Postopek : 2014/2949(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0213/2015

Predložena besedila :

B8-0213/2015

Razprave :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0065

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 146kWORD 104k
2.3.2015
PE550.007v01-00
 
B8-0213/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o poročilu o napredku Srbije za leto 2014 (2014/2949(RSP))


David McAllister v imenu Odbora za zunanje zadeve

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Srbije za leto 2014 (2014/2949 (RSP))  
B8-0213/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–       ob upoštevanju Sklepa sveta 2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES(1),

–       ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za članstvo v Evropski uniji (SEC(2011)1208),

–       ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Republiko Srbijo, ki je začel veljati 1. septembra 2013,

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta ZN št. 1244 (1999), svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine ZN št. A/RES/64/298 z dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja in pozdravila pripravljenost EU, da spodbuja dialog med Beogradom in Prištino,

–       ob upoštevanju deklaracije in priporočil z drugega srečanja stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Srbija, ki je potekalo 26. in 27. novembra 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013,

–       ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Srbije za leto 2014 z dne 8. oktobra 2014 (SWD(2014)0302),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 16. decembra 2014,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2014 o poročilu o napredku Srbije za leto 2013(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. novembra 2014 o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja(3),

–       ob upoštevanju dela, ki ga je opravil stalni poročevalec Odbora za zunanje zadeve za Srbijo David McAllister,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je Evropski svet 28. junija 2013 sklenil začeti pristopna pogajanja s Srbijo; ker je prva medvladna konferenca potekala 21. januarja 2014;

B.     ker je Komisija v poročilu o napredku za leto 2014 poročala o napredku, ki ga je Srbija dosegla na področju evropskega približevanja, in ocenila njena prizadevanja za izpolnitev københavnskih meril ter pogojev stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

C.     ker je treba Srbijo, kot vse države, ki si prizadevajo za članstvo v EU, soditi po lastnih dosežkih pri izpolnjevanju, izvajanju in spoštovanju istega sklopa meril in ker se časovni načrt za pristop določi na podlagi hitrosti in kakovosti nujnih reform;

D.     ker je Evropska unija v središče svoje politike širitve postavila pravno državo;

E.     ker je Komisija poudarila, da je treba okrepiti ekonomsko upravljanje, pravno državo in zmogljivosti javne uprave v vseh državah zahodnega Balkana;

F.     ker je Srbija sprejela pomembne ukrepe za normalizacijo odnosov s Kosovom, kar je privedlo do sklenitve prvega sporazuma o načelih normalizacije odnosov z dne 19. aprila 2013; ker so nujni nadaljnji ukrepi za obravnavo vseh odprtih vprašanj med državama;

G.     ker so dobri sosedski odnosi bistven element uspešnega evropskega vključevanja vsake države in ker bi bilo treba dvostranska vprašanja v pristopnem procesu obravnavati v konstruktivnem in sosedskem duhu v skladu s pogajalskim okvirom ter ob upoštevanju skupnih interesov in vrednot EU; ker so bili v zgodovinskem spravnem procesu med Srbijo in njenimi sosedami sprejeti pomembni ukrepi;

H.     ker je treba v celoti zagotoviti izvajanje pravnega okvira o zaščiti manjšin, zlasti na področjih izobraževanja, uporabe jezika ter dostopa do medijev in verskih obredov v manjšinskih jezikih;

I.      ker Srbija v letu 2015 predseduje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), in sicer v času trajnega konflikta v vzhodni Ukrajini in v času, ko ta organizacija praznuje 40. obletnico sprejetja Helsinške sklepne listine;

1.      pozdravlja uradni začetek pristopnih pogajanj 21. januarja 2014 na prvi medvladni konferenci EU in Srbije ter visoko pripravljenost in predanost, ki jo je srbska vlada pokazala pri pregledu usklajenosti s pravnim redom EU;

2.      pozdravlja izvedbo predčasnih parlamentarnih volitev, ki so jih mednarodni opazovalci pozitivno ocenili; poziva oblasti, naj v celoti upoštevajo priporočila zadnje in predhodnih misij OVSE/ODIHR za opazovanje volitev;

3.      poudarja napredek pri izvajanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Srbijo ter pomen izboljšanja tega izvajanja; poudarja, da je ta sporazum splošni okvir za poglobitev sodelovanja med EU in Srbijo;

