Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0215/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0215/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0215/2015

Procedūra : 2015/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0215/2015
Pateikti tekstai :
B8-0215/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0215/2015

Europos parlamento rezoliucija dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje

(2015/2573(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į susitarimo memorandumą, kurį 2015 m. sausio 19 d. Sąjungos pasirašė vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir Arabų Valstybių Lygos generalinis sekretorius Nabil El Araby, atitinkamai Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos vardu,

 

–       atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–       atsižvelgdamas į debatus dėl kovos su terorizmu priemonių 2015 m. vasario 11 d. plenarinėje sesijoje[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte[2],

–       atsižvelgdamas į atitinkamas skubias rezoliucijas, susijusias su žmogaus teisių pažeidimais šalyse, kurios priklauso Arabų Valstybių Lygai,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų 1977 m. papildomus protokolus, taip pat į ginkluoto konflikto šalių pareigą bet kokiomis aplinkybėmis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi terorizmas ir smurtinis ekstremizmas kelia itin didelę grėsmę saugumui ir laisvei Europoje;

B.     kadangi saugumas ir laisvę neatsiejamai susiję;

C.     kadangi siekiant pateisinti griežtas priemones prieš opozicijos atstovus, pilietinę visuomenę ir žurnalistus vis dažniau prisidengiama kova su terorizmu ir nacionaliniu saugumu;

D.     kadangi žmogaus teisės rimtai ir sistemingai pažeidžiamos visose Arabų Valstybių Lygos valstybėse narėse;

E.     kadangi organizacijos, kurios, ES nuomone, naudojasi savo visuotinėmis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, Arabų Valstybių Lygos valstybių narių vyriausybių dažnai vadinamos teroristinėmis organizacijomis;

F.     kadangi ES smerkia mirties bausmės taikymą ir žiaurios nežmoniškos bausmės taikymą visame pasaulyje, net ir nuteistiems dėl teroristinių išpuolių įvykdymo;

G.     kadangi 2015 m. dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo dėl bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje turinys nebuvo paskelbtas viešai;

H.     kadangi Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) pranešime spaudai, kuriame buvo paskelbta apie susitarimo memorandumo pasirašymą, nekalbama apie poreikį gerbti žmogaus teises kovojant su terorizmu;

I.      kadangi dėl valstybės paslapties išlygos taikymo tapo nebeįmanoma tęsti anksčiau pradėtų tyrimų, susijusių su kai kurių ES valstybių narių bendrininkavimu vykdant ypatinguosius terorizmu įtariamų asmenų perdavimus Arabų Valstybių Lygos valstybėms narėms;

1.      prašo viešai paskelbti susitarimo memorandumo tekstą, kad jo turiniui būtų galima pritaikyti demokratinę ir teisminę priežiūrą;

2.      pabrėžia, kad kovojant su terorizmu būtinai turi būti laikomasi visuotinių žmogaus teisių;

3.      apskritai teigiamai vertina ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą ir partnerystę siekiant kovoti su terorizmu ir glaudžiai bendradarbiauti su regioniniais veikėjais, pavyzdžiui, Afrikos Sąjunga, Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Arabų Valstybių Lyga, taip pat su Jungtinėmis Tautomis, visų pirma su jų Kovos su terorizmu komitetu; tačiau primena, kad antiteroristinėmis priemonėmis jokiais atvejais negalima piktnaudžiauti siekiant nuslopinti teisėtus nuomonių skirtumus arba pažeidžiant visuotines žmogaus teises; įspėja dėl bendradarbiavimo su ES panaudojimo trečiosiomis šalimis siekiant pateisinti piktnaudžiavimą antiteroristinėmis priemonėmis, kaip parodo priverstinio Ahmedo Agizos ir Muhammado Alzery perkėlimo iš Švedijos į Egiptą 2001 m. gruodžio mėn. atvejis;

4.      ragina ES įtraukti aiškius saugiklius į bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiant užtikrinti, kad Sąjunga tiesiogiai arba netiesiogiai neremtų arba nepateisintų represijų prieš teisėtas organizacijas ir asmenis vardan kovos su terorizmu;

5.      ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) patvirtinti ES kovos su tarptautiniu terorizmu išorės strategiją siekiant kovoti su tarptautinio terorizmo ištakomis ir į kitas politikos kryptis integruoti kovą su terorizmu kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių standartų;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui.