Rezolūcijas priekšlikums - B8-0215/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0215/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES un Arābu valstu līgas saprašanās memorandu sadarbībai terorisma apkarošanas jomā

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Marietje Schaake ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0215/2015

Procedūra : 2015/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0215/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0215/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0215/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Arābu valstu līgas saprašanās memorandu sadarbībai terorisma apkarošanas jomā

((2015/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2015. gada 19. janvārī parakstīto saprašanās memorandu starp Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federiku Mogerīni un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāru Nabil Elaraby, kuri attiecīgi pārstāv Eiropas Savienību un Arābu valstu līgu,

–       ņemot vērā Lisabonas līguma 21. pantu,

–       ņemot vērā 2010. gada 25. februārī Padomē pieņemto ES iekšējās drošības stratēģiju,

–       ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par terorisma apkarošanas pasākumiem[1],

–       ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 15. februāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē[2],

–       ņemot vērā attiecīgās ārkārtas situācijas rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem valstīs, kuras ir Arābu valstu līgas locekles,

–       ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to 1977. gada papildu protokolus un bruņota konflikta pušu pienākumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un panākt to ievērošanu jebkurā situācijā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms ir vieni no galvenajiem draudiem drošībai un brīvībām Eiropā;

B.     tā kā drošība ir nesaraujami saistīta ar brīvību;

C.     tā kā aizvien biežāk terorisma apkarošana un valsts drošība tiek minēti kā leģitīmi iegansti, lai vajātu opozīcijas līderus, pilsonisko sabiedrību un žurnālistus;

D.     tā kā visās Arābu valstu līgas dalībvalstīs notiek smagi un sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi;

E.     tā kā organizācijas, kuras ES uzskata par tādām, kas darbojas saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, Arābu valstu līgas dalībvalstu valdības bieži vien uzskata par teroristu organizācijām;

F.     tā kā ES nosoda nāvessoda piemērošanu un nežēlīgu un necilvēcīgu sodu piemērošanu visā pasaulē, tostarp pret tiem, kas apsūdzēti terora aktu izdarīšanā;

G.     tā kā starp Arābu valstu līgu un ES noslēgtā 2015. gada saprašanās memoranda par kopīgu terorisma apkarošanu saturs publiski nav pieejams;

H.     tā kā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) preses paziņojumā par saprašanās memoranda parakstīšanu ir norādīta vajadzība ievērot cilvēktiesības, taču nav minēta terorisma apkarošana;

I.      tā kā līdzšinējā izmeklēšana attiecībā uz atsevišķu ES dalībvalstu saistību ar aizdomās turēto teroristu ārkārtas pārsūtīšanu uz Arābu valstu līgas dalībvalstīm ir nonākusi strupceļā, jo valstis aizbildinās ar valsts noslēpumu,

1.      prasa publiskot saprašanās memorandu, lai tā saturu varētu izvērtēt saskaņā ar demokrātisku un tiesisku pārraudzību;

2.      uzsver, ka, apkarojot terorismu, ir jāievēro vispārējās cilvēktiesības;

3.      visumā atzinīgi vērtē sadarbību un partnerattiecības starp ES un trešām valstīm terorisma apkarošanā un ciešāku sadarbību ar reģionālajiem dalībniekiem, tādiem kā Āfrikas Savienība, Persijas līča Sadarbības padome un Arābu valstu līga, kā arī ar ANO un jo īpaši tās Terorisma apkarošanas komiteju; tomēr atgādina, ka terorisma apkarošanas pasākumus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai apspiestu leģitīmu opozīciju vai pārkāptu personu vispārējās cilvēktiesības; par to, ka ES ir uzmanīgi jāizvērtē sadarbība ar trešām valstīm attiecībā uz tādu terorisma apkarošanas pasākumu leģitimizāciju, kas izmantoti prettiesiskā veidā, liecina, piemēram, Ahmed Agiza un Muhammad Alzery piespiedu aizvešana no Zviedrijas uz Ēģipti 2001. gadā;

4.      aicina ES sadarbības ar trešām valstīm jomā novilkt skaidras „sarkanās līnijas”, lai ES tieši vai netieši neatbalstītu vai nepadarītu par leģitīmām likumīgu organizāciju un personu apspiešanu terorisma apkarošanas vārdā;

5.      aicina EĀDD pieņemt ES ārējo stratēģiju starptautiskā terorisma apkarošanai, lai vērstos pret starptautiskā terorisma avotiem un saskaņotu terorisma apkarošanu, vienlaikus nodrošinot starptautisko cilvēktiesību standartu ievērošanu;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram.