Предложение за резолюция - B8-0213/2015Предложение за резолюция
B8-0213/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Сърбия през 2014 г.

  2.3.2015 - (2014/2949(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Дейвид Макалистър от името на комисията по външни работи


  Процедура : 2014/2949(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0213/2015
  Внесени текстове :
  B8-0213/2015
  Приети текстове :

  B8‑0213/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Сърбия през 2014 г.

  (2014/2949(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

  –       като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО[1],

  –       като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно заявлението на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011) 1208),

  –       като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

  –       като взе предвид Резолюция № 1244 (1999 г.) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН A/RES/64/298 от 9 септември 2010 г., в която се отбеляза съдържанието на становището и се изрази задоволство от готовността на ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина,

  –       като взе предвид декларацията и препоръките от второто заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, проведено на 26 – 27 ноември 2014 г.,

  –       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г.,

  –       като взе предвид доклада на Комисията от 8 октомври 2014 г. за напредъка на Сърбия през 2014 г. (SWD(2014)0302),

  –       като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г.,

  –       като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно Доклада за напредъка на Сърбия за 2013 г.[2],

  –       като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно Сърбия: делото на обвинения във военни престъпления Шешел[3],

  –       като взе предвид работата на Дейвид Макалистър като постоянен докладчик относно Сърбия на комисията по външни работи,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.     като има предвид, че Европейският съвет от 28 юни 2013 г. взе решение за започване на преговори за присъединяване със Сърбия; като има предвид, че първата междуправителствена конференция (МПК) се състоя на 21 януари 2014 г.;

  Б.     като има предвид, че в доклада си от 2014 г. за напредъка на Сърбия Комисията докладва относно напредъка на Сърбия към европейска интеграция, като прави оценка на нейните усилия да изпълни критериите от Копенхаген и условията на процеса на стабилизиране и асоцииране;

  В.     като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълняването, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че скоростта и качеството на необходимите реформи са определящи за графика за присъединяване;

  Г.     като има предвид, че ЕС е поставил принципите на правовата държава в центъра на политиката си на разширяване;

  Д.     като има предвид, че Комисията изтъкна необходимостта от укрепване на икономическото управление, принципите на правовата държава и капацитета на публичната администрация във всички държави от Западните Балкани;

  Е.     като има предвид, че Сърбия предприе важни стъпки за нормализиране на отношенията с Косово, които доведоха до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г.; като има предвид, че спешно са необходими по-нататъшни стъпки, за да се решат всички нерешени въпроси между двете страни;

  Ж.    като има предвид, че добросъседските отношения представляват ключов елемент за успешна европейска интеграция на която и да е страна, и като има предвид, че в процеса на присъединяване двустранните въпроси следва да бъдат решавани в съответствие с преговорната рамка, в конструктивен и добросъседски дух, като се вземат предвид цялостните интереси и ценности на ЕС; като има предвид, че бяха предприети важни стъпки в историческия процес на помирение между Сърбия и съседните ѝ държави;

  З.      като има предвид, че е необходимо прилагането на правната рамка относно защитата на малцинствата да бъде напълно гарантирано, по-специално в областта на образованието, използването на език и достъпа до медии и религиозни служби на малцинствени езици;

  И.     като има предвид, че сръбското ротационно председателство на ОССЕ през 2015 г. идва по време на продължаващ конфликт в източна Украйна и в момент, когато ОССЕ чества 40 години от приемането на Заключителния акт от Хелзинки;

  1.      приветства официалното започване на преговорите за присъединяване, което се състоя на 21 януари 2014 г. по време на първата междуправителствена конференция ЕС – Сърбия, и високото равнище на подготвеност и ангажираност при скрининга на достиженията на правото на ЕС, демонстрирано от сръбското правителство;

  2.      приветства провеждането на предсрочните парламентарни избори, които бяха оценени положително от международните наблюдатели; призовава органите да разгледат обстойно препоръките на последната и предходните мисии на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите;

  3.      подчертава напредъка и значението на подобряването на прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия (ССА); подчертава, че ССА предоставя генералната рамка, в която Сърбия и ЕС да засилят сътрудничеството помежду си;

  4.      приветства ангажираността, показана от новото сръбско правителство по отношение на процеса на европейска интеграция, и призовава Сърбия решително да предприеме преки действия в областта на системните и социално-икономическите реформи; подчертава, че цялостното прилагане на законодателството и политиките продължават да бъдат основен показател за успеха на процеса на интеграция; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и мониторинга на прилагането на новото законодателство и политики; подчертава необходимостта да се подобри всеобхватността и прозрачността на присъединителния процес; подчертава, че Сърбия трябва да постигне по-нататъшен напредък по отношение на приоритетната си реформа, а именно принципите на правовата държава;

  5.      насърчава това, при отварянето на преговорните глави да се вземат под внимание промените на техническо равнище, но също и политическият контекст на отношенията между Сърбия и ЕС; подчертава, че по глава 23 (Съдебна система и основни права) и глава 24 (Правосъдие, свобода и сигурност) следва да се работи на ранен етап от преговорите; настоява, че глава 35 от достиженията на правото на ЕС, относно отношенията с Косово, следва да бъде ясно определена; подчертава, че рамката за преговори предвижда критерий за установяване дали напредъкът по една глава изостава значително от напредъка в преговорите като цяло, като по този начин се дава възможност на Комисията да препоръчва отложено отваряне или затваряне на други преговорни глави;

  6.      отбелязва, че в публикувания неотдавна доклад на Европейската сметна палата се установява, че финансирането от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), както и други форми на подкрепа са помогнали на Сърбия да проведе социални и икономически реформи и да подобри управлението на своите публични финанси; отбелязва обаче, че реформата на сектора на правосъдието изостава значително; призовава Сърбия да приведе законодателството си в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на държавната помощ; приветства ефективното като цяло използване на финансовата и нефинансовата помощ от ЕС, както се отбелязва от Европейската сметна палата, и насърчава органите да продължат изграждането на практики на добро управление и да вземат мерки по оставащите слабости в планирането, реализирането и устойчивостта на проектите; призовава Комисията да продължи помощта си за Сърбия в рамките на ИПП по ефективен и прозрачен начин;

  7.      изразява безпокойство от факта, че по-голямата част от законите се приемат съгласно процедурата по спешност, което не винаги дава възможност за достатъчно консултиране със заинтересованите страни и широката общественост;

  8.      отбелязва, че наводненията през май 2014 г. в Сърбия са засегнали населението сериозно и са имали отрицателно въздействие върху икономиката; изказва своите съболезнования на семействата на жертвите; приветства факта, че ЕС, както и отделни държави членки предприеха незабавни и съществени усилия за спасяване и за облекчаване на положението по молба на Сърбия, като организираха конференция на донорите през юли 2014 г.; подчертава, че Комисията е приканила Сърбия да се присъедини към Механизма на ЕС за гражданска защита и приветства факта, че на 16 октомври 2014 г. Сърбия изрази интерес да направи това;

  9.      приветства първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията, постигнато в рамките на диалога на високо равнище между министър-председателите на Сърбия и Косово на 19 април 2013 г.; приветства поетия от Сърбия ангажимент по отношение на процеса на нормализиране на отношенията с Косово и решително насърчава сръбските органи да играят конструктивна роля в този процес, както и в развитието на добросъседски отношения, което да може да послужи на интересите както на Сърбия, така и на Косово; отбелязва, че темпото на преговорите като цяло се е забавило поради, наред с друго, провеждането на предсрочни избори и в Сърбия, и в Косово; приветства сформирането на ново правителство в Косово, което е важна стъпка за възобновяването на диалога на високо равнище, и също приветства във връзка с това конструктивната роля на сръбското правителство в насърчаването на избраните представители на сръбското малцинство да участват и да поемат своите отговорности в рамките на новото коалиционно правителство в Прищина; насърчава Сърбия и Косово да продължат да действат за пълното прилагане на всички вече постигнати споразумения добросъвестно и своевременно; насърчава сръбските и косовските органи да нормализират допълнително отношенията си; призовава за непрекъснати усилия и от двете страни за сближаване на албанската и сръбската етнически общности; подчертава, че рамката за преговори изисква напредъкът в процеса на нормализиране на отношенията с Косово по глава 35 да се осъществява успоредно с напредъка на преговорите като цяло; изтъква, че глава 35 следва да бъде отворена на ранен етап от преговорите; счита, че пълното нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово би улеснило присъединяването на Сърбия към ЕС;

  10.    призовава сръбските и косовските власти да установят сътрудничество за преследване и разбиване на престъпните мрежи, които контролират, експлоатират и извършват трафик на незаконни мигранти от Косово към някои държави членки на ЕС през Сърбия;

  11.    призовава Сърбия да положи по-големи усилия да приведе своята външна политика и политика на сигурност в съответствие с тази на ЕС, включително политиката по отношение на Русия; изразява съжаление, че Сърбия не се присъедини, когато беше поканена, към решенията на Съвета за въвеждане на ограничителни мерки срещу Русия, като отчита обаче традиционно силните икономически, социални и културни връзки, които съществуват между двете страни; счита, че Сърбия може да играе ключова роля в отношенията между ЕС и Русия; приветства активното участие на Сърбия в международни мироопазващи операции; отбелязва, че Сърбия прие с почести някои лица, включени в забраната на ЕС за издаване на визи, и че организира военни учения с руската армия;

  12.    приветства сръбското ротационно председателство на ОССЕ през 2015 г. и неговите приоритети; отбелязва, че Сърбия като действащ председател на ОССЕ е готова да подкрепи всички средства за засилване на усилията за решаване на съществуващите конфликти в обхвата на ОССЕ по мирен начин; насърчава Сърбия да се възползва от това председателство, за да допринесе за стабилизирането на положението в източна Украйна, като действа като медиатор; освен това признава готовността на Сърбия за по-нататъшно насърчаване на регионалното сътрудничество; призовава Сърбия като понастоящем действащ председател на ОССЕ да помогне за възстановяването на ОССЕ като цялостна платформа за решаване на въпросите на сигурността в Европа;

  13.    насърчава Сърбия да продължава да сътрудничи на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), да засили делата за военни престъпления пред националните съдилища и да продължи да укрепва усилията си за регионално сътрудничество за прекратяване на безнаказаността и осигуряване на правосъдие за жертвите на военни престъпления и за техните семейства; подчертава неотложната необходимост да се приеме всеобхватно законодателство и политика за защита на свидетелите и да се осигури на жертвите и техните семейства правото на обезщетяване; потвърждава подкрепата си за инициативата за истина и помирение (РЕКОМ);

  14.    призовава Сърбия да засили сътрудничеството си със съседните държави и усилията си по издирването на изчезнали лица, както и да споделя изцяло всички данни в тази връзка; настоятелно призовава сръбските органи в този контекст да отворят архивите на Югославската народна армия, за да се установи истината за трагичните събития от миналото и да се получи информация; освен това настоятелно призовава органите да позволят и улеснят прозрачния достъп до архивите, които се отнасят до бившите републики на Югославия, и до документите на бившата разузнавателна агенция (УДБА), включително чрез предоставянето им на съответните правителства;

  15.    приветства подписването под егидата на Международната комисия за изчезнали лица (ICMP) на Декларацията относно ролята на държавата в решаването на въпроса с изчезналите лица в резултат от въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека; подчертава необходимостта от засилване на усилията за откриване и идентифициране на изчезнали лица и локализиране на масови гробове от войните в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово, както и за гарантиране на правото на семействата на жертвите да знаят съдбата на изчезналите членове на техните семейства;

  16.    приветства конструктивния подход на сръбското правителство към отношенията със съседните държави, тъй като той даде възможност да се постигне съществен напредък както в регионалното сътрудничество, така и в процеса на сближаване с ЕС; насърчава Сърбия да работи още по-тясно със съседните държави и да предприема допълнителни инициативи за трансгранично сътрудничество за подобряване, наред с другото, на икономическото развитие на граничните региони и области, населявани от малцинства; подчертава значението на насърчаването на политики за обмен и контакт между младите хора в рамките на процеса на помирение; приветства в общ план спазването от Сърбия на международните ѝ задължения и факта, че тя е развила допълнително двустранните отношения със съседните държави; заявява отново, че помирението е от ключовото значение; насърчава Сърбия да приложи изцяло двустранните споразумения със съседните държави и да подходи прагматично за решаване на неуредените двустранни въпроси; приветства срещата между министър-председателите на Сърбия и Албания на 10 ноември 2014 г. в Белград; насърчава Сърбия активно да подкрепя и конструктивно да допринася за напредъка на Босна и Херцеговина по пътя на европейска интеграция; приветства също така факта, че Сърбия продължава да участва активно в регионални инициативи, като например Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ);

  17.    подчертава важната роля на парламента на Сърбия, както и на гражданското общество в процеса на преговори за присъединяване; приветства приемането от страна на Парламента на 4 юни 2014 г. на решението за регулиране на процедурата за разглеждане на предложенията относно позицията за водене на преговори по време на преговорите за присъединяване; приветства приемането на насоки за включването на организациите на гражданското общество в процеса на приемането на регулаторни мерки на 26 август 2014 г. и призовава за по-голяма ангажираност на гражданското общество в процеса на интеграция; приканва правителството да се въздържа от антиевропейска реторика и да провежда редовни разговори и обществени консултации с всички съответни заинтересовани страни, за да се гарантира пълна прозрачност на преговорите и да се предостави цялата информация за един конструктивен дебат във връзка с функционирането на ЕС и членството в него, както и да се улесни тяхното широко участие в процеса;

  18.    приветства работата на независимите регулаторни органи и техния принос за подобряване на правната рамка и отчетността на държавните институции; подчертава, че държавните институции трябва да действат по прозрачен и отговорен начин; подкрепя работата на независими държавни органи като омбудсмана, комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и други; призовава държавните органи да защитават независимостта на тези служби и да им оказват пълно съдействие при упражняване на техните правомощия; счита, че органите следва да им предоставят всички необходими финансови и административни ресурси, необходими за работата им; изтъква, че техните препоръки трябва да бъдат последвани от подходящи мерки и че тяхната независимост трябва да бъде зачитана в пълна степен;

  19.    подчертава факта, че Сърбия е ратифицирала основните конвенции на МОТ в областта на трудовото право, както и преразгледаната Европейска социална харта; обръща внимание на факта, че въпреки конституционните гаранции трудовите и синдикалните права са все още ограничени, и призовава Сърбия за по-нататъшно укрепване тези права; подчертава, че са необходими допълнителни процедури по отношение на професионалните съюзи и правото на стачки с цел поддържането на яснота; подчертава, че има само няколко секторни колективни споразумения, като срокът на някои е изтекъл, и е необходимо те да бъдат подновени; изразява загриженост по повод неубедителността на социалния диалог и нередовния характер на консултациите със социалните партньори; призовава за предприемане на по-нататъшни стъпки за засилване на социалния диалог и на консултативната роля на тези участници в законотворчеството;

  20.    отново изтъква значението на насърчаването, защитата и осъществяването на правата на човека и основните свободи на всички равнища на сръбското общество без дискриминация под каквато и да е форма, както и в съответствие с европейските и международните стандарти; отбелязва, че планът за действие за изпълнение на стратегията за борба с дискриминацията беше приет на 2 октомври 2014 г., като в него се призовава за зачитане на жените, хората с увреждания, ЛГБТ лицата, всички малцинства, били те национални, етнически или на основата на сексуална ориентация, и за гарантиране на техните права; насърчава сръбските органи да положат допълнителни усилия, за да гарантират равно представителство на жените в политическия и обществения живот; отбелязва, че административният капацитет относно равенството между половете остава слаб, и настоятелно призовава сръбските органи да повишат усилията си в тази насока; приветства решението на сръбското правителство да позволи организирането на гей парада, който се проведе в Белград на 28 септември 2014 г. без сериозни инциденти, и поздравява правителството за неговата подкрепа, а също така и полицията за улесняване му;

  21.    приветства създаването на Националния съвет за правата на детето и насърчава този орган да използва мандата си пълноценно, за да се гарантира, че приоритетите във връзка с правата на детето са надлежно отразени в плана за действие, който сръбското правителство разработва като част от процеса на присъединяване;

  22.    отбелязва, че бяха предприети стъпки в прилагането на стратегията и плана за действие относно реформата на съдебната система за периода 2013-2018 г.; приветства приемането на правила за оценка на работата на съдиите и прокурорите; подчертава изключителното значение на независимата съдебна система и изтъква необходимостта от завършване на реформата на съдебната система, за да се гарантира пълната независимост и безпристрастност на съдиите и прокурорите; призовава органите да не забавят приемането на проекта на закон за правната помощ, като в същото време гарантират, че най-уязвимите граждани не са лишени от достъп до услуги за безплатна правна помощ; подчертава важното значение на решаването на въпроса за случаите на злоупотреба със служебно положение и изразява загриженост относно масовото преквалифициране на такива случаи; подчертава, че са необходими конституционни реформи с цел гарантиране на независимостта на съдебната система;

  23.    приветства силния политически тласък за борба с корупцията и по-нататъшното изпълнение на препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); приветства приемането на закона за защита на лица, подаващи сигнали за нарушения от сръбското правителство на 25 ноември 2014 г.; приветства факта, че се провеждат няколко разследвания по дела на високо равнище и че са положени усилия за подобряване на координацията; подчертава, че са нужни значителни усилия за засилване и цялостно прилагане на правната рамка за борба с корупцията, както и за подкрепа на реформите с подходящи ресурси; изтъква, че наличието на изтичане на информация в медиите за текущи разследвания, в нарушение на презумпцията за невинност, е въпрос, който буди сериозно безпокойство, и то трябва да бъдат разследвано, третирано и премахнато в съответствие със закона; осъжда също и натиска от медиите или политическите партии над независимите органи за борба с корупцията и във връзка с това счита, че следва да се засилят правомощията и ресурсите на Агенцията за борба с корупцията; отбелязва, че тези практики могат значително да забавят напредъка на преговорите за присъединяване; призовава за допълнителни действия за защита на независимостта и целостта на съдебната система и достъпа до правосъдие;

  24.    отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на Сърбия; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от основно значение с оглед по-ефективното справяне с тези проблеми;

  25.    отбелязва със загриженост липсата на прозрачност във финансирането на политическите партии и предизборните кампании, което води до висок риск от корупция; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с най-високите международни стандарти;

  26.    приветства приемането на Закона относно информирането на обществеността и медиите, Закона за електронните медии и Закона за радио- и телевизионното разпространение и призовава за тяхното незабавно прилагане; подчертава, че при прилагането на новия медиен пакет устойчивостта на общественото радио- и телевизионно разпръскване на езици на малцинствата също следва да бъде гарантирана, както и устойчивостта и финансовата стабилност на обществените услуги и на регионалните и местните медии; изразява своята загриженост във връзка с влошаващите се условия за пълното упражняване на свободата на изразяване на мнение в Сърбия и подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите; изразява своята загриженост по отношение на натиск и заплахи срещу журналисти, което също води до увеличаване на автоцензурата, и настоятелно призовава сръбските органи да предприемат действия, за да изправят извършителите пред правосъдието; отбелязва със загриженост, че политическият натиск подкопава независимостта на медиите; отново посочва значението на свободата на медиите като една от основните ценности на ЕС; призовава сръбските органи да създадат среда, която способства за медиите и подкрепя свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите;

