Πρόταση ψηφίσματος - B8-0215/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0215/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών για συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0215/2015

Διαδικασία : 2015/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0215/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0215/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0215/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών για συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

(2015/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την υπογραφή του Μνημονίου συμφωνίας, στις 19 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini και του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, Nabil Elaraby, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών αντιστοίχως·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο[2],

–       έχοντας υπόψη τα σχετικά επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που είναι μέλη του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977, καθώς και την υποχρέωση των αντιμαχόμενων μερών σε ένοπλες συγκρούσεις να σέβονται και να εξασφαλίζουν τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός συνιστούν μείζονες απειλές εναντίον της ασφάλειας και των ελευθεριών στην Ευρώπη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η ελευθερία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η εθνική ασφάλεια αναφέρονται ως λόγοι για την νομιμοποίηση καταστολών εναντίον ηγετών της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσιογράφων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις που η ΕΕ θεωρεί ότι ασκούν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, χαρακτηρίζονται συχνά ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει την εφαρμογή της θανατικής ποινής και την επιβολή σκληρής και απάνθρωπης τιμωρίας σε όλο τον κόσμο, ακόμη και για τα άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του Μνημονίου συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και της ΕΕ για την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν είναι δημοσιοποιημένο·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανακοινωθέν τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο οποίο αναγγέλθηκε η υπογραφή του Μνημονίου συμφωνίας (MoU) δεν υπήρχε αναφορά της ανάγκης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη συνενοχή ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στις κατ' εξαίρεση παραδόσεις υπόπτων τρομοκρατικής δράσης σε μέλη του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν, με βάση ισχυρισμούς περί κρατικού απορρήτου·

1.      ζητεί το Μνημόνιο συμφωνίας να δημοσιευθεί έτσι ώστε το περιεχόμενό του να είναι δυνατόν να υποβληθεί σε δημοκρατική και δικαστική εποπτεία·

2.      υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

3.      χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία και την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για στενή συνεργασία με περιφερειακούς φορείς όπως η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικότερα την αντιτρομοκρατική επιτροπή του· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την καταστολή θεμιτών διαφορετικών απόψεων, ή για την παραβίαση οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο εκμετάλλευσης της συνεργασίας με την ΕΕ από τρίτες χώρες για τη νομιμοποίηση παρόμοιου είδους κατάχρησης των αντιτρομοκρατικών μέτρων, όπως αυτό καταδεικνύεται για παράδειγμα, από την εξαναγκαστική απομάκρυνση των Ahmed Agiza και Muhammad Alzery από τη Σουηδία στην Αίγυπτο τον Δεκέμβριο 2001·

4.      καλεί την ΕΕ να καθορίσει σαφείς εγγυήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τρίτες χώρες, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα ή νομιμοποιεί την καταστολή των νόμιμων οργανώσεων και ατόμων στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

5.      καλεί την ΕΥΕΔ να εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πηγές της διεθνούς τρομοκρατίας και να ενσωματώσει την πάταξη της τρομοκρατίας ως σταθερή επιδίωξή της ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ότι τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνονται σεβαστά·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών.