακροπρόθεσμη εποικοδομητική πολιτική συνεργασία και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου· υπενθυμίζει ότι ο συμβιβασμός έχει θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης· τονίζει ότι η μετεκλογική αποχή από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες αποτελεί ένα πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί σε πνεύμα κοινής ευθύνης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, για την ορθή λειτουργία του κοινοβουλίου· καλεί την ΥΕ/ΑΕ της ΕΕ να συνεργαστεί με όλα τα κόμματα με σκοπό να διευκολυνθεί ο διάλογος·

12.    εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη χειροτέρευση των σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ιδίως όσον αφορά την πρόσφατη διατύπωση κατηγοριών κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις κατηγορίες που κατευθύνθηκαν αντίστροφα, σε σχέση με εγκληματικές ενέργειες· καταδικάζει τις παράνομες παρακολουθήσεις και ζητεί τη δημοσιοποίηση όλων των καταγγελιών και την ελεύθερη έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης· ζητεί την ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών και των παρακολουθήσεων, στη βάση του πλήρους σεβασμού των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας και του τεκμηρίου της αθωότητας· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο για να διατηρηθεί η έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και των πολιτών της·

13.    εκφράζει τη λύπη του για την απουσία της αντιπολίτευσης από τις τακτικές εργασίες της ΜΚΕ· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της ΜΚΕ μέσω της κατάλληλης αντιπροσώπευσης όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων στις εργασίες της·

14.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διεθνοτική συνύπαρξη παραμένει εύθραυστη και δημιουργεί προβλήματα στη χώρα· εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες διεθνοτικές εντάσεις που φανερώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών κοινοτήτων· καταδικάζει έντονα τη χρήση εθνοκεντρικής και διχαστικής φρασεολογίας, ειδικά κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών· τονίζει ότι η έναρξη ενταξιακών συζητήσεων με την ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα αυτό, ενισχύοντας τη διεθνοτική συνοχή με επίκεντρο αυτόν τον κοινό στόχο· καταδικάζει όλες τις μορφές ακραίου εθνικισμού και εθνοκεντρισμού, οι οποίες βαθαίνουν τους διαχωρισμούς στην κοινωνία· καλεί το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να προωθήσουν ενεργά μια πολυδεκτική και ανεκτική, πολυεθνική και πολυθρησκευτική κοινωνία και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της παιδείας στην επίτευξη της ανοχής και του σεβασμού μεταξύ ανθρώπων που διαφέρουν· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τα έργα και τα προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των εθνοτήτων και της αμοιβαίας κατανόησής τους·

15.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ατζέντα της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τη στρατηγική προτεραιότητα της χώρας· ενθαρρύνει τη χώρα να εδραιώσει τις μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει πολιτικές και πρακτικές οι οποίες μπορεί να εξακολουθήσουν να αποτελούν εμπόδιο για το ευρωπαϊκό της μέλλον, καθώς και να εξασφαλίσει την πρόοδο στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την ΕΕ, μεταξύ άλλων στα πλαίσια του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου·

16.    σημειώνει ότι ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ έκρινε ότι οι προεδρικές και πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2014 διεξήχθησαν κατά τρόπο αποτελεσματικό· ανησυχεί, ωστόσο, για τις ασαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων, που έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών, καθώς και σχετικά με τη μεροληπτική στάση των μέσων ενημέρωσης και τις καταγγελίες για εκφοβισμό των ψηφοφόρων· εκφράζει ικανοποίηση για τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις, αλλά καλεί τις αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελλόμενες παρατυπίες πριν και κατά την εκλογική διαδικασία· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει εγκαίρως τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας, περιλαμβανομένου του χειρισμού και της αξιοπιστίας των εκλογικών καταλόγων· υπενθυμίζει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να συνταχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

17.    προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που παρατηρούνται στην εφαρμογή της βοήθειας του μέσου προενταξιακής βοήθειας, όπως τα προβλήματα του συστήματος ελέγχου, ο ανεπαρκής συντονισμός εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων, οι εκκρεμότητες στις προμήθειες, το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης και οι χαμηλές ικανότητες των θεσμικών οργάνων· ζητεί να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ ενωσιακής βοήθειας και εθνικών μεταρρυθμιστικών στρατηγικών και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του ΜΠΒ ως μοχλός για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση του προϋπολογισμού στη χώρα· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια πόρων της βοήθειας και να επιταχυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να βελτιωθεί η επίδραση της βοήθειας της ΕΕ·

18.    επιδοκιμάζει την έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τον δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο και την απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες, του Φεβρουαρίου 2014, ως ένα βήμα προς την παροχή ενιαίας, διαφανούς και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση, παρά τη νομοθετική πρόοδο, συνεχίζει να είναι κατακερματισμένη, πολιτικοποιημένη και να υπόκειται σε πολιτικές επιρροές· παροτρύνει με σθένος να βελτιωθεί ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα· ενθαρρύνει τις προσπάθειες εφαρμογής του νόμου σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότιμης εκπροσώπησης· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών·

19.    ζητεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου της Αχρίδας (ΣΠΑ)· ζητεί να ολοκληρωθεί η επισκόπηση της εφαρμογής της, ώστε να καταλήξει σε συστάσεις πολιτικής· συνιστά με θέρμη να θεωρηθεί η ΣΠΑ ουσιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου, των διακοινοτικών σχέσεων και της συνεχιζόμενης αποκέντρωσης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τοπικής διακυβέρνησης και την προώθηση μακροπρόθεσμων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε πολιτικό επίπεδο, όπως η διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων για να εξηγηθούν τα οφέλη από τη ΣΠΑ· καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και να προσφέρουν αυξημένη χρηματοδότηση προς τον σκοπό αυτόν· θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εν λόγω διαδικασία· συνιστά μια περισσότερο προδραστική προσέγγιση με σκοπό να διασφαλιστεί η εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα όλων των κοινοτήτων·

20.    εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο της νομικής ευθυγράμμισης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του επαγγελματισμού των δικαστηρίων, ως αποτέλεσμα της ευρείας δικαστικής μεταρρύθμισης· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την έναρξη του τεχνικού διαλόγου για τα κεφάλαια 23 και 24, επιπλέον του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου· ανησυχεί, ωστόσο, για την αθέμιτη πολιτική επιρροή σε ορισμένες δικαστικές διαδικασίες και τονίζει ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη από την εξωτερική επιρροή του κοινοβουλίου και της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή δικαστικών προτύπων ευθυγραμμισμένων προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη των πολιτών· ζητεί να βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης, να αυξηθεί η χρήση των μη ένδικων μέσων και των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, να βελτιωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, καθώς και η πρόσβαση των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας στη δικαιοσύνη, και να συμμετάσχουν ενεργότερα οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην επίβλεψη της δικαστικής ανεξαρτησίας·

21.    διακρίνει θετικές εξελίξεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων κατά της διαφθοράς 2011-2015, στην ενίσχυση του συστήματος προσωπικής και θεσμικής ακεραιότητας, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και τη διεθνή συνεργασία· σημειώνει ότι υφίστανται ακόμη σημαντικά εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, που συμπεριλαμβάνουν και διασυνοριακές υποθέσεις, την πραγματοποίηση μιας εθνικής αξιολόγησης κινδύνων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας· επαναλαμβάνει ότι πρέπει μια πλήρως λειτουργική κρατική επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς να αποτελέσει τον βασικό κρατικό θεσμό για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων των δικαστηρίων και της εισαγγελίας και να δημιουργήσουν ένα κεντρικό μητρώο δημόσιων υπαλλήλων, για τη βελτίωση της λειτουργίας της επιτροπής αυτής·

22.    ζητεί την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, ιδίως στο πεδίο της πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων προμηθειών και της επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τη χώρα να παρουσιάσει αποτελέσματα όσον αφορά την καταδίκη ενεχομένων υποθέσεις διαφθοράς, περιλαμβανομένων των υποθέσεων υψηλού επιπέδου· καλεί τις ανεξάρτητες ΟΚΠ και τα μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως τη διαφθορά και να υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες και δίκες· καλεί την εισαγγελία να καταστήσει δυνατή την επαρκή και έγκαιρη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών·

23.    σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχει δημιουργηθεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· επιδοκιμάζει την ενεργή συνεργασία της χώρας με τοπικούς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust και της Ευρωπόλ· επικροτεί τις επιτυχείς αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν ενάντια σε ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες διέκοψαν τις διεθνείς οδούς λαθραίας διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών·

24.    καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικού και/ή θρησκευτικού εξτρεμισμού και θεωρεί αναγκαία τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων και με κράτη μέλη της ΕΕ στο πεδίο αυτό· επιδοκιμάζει τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, με τις οποίες προσδιορίζονται καλύτερα οι αξιόποινες πράξεις και οι ποινές για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε πράξεις πολιτικού και/ή θρησκευτικού εξτρεμισμού· επαναλαμβάνει σθεναρά την ανάγκη μιας κοινής προδραστικής στρατηγικής για την πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, ασφαλείας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διεθνή τρομοκρατική απειλή· υπενθυμίζει ότι η δημόσια πολιτική πρέπει να καταπολεμά όλες τις μορφές εξτρεμισμού και ότι ο στιγματισμός οποιασδήποτε θρησκευτικής ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς·

25.    λυπάται για την έλλειψη συνεργασίας με τις ΟΚΠ και τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία εκπόνησης της νομοθεσίας· επισημαίνει ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να βασίζεται στην ειλικρινή θέληση της κυβέρνησης να διαβουλευτεί με διάφορους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης τόσο της νομοθεσίας όσο και της πολιτικής· τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΟΚΠ προκειμένου να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και να την καταστήσουν περισσότερο διαφανή, υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και στις περιοχές της υπαίθρου· καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τα πανεπιστήμια, τους καθηγητές και τους φοιτητές σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης·

26.    ενθαρρύνει τις αρχές να ανακτήσουν τα σχετικά αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας από τη Σερβία· φρονεί ότι η διαφανής διαχείριση του ολοκληρωτικού παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί ένα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό, την υπευθυνότητα και την ενδυνάμωση των θεσμών·

27.    εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που υπονομεύουν συνεχώς και σοβαρά την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· αποδοκιμάζει τη χειροτέρευση όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, που έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται στη χώρα το χαμηλότερο επίπεδο ελευθερίας του Τύπου σε ολόκληρη την περιοχή· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στον πίνακα που συντάσσουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η χώρα έχει πέσει από την 34η θέση το 2009 στην 117η θέση το 2015· σημειώνει επίσης με αυξανόμενη ανησυχία τον κρατικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης εξάρτησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη συχνή αυτολογοκρισία, καθώς και το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας· σημειώνει με ανησυχία τη χρήση της συκοφαντικής δυσφήμισης στα πεδία της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης· παρόλο που έχουν γίνει κάποια βήματα για την αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινότητας των μέσων ενημέρωσης, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο νόμος για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες τροποποιήθηκε με ταχείες διαδικασίες και χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση με τους φορείς των μέσων ενημέρωσης·

28.    προτρέπει την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια πολιτική που θα βελτιώνει την πολυφωνία και την ποικιλία γνωμών στα μέσα ενημέρωσης και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και του ρυθμιστικού οργανισμού των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο έχει επιδείξει σημαντική μεροληψία υπέρ των κυβερνώντων κομμάτων, τόσο κατά τις προεκλογικές εκστρατείες (όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) όσο και σε άλλες περιστάσεις (όπως αναφέρεται στην έκθεση προόδου της Επιτροπής)· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατέστησε δημοσίως διαθέσιμα τα δεδομένα που σχετίζονται με την κρατική διαφήμιση· καλεί ωστόσο την κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαφάνεια των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση πόρων· συνιστά με έμφαση στην Επιτροπή να είναι πιο δραστήρια στην παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών όσον αφορά τις εξελίξεις σε θέματα πολιτικής και να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης·

29.    υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα την ευθύνη που φέρουν στο θέμα της διαμόρφωσης μιας νοοτροπίας ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας· ζητεί να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο ο νόμος κατά των διακρίσεων, ο οποίος σήμερα δεν απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού· καταδικάζει την άσκηση κάθε είδους βίας εις βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και ζητεί να προσαχθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι, περιλαμβανομένων εκείνων που ευθύνονται για τα περιστατικά βιαιοτήτων εις βάρος του κέντρου υποστήριξης των ΛΟΑΔΜ στα Σκόπια· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις εις βάρος των Ρομά και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής τους, ιδίως στους τομείς της στέγασης, της υγείας, της παιδείας και της απασχόλησης· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός άξονα ζητημάτων φύλου σε όλα τα πεδία πολιτικής, με στόχο την εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· επαναλαμβάνει τη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία όσον αφορά τα φύλα, καθώς και για την ενδοοικογενειακή βία· προτρέπει την κυβέρνηση να κλείσει το διαρθρωτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στο οικονομικό, το πολιτικό και το κοινωνικό πεδίο, καθώς και το χάσμα των αμοιβών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να θέσει το κεφάλαιο για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική ως προτεραιότητα στη διαδικασία προσχώρησης, ξεκινώντας μια σχετική πρωτοβουλία στον ενταξιακό διάλογο υψηλού επιπέδου με τη χώρα·

30.    εξακολουθεί να ανησυχεί για τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και την αδυναμία των αρμόδιων θεσμών να εφαρμόσουν πολιτικές και στρατηγικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· απευθύνει έκκληση ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή για να διασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική πρόσβαση όλων των παιδιών στη δικαιοσύνη· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες εκ μέρους της κυβέρνησης για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών της κοινότητας Ρομά· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας και της διατροφής των παιδιών, και ιδιαίτερα των παιδιών της κοινότητας Ρομά·

31.    εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των χωρών της περιοχής όσον αφορά την ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και για τη βελτίωση της θέσης της στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, από την 31η στην 30ή, το 2014· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δυσκολία στην εκτέλεση των συμβάσεων και οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση επιβαρύνουν σημαντικά το επιχειρηματικό κλίμα· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υποστήριξης προς τις ΜΜΕ, του περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων και της σύνδεσης των φορέων Ε&Α με τη βιομηχανία και τον τομέα της απασχόλησης·

32.    εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων παρέμεινε σταθερή και επέτρεψε την αυξημένη διαφοροποίηση των εξαγωγών· σημειώνει ότι το 80 % του συνολικού όγκου των άμεσων ξένων επενδύσεων προήλθε από εταιρείες της ΕΕ και ότι η ροή εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών αυξήθηκε περαιτέρω· επαναλαμβάνει τη σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και φρονεί ότι η καθυστέρηση της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για τη βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση· αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης των δημόσιων εσόδων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας, καθώς η συνολική δομή της οικονομίας παραμένει εστιασμένη σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας· τονίζει ότι όλοι οι κανόνες που διέπουν τις διεθνείς οικονομικές ζώνες πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο και τις διεθνείς απαιτήσεις·

33.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 29,9 % το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 27,9 % το τρίτο τρίμηνο του 2014· καλεί την κυβέρνηση να ανανεώσει τις προσπάθειές της για τον περαιτέρω περιορισμό της διαρθρωτικής και της μακροχρόνιας ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων (πάνω από 50 %) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ άλλων και των Ρομά· απευθύνει έκκληση για την έγκριση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την αύξηση της εργασιακής κινητικότητας, καθώς και για τον περιορισμό του μεγάλου ανεπίσημου τομέα της οικονομίας, που συνεχίζει να θέτει εμπόδια στον ανταγωνισμό· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού συχνά δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και ότι, εξαιτίας αυτού, μεγάλος αριθμός νέων ειδικευμένων εργαζομένων υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν λόγω της δυσκολίας στην εξεύρεση κατάλληλων θέσεων απασχόλησης μέσα στη χώρα· εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα στην απεργία και καλεί τις αρχές να τις αναθεωρήσουν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΕ·

34.    σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τον περιορισμό της ανεργίας των γυναικών, αλλά καλεί την κυβέρνηση να πράξει περισσότερα, δεδομένου ότι η ανεργία μεταξύ των γυναικών συνεχίζει να είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ·

35.    τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στα πεδία της ποιότητας του αέρα και του νερού, της προστασίας της φύσης και της διαχείρισης αποβλήτων· εκφράζει την ανησυχία του για τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων· επισημαίνει με ανησυχία τη συγκέντρωση βλαβερών σωματιδίων, που είναι πολλαπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, ιδίως στα Σκόπια, το Τέτοβο, τη Μπίτολα, το Κίτσεβο και το Καβάνταρτσι· ζητεί να αναβαθμίσουν οι αρμόδιες αρχές τη συνεργασία τους, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, να ενισχυθούν οι ικανότητες της δημόσιας διοίκησης και να διατεθούν επαρκείς πόροι για επενδύσεις σε υποδομές όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων·

36.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 2013 όσον αφορά την ενέργεια και ιδίως την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση των σχετικών σχεδίων δράσης και την ευθυγράμμιση με την κλιματική πολιτική της ΕΕ·

37.    εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα έχει διατηρήσει μια στάση δραστήρια και εποικοδομητική στην περιφερειακή συνεργασία και δεν έχει εκκρεμή μεθοριακά προβλήματα με τους γείτονές της· εκφράζει ικανοποίηση για την προσεχή ανάληψη από τη χώρα της προεδρίας της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο της ευθυγράμμισής της με τις δηλώσεις και τις αποφάσεις της ΚΕΠΠΑ· τονίζει τη σημασία της σταδιακής ευθυγράμμισης με τις θέσεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

38.    επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και την προθυμία για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της χώρας με τη Βουλγαρία, που θα οδηγήσει σε βελτίωση των μεταξύ τους οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων·

39.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.