4.      pozdravlja zavezanost evropskemu procesu vključevanja, ki jo je pokazala nova srbska vlada, in poziva Srbijo, naj se odločno loti sistemskih, socialnih in gospodarskih reform; poudarja, da je temeljito izvajanje zakonodaje in politik še vedno bistveni kazalnik uspešnega procesa vključevanja; poziva Srbijo, naj izboljša načrtovanje, usklajevanje in spremljanje izvajanja nove zakonodaje in politik; poudarja, da mora biti pristopni proces bolj vključujoč in pregleden; poudarja, da mora Srbija dodatno napredovati pri njeni prednostni reformi, ki je zagotavljanje pravne države;

5.      spodbuja, da bi bilo treba pri odprtju pogajalskih pogajanj upoštevati razvoj na tehnični ravni, pa tudi politični okvir odnosov med Srbijo in EU; poudarja, da bi bilo treba poglavji 23 (pravosodje in temeljne pravice) in 24 (pravica, svoboda in varnost) obravnavati v začetni fazi pogajanj; vztraja, da je treba jasno opredeliti poglavje 35 pravnega reda EU v zvezi z odnosi s Kosovom; poudarja, da pogajalski okvir nudi merilo za ugotavljanje, ali napredek pri enem poglavju občutno zaostaja za napredkom v pogajanjih nasploh, kar Komisiji omogoča, da priporoči odložitev odprtja ali zaprtja drugih pogajalskih poglavij;

6.      je seznanjen z nedavno objavljenim poročilom Evropskega računskega sodišča, ki je ugotovilo, da je financiranje iz instrumenta za predpristopno pomoč skupaj z drugimi oblikami pomoči Srbiji pomagalo izvesti socialne in gospodarske reforme ter izboljšati upravljanje javnih financ; a ugotavlja, da je reforma pravosodnega sektorja v velikem zaostanku; poziva Srbijo, naj področje državne pomoči uskladi s pravnim redom Unije; pozdravlja na splošno učinkovito uporabo finančne in nefinančne pomoči EU, kakor je ugotovilo Računsko sodišče, in spodbuja organe, naj se oprejo na prakso dobrega upravljanja in obravnavajo preostale pomanjkljivosti pri oblikovanju, izvajanju in trajnosti projektov; poziva Komisijo, naj v okviru instrumenta za predpristopno pomoč še naprej na učinkovit in pregleden način pomaga Srbiji;

7.      izraža zaskrbljenost, da se večina zakonov sprejme po izrednem postopku, ki ne omogoča vedno zadostnega posvetovanja z deležniki in širšo javnostjo;

8.      ugotavlja, da so poplave v Srbiji maja 2014 hudo prizadele prebivalstvo in so negativno vplivale na gospodarstvo; izraža sožalje družinam žrtev; pozdravlja dejstvo, da so EU in posamezne države članice na prošnjo Srbije zagotovile takojšnje in znatne ukrepe za reševanje in pomoč ter julija 2014 organizirale donatorsko konferenco; poudarja, da je Komisija Srbijo povabila, naj se pridruži mehanizmu EU za civilno zaščito, in pozdravlja, da je 16. oktobra 2014 Srbija izrazila zanimanje za pridružitev k njemu;

9.      pozdravlja prvi sporazum o načelih normalizacije odnosov, sklenjen 19. aprila 2013 v okviru dialoga na visoki ravni med predsednikoma vlad Srbije in Kosova; pozdravlja sodelovanje Srbije v procesu normalizacije odnosov s Kosovom in zelo spodbuja, da bi imeli srbski organi konstruktivno vlogo v tem procesu, prav tako pozdravlja nadaljnji razvoj dobrih sosedskih odnosov, kar je v interesu obeh držav; ugotavlja, da so se pogajanja upočasnila, med drugim zaradi predčasnih volitev v Srbiji in na Kosovu; pozdravlja oblikovanje nove vlade na Kosovu, kar je pomemben korak za obnovitev dialoga na visoki ravni, in v zvezi s tem pozdravlja konstruktivno vlogo srbske vlade pri spodbujanju izvoljenih predstavnikov srbske manjšine, naj sodelujejo in prevzamejo svoje pristojnosti v okviru nove koalicijske vlade v Prištini; poziva Srbijo in Kosovo, naj začneta v dobri veri in pravočasno v celoti izvajati že sklenjene sporazume; spodbuja srbske in kosovske organe k nadaljnji normalizaciji odnosov; poziva k stalnim prizadevanjem obeh strani za zbliževanje med albansko in srbsko skupnostjo; poudarja, da pogajalski okvir zahteva, da se napredek pri normalizaciji odnosov s Kosovom v sklopu poglavja 35 doseže hkrati z napredkom v pogajanjih na splošno; poudarja, da bi bilo treba poglavje 35 odpreti v zgodnji fazi pogajanj; meni, da bi popolna normalizacija odnosov med Srbijo in Kosovom olajšala pristop Srbije k EU;

10.    poziva srbske in kosovske organe, naj okrepijo sodelovanje pri poostrenem nadzoru in uničenju kriminalnih mrež, ki nadzorujejo, izkoriščajo in tihotapijo nezakonite migrante iz Kosova prek Srbije v nekatere države članice EU;

11.    poziva Srbijo, naj si bolj prizadeva za uskladitev svoje zunanje in varnostne politike s politiko EU, vključno glede Rusije; obžaluje, da se Srbija ni odzvala na povabilo, naj v skladu s sklepi Sveta uvede omejevalne ukrepe proti Rusiji, seveda ob upoštevanju tradicionalno trdnih gospodarskih, družbenih in kulturnih vezi med državama; meni, da lahko Srbija odigra pomembno vlogo v odnosih med EU in Rusijo; pozdravlja dejavno udeležbo Srbije v mednarodnih operacijah ohranjanja miru; je seznanjen s tem, da je Srbija s častmi gostila nekatere osebe, za katere velja prepoved izdajanja vizumov EU, in da organizira vojaške vaje z rusko vojsko;

12.    pozdravlja, da Srbija v letu 2015 predseduje organizaciji OVSE, in njene prednostne naloge; ugotavlja, da je Srbija kot predsedujoča organizaciji OVSE pripravljena z vsemi sredstvi podpreti prizadevanja za mirno rešitev obstoječih konfliktov na območju OVSE; spodbuja Srbijo, naj izkoristi to predsedovanje, da bi kot posrednica prispevala k stabilizaciji razmer v vzhodni Ukrajini; poleg tega je seznanjen s pripravljenostjo Srbije za nadaljnje spodbujanje regionalnega sodelovanja; poziva Srbijo kot trenutno predsedujočo organizaciji OVSE, naj pomaga obnoviti to organizacijo kot celovito platformo za reševanje varnostnih vprašanj v Evropi;

13.    spodbuja Srbijo, naj tesneje sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, da bi v državi okrepila sojenja za vojne zločine, in si še naprej prizadeva za regionalno sodelovanje, da bi odpravila nekaznovanost ter žrtvam vojnih zločinov in njihovim družinam zagotovila pravico; poudarja, da je treba nujno sprejeti celovito zakonodajo in politiko za zaščito prič, žrtvam in njihovim družinam pa zagotoviti pravico do odškodnine; ponovno izraža podporo za pobudo REKOM;

14.    poziva Srbijo, naj okrepi svoje sodelovanje s sosednjimi državami ter svoja prizadevanja v iskanju pogrešanih oseb, pa tudi v celoti posreduje vse pomembne podatke; v zvezi s tem poziva srbske organe, naj odprejo arhive Jugoslovanske ljudske armade, da bi ugotovile resnico o minulih tragičnih dogodkih in pridobile informacije; prav tako spodbuja oblasti, naj omogočijo in olajšajo pregleden dostop do tistih arhivov, ki se nanašajo na nekdanje jugoslovanske republike, in do dokumentov nekdanje obveščevalne službe (UDBA) ter naj jih tudi posredujejo njihovim vladam;

15.    pozdravlja, da je bila pod okriljem Mednarodne komisije za pogrešane osebe (ICMP) podpisana izjava o vlogi države pri obravnavi vprašanja oseb, ki so pogrešane zaradi oboroženega konflikta in kršitev človekovih pravic; poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja pri iskanju in identificiranju pogrešanih oseb ter iskanju množičnih grobišč iz vojn na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, pa tudi zagotoviti pravico družin žrtev, da se seznanijo z usodo pogrešanih družinskih članov;

16.    ceni konstruktiven pristop srbske vlade k odnosom s sosednjimi državami, saj je to omogočilo velik napredek pri regionalnem sodelovanju in boljših odnosih z EU; spodbuja Srbijo, naj še tesneje sodeluje s sosednjimi državami in sprejme dodatne ukrepe za čezmejno sodelovanje, da bi med drugim izboljšala gospodarski razvoj obmejnih regij in področij, na katerih živijo manjšine; poudarja pomen spodbujanja politik izmenjave in stikov med mladimi v okviru sprave; pozdravlja, da Srbija na splošno upošteva svoje mednarodne obveznosti in je nadalje razvila dvostranske odnose s svojimi sosedi; ponovno poudarja bistveni pomen sprave; spodbuja Srbijo, naj v celoti izvaja dvostranske sporazume s sosednjimi državami in obravnava svoja odprta dvostranska vprašanja na pragmatičen način; pozdravlja srečanje predsednikov vlad Srbije in Albanije 10. novembra 2014 v Beogradu; spodbuja Srbijo, naj dejavno podpre in konstruktivno prispeva k napredku Bosne in Hercegovine v smeri evropskega povezovanja; prav tako pozdravlja, da Srbija še naprej dejavno sodeluje v regionalnih pobudah, kot je Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP);

17.    poudarja, da imata srbski parlament in civilna družba bistveno vlogo v procesu pristopnih pogajanj; je zadovoljen, da je Parlament 4. junija 2014 sprejel sklep, ki ureja postopek obravnave predlogov pogajalskega stališča med pristopnimi pogajanji; pozdravlja, da so bile 26. avgusta 2014 sprejete smernice za vključitev organizacij civilne družbe v proces sprejemanja predpisov, in poziva k večji udeležbi civilne družbe v procesu vključevanja; poziva vlado, naj se izogiba retoriki, usmerjeni proti EU, in naj z rednimi dialogi in javnimi posvetovanji z vsemi pomembnimi deležniki zagotovi popolno preglednost pogajanj in vse informacije, ki bodo omogočale konstruktivno razpravo o delovanju EU in članstvu v njej, ter omogoči veliko udeležbo v tem procesu;

18.    odobrava delo neodvisnih regulativnih organov ter njihov prispevek k izboljšanju pravnega okvira in povečanju odgovornosti državnih institucij; poudarja, da morajo državne institucije delovati pregledno in odgovorno; podpira delo neodvisnih državnih organov, kot so varuh človekovih pravic, pooblaščenec za informacije javnega značaja in drugi; poziva državne organe, naj varujejo neodvisnost teh uradov in pri izvajanju njihovih pristojnosti v celoti sodelujejo z njimi; meni, da bi jim morali organi zagotoviti vse finančne in upravne vire, ki jih potrebujejo za delo; poudarja, da je treba njihova priporočila ustrezno upoštevati, njihovo neodvisnost pa v celoti spoštovati;

19.    poudarja, da je Srbija ratificirala pomembne konvencije Mednarodne organizacije dela o pravicah delavcev in spremenjeno evropsko socialno listino; opozarja, da so pravice delavcev in sindikatov kljub ustavnim zagotovilom še vedno omejene, zato Srbijo poziva, naj te pravice dodatno okrepi; ugotavlja, da so za ohranitev jasnosti potrebni dodatni postopki, ki urejajo sindikate in pravico do stavke; ugotavlja, da obstaja le nekaj sektorskih kolektivnih pogodb, več pa jih je poteklo in jih je treba obnoviti; je zaskrbljen, ker socialni dialog ostaja šibek, posvetovanje s socialnimi partnerji pa je neredno; poziva k sprejetju dodatnih ukrepov, s katerimi bi okrepili socialni dialog in posvetovalno vlog teh akterjev pri oblikovanju zakonodaje;

20.    znova poudarja, kako pomembno je brez kakršne koli diskriminacije spodbujati, ščititi in uveljavljati človekove pravice in temeljne svoboščine na vseh ravneh srbske družbe, v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi; ugotavlja, da je bil 2. oktobra 2014 sprejet akcijski načrt za izvajanje protidiskriminacijske strategije, ki poziva k spoštovanju žensk, invalidov, lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, ter vseh manjšin, nacionalnih, etničnih in spolnih, ter k zagotavljanju njihovih pravic; poziva srbske organe, naj si še bolj prizadevajo za enako zastopanost žensk v političnem in javnem življenju; ugotavlja, da upravna zmogljivost na področju enakosti spolov ostaja šibka, zato poziva srbske organe, naj okrepijo prizadevanja v zvezi s tem; pozdravlja odločitev srbske vlade, da dovoli organizacijo parade ponosa, ki je potekala v Beogradu 28. septembra 2014 brez večjih zapletov, in čestita vladi za njeno podporo in tudi policiji, da je pomagala pri njeni izvedi;

21.    želi pohvaliti ustanovitev nacionalnega sveta za pravice otrok in spodbuja ta organ, naj v celoti izkoristi svoj mandat ter zagotovi, da bodo prednostne naloge v zvezi s pravicami otrok v celoti zajete v akcijskih načrtih, ki jih v okviru pristopnega procesa pripravlja vlada Srbije;

22.    ugotavlja, da so bili sprejeti ukrepi za izvajanje strategije in akcijskega načrta za pravosodno reformo v obdobju 2013–2018; pozdravlja sprejetje pravil za ocenjevanje dela sodnikov in tožilcev; poudarja, kako pomembno je neodvisno sodstvo in da je treba pravosodno reformo dokončati, da bi zagotovili popolno neodvisnost in nepristranskost sodnikov in tožilcev; poziva organe, naj ne odlašajo s sprejetjem osnutka zakona o pravni pomoči, obenem pa naj zagotovijo, da najbolj ranljivi državljani ne bodo izvzeti iz dostopa do storitev brezplačne pravne pomoči; poudarja, kako pomembno je rešiti problem primerov zlorabe položaja, in izraža zaskrbljenost zaradi njihove množične preklasifikacije; poudarja, da so nujne ustavne reforme, ki bodo zagotovile neodvisnost sodstva;

23.    pozdravlja trdno politično voljo za boj proti korupciji in nadaljnje uresničevanje priporočil Skupine držav proti korupciji (GRECO); pozdravlja da je srbski parlament 25. novembra 2014 sprejel zakon o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; pozdravlja, da poteka več preiskav korupcije na visoki ravni in da so bili sprejeti ukrepi za boljše usklajevanje; poudarja, da si je treba močno prizadevati za izboljšanje in polno izvajanje pravnega okvira za boj proti korupciji, reforme pa podpreti z ustreznimi sredstvi; poudarja, da je razkrivanje informacij o potekajočih preiskavah medijem skrb zbujajoče, saj gre za kršitev domnevne nedolžnosti, in da bi ga bilo treba preiskovati, obravnavati in odpraviti v skladu z zakonodajo; prav tako obsoja pritisk medijev ali političnih strank na neodvisne organe za preprečevanje korupcije in v zvezi s tem meni, da bi bilo treba okrepiti pristojnosti in povečati vire agencije za preprečevanje korupcije; ugotavlja, da bi utegnile takšne metode opazno upočasniti napredek pristopnih pogajanj; poziva k nadaljnjim ukrepom za zaščito neodvisnosti in integritete pravosodnega sistema in dostopa do sodstva;

24.    ugotavlja, da sta korupcija in organizirani kriminal v tej regiji zelo razširjena in zavirata demokratični, družbeni in gospodarski razvoj Srbije; meni, da sta regionalna strategija in tesnejše sodelovanje med vsemi državami v tej regiji bistvena za učinkovitejše reševanje teh vprašanj;

25.    z zaskrbljenostjo opaža pomanjkanje preglednosti pri financiranju političnih strank in volilnih kampanj ter posledično tudi visoko tveganje za korupcijo; poudarja, da mora biti financiranje političnih strank pregledno in v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi;

26.    pozdravlja sprejetje zakona o javnih informacijah in medijih, zakona o elektronskih medijih in zakona o javni radioteleviziji ter poziva k njihovemu takojšnjemu izvajanju; poudarja, da bi bilo treba pri izvajanju novega medijskega svežnja prav tako zagotoviti trajnost javne radiotelevizije v jezikih manjšin, pa tudi trajnost in finančno stabilnost javnih storitev ter regionalnih in lokalnih medijev; izraža zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer za polno uveljavljanje svobode izražanja v Srbiji in poudarja, da je pri lastništvu medijev nujna popolna preglednost; izraža zaskrbljenost zaradi pritiska na novinarje in groženj proti njim, kar vodi v vse večjo samocenzuro, ter poziva srbske oblasti, naj sprejmejo ukrepe, da bi privedli storilce pred sodišče; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da politični pritisk spodkopava neodvisnost medijev; poudarja, kako pomembna je svoboda medijev, saj gre za eno osrednjih vrednot EU; poziva srbske organe, naj vzpostavijo medijem prijazno okolje, ki bo podpiralo svobodo izražanja in medijev;