  27.    призовава сръбското правителство напълно и по недискриминационен начин да прилага Закона за реабилитацията; също така предлага на сръбското правителство да направи допълнителни изменения на Закона за реституцията, за да се премахнат всички процедурни пречки и правни спънки, отнасящи се до реституцията в натура;

  28.    приветства изборите за националните съвети на малцинствата, проведени на 26 октомври 2014 г.; подчертава значението на националните съвети на малцинствата в ролята им при прилагането на правата на националните малцинства и призовава Сърбия да гарантира запазване на степента на придобитите права и правомощия в процеса на привеждане на законодателството във връзка с тях в съответствие с решението на Конституционния съд на Сърбия, както и тяхното подходящо и удостоверимо финансиране; призовава Сърбия да осигури последователното прилагане в цялата страна на законодателството относно защитата на малцинствата, включително във връзка с образованието, използването на езици, както и достъпа до медиите и религиозните обреди, провеждани на езиците на малцинствата, и подходящото представителство на националните малцинства в публичната администрация, местните и регионалните органи, както и в националния парламент; насърчава ангажимента на Сърбия в процеса на изработване на конкретен план за действие относно положението на националните малцинства в рамките на плана за действие по глава 23; насърчава сръбските органи да предприемат допълнителни мерки за подобряване на положението на ромите, особено в областта на образованието, жилищното настаняване и заетостта; настоятелно призовава правителството да повиши осведомеността за гражданските права сред ромското население и също така да предлага на ромите еднаква защита на тяхната безопасност; подчертава значението на насърчаването на ромите да участват в обществения живот; призовава сръбските органи да подобрят планирането, координацията и мониторинга върху изпълнението на политиките за приобщаване на ромите и действията на национално и местно равнище;

  29.    подчертава важността на реституцията на собственост, конфискувана от малцинствени църкви и религиозни общности по време на комунистическия режим; изтъква ролята на държавата в създаването на безпристрастна политика по отношение на исторически църкви в страната, включително тези, които принадлежат на малцинствата; изтъква, че религиозната свобода не може да бъде гарантирана при отсъствие на такава реституция;

  30.    отбелязва, че културното многообразие на Войводина също допринася за идентичността на Сърбия и че защитата и подкрепата на нейните малцинства, както и подкрепянето и насърчаването на многообразието от националности, което е функционирало добре в продължение на векове, е следователно особено важно; призовава за поддържане на многоезичието и културното многообразие; освен това подчертава, че автономията на Войводина не следва да бъде отслабена, и напомня на правителството да внесе закона относно компетентностите и финансирането на автономната провинция Войводина без по-нататъшно забавяне;

  31.    във връзка със значението на Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) за по-нататъшното развитие на трансграничното сътрудничество между държавите – членки на ЕС и техните съседи призовава сръбското правителство да предвиди необходимото правно основание, което би позволило сръбското участие в ЕГТС;

  32.    приветства новата стратегия за реформиране на държавната администрация, създаване на специално Министерство на публичната администрация и местното самоуправление, и поставянето на по-силен акцент върху политиката на планиране и координация след създаването на секретариат за публичните политики като положителни стъпки към по-голяма ефикасност на публичната администрация; изразява загрижеността си относно липсата на прозрачност при набирането на служители на публичната администрация и относно административния и управленския капацитет на местно равнище; настоятелно призовава органите да осигурят прозрачна процедура за назначаване на държавни служители и длъжностни лица въз основа на техните качества;

  33.    насърчава сръбските органи да проведат структурни икономически реформи, така че да подкрепят растежа, да подобрят стопанския и инвестиционния климат в цяла Сърбия и да гарантират балансирано социално и икономическо развитие във всички региони, да се борят срещу високото равнище на безработица и бедността, да извършат фискална консолидация и да се борят срещу корупцията, която продължава да бъде основната заплаха за икономическата среда; отбелязва със загриженост високите равнища на безработица сред младите хора и настоятелно призовава правителството да се заеме с проблема, като предостави адекватни възможности на младите хора и образование, насочено към нуждите на пазара на труда; подчертава необходимостта да се осигури достъпна образователна система с възможности за работа и обучение за младите хора и достъп до европейски програми за обучение като „Еразъм“; приветства приемането на Закона за труда, законодателството в областта на несъстоятелността, Закона за приватизация и Закона за планирането и строителството, които представляват законодателната рамка за структурните реформи и подобряването на бизнес климата;

  34.    призовава за подобряване на стопанската среда чрез прилагане на планираните структурни реформи в тази област, укрепване на съдебната система и гарантиране на еднакво прилагане на законите; настоява, че е необходимо спешно да се премахнат административните пречки пред стопанската дейност, особено по отношение на малките и средни предприятия, и изтъква значението на неизбежното преструктуриране на публичните дружества при зачитане на правата на работниците и значимостта на заетостта в публичния сектор за сръбските граждани и тяхното благосъстояние, както и тяхната зависимост от основни публични услуги;

  35.    отчита работата по изменението на Наказателния кодекс; отбелязва, при все това, че правната несигурност продължава в частния сектор след приетите изменения; отново изразява своята загриженост относно разпоредбите на новия член 234 относно злоупотребата с отговорна длъжност, който все още дава възможност за произволно тълкуване; отбелязва, че повечето предишни случаи, отнасящи се до злоупотреба със служебно положение, изглежда са били масово прекласифицирани, без необходимия преглед, като злоупотреба с отговорна длъжност, и поради това призовава за независим и задълбочен преглед на прекласифицираните случаи, така че дългогодишните несправедливи съдебни преследвания да могат да бъдат прекратени незабавно;

  36.    поздравява Сърбия за организирането на среща на високо равнище Китай/Централна и Източна Европа в Белград; приветства плановете за засилено сътрудничество и изразява надежда, че то ще бъде в съответствие с европейските стандарти; отбелязва първоначалните споразумения относно проекти, свързани с енергетиката и инфраструктурата, договорени по време на срещата на високо равнище, и припомня на Сърбия и на другите държави в региона, че проектите следва да вземат под внимание дългосрочните цели на политиките на ЕС;

  37.    отбелязва, че подготовката в областта на енергетиката отбелязва умерен напредък; изтъква, че Сърбия трябва да положи допълнителни усилия за привеждане на законодателството си в областта на енергетиката в съответствие с достиженията на правото на ЕС, особено в областите, свързани с постигането на енергийна ефективност и на целите за енергия от възобновяеми източници и избягването на държавна помощ за сектора на лигнитните въглища, както и да постигне отделянето на собствеността в газовия сектор и преструктурирането на държавната газова компания като приоритет; призовава Комисията да подкрепи сръбското правителство в неговите усилия да намали зависимостта на страната от енергийния внос, като повишава диверсификацията на енергийните източници; насърчава Сърбия да започне преразглеждане на своето предложение за енергийна стратегия; призовава правителството да засили усилията си в областта на енергията от възобновяеми източници, по-специално по отношение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, тъй като това е необходима стъпка към постигането на енергийна сигурност и постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на възобновяемите енергийни източници;

  38.    изразява съжаление поради факта, че е постигнат твърде малък напредък в областта на околната среда и изменението на климата, и призовава сръбските органи бързо да приемат всеобхватна политика и стратегия за цялата страна в областта на климата в съответствие с целите на ЕС;

  39.    изразява загриженост във връзка с неуспеха на академичните институции да се справят съвместно с държавните органи и длъжностните лица с плагиатството в университетите;

  40.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.