Päätöslauselmaesitys - B8-0215/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0215/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0215/2015

Menettely : 2015/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0215/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0215/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0215/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa

(2015/2573(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen 19. tammikuuta 2015 EU:ta edustavan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Arabiliittoa edustavan Arabiliiton pääsihteerin Nabil Elarabyn välillä,

–       ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 21 artiklan,

–       ottaa huomioon neuvoston 25. helmikuuta 2010 hyväksymän EU:n sisäisen turvallisuuden strategian,

–       ottaa huomioon 11. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman terrorismin vastaisista toimista[1],

–       ottaa huomioon 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Egyptin tilanteesta[2],

–       ottaa huomioon asiaan liittyvät kiireelliset päätöslauselmat ihmisoikeusloukkauksista maissa, jotka ovat Arabiliiton jäseniä,

–       ottaa huomioon Geneven yleissopimukset vuodelta 1949 ja niiden lisäpöytäkirjat vuodelta 1977 sekä aseellisen selkkauksen osapuolten velvollisuuden noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja turvata kyseisen oikeuden noudattaminen kaikissa olosuhteissa,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet ovat suurimpia uhkia Euroopan turvallisuudelle ja vapauksille;

B.     toteaa, että turvallisuus ja vapaus liittyvät olennaisesti toisiinsa;

C.     ottaa huomioon, että terrorismin torjuntaa ja kansallista turvallisuutta käytetään yhä useammin oikeuttamaan opposition edustajien, kansalaisyhteiskunnan ja toimittajien toiminnan tukahduttaminen;

D.     toteaa, että kaikissa Arabiliiton jäsenmaissa esiintyy vakavia ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia;

E.     huomauttaa, että Arabiliiton jäsenmaiden hallitukset leimaavat usein terroristijärjestöiksi sellaisia järjestöjä, jotka EU:n mielestä käyttävät yleismaailmallisia ihmisoikeuksiaan ja perusvapauksiaan;

F.     toteaa, että EU tuomitsee kuolemanrangaistuksen käytön sekä julman ja epäinhimillisen rangaistuksen käytön kaikkialla maailmassa, myös terroriteoista tuomittujen kohdalla;

G.     ottaa huomioon, että yhteistyöstä terrorismin torjunnassa vuonna 2015 tehdyn Arabiliiton ja EU:n välisen yhteisymmärryspöytäkirjan sisältö ei ole julkinen;

H.     huomauttaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon lehdistötiedotteessa, jossa kerrottiin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta, ei mainittu tarvetta kunnioittaa ihmisoikeuksia terrorismia torjuttaessa;

I.      toteaa, että aiemmat tutkimukset siitä, että tietyt EU:n jäsenvaltiot ovat olleet osallisina terrorismista epäiltyjen poikkeuksellisissa luovutuksissa Arabiliiton jäsenmaihin, on tehty mahdottomiksi valtiosalaisuuteen liittyvien väitteiden perusteella;

1.      pyytää julkaisemaan yhteisymmärryspöytäkirjan, jotta sen sisältöä voidaan valvoa demokraattisesti ja oikeudellisesti;

2.      korostaa, että terrorismin torjunnassa on kunnioitettava yleismaailmallisia ihmisoikeuksia;

3.      suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti EU:n ja kolmansien maiden yhteistyöhön ja kumppanuuteen, jonka tarkoituksena on torjua terrorismia ja tehdä tiivistä yhteistyötä Afrikan unionin, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton kaltaisten alueellisten toimijoiden kanssa sekä YK:n ja erityisesti sen terrorisminvastaisen komitean kanssa; muistuttaa kuitenkin, että terrorismin vastaisia toimia ei saa koskaan käyttää väärin oikeutettujen eriävien mielipiteiden tukahduttamiseen tai yleismaailmallisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen; kehottaa varovaisuuteen, jotta EU:n yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ei käytettäisi oikeuttamaan sellaista terrorismin vastaisten toimien väärinkäyttöä, josta yhtenä esimerkkinä on Ahmed Agizan ja Muhammad Alzeryn siirtäminen pakkokeinoin Ruotsista Egyptiin joulukuussa 2001;

4.      kehottaa EU:ta sisällyttämään kolmansien maiden kanssa tekemäänsä yhteistyöhön selkeitä suojatoimia, jotta varmistetaan, ettei se suoraan tai välillisesti tue tai oikeuta laillisesti toimivien järjestöjen ja yksittäisten ihmisten sortoa terrorismin torjunnan nimissä;

5.      kehottaa ulkosuhdehallintoa hyväksymään kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen strategian, jotta voidaan puuttua kansainvälisen terrorismin lähteisiin ja valtavirtaistaa terrorismin vastaiset toimet varmistaen samalla, että ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä vaatimuksia kunnioitetaan;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Arabiliiton pääsihteerille.