Forslag til beslutning - B8-0215/2015Forslag til beslutning
B8-0215/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0215/2015

Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0215/2015
Indgivne tekster :
B8-0215/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0215/2015

Europa-Parlamentets beslutning om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme

(2015/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til undertegnelsen den 19. januar 2015 af aftalememorandummet mellem næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NP/HR), Federica Mogherini, og generalsekretæren for Den Arabiske Liga Nabil El Araby, på vegne af henholdsvis Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga,

–       der henviser til Lissabontraktatens artikel 21,

–       der henviser til strategien for den indre sikkerhed for Den Europæiske Union, som blev vedtaget af Rådet den 25. februar 2010,

–       der henviser til sin beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme[1],

–       der henviser til sin beslutning af 15. januar 2015 om situationen i Egypten[2],

–       der henviser til de relevante uopsættelige beslutninger vedrørende menneskerettighedskrænkelser i lande, som er medlemmer af Den Arabiske Liga,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil fra 1977 og parternes forpligtelse til under væbnede konflikter at overholde og sikre overholdelse af den humanitære folkeret i enhver henseende,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme er nogle af de største trusler mod sikkerhed og frihedsrettigheder i Europa;

B.     der henviser til, at sikkerhed og frihed hører uløseligt sammen;

C.     der henviser til, at bekæmpelsen af terrorisme og den nationale sikkerhed i stigende grad benyttes til at legitimere overgreb på oppositionsmedlemmer, civilsamfundet og journalister;

D.     der henviser til, at der sker alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne i alle medlemslande af Den Arabiske Liga;

E.     der henviser til, at organisationer, som EU anser for at udøve deres universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ofte stemples som terrororganisationer af regeringer i medlemslande af Den Arabiske Liga;

F.     der henviser til, at EU fordømmer anvendelse af dødsstraf og af grufulde og umenneskelige straffe overalt i verden, også til personer, som er dømt for at have begået terrorhandlinger;

G.     der henviser til, at indholdet i aftalememorandummet mellem Den Arabiske Liga og EU om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme ikke er offentligt;

H.     der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i sin pressemeddelelse om undertegnelsen af aftalememorandummet ikke nævnede, at menneskerettighederne skal respekteres i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme;

I.      der henviser til, at undersøgelser af visse EU-medlemsstaters medvirken i ekstraordinære udleveringer af terrormistænkte til medlemmer af Den Arabiske Liga tidligere er umuliggjort på grund af, at man har påkaldt sig, at der er tale om statshemmeligheder;

1.      opfordrer til, at aftalememorandummet offentliggøres, således at dets indhold kan blive underkastet demokratisk og juridisk kontrol;

2.      understreger, at de universelle menneskerettigheder skal respekteres i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme;

3.      bifalder generelt samarbejde og partnerskab mellem EU og tredjelande med det formål at bekæmpe terrorisme og arbejde tæt sammen med regionale aktører såsom Den Afrikanske Union, Golfstaternes Samarbejdsråd og Den Arabiske Liga samt med FN og især FN's Komité for Bekæmpelse af Terrorisme; minder dog om, at foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme aldrig må blive misbrugt til at undertrykke legitim uenighed, og heller ikke til at krænke folks universelle menneskerettigheder; advarer mod tredjelandes brug af samarbejde med EU til at legitimere et sådant misbrug af terrorbekæmpelsesforanstaltninger, således som det f.eks. sås ved den tvungne flytning af Ahmed Agiza og Muhammad Alzery fra Sverige til Egypten i december 2001;

4.      opfordrer EU til at indbygge klare beskyttelsesforanstaltninger i dets samarbejde med tredjelande for at sikre, at det hverken direkte eller indirekte støtter eller legitimerer undertrykkelse af lovlige organisationer og personer i terrorbekæmpelsens navn;

5.      opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at vedtage en EU-udenrigsstrategi til bekæmpelse af international terrorisme for at bekæmpe kilderne til international terrorisme og generelt indarbejde terrorismebekæmpelse i sine aktiviteter, samtidig med at den sikrer overholdelse af internationale menneskerettighedsstandarder;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og generalsekretæren for Den Arabiske Liga.