Förslag till resolution - B8-0214/2015Förslag till resolution
B8-0214/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Kosovos europeiska integrationsprocess

2.3.2015 - (2014/2950(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ulrike Lunacek för utskottet för utrikesfrågor


Förfarande : 2014/2950(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0214/2015

B8‑0214/2015

Europaparlamentets resolution om Kosovos europeiska integrationsprocess

(2014/2950(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–       med beaktande av det första avtalet om principerna för en normalisering av förbindelserna, som undertecknades den 19 april 2013 av premiärminister Hashim Thaçi och premiärminister Ivica Dačić, och av den handlingsplan för genomförandet som antogs den 22 maj 2013,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2013 med beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo,

–       med beaktande av rådets beslut av den 22 oktober 2012 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett ramavtal med Kosovo om landets deltagande i EU-program,

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter om pågående verksamhet inom FN:s interimistiska uppdrag i Kosovo och utvecklingen i detta sammanhang, inklusive den senaste rapporten som släpptes den 31 oktober 2014,

–       med beaktande av rådets beslut 2014/349/Gusp av den 12 juni 2014 om ändring av den gemensamma åtgärden 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor) sammanträden den 7 december 2009, 14 december 2010 och 5 december 2011, där det betonas och bekräftas att även Kosovo, utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om dess status, bör komma i fråga för en eventuell viseringsliberalisering när alla villkor är uppfyllda,

–       med beaktande av att en viseringsdialog inleddes i januari 2012, att färdplanen för viseringsliberalisering lades fram i juni 2012 och att kommissionen den 24 juli 2014 offentliggjorde sin andra rapport om Kosovos framsteg när det gäller uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (COM(2013)0488),

–       med beaktande av det tredje sammanträdet inom ramen för den strukturerade dialogen om rättsstatsprincipen den 16 januari 2014,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring samt FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Belgrad och Priština,

–       med beaktande av beslutet av den 11 juni 2014 i Europarådets ministerkommitté om att bevilja Kosovo medlemskap i Europarådets Venedigkommission och utnämningen av två experter från Kosovo till Venedigkommissionen i september 2014,

–       med beaktande av de gemensamma uttalandena från de interparlamentariska mötena mellan Europaparlamentet och Kosovo den 28–29 maj 2008, 6–7 april 2009, 22–23 juni 2010, 20 maj 2011, 14–15 mars 2012 och 30–31 oktober 2013,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2013)0700),

–       med beaktande av rådets slutsatser (allmänna frågor) av den 16 december 2014 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner,

–       med beaktande av det arbete som Ulrike Lunacek uträttat som utrikesutskottets ständiga föredragande för Kosovo,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Av FN:s 193 medlemsstater är det 110 som erkänner Kosovos självständighet, varav 23 av EU:s 28 medlemsstater.

B.     Förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo slutfördes i maj 2014 och avtalet paraferades i juli 2014.

C.     Varje (potentiellt) kandidatland kommer att bedömas efter sina egna meriter, och tidsplanen för anslutningen avgörs av hur snabbt och väl de nödvändiga reformerna genomförs.

D.     EU:s observatörsuppdrag bedömde att de tidiga parlamentsvalen av den 25 maj och den 8 juni 2014 var insynsvänliga och välorganiserade, och menade att de konsoliderade de framsteg som visats vid kommunalvalen 2013. Det konstituerande sammanträdet för Kosovos parlament slutfördes först den 8 december 2014 och regeringen röstades fram den 9 december 2014.

E.     För framsteg i genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken krävs bland annat en vilja att granska hur politiken fungerat tidigare, och att man drar lärdom av de problem som identifierats, även vid genomförandet av fältuppdrag. Eulex är det största uppdraget som inletts och det har pågått i mer än sex år.

1.      Europaparlamentet välkomnar att det sex månader långa politiska dödläge som följde på valet nu upphört, med parlamentsförsamlingens konstituerande sammanträde och utnämning av den nya regeringen. Parlamentet är bekymrat över att man utnämnt personer om vilka det inte rått enighet och vars bakgrund kan ifrågasättas. Parlamentet beklagar det onödigt höga antalet ministrar och biträdande ministrar i den nya regeringen, med följande budgetkonsekvenser, samt det låga antalet kvinnor bland ministrarna. Parlamentet noterar att en ökning av antalet kvinnliga ministrar skulle kunna ses som ett framstegsvänligt incitament för hela samhället. Det är av yttersta vikt att den nya regeringen snabbt genomför de nödvändiga reformerna med beslutsamhet och kraftfullhet. Parlamentet framhåller att det bästa sättet att mäta hur bra Kosovos ledning lyckas med sina uppgifter är genom de konkreta resultat som ges Kosovos invånare och landets europeiska och internationella partners. Parlamentet uppmanar de folkvalda företrädarna för den serbiska minoriteten i Kosovo att delta och ta sitt ansvar i den nya koalitionsregeringen i Priština.

2.      Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att fortsätta sin väg framåt mot europeisk integration, och betonar att den har åtagit sig att noggrant genomföra ett antal prioriterade frågor, bland annat genom lagstiftning, inklusive åtgärder för att stärka och bekräfta rättsstatsprincipen, inrätta en modell för domstolsväsendet som baseras på principerna om oberoende, professionalism och effektivitet, samt systematiskt och effektivt bekämpa korruption och organiserad brottslighet på alla nivåer. Myndigheterna uppmanas att systematiskt och effektivt bekämpa arbetslösheten, främja strukturella ekonomiska reformer och en hållbar utveckling genom att inrätta ett regelverk och skapa incitament för små och medelstora företag och genomföra den så välbehövda reformen av socialförsäkringssystemet för att åtgärda de kvarvarande höga fattigdomsnivåerna inklusive de oacceptabelt höga nivåerna avseende barnfattigdom. Genomförandet av reformer är avgörande. Parlamentet betonar att inrättandet av, verksamheten vid och samarbetet med den särskilda domstolen bör prioriteras och att det kommer att hjälpa Kosovo att lösa och övervinna problem som har sina rötter i det förflutna. I utarbetandet av planer för lagstiftning och politik måste man på ett realistiskt sätt beakta de resurser som krävs och öka insynen i genomförandet av dessa planer.

3.      Europaparlamentet framhåller att parlamentsförsamlingen och i synnerhet EU‑integrationsutskottet behöver få en förstärkt övervakande roll i Kosovos integrationsprocess. Parlamentet uppmanar med kraft parlamentsförsamlingen att skyndsamt anta nya procedurregler som överensstämmer med bästa praxis i EU och som innefattar ett jämställdhetsperspektiv.

4.      Europaparlamentet betonar det överhängande behovet av åtgärder mot de kriminella grupper som möjliggör irreguljär migration. Parlamentet betonar också att det behövs samhällsekonomiska förbättringar och nya arbetstillfällen för att bryta trenden med irreguljär migration och för att återge medborgarna hopp om och tilltro till en framtid i landet. Parlamentet vidhåller att de grundläggande orsakerna till irreguljär migration behöver åtgärdas och att detta bör ske med hjälp av alla tillgängliga EU-politiska medel och stödinstrument.

5.      Europaparlamentet välkomnar en successiv förstärkning av och en ökad samordning mellan organisationerna i civilsamhället, särskilt de som arbetar med kvinnor och hbti-personer. Parlamentet framhåller också att man behöver lösa problemet med hot och angrepp mot aktivister som försöker arbeta för hbti-personers rättigheter. Kosovos myndigheter uppmanas att stärka sina mekanismer för samråd med det civila samhället, som hittills har skett på tillfälliga premisser, särskilt genom att ge den gemensamma rådgivande gruppen alla nödvändiga resurser. För att se till att styrelseformerna är öppna och insynsvänliga bör representativa civilsamhällesorganisationer få medverka i lagstiftningssamråden. Givarsamfundet, särskilt EU, uppmanas också att fortsätta att involvera och samråda med det civila samhället vid planeringen av sina insatser.

6.      Europaparlamentet noterar att vissa framsteg gjorts inom den lagstiftning som styr rättsväsendet och dess organisation, särskilt avseende åtgärder för att anpassa strukturerna till det nya Eulex-mandatet och de gemensamma panelerna. Parlamentet noterar dock att det fortfarande finns stor anledning till oro när det gäller domarnas och åklagarnas oberoende, ansvarstagande, opartiskhet och effektivitet, och när det gäller hur Kosovos domarråd, fångvårdssystemet och rättsstaten som helhet fungerar. Parlamentet betonar att ytterligare arbete bör göras för att förbereda ett fullständigt överflyttande av ansvaret från Eulex till Kosovo. Parlamentet uppmanar de politiska myndigheterna att tydligt och helhjärtat stödja principen om oberoende domare och åklagare, eftersom dessa personer fortfarande utsätts för försök att påverka pågående utredningar och rättegångar.

7.      Europaparlamentet är oroat över att det saknas väsentliga framsteg när det gäller bekämpning av korruptionen på hög nivå och den organiserade brottsligheten, vilket utgör ett stort hinder för Kosovos demokratiska, sociala och ekonomiska utveckling. Regeringen måste ge klara och tydliga signaler om att Kosovo systematiskt bekämpar korruption på alla nivåer. Ytterligare åtgärder måste vidtas för att hindra alla kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och personer inom den offentliga förvaltningen. Parlamentet är även oroat över det utbredda illegala innehavet av skjutvapen, och uppmanar Kosovos regering att inleda program för att samla in sådana vapen. Parlamentet uppmanar Kosovo att samarbeta med EU:s expertgrupp mot olaglig vapenhandel och med grannländerna för att vidta förebyggande åtgärder, och uppmanar EU att ge allt tekniskt stöd som är nödvändigt för detta ändamål.

8.      Europaparlamentet välkomnar Kosovos deltagande i koalitionen för att bekämpa terrorism, ändringarna i Kosovos strafflagstiftning för att för att motverka förekomsten av utländska kombattanter, och myndigheternas åtgärder för att lagföra dem som är inblandade i rekryteringen av unga människor till extremistgrupper. Parlamentet ser med oro på rapporterna om ökad radikalisering bland unga i Kosovo, där vissa av dem ansluter sig till terrorkrigarna i Syrien och Irak. Parlamentet uppmanar EU att hjälpa till att lösa de sociala problem som är en del av förklaringen till att radikala grupper lyckas rekrytera ungdomar i Kosovo.

9.      Europaparlamentet noterar att en av den nya regeringens prioriteringar är att skapa en armé för Kosovo som ska fungera författningsenligt och stå helt under civil kontroll. Parlamentet förstår att principen om att försvara sitt territorium är en del av den nationella suveräniteten, men påpekar att de väpnade styrkorna bör vara EU-kompatibla, och menar att fler ansträngningar borde göras för att ge Kosovos poliskår ökade resurser så att den omedelbart kan förbättra effektiviteten i sitt arbete.

10.    Europaparlamentet konstaterar att det inte skett några framsteg i genomförandet av den strategiska ramen och handlingsplanen för reform av den offentliga förvaltningen. Parlamentet uppmanar Kosovo att färdigställa lagstiftningsramen för den offentliga förvaltningen, se till att förvaltningen avpolitiseras och införa resultatutvärderingar.

11.    Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart anta övergripande lagstiftning mot diskriminering och att även inrikta sig på förebyggande arbete och åtgärder för att öka medvetenheten. Parlamentet välkomnar att den första Pride-paraden kunde organiseras den 17 maj 2014 och att man inrättat en rådgivnings- och samordningsgrupp för hbti-personers rättigheter.

12.    Europaparlamentet välkomnar de framsteg som uppnåtts vad gäller kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, till exempel att lagstiftningen ändrats för att erkänna rättigheterna för personer som överlevt konfliktrelaterat våld, såsom krigsvåldtäkter. Fortfarande återstår dock flera utmaningar, särskilt när det gäller våld inom familjen och könsbaserat våld, äganderätt och kvinnorepresentation på ledande positioner.

13.    Europaparlamentet anser att kraftfulla åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med utmaningarna och problemen med familjevåld och könsbaserat våld. Parlamentet betonar att det behövs en heltäckande insamling av uppgifter avseende familjevåldets och det könsbaserade våldets omfattning.

14.    Europaparlamentet uppmanar Kosovo att anta en effektiv och övergripande lagstiftningsram och institutionell ram avseende medierna, och framför allt att garantera ett bättre genomförande av redan gällande lagar för att garantera yttrandefriheten. Parlamentet är fortfarande bekymrat över hoten och angreppen mot journalister och bristen på öppenhet i medierna. Parlamentet upprepar vikten av fria och oberoende medier, som är en av EU:s hjärtefrågor och en grundbult i varje demokrati, och som bidrar till att stärka rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att efter ett grundligt och omfattande offentligt samråd snabbt åtgärda de systematiska bristerna i lagstiftningen för att garantera mediefrihet, särskilt med avseende på öppenhet när det gäller medieägande och när det gäller frågan om ärekränkning och förtal, och att garantera att radio och tv med public service-ansvar är oberoende och har en hållbar ställning. Kosovos myndigheter uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och motverka hatpropaganda, hot och uppviglande till våldshandlingar.

15.    Europaparlamentet upprepar att genomförandet av lagstiftning om skydd av etniska minoriteter och kulturella rättigheter fortfarande utgör en utmaning i Kosovo, trots att vissa framsteg gjorts. Parlamentet understryker att det fortfarande krävs seriösa ansträngningar för att anta lagändringar som fastställer etniska minoriteters rättigheter, i syfte att förebygga direkt och indirekt diskriminering. Parlamentet konstaterar att särskilt romer, egyptier och ashkalier fortfarande möter problem på det socioekonomiska området samt inom utbildning och hälsovård. Parlamentet ser fram emot den nya regeringens nya ramverk för att förbättra romernas, egyptiernas och ashkaliernas situation, särskilt genom inrättande av likvärdigt trygghets- och hälsoskydd. Parlamentet understryker vikten av att göra det lättare för romer, egyptier och ashkalier att återvända. Goraniernas rättigheter i Župa- och Gora-regionerna bör stadfästas i lag och garanteras i praktiken.

16.    Europaparlamentet uppmanar nationella och lokala myndigheter att fullständigt genomföra antagen lagstiftning och på så vis bidra till ett fullvärdigt multietniskt samhälles fortsatta utveckling, särskilt när det gäller utbildning och sysselsättning. Konkreta åtgärder bör vidtas för att ge företrädare för etniska minoriteter ökade möjligheter att delta i nationell och lokal offentlig förvaltning.

17.    Europaparlamentet påminner Kosovos myndigheter om deras ansvar att respektera, bevara och skydda serbiska, och alla andra, kulturella och religiösa monument, vilka är en del av det gemensamma europeiska kulturarvet och det historiska arvet. Parlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

18.    Europaparlamentet uppmanar med kraft Kosovo att samråda med Europarådets Venedigkommission, till vilken landet anslöt sig i juni, och be om synpunkter och stöd när ny lagstiftning utarbetas.

19.    Europaparlamentet välkomnar att stabiliserings- och associeringsavtalet paraferades i juli 2014, vilket möjliggör en bättre politisk dialog, ökad handelsintegration och nya samarbetsformer. Rådet uppmanas att så snart som möjligt, och senast under första halvåret 2015, anta ett beslut om att underteckna och ingå avtalet, eftersom det kommer att skapa ett kraftfullt incitament för genomförande och institutionalisering av reformer och nya möjligheter för Kosovo att stärka sina förbindelser med grannländerna och bidra till stabilisering av regionen. Rådet uppmanas dessutom att anta beslutet att underteckna och ingå ramavtalet om Kosovos deltagande i EU-program, vilket kommer att stärka samarbetet mellan Kosovo och EU inom en rad sektorer, och anser att dessa program bör fokuseras på särskilda områden som motsvarar de åtaganden som Kosovo gjort på vägen mot europeisk integration, och att de bör genomföras under öppenhet och utan dröjsmål.

20.    Europaparlamentet uppmanar de fem medlemsstater som ännu inte gjort det att erkänna Kosovo. Parlamentet betonar att detta ytterligare skulle underlätta en normalisering av förbindelserna mellan Belgrad och Priština. Alla medlemsstater uppmanas att göra sitt yttersta för att underlätta de ekonomiska och mellanmänskliga kontakterna samt de sociala och politiska förbindelserna mellan sina medborgare och Kosovos medborgare.

21.    Europaparlamentet berömmer det arbete som utförts av den särskilda undersökningsgruppen, vars utredningsresultat från juli 2014 innehåller tydliga bevis mot vissa f.d. högt uppsatta tjänstemän i Kosovos befrielsearmé (UCK), men inte mot befrielsearmén som helhet. Parlamentet välkomnar att en begäran om att inrätta en särskild domstol, som ska arbeta tillsammans med Kosovos rättssystem men ha en kammare i Nederländerna, har lämnats in och accepterats av den nederländska regeringen. Kosovos parlament uppmanas att snarast möjligt anta det lagstiftningspaket som behövs för detta. Kosovos myndigheter uppmanas att fortsätta sitt samarbete med den särskilda undersökningsgruppen.

22.    Europaparlamentet välkomnar Kosovos framsteg med att inrätta en egen vittnesskyddsenhet och stödja rättsliga och administrativa ramar, och likaså framstegen med att ingå samarbetsavtal med EU:s medlemsstater, men betonar samtidigt att det krävs ytterligare stöd för att underlätta för framtida vittnen att få flytta till tredjeländer.

23.    Europaparlamentet är mycket bekymrat över den senaste tidens misstankar om korruption inom Eulex. Parlamentet anser att Eulex har spelat, och fortfarande kan och bör spela, en viktig roll i Kosovo, och välkomnar därför kommissionens vice ordförande/unionens höga representant Federica Mogherinis snabba reaktion att utse en oberoende expert som ska försöka utreda dessa misstankar grundligt. Parlamentet önskar full insyn i utredningen och uppmanar alla berörda parter att samarbeta fullt ut så att utredningen kan slutföras snabbt. Det är viktigt att se till att experten kan göra en heltäckande undersökning som omfattar alla aspekter av fallet. Parlamentet är oroat över att känsliga dokument om korruptionsanklagelserna inom Eulex har försvunnit. En grundlig och heltäckande undersökning måste göras. Det är av yttersta vikt att EU:s trovärdighet återupprättas i Kosovo och utanför unionen, och att man drar lärdom av sina erfarenheter för framtida uppdrag. Såväl Europeiska ombudsmannen som Olaf har beslutat att inleda oberoende undersökningar av de misstänkta oegentligheterna inom Eulex, och parlamentet uppmanar samtliga utredare att samordna sina insatser och utbyta information. Parlamentet anser dock att det behövs en bred och djupgående analys för att bedöma Eulex övergripande effektivitet och ändamålsenlighet, och att revisionsrättens rapport från oktober 2012 bör uppdateras.

24.    Europaparlamentet uppmanar Eulex att genomföra sitt uppdrag med ökad kraft, och betonar att det är av avgörande betydelse att det råder fullständig insyn, fullständigt ansvarstagande och ökad effektivitet i dess arbete, att mer konkreta resultat av hög kvalitet visas och att man regelbundet och grundligt informerar om sin verksamhet och sina beslut. Parlamentet understryker att Eulex är viktigt för att nå ut till de lokala myndigheterna och uppmuntra dem att fullgöra sina åtaganden avseende rättsstatliga reformer, egenansvar och införande av lagstiftningsändringar för att överföra domstolsförhandlingar till annan plats. Kosovos myndigheter uppmanas att fortsätta respektera Eulex uppdrag och att stödja utövandet av dess verkställande mandat.

25.    Europaparlamentet noterar Kosovos framsteg när det gäller uppfyllande av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering. Myndigheterna uppmanas att göra ytterligare ansträngningar och visa sin vilja att genomföra rekommendationerna, bland annat genom att anta de återstående fyra lagstiftningsdelarna. Kommissionen uppmanas att göra sitt yttersta för att påskynda processen för viseringsliberalisering för Kosovo, som är det sista landet i regionen med viseringsskyldigheter. Parlamentet uttrycker stark oro över den senaste tidens ökning av antalet medborgare som lämnat Kosovo för att resa till EU-länder, däribland romer, ashkalier och albaner. Prištinas myndigheter uppmanas att vidta effektiva åtgärder mot de kriminella nätverk som är inblandade i människosmugglingen, och att med hjälp av Europeiska unionens kontor i Priština tydligt förklara för allmänheten att det är liten chans att asylansökningar accepteras. Parlamentet betonar behovet av att åtgärda de underliggande orsakerna till att medborgare lämnar Kosovo, bland annat genom investeringar i kvalitetsutbildning särskilt för minoriteter och marginaliserade folkgrupper.

26.    Europaparlamentet uppmanar Serbiens och Kosovos myndigheter att inrätta system för samarbete för att ta hårdare tag mot och spränga de kriminella nätverk som utövar kontroll över, utnyttjar och smugglar irreguljära migranter från Kosovo till vissa EU-medlemsstater genom Serbien.

27.    Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att anta den nya strategin och handlingsplanen för barns rättigheter, och framhåller vikten av att investera i utbildning, hälso- och sjukvård samt nutritionspolitik, särskilt för minoriteter och marginaliserade grupper. Parlamentet betonar att barnskyddslagen är viktig för att införa ett fungerande system för skydd av barn. Parlamentet framhåller dessutom vikten av att på central och lokal nivå öka institutionernas ansvarighet i syfte att övervaka genomförandet av barns rättigheter.

28.    Europaparlamentet noterar med oro de höga arbetslöshetssiffrorna, särskilt bland unga människor, och könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Parlamentet konstaterar att framsteg ifråga om äganderätten går långsamt, vilket utgör ett hinder för långsiktig ekonomisk tillväxt. Parlamentet noterar den stora nedgången i utländska direktinvesteringar under det tredje kvartalet 2014. Kosovos regering uppmanas att verka för att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, och att skapa en trygg miljö som lockar fler utländska direktinvesteringar till gagn för hela Kosovos befolkning. Kommissionen uppmanas att hjälpa unga företagare genom föranslutningsfonderna, och även att vidta åtgärder för att underlätta kontakter med företagare från andra EU-medlemsstater.

29.    Europaparlamentet är oroat över att tillämpningen av arbetsrätten och strejklagstiftningen fortfarande inte är tillfredsställande. Parlamentet konstaterar att arbetslösheten i Kosovo uppgår till cirka 30 procent och särskilt drabbar kvinnors medverkan i arbetslivet.

30.    Europaparlamentet beklagar att takten i förhandlingarna på hög nivå mellan Kosovo och Serbien minskat på grund av att val hållits i båda dessa länder. Parlamentet välkomnar att sammanträdena mellan Belgrad och Priština återupptogs i Bryssel den 9 februari 2015. Parlamentet noterar att möten ägt rum på teknisk nivå, och att vissa framsteg gjorts, bland annat vad gäller den fria rörligheten. Parlamentet beklagar att de flesta av de avtal som undertecknats av de båda parterna ännu inte genomförts helt och hållet, och uppmanar Serbien och Kosovo att arbeta vidare för att redan ingångna avtal ska genomföras med ny beslutsamhet. Parlamentet framhåller vikten av att förklara betydelsen och innebörden av dessa avtal för befolkningen. Parlamentet betonar att det kan gynna båda ländernas intressen att utveckla goda grannförbindelser.

31.    Europaparlamentet upprepar vikten av att Kosovo så snart som möjligt tilldelas en egen internationell telefonkod, vilket skulle bidra till att öka Kosovos internationella synlighet.

32.    Europaparlamentet välkomnar varmt ratificeringen av Internationella Olympiska kommitténs beslut att ge fullt erkännande till Kosovos nationella olympiska kommitté, och uppmanar med kraft andra idrottsförbund att agera på liknande sätt, så att Kosovos idrottare kan delta i europeiska och internationella idrottstävlingar som medborgare av sitt land.

33.    Europaparlamentet understryker att Kosovo bör prioritera att delta i internationella och regionala organisationer och mekanismer. Parlamentet anser att Kosovos förbindelser med och representation inom regionala organisationer och internationella byråer och organ såsom Europarådet samt kultur- och kulturarvsinstitutioner bör uppgraderas till fullvärdigt medlemskap, och att landets representation i europeiska och internationella medieorganisationer också bör uppgraderas, så att Kosovos artister kan delta i alla internationella kulturarrangemang, bland annat Eurovisionsschlagerfestivalen. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om vikten av att följa avtalet om regionalt samarbete.

34.    Europaparlamentet uppmanar Kosovos brottsbekämpande myndigheter och polisstyrkor att arbeta aktivt och samarbeta med sina motparter inom EU för att uppnå bättre samordning när det gäller att bekämpa terrorism, narkotikahandel och människohandel, och betonar i detta sammanhang betydelsen av Kosovos fulla medlemskap i Europol och Interpol.

35.    Europaparlamentet noterar att vissa framsteg gjorts avseende landets norra delar, särskilt att borgmästarvalen hölls genom landsomfattande val och att antalet EU‑finansierade projekt i norr ökar. Parlamentet betonar dock behovet av att fortsätta med uppbyggnaden av det serbiska kommunförbundet, vilket ytterligare bör minska behovet av parallella strukturer. Samtidigt noterar parlamentet att flera regelbundna ansträngningar kommer att behövas för att få de etniskt albanska respektive serbiska samhällena närmare varandra. Parlamentet efterlyser en gemensam lösning av problemet med bron i Mitrovica, som för närvarande är ett hinder för människornas fria rörlighet.

36.    Europaparlamentet upprepar på nytt behovet av total öppenhet när det gäller att informera om resultatet av dialogen mellan Belgrad och Priština och att involvera parlamenten och civilsamhällesorganisationerna i genomförandeprocessen.

37.    Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de serbiska myndigheterna att ge sin fulla hjälp till repatrieringen av de kroppar efter kosovanska saknade personer som nyligen påträffats i Serbien, och att fortsätta utgrävningarna i fastställda områden eller söka i de områden där massgravar tros förekomma och i vilka saknade personer antas ligga begravda.

38.    Europaparlamentet stöder den fortsatta lagföringen av krigsförbrytelser på nationell nivå, och pekar på vikten av att lagföra krigsvåldtäkter.

39.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att förlänga mandatet för EU:s särskilda representant för Kosovo, så att det fortsätter löpa efter den 28 februari 2015.

40.    Europaparlamentet noterar med oro att explosionen den 6 juni 2014 vid Kosovos kärnreaktor A är ett bevis på hur bräckligt systemet är, och parlamentet begär på nytt att anläggningen ska stängas senast 2017. Parlamentet anser att Kosovos regering bör utforma en tydlig och hållbar energipolitik, eftersom detta är avgörande för landets ekonomiska utveckling. Energieffektiviteten måste främjas och man måste analysera energibehoven innan man fattar beslut om nya anläggningar.

41.    Europaparlamentet välkomnar insatserna för att diversifiera energikällorna och utveckla förnybar energi, och välkomnar särskilt att man påbörjat byggnadsarbeten för tre nya vattenkraftverk. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av att anta och fullt ut tillämpa EU:s miljöskyddsnormer. Myndigheterna påminns på nytt om vikten av att konsekvent uppfylla miljönormerna när de utarbetar landets utvecklingsstrategi.

42.    Europaparlamentet är oroat över den stora mängd radioaktivt avfall i fast och flytande form som fortfarande ligger kvar utan säkert skydd i kommuner i hela Kosovo. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå Kosovos myndigheter och samarbeta nära med dem för att finna en slutgiltig lösning på problemet.

43.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten samt till Kosovos regering och parlament.