Förslag till resolution - B8-0213/2015Förslag till resolution
B8-0213/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 2014 års framstegsrapport om Serbien

  2.3.2015 - (2014/2949(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  David McAllister för utskottet för utrikesfrågor


  Förfarande : 2014/2949(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0213/2015
  Ingivna texter :
  B8-0213/2015
  Antagna texter :

  B8‑0213/2015

  Europaparlamentets resolution om 2014 års framstegsrapport om Serbien

  (2014/2949(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

  –       med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om upphävande av beslut 2006/56/EG[1],

  –       med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208),

  –       med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, vilket trädde i kraft den 1 september 2013,

  –       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 över huruvida Kosovos ensidiga självständighetsförklaring är förenlig med folkrätten, och FN:s generalförsamlings resolution A/RES/64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet i yttrandet och välkomnar EU:s beredskap att underlätta dialogen mellan Belgrad och Pristina,

  –       med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det andra sammanträdet med den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien den 26–27 november 2014,

  –       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2013,

  –       med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Serbien för 2014 av den 8 oktober 2014 (SWD(2014)0302),

  –       med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 16 december 2014,

  –       med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2014 om 2013 års framstegsrapport om Serbien[2],

  –       med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj[3],

  –       med beaktande av det arbete som David McAllister uträttat som utrikesutskottets ständige föredragande för Serbien,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 28 juni 2013 att inleda anslutningsförhandlingar med Serbien. Den första regeringskonferensen hölls den 21 januari 2014.

  B.     I sin framstegsrapport om Serbien för 2014 rapporterar kommissionen om de framsteg som Serbien gjort i riktning mot europeisk integration, och gör en bedömning av landets insatser för att uppfylla Köpenhamnskriterierna och de villkor som ligger till grund för stabiliserings- och associeringsprocessen.

  C.     Serbien, liksom varje land som vill bli medlem i EU, måste bedömas utifrån sina egna förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva samma uppsättning kriterier, och tidsplanen för anslutningen avgörs av hur snabbt nödvändiga reformer genomförs och vilken kvalitet de håller.

  D.     EU har satt rättsstatsprincipen i centrum för sin utvidgningspolitik.

  E.     Kommissionen har framhållit behovet att stärka den ekonomiska styrningen, rättsstatsprincipen och den offentliga förvaltningens kapacitet i alla länder på västra Balkan.

  F.     Serbien har tagit viktiga steg mot en normalisering av förbindelserna med Kosovo, vilket den 19 april 2013 resulterade i en första överenskommelse om principerna för en normalisering av förbindelserna. Ytterligare åtgärder måste skyndsamt vidtas för att alla kvarvarande frågor mellan de båda länderna ska kunna lösas.

  G.     Goda förbindelser med grannländerna är av avgörande betydelse för en lyckad europeisk integration för vilket land som helst, och bilaterala frågor bör tas upp under anslutningsprocessen i enlighet med förhandlingsramen, i en konstruktiv och vänskaplig anda och med beaktande av EU:s övergripande intressen och värden. Viktiga steg har tagits i den historiska processen för försoning mellan Serbien och dess grannländer.

  H.     Genomförandet av den rättsliga ramen om skydd av minoriteter behöver garanteras till fullo, särskilt på områdena utbildning, språkanvändning och tillgång till medier och religionsutövning på minoritetsspråk.

  I.      Serbiens ordförandeskap för OSSE under 2015 sammanfaller med den pågående konflikten i östra Ukraina och med den tidpunkt då OSSE firar 40-årsjubileet för Helsingforsslutaktens antagande.

  1.      Europaparlamentet välkomnar att anslutningsförhandlingarna formellt inleddes den 21 januari 2014 vid den första regeringskonferensen mellan EU och Serbien, och ställer sig positivt till den stora beredskap och det tydliga engagemang som Serbiens regering visat i samband med genomgången av EU:s regelverk.

  2.      Europaparlamentet välkomnar det sätt på vilket man genomförde det tidigarelagda parlamentsvalet, som de internationella observatörerna gjorde en positiv bedömning av. Parlamentet uppmanar myndigheterna att till fullo följa rekommendationerna från OSSE:s/ODIHR:s senaste och tidigare valobservatörsuppdrag.

  3.      Europaparlamentet understryker de framsteg som gjorts när det gäller att genomföra stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Serbien, och vikten av att förbättra genomförandet, samt betonar att nämnda avtal ger Serbien och EU en allmän ram för ett intensifierat samarbete.

  4.      Europaparlamentet välkomnar den nya serbiska regeringens åtagande att arbeta med den europeiska integrationsprocessen och uppmanar Serbien att utan att tveka ta itu med systemreformer och socioekonomiska reformer. Ett noggrant genomförande av lagstiftningen och politiken förblir en grundläggande indikator när det gäller att bedöma framgångarna i integrationsprocessen. Serbien uppmanas att förbättra planeringen, samordningen och övervakningen av genomförandet av ny lagstiftning och politik. Parlamentet understryker att anslutningsprocessen måste bli mer inkluderande och öppen och att Serbien måste göra ytterligare framsteg när det gäller rättsstatsprincipen som reformprioriterat område.

  5.      Europaparlamentet anser att man vid öppnandet av förhandlingskapitel bör beakta inte bara den tekniska utvecklingen, utan även läget i de politiska förbindelserna mellan Serbien och EU. Kapitlen 23 (rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna) och 24 (rättvisa, frihet och säkerhet) bör diskuteras tidigt inom ramen för förhandlingarna. Parlamentet kräver att kapitel 35 i EU:s regelverk definieras tydligt i fråga om förbindelserna med Kosovo. Parlamentet understryker vidare att förhandlingsramen anger om de framsteg som gjorts i fråga om ett visst kapitel är betydligt mer begränsade än framstegen i förhandlingarna i allmänhet, vilket således gör det möjligt för kommissionen att rekommendera en senareläggning av öppnandet eller avslutandet av andra förhandlingskapitel.

  6.      Europaparlamentet noterar den nyligen offentliggjorda rapport från Europeiska revisionsrätten (nedan kallad revisionsrätten) där det konstateras att finansieringen från föranslutningsinstrumentet tillsammans med andra former av stöd har hjälpt Serbien att genomföra sociala och ekonomiska reformer och förbättra sin förvaltning av de offentliga finanserna. Parlamentet konstaterar dock att reformen av rättsväsendet i hög grad släpar efter. Parlamentet uppmanar Serbien att anpassa sig till EU:s regelverk på området statligt stöd, välkomnar den i stort sett – enligt revisionsrättens bedömning – effektiva användningen av EU:s finansiella och icke-finansiella stöd och uppmuntrar myndigheterna att fortsätta att utveckla goda styrelseformer och åtgärda återstående brister i fråga om projektens utformning, genomförande och hållbarhet. Kommissionen uppmanas att fortsätta att stödja Serbien via föranslutningsinstrumentet, på ett effektivt och öppet sätt.

  7.      Europaparlamentet är oroat över att majoriteten av lagarna antas enligt det skyndsamma förfarandet, vilket inte alltid möjliggör tillräckliga samråd med berörda parter och den breda allmänheten.

  8.      Europaparlamentet konstaterar att översvämningarna i Serbien i maj 2014 drabbade befolkningen hårt och även skadade ekonomin. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga och välkomnar att EU och enskilda medlemsstater omedelbart bidrog med räddnings- och hjälpinsatser, på begäran av Serbien, och anordnade en givarkonferens i juli 2014. Parlamentet betonar att kommissionen uppmanat Serbien att ansluta sig till unionens civilskyddsmekanism och välkomnar att Serbien den 16 oktober 2014 uttryckte intresse för att ansluta sig till den.

  9.      Europaparlamentet välkomnar den första överenskommelse om principerna för en normalisering av förbindelserna som nåddes inom ramen för högnivådialogen mellan Serbiens och Kosovos premiärministrar den 19 april 2013. Parlamentet välkomnar även Serbiens engagemang i processen för en normalisering av förbindelserna med Kosovo och riktar en stark uppmaning till de serbiska myndigheterna att spela en konstruktiv roll i denna process och i utvecklingen av goda förbindelser med grannländerna som kan gynna båda ländernas intressen. Parlamentet noterar att takten i de allmänna förhandlingarna har minskat på grund av bland annat de tidigarelagda valen i både Serbien och Kosovo. Parlamentet välkomnar att en ny regering bildats i Kosovo, vilket utgör ett viktigt steg när det gäller att återuppta högnivådialogen. Parlamentet välkomnar även, i detta avseende, den serbiska regeringens konstruktiva roll i att uppmuntra valda företrädare för serbiska minoriteter att delta och axla sitt ansvar i den nya koalitionsregeringen i Pristina. Serbien och Kosovo uppmanas att skyndsamt och i god anda gå vidare med ett fullständigt genomförande av de redan nådda överenskommelserna. Serbiens och Kosovos myndigheter uppmuntras att ytterligare normalisera sina förbindelser. Parlamentet efterlyser fortsatta ansträngningar från båda parter för att få de etniska albanska och serbiska folkgrupperna att närma sig varandra. Parlamentet understryker att förhandlingsramen kräver att det görs framsteg i arbetet med att normalisera förbindelserna med Kosovo enligt kapitel 35 parallellt med framsteg i förhandlingarna i allmänhet. Kapitel 35 bör diskuteras tidigt i förhandlingarna. En fullständig normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo skulle underlätta Serbiens anslutning till EU.

  10.    Europaparlamentet uppmanar Serbiens och Kosovos myndigheter att öka samarbetet för att ta hårdare tag mot och spränga de kriminella nätverk som utövar kontroll över, utnyttjar och smugglar irreguljära migranter från Kosovo till vissa EU-medlemsstater genom Serbien.

  11.    Europaparlamentet uppmanar Serbien att intensifiera ansträngningarna att anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik efter EU:s politik på dessa områden, inklusive den Rysslandsrelaterade politiken. Parlamentet beklagar att Serbien inte hörsammade uppmaningen att följa rådets beslut att införa restriktiva åtgärder mot Ryssland, men är medvetet om de traditionellt starka ekonomiska, sociala och kulturella banden mellan de båda länderna. Serbien kan spela en avgörande roll för förbindelserna mellan EU och Ryssland. Parlamentet välkomnar Serbiens aktiva deltagande i internationella fredsbevarande insatser. Parlamentet konstaterar att Serbien med hedersbetygelser mottagit personer som omfattas av EU:s viseringsförbud och att landet genomför militärövningar tillsammans med Rysslands armé.

  12.    Europaparlamentet välkomnar Serbiens ordförandeskap för OSSE under 2015 och dess prioriteringar. Serbien är som nuvarande ordförande för OSSE berett att stödja alla åtgärder för att stärka insatser som syftar till att lösa pågående konflikter i OSSE-området på fredlig väg. Parlamentet uppmuntrar Serbien att utnyttja sitt ordförandeskap och agera som medlare för att bidra till en stabilisering av situationen i östra Ukraina. Parlamentet konstaterar vidare att Serbien vill verka för ett bättre regionalt samarbete. Serbien uppmanas att i egenskap av nuvarande ordförande för OSSE bidra till att åter göra OSSE till en bred plattform för att hantera säkerhetsfrågor i Europa.

  13.    Europaparlamentet uppmuntrar Serbien att fortsätta att samarbeta med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty), stärka de inhemska krigsförbrytelserättegångarna och fortsatt göra insatser för regionalt samarbete för att sätta stopp för straffriheten och skipa rättvisa för krigsförbrytelseoffren och deras anhöriga. Det är mycket viktigt att det utan dröjsmål antas heltäckande lagstiftning och strategier för skydd av vittnen och att ge offren och deras anhöriga rätt till skadestånd. Parlamentet ger på nytt uttryck för sitt stöd för Rekom-initiativet.

  14.    Europaparlamentet uppmanar Serbien att intensifiera samarbetet med grannländerna och öka sina ansträngningar i sökandet efter saknade personer samt dela med sig av alla relevanta uppgifter. I detta avseende uppmanar parlamentet eftertryckligen de serbiska myndigheterna att öppna Jugoslaviska folkarméns arkiv för att sanningen om gångna tiders tragiska händelser ska kunna slås fast och information ska kunna erhållas. Vidare uppmanas myndigheterna med kraft att öppna och underlätta obegränsad tillgång till både de arkiv som rör tidigare republiker i Jugoslavien och den tidigare underrättelsetjänstens (UDBA) handlingar, och att lämna dem till respektive regering.

  15.    Europaparlamentet välkomnar undertecknandet, under ICMP:s (den internationella kommissionen för saknade personer) överinseende, av förklaringen om statens roll i hanteringen av frågan om personer som saknas till följd av väpnad konflikt och människorättskränkningar. Parlamentet understryker behovet att intensifiera ansträngningarna att hitta och identifiera saknade personer och lokalisera massgravar från krigen i Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo och att garantera den rätt som offrens anhöriga har att få veta vad som hänt med deras saknade familjemedlemmar.

  16.    Europaparlamentet uppskattar den serbiska regeringens konstruktiva synsätt avseende förbindelserna med grannländerna, eftersom detta har möjliggjort påtagliga framsteg såväl inom det regionala samarbetet som i arbetet med att närma sig EU. Parlamentet uppmuntrar Serbien att samarbeta ännu närmare med grannländerna och ta initiativ för ytterligare gränsöverskridande samarbete för att bland annat förbättra den ekonomiska utvecklingen i gränsregionerna och i områden som befolkas av minoriteter. Parlamentet understryker vikten av att främja strategier för utbyten och kontakter mellan ungdomar inom ramen för försoningsprocessen, och välkomnar att Serbien i stort sett fullgör sina internationella åtaganden och att landet har vidareutvecklat sina bilaterala förbindelser med grannländerna. Parlamentet understryker åter den stora vikten av försoning och uppmuntrar Serbien att till fullo genomföra bilaterala överenskommelser med grannländerna och på ett pragmatiskt sätt ta itu med sina olösta bilaterala frågor. Parlamentet välkomnar det möte mellan Serbiens och Albaniens premiärministrar som hölls i Belgrad den 10 november 2014. Serbien uppmuntras att aktivt stödja och konstruktivt bidra till Bosnien och Hercegovinas framsteg i riktning mot europeisk integration. Parlamentet välkomnar även att Serbien har fortsatt att delta aktivt i regionala initiativ, till exempel den sydösteuropeiska samarbetsprocessen (SEECP).

  17.    Europaparlamentet betonar den viktiga roll som det serbiska parlamentet och civilsamhället spelar i processen med anslutningsförhandlingarna. Parlamentet välkomnar det serbiska parlamentets beslut av den 4 juni 2014 om reglering av förfarandet för behandling av förslag till förhandlingsposition under anslutningsförhandlingarna och det beslut av den 26 augusti 2014 som innebar att man antog riktlinjer för att inkludera det civila samhällets organisationer i lagstiftningsarbetet, samt efterlyser ett ökat engagemang från civilsamhällets sida i integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar regeringen att avstå från EU-negativ retorik och genomföra regelbundna dialoger och offentliga samråd med alla berörda parter för att säkerställa att förhandlingarna genomförs i total öppenhet och att all information som krävs för en konstruktiv diskussion om hur EU och dess medlemskap fungerar tillhandahålls. Regeringen uppmanas även att underlätta ett brett deltagande i denna process från de berörda parternas sida.

  18.    Europaparlamentet lovordar det arbete som oberoende tillsynsorgan utfört och bidragit med när det gällt att förbättra lagstiftningsramen och ansvarsskyldigheten för statliga institutioner. Parlamentet framhåller att de statliga institutionerna måste agera öppet och ansvarsfullt, och stöder det arbete som utförs av oberoende statliga myndigheter såsom ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för information av allmän betydelse m.fl. Parlamentet uppmanar de statliga myndigheterna att skydda dessa kontors oberoende och att samarbeta fullt ut med dem när de utövar sina befogenheter. Parlamentet anser att myndigheterna bör förse dem med alla de finansiella och administrativa resurser som krävs för deras arbete, och betonar att deras rekommendationer måste följas upp ordentligt samt att deras oberoende måste respekteras till fullo.

  19.    Europaparlamentet betonar att Serbien har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) viktigaste arbetsrättsliga konventioner, liksom den reviderade europeiska sociala stadgan. Parlamentet uppmärksammar att arbets- och fackföreningsrättigheterna fortfarande är begränsade – trots att de garanteras i författningen –, och uppmanar Serbien att ytterligare stärka dessa rättigheter. Parlamentet noterar att det krävs ytterligare klarläggande åtgärder när det gäller fackföreningar och rätten att strejka. Det förekommer bara ett fåtal sektoriella kollektivavtal, samtidigt som många har löpt ut och måste förnyas. Det är oroande att dialogen mellan arbetsmarknadens parter fortfarande är svag och att samråd med dessa parter hålls bara sporadiskt. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter och dessa aktörers rådgivande roll i lagstiftningsarbetet.

  20.    Europaparlamentet betonar på nytt vikten av att främja, skydda och genomföra de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna på alla nivåer i det serbiska samhället, utan någon som helst diskriminering och i enlighet med europeiska och internationella normer. Parlamentet konstaterar att en handlingsplan för genomförandet av antidiskrimineringsstrategin antogs den 2 oktober 2014, och efterlyser respekt för kvinnor, funktionshindrade, hbt-personer och alla minoriteter, inklusive nationella, etniska och sexuella sådana, samt kräver att deras rättigheter garanteras. De serbiska myndigheterna uppmuntras att göra ytterligare insatser för att garantera en jämställd representation för kvinnor i samhällslivet och det politiska livet. Parlamentet noterar att den administrativa kapaciteten på jämställdhetsområdet fortfarande är svag, och uppmanar eftertryckligen de serbiska myndigheterna att öka insatserna på detta område. Parlamentet välkomnar den serbiska regeringens beslut att tillåta anordnandet av Prideparaden, som ägde rum i Belgrad den 28 september 2014 utan några större incidenter, och lovordar regeringens stöd samt polisens insatser för att underlätta paradens genomförande.

  21.    Europaparlamentet lovordar inrättandet av det nationella rådet för barnets rättigheter och uppmuntrar detta organ att utnyttja sitt mandat fullt ut för att se till att barnets rättigheter konsekvent prioriteras i de handlingsplaner som den serbiska regeringen utarbetar som ett led i anslutningsprocessen.

  22.    Europaparlamentet noterar att man gått i rätt riktning med genomförandet av strategin och handlingsplanen för en reform av rättsväsendet för perioden 2013–2018. Parlamentet välkomnar antagandet av bestämmelser om utvärdering av domares och åklagares arbetsinsatser. Parlamentet understryker den utomordentligt stora betydelsen av ett oberoende rättsväsen och att reformen av rättsväsendet måste slutföras för att domares och åklagares fullständiga oberoende och opartiskhet ska kunna garanteras. Myndigheterna uppmanas att inte fördröja antagandet av förslaget till lag om rättshjälp samtidigt som man ser till att de mest sårbara medborgarna inte utestängs från möjligheterna att få kostnadsfri rättshjälp. Parlamentet framhåller vikten av att lösa problemen i samband med fallen av missbruk av tjänsteställning och uttrycker oro över att de omklassificeras kollektivt. Det krävs konstitutionella reformer för att rättsväsendets oberoende ska kunna säkerställas.

  23.    Europaparlamentet välkomnar den starka politiska viljan att bekämpa korruption samt det fortsatta arbetet med att genomföra rekommendationerna från Gruppen av stater mot korruption (Greco). Parlamentet välkomnar att det serbiska parlamentet den 25 november 2014 antog en lag om skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet ställer sig positivt till att ett antal utredningar av högnivåfall pågår och att insatser gjorts för att förbättra samordningen. Det krävs betydande ansträngningar för att stärka och fullt ut genomdriva lagstiftningsramen för kampen mot korruption och uppnå en adekvat finansiering av de aktuella reformerna. Läckor till medierna i fråga om pågående utredningar – i strid med principen om oskuldspresumtion – är en mycket oroande fråga som bör utredas, behandlas och elimineras i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Parlamentet fördömer också påtryckningarna från medier eller politiska partier på oberoende korruptionsbekämpande organ och anser i det sammanhanget att befogenheterna och resurserna för byrån för bekämpning av korruption bör stärkas. Parlamentet konstaterar att sådana metoder kraftigt kan fördröja framstegen i anslutningsförhandlingarna. Parlamentet vill se ytterligare åtgärder för att skydda rättssystemets oberoende och integritet och tillgången till rättslig prövning.

  24.    Europaparlamentet noterar att korruption och organiserad brottslighet är vanligt förekommande i regionen och också utgör hinder för Serbiens demokratiska, sociala och ekonomiska utveckling. En regional strategi och utökat samarbete mellan alla länder i regionen är av största vikt för en effektivare hantering av dessa frågor.

  25.    Europaparlamentet noterar med oro bristen på öppenhet när det gäller finansieringen av politiska partier och valkampanjer och därmed den stora risken för korruption. Parlamentet understryker att finansieringen av politiska partier måste vara insynsvänlig och förenlig med de strängaste internationella normerna.

  26.    Parlamentet välkomnar antagandet av lagen om offentlig information och medier, lagen om elektroniska medier och lagen om public service-radio/tv samt begär att dessa lagar omedelbart genomförs. Parlamentet betonar att hållbarheten för public service-radio/tv på minoritetsspråken även måste säkerställas när det nya mediepaketet genomförs, och att hållbarheten och den finansiella stabiliteten för public service-sektorn och för regionala och lokala medier måste säkerställas. Parlamentet är oroat över de allt sämre villkoren för ett obegränsat utövande av yttrandefriheten i Serbien och betonar att det måste råda fullständig insyn i medieägandet. Parlamentet är även oroat över de påtryckningar på och hot mot journalister som förekommit och som också leder till ökad självcensur, och uppmanar eftertryckligen de serbiska myndigheterna att vidta åtgärder för att ställa de skyldiga inför rätta. Det är också oroande att politiska påtryckningar undergräver mediernas oberoende. Parlamentet framhåller på nytt vikten av fria medier som ett av EU:s centrala värden. De serbiska myndigheterna uppmanas att skapa en medievänlig miljö som stöder yttrandefrihet och fria medier.

  27.    Europaparlamentet uppmanar den serbiska regeringen att genomföra lagen om återupprättelse fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt. Den serbiska regeringen rekommenderas också att göra ytterligare ändringar i lagen om ersättning för att avlägsna alla procedurmässiga och juridiska hinder för ersättning in natura.

  28.    Europaparlamentet ställer sig positivt till det val till de nationella minoritetsråden som hölls den 26 oktober 2014. Parlamentet understryker betydelsen av nationella minoritetsråd för tillämpningen av de nationella minoriteternas rättigheter och uppmanar Serbien att se till att nivån på förvärvade rättigheter och befogenheter upprätthålls i processen för att rättsligt anpassa dem efter beslutet från Serbiens författningsdomstol samt att säkerställa adekvat och verifierbar finansiering i detta sammanhang. Serbien uppmanas att se till att lagstiftning om skydd av minoriteter genomförs konsekvent i hela landet, vad gäller bland annat utbildning, språkanvändning och tillgången till medier och religionsutövning på minoritetsspråk samt adekvat representation av nationella minoriteter i den offentliga förvaltningen, i lokala och regionala organ och i det nationella parlamentet. Parlamentet stöder Serbiens åtagande att utarbeta en särskild handlingsplan för de nationella minoriteternas ställning inom ramen för handlingsplanen för kapitel 23. De serbiska myndigheterna uppmuntras att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra romernas situation, i synnerhet när det gäller utbildning, bostäder och sysselsättning. Regeringen uppmanas eftertryckligen att öka medvetenheten om de medborgerliga rättigheterna bland den romska befolkningen samt tillhandahålla jämlik säkerhet för romerna. Parlamentet understryker vikten av att uppmuntra romskt deltagande i samhällslivet. De serbiska myndigheterna uppmanas att förbättra planeringen, samordningen och övervakningen av genomförandet av politik och åtgärder för att integrera romer på nationell och lokal nivå.

  29.    Europaparlamentet understryker betydelsen av att återlämna de tillgångar som beslagtogs under kommunistregimen hos minoritetskyrkor och religiösa samfund, framhåller statens roll när det gäller att skapa en opartisk politik för historiska kyrkor i landet, däribland de kyrkor som tillhör minoriteter, och betonar att religionsfrihet inte kan säkerställas utan nämnda återlämnande.

  30.    Europaparlamentet konstaterar att Vojvodinas kulturella mångfald också bidrar till Serbiens identitet och att det därför är mycket viktigt att skydda och stödja de minoriteter som bor där och att bevara och främja den nationella mångfald som fungerat väl i århundraden. Parlamentet anser att flerspråkigheten och den kulturella mångfalden måste upprätthållas. Parlamentet betonar vidare att Vojvodinas självstyre inte får försvagas, och påminner regeringen om att lägga fram lagen om befogenheter för och finansiering av den självständiga provinsen Vojvodina utan ytterligare dröjsmål.

  31.    Europaparlamentet uppmanar den serbiska regeringen att tillhandahålla den nödvändiga rättsliga bakgrunden för att medge ett serbiskt deltagande i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) mot bakgrund av EGTS betydelse för en fortsatt utveckling av det gränsöverskridande samarbetet mellan EU:s medlemsstater och deras grannar.

  32.    Europaparlamentet välkomnar den nya offentliga förvaltningens reformstrategi, inrättandet av det specifika ministeriet för offentlig förvaltning och lokalt självstyre samt den ökade inriktningen på politisk planering och samordning till följd av inrättandet av ett sekretariat för den offentliga politiken, som positiva steg mot en effektivare offentlig förvaltning. Parlamentet uttrycker oro över bristen på öppenhet när det gäller rekrytering av offentliga tjänstemän och kapaciteten i fråga om lokal administration och styrning. Myndigheterna uppmanas eftertryckligen att säkerställa en öppen och meritbaserad process för utnämning och befordran av tjänstemän och offentliganställda.

  33.    Europaparlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att genomföra strukturella ekonomiska reformer för att främja tillväxten, förbättra affärs- och investeringsklimatet i hela Serbien, se till att alla regioner utvecklas socioekonomiskt, bekämpa de höga arbetslöshets- och fattigdomsnivåerna, genomföra en konsolidering av de offentliga finanserna och bekämpa korruptionen, som fortfarande utgör det största hotet mot företagsklimatet. Parlamentet ser med oro på den höga arbetslösheten bland ungdomar och uppmanar eftertryckligen regeringen att åtgärda problemet genom att ge unga människor adekvata möjligheter och utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Parlamentet understryker nödvändigheten av att säkerställa såväl ett tillgängligt utbildningssystem med arbets- och utbildningsmöjligheter för unga människor som tillgång till europeiska utbildningsprogram, såsom Erasmus. Parlamentet välkomnar antagandet av arbetslagen, konkurslagen, privatiseringslagen och lagen om planering och byggande, som utgör den rättsliga ramen för både strukturreformer och en förbättring av affärsklimatet.

  34.    Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att förbättra företagsklimatet genom att genomföra de planerade strukturreformerna på detta område, stärka rättssystemet och säkerställa ett enhetligt genomförande av lagstiftningen i fråga. Det är mycket viktigt att administrativa hinder för affärsverksamhet, särskilt när det gäller små och medelstora företag, undanröjs så snart som möjligt, och det krävs en omstrukturering av offentliga företag samtidigt som de anställdas rättigheter och betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn för de serbiska medborgarna och deras välbefinnande respekteras och det faktum att de är beroende av viktiga offentliga tjänster beaktas.

  35.    Europaparlamentet noterar det arbete som gjorts för att ändra strafflagen men konstaterar att det fortfarande råder osäkerhet om rättsläget i den privata sektorn efter de antagna ändringarna. Parlamentet framhåller på nytt sin oro över bestämmelserna i den nya artikel 234 om missbruk av ledande ställning, vilka fortfarande lämnar utrymme för godtycklig tolkning. Parlamentet noterar att de flesta av de tidigare fallen av missbruk av tjänsteställning verkar ha omklassificerats kollektivt till missbruk av ledande ställning utan någon ordentlig granskning, och efterlyser därför en oberoende och grundlig granskning av de omklassificerade fallen så att orättvisa åtal som väckts för länge sedan omedelbart kan läggas ned.

  36.    Europaparlamentet gratulerar Serbien till organiserandet av toppmötet mellan Kina och Central- och Östeuropa i Belgrad samt välkomnar planerna på förstärkt samarbete och hoppas att det kommer att motsvara EU:s standarder. Parlamentet noterar de preliminära avtalen om projekt som gäller energi och infrastruktur och som ingåtts under toppmötet, och påminner Serbien och andra länder i regionen om att projekten bör beakta de långsiktiga målen för EU:s politik.

  37.    Europaparlamentet konstaterar att Serbien gjort måttliga förberedelser på energiområdet. Parlamentet betonar att landet måste prioritera att såväl intensifiera sina insatser på energiområdet för att anpassa sig till unionens regelverk – framför allt när det gäller att uppnå målen för energieffektivitet och förnybar energi och förhindra statligt stöd till brunkolssektorn – som åstadkomma en uppdelning av gassektorn och en omstrukturering av det offentliga gasbolaget. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja den serbiska regeringen i dess ansträngningar att minska landets beroende av energiimport genom att öka mångfalden av energikällor. Parlamentet uppmuntrar Serbien att inleda en översyn av sin föreslagna energistrategi. Regeringen uppmanas att öka sina ansträngningar på området för förnybar energi, i synnerhet när det gäller direktivet om förnybar energi, eftersom detta är ett nödvändigt steg mot att uppnå energitrygghet och uppfylla EU:s 2020-mål för förnybar energi.

  38.    Europaparlamentet beklagar att otillräckliga framsteg har gjorts i fråga om miljön och klimatförändringarna, och uppmanar serbiska myndigheter att utan dröjsmål anta en heltäckande klimatstrategi för hela landet i linje med EU:s mål.

  39.    Europaparlamentet oroas över att akademiska institutioner, tillsammans med statliga myndigheter och offentliga tjänstemän, har underlåtit att ta itu med anklagelserna om plagiat vid universiteten.

  40.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Serbiens regering och parlament.