Предложение за резолюция - B8-0215/2015Предложение за резолюция
B8-0215/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марите Схаке от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0215/2015

Процедура : 2015/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0215/2015
Внесени текстове :
B8-0215/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0215/2015

Резолюция на Европейския парламент относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

(2015/2573(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид подписването на 19 януари 2015 г. на Меморандум за разбирателство между върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и генералния секретар на Лигата на арабските държави Набил Алараби, представляващи съответно Европейския съюз и Лигата на арабските държави,

–       като взе предвид член 21 от Договора от Лисабон,

–       като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет[2],

–       като взе предвид съответните резолюции по неотложни случаи, свързани с нарушения на правата на човека в държави, които са членки на Лигата на арабските държави,

–       като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях от 1977 г., както и задължението на страните във въоръжен конфликт да спазват и да гарантират зачитането на международното хуманитарно право при всички обстоятелства,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че тероризмът и насилственият екстремизъм са сред основните заплахи за сигурността и свободите в Европа;

Б.     като има предвид, че сигурността и свободата са неделимо свързани;

В.     като има предвид, че борбата срещу тероризма и националната сигурност се сочат във все по-голяма степен като основания за узаконяване на репресиите срещу опозиционни лидери, гражданското общество и журналисти;

Г.     като има предвид, че съществуват сериозни и систематични нарушения на правата на човека във всички държави – членки на Лигата на арабските държави;

Д.     като има предвид, че организации, по отношение на които ЕС счита, че те упражняват своите всеобщи права на човека и основни свободи, често се заклеймяват като терористични организации от страна на правителствата на държавите – членки на Лигата на арабските държави;

Е.     като има предвид, че ЕС осъжда налагането на смъртното наказание и налагането на жестоки и нечовешки наказания по целия свят, включително на обвинените в извършване на терористични актове;

Ж.    като има предвид, че съдържанието на Меморандума за разбирателство между Лигата на арабските държави и ЕС за сътрудничество в борбата с тероризма от 2015 г. не е публично достояние;

З.      като има предвид, че в прессъобщението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), в което се съобщаваше за подписването на Меморандума за разбирателство (МР), не беше спомената необходимостта от зачитане на правата на човека по време на борбата с тероризма;

И.     като има предвид, че предишни разследвания във връзка със съучастие на някои държави – членки на ЕС, в извънредни предавания на лица, заподозрени в терористични действия, на членовете на Лигата на арабските държави се оказаха невъзможни въз основа на твърдения за държавна тайна;

1.      призовава за публикуване на МР по такъв начин, че неговото съдържание да може да бъде предмет на демократичен и съдебен надзор;

2.      подчертава необходимостта от зачитане на всеобщите права на човека по време на борбата с тероризма;

3.      приветства по принцип сътрудничеството и партньорството между ЕС и трети държави с цел да се води борба с тероризма и да се сътрудничи тясно с регионални участници, като Африканския съюз, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави, както и с ООН, и по-специално с неговия Комитет за борба с тероризма; припомня обаче, че никога не може да се злоупотребява с антитерористични мерки, за да се потиска законно несъгласие или за да се нарушават всеобщите права на човека на населението; предупреждава срещу използването на сътрудничеството на ЕС от страна на трети държави с цел узаконяване на такива злоупотреби с антитерористични мерки, както например става видно от принудително предаване на Ахмед Агиза и Мохамед Алзери от Швеция на Египет през декември 2001 г.;

4.      призовава ЕС да създаде ясни гаранции в сътрудничеството си с трети държави, за да гарантира, че не подпомага или узаконява пряко или косвено репресии срещу законни организации и физически лица в името на борбата с тероризма;

5.      призовава ЕСВД да приеме външна стратегия на ЕС за борба срещу международния тероризъм, за да отстрани източниците на международния тероризъм и да превърне борбата с тероризма в неразделна част от политиката, като същевременно гарантира, че се спазват международните стандарти за правата на човека;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на генералния секретар на Лигата на арабските държави.