27.    poziva srbsko vlado, naj v celoti in brez diskriminacije izvaja zakon o rehabilitaciji; prav tako predlaga, naj dodatno spremeni zakon o vračilu premoženja, da bi odstranila vse postopkovne in pravne ovire za vračilo v naravi;

28.    pozdravlja volitve v svete narodnih manjšin, ki so potekale 26. oktobra 2014; poudarja, kako pomembni so sveti narodnih manjšin pri izvajanju pravic narodnih manjšin, in poziva Srbijo, naj zagotovi, da bo stopnja pridobljenih pravic in pristojnosti ostala nespremenjena v procesu pravne uskladitve s sodbo srbskega ustavnega sodišča, pa tudi njihovo ustrezno in preverljivo financiranje; poziva Srbijo, naj zagotovi skladno izvajanje zakonodaje o varstvu manjšin v vsej državi, tudi na področju izobraževanja, uporabe jezikov, dostopa do medijev in verskih obredov v jezikih manjšin, in ustrezno zastopanost narodnih manjšin v javni upravi, lokalnih in regionalnih organih, pa tudi v nacionalnem parlamentu; spodbuja zavezo Srbije glede priprave posebnega akcijskega načrta o položaju narodnih manjšin v okviru akcijskega načrta za poglavje 23; poziva srbske organe, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za izboljšanje položaja Romov, zlasti na področju izobraževanja, bivalnih razmer in zaposlovanja; poziva vlado, naj izboljša ozaveščenost o državljanskih pravicah med Romi ter naj jim ponudi enako varnostno zaščito; poudarja pomen spodbujanja Romov k udeležbi v javnem življenju; poziva srbske organe, naj izboljšajo načrtovanje, usklajevanje in spremljanje izvajanja politike vključevanja Romov in ukrepov na nacionalni in lokalni ravni;

29.    poudarja, kako pomembno je manjšinskim cerkvam in verskim skupnostim vrniti premoženje, zaseženo pod komunističnim režimom; izpostavlja vlogo države pri oblikovanju nepristranske politike do zgodovinskih cerkva v državi, vključno s tistimi, ki pripadajo manjšinam; poudarja, da verske svobode ni mogoče zagotoviti brez tovrstnega vračila;

30.    ugotavlja, da kulturna raznolikost Vojvodine tudi prispeva k identiteti Srbije ter da zato temeljno skrb predstavlja varstvo in podpiranje njenih manjšin ter ohranjanje in spodbujanje narodnostne raznolikosti, ki je skozi stoletja dobro delovala; poziva, naj se ohranita večjezičnost in kulturna raznolikost; poleg tega poudarja, da se ne sme omajati avtonomije Vojvodine, in poziva vlado, naj brez odlašanja pripravi zakon o pristojnostih in financiranju avtonomne pokrajine Vojvodine;

31.    v zvezi s pomenom evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki ga ima za nadaljnji razvoj čezmejnega sodelovanja med državami članicami EU in njihovimi sosedami, poziva srbsko vlado, naj zagotovi potrebno pravno podlago, ki bo omogočala sodelovanje Srbije v tem združenju;

32.    pozdravlja novo strategijo za reformo javne uprave, ustanovitev posebnega ministrstva za javno upravo in lokalno samoupravljanje ter večjo osredotočenost na načrtovanje in usklajevanje politik po ustanovitvi sekretariata za javne politike, saj so to pozitivni koraki v smeri učinkovitejše javne uprave; izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja preglednosti pri zaposlovanju uslužbencev javne uprave ter zmogljivosti upravljanja in vodenja na lokalni ravni; poziva oblasti, naj zagotovijo pregleden in na dosežkih temelječ postopek za imenovanje in napredovanje javnih uslužbencev in uradnikov;

33.    spodbuja srbske organe, naj izvedejo strukturne gospodarske reforme, da bi podprli rast, izboljšali poslovno in naložbeno okolje po vsej državi, zagotovili uravnotežen socialni in gospodarski razvoj v vseh regijah, odpravili visoke stopnje brezposelnosti in revščine, izvedli fiskalno konsolidacijo in se borili proti korupciji, ki je še vedno največja grožnja za poslovno okolje; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti mladih visoka, in poziva vlado, naj obravnava to vprašanje z zagotavljanjem ustreznih priložnosti za mlade in izobraževanjem v skladu s potrebami trga dela; poudarja, da je treba zagotoviti dostopen izobraževalni sistem s priložnostmi za delo in usposabljanje za mlade ter dostop do evropskih študijskih programov, kot je Erasmus; pozdravlja sprejetje delovne zakonodaje, stečajne zakonodaje, zakona o privatizaciji in zakona o prostorskem načrtovanju in gradnji, ki predstavljajo zakonodajni okvir za strukturne reforme, pa tudi za izboljšanje poslovnega okolja;

34.    poziva k izboljšanju poslovnega okolja z izvedbo načrtovanih reform na tem področju, krepitvijo pravnega sistema in uravnoteženim izvajanjem zakonodaje; vztraja, da je treba nujno odpraviti upravne ovire za sklepanje poslov, zlasti v povezavi z malimi in srednjimi podjetji, ter opozarja na pomen nujnega prestrukturiranja javnih podjetij, pri čemer je treba upoštevati pravice delavcev in pomen zaposlitve v javnem sektorju za srbske državljane in njihovo blaginjo, pa tudi njihovo zanašanje na bistvene javne storitve;

35.    je seznanjen s prizadevanji za spremembo kazenskega zakonika; vendar ugotavlja, da v zasebnem sektorju po sprejetju popravkov še vedno vlada pravna negotovost; znova izraža zaskrbljenost zaradi določb novega člena 234 o zlorabi odgovornih položajev, ki še vedno dopuščajo samovoljno tolmačenje; ugotavlja, da je bila večina nekdanjih primerov v zvezi z zlorabo položaja brez ustreznega pregleda množično preklasificirana v zlorabo odgovornega položaja, zato poziva k neodvisnemu in temeljitemu pregledu preklasificiranih primerov, da bo mogoče nemudoma ovreči dolgotrajne primere nepravičnega kazenskega pregona;

36.    čestita Srbiji za organizacijo vrhunskega srečanja med Kitajsko ter srednjo in vzhodno Evropo v Beogradu; pozdravlja načrte za okrepljeno sodelovanje in upa, da bodo v skladu z evropskimi standardi; je seznanjen z začetnimi sporazumi o energetskih in infrastrukturnih projektih, ki so bili sklenjeni na tem srečanju, ter spominja Srbijo in druge države v regiji, da bi bilo treba pri projektih upoštevati dolgoročne cilje politik EU;

37.    ugotavlja, da priprave na področju energije zmerno napredujejo; poudarja, da si mora Srbija bolj prizadevati za uskladitev področja energije s pravnim redom, zlasti na področju izpolnjevanja ciljev v zvezi z energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije, preprečevanja državne pomoči za sektor lignita, ločitve lastništva podjetij in infrastrukture v plinskem sektorju ter nujnega prestrukturiranja javnega podjetja za distribucijo plina; poziva Komisijo, naj podpre srbsko vlado pri prizadevanjih za zmanjšanje odvisnosti države od uvoza energije s povečanjem raznolikosti virov energije; spodbuja Srbijo, naj pregleda predlagano energetsko strategijo; poziva vlado, naj okrepi prizadevanja na področju energije iz obnovljivih virov, zlasti v povezavi z direktivo o obnovljivih virih energije, saj je to nujno za doseg energetske varnosti in uresničitev ciljev Evrope 2020 na področju obnovljivih virov;

38.    obžaluje, da je bil na področjih okolja in podnebnih sprememb dosežen skromen napredek, in poziva srbske organe, naj nemudoma sprejmejo celovito vsedržavno podnebno politiko in strategijo v skladu s cilji EU;

39.    je zaskrbljen, ker akademske ustanove, skupaj z državnimi organi in uradniki, niso uspele rešiti vprašanja plagiatorstva na univerzah;

40.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Srbije.

(1)

UL L 80, 19.3.2008, str. 46.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0039.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0065.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov