Projekt rezolucji - B8-0215/2015Projekt rezolucji
B8-0215/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0215/2015

Procedura : 2015/2573(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0215/2015
Teksty złożone :
B8-0215/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0215/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu

(2015/2573(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając podpisanie w dniu 19 stycznia 2015 r. przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (VP/HR) Federikę Mogherini, reprezentującą Unię Europejską, i przez sekretarza generalnego Ligii Państw Arabskich Nabila Elaraby῾ego, reprezentującego Ligę Państw Arabskich, protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu,

–       uwzględniając art. 21 traktatu z Lizbony,

–       uwzględniając strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE przyjętą przez Radę w dniu 25 lutego 2010 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie środków zwalczania terroryzmu[1],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji w Egipcie[2],

–       uwzględniając odpowiednie rezolucje przyjęte w trybie pilnym, dotyczące przypadków naruszania praw człowieka w krajach należących do Ligii Państw Arabskich,

–       uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. i protokoły dodatkowe do nich z 1977 r. oraz zobowiązanie stron konfliktu zbrojnego do przestrzegania i dbania o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego w każdych okolicznościach,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że terroryzm i brutalny ekstremizm stanowią jedne z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wolności w Europie;

B.     mając na uwadze, że bezpieczeństwo i wolność są ze sobą nierozerwalnie związane;

C.     mając na uwadze, że coraz częściej zwalczanie terroryzmu i bezpieczeństwo narodowe są przytaczane jako powód, aby uzasadnić represje wobec opozycjonistów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy;

D.     mając na uwadze poważne i systematyczne łamanie praw człowieka we wszystkich państwach należących do Ligii Państw Arabskich;

E.     mając na uwadze, że organizacje, które zdaniem UE korzystają z powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, są często kwalifikowane przez rządy państw należących do Ligii Państw Arabskich jako organizacje terrorystyczne;

F.     mając na uwadze, że UE potępia stosowanie kary śmierci oraz okrutne i nieludzkie karanie na całym świecie, w tym też wobec skazanych za akty terrorystyczne;

G.     mając na uwadze, że treść protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu nie jest upubliczniona;

H.     mając na uwadze, że komunikat prasowy, w którym Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) ogłosiła podpisanie protokołu ustaleń, nie zawiera wzmianki o konieczności przestrzegania praw człowieka przy zwalczaniu terroryzmu;

I.      mając na uwadze, że powołując się na tajemnicę państwową, udaremniono prowadzone wcześniej dochodzenia w sprawie współudziału niektórych państw członkowskich w wydawaniu podejrzanych o terroryzm w trybie nadzwyczajnym państwom należącym do Ligii Państw Arabskich;

1.      domaga się opublikowania protokołu ustaleń, aby poddać jego treść demokratycznej i sądowej kontroli;

2.      podkreśla, że zwalczając terroryzm należy przestrzegać powszechnych praw człowieka;

3.      z zadowoleniem przyjmuje, ogólnie ujmując, współpracę i partnerstwo między UE a państwami trzecimi mającą na celu zwalczanie terroryzmu i prowadzenie bliskiej współpracy z regionalnymi podmiotami, takimi jak Unia Afrykańska, Rada Współpracy Państw Zatoki oraz Liga Państw Arabskich, a także z ONZ, w szczególności z Komitetem Antyterrorystycznym; przypomina jednak, że nie należy nigdy nadużywać środków zwalczania terroryzmu jako pretekstu do represjonowania za uprawnione odmienne opinie lub łamania powszechnych prawa człowieka; przestrzega przed wykorzystywaniem przez państwa trzecie współpracy z UE do usprawiedliwiania takiego nadużywania środków zwalczania terroryzmu, którego przykładem może być przymusowe wydalenie w grudniu 2001 r. Ahmeda Agizy i Muhammada Alzery῾ego ze Szwecji do Egiptu;

4.      wzywa UE do ustanowienia wyraźnych gwarancji w ramach współpracy z państwami trzecimi, aby bezpośrednio ani pośrednio nie wspierać ani nie usprawiedliwiać w imię zwalczania terroryzmu represji wobec organizacji i osób działających zgodnie z prawem;

5.      wzywa ESDZ do przyjęcia zewnętrznej unijnej strategii zwalczania terroryzmu międzynarodowego, aby zlikwidować przyczyny terroryzmu międzynarodowego i włączyć zwalczanie terroryzmu do głównego nurtu polityki, przestrzegając jednocześnie międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich.