Förslag till resolution - B8-0215/2015Förslag till resolution
B8-0215/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0215/2015

Förfarande : 2015/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0215/2015
Ingivna texter :
B8-0215/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0215/2015

Europaparlaments resolution om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism

(2015/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 19 januari 2015 mellan vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och Arabförbundets generalsekreterare, Nabil Elaraby, som representerade EU och Arabförbundet,

–       med beaktande av artikel 21 i Lissabonfördraget,

–       med beaktande av EU:s strategi för inre säkerhet, som antogs vid rådets möte den 25 februari 2010,

–       med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2015 om åtgärder mot terrorism[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2015 om situationen i Egypten[2],

–       med beaktande av de relevanta och brådskande resolutionerna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i länder som är medlemmar av Arabförbundet,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem från 1977 samt av den skyldighet som parter i väpnade konflikter har att under alla omständigheter respektera och garantera respekten för internationell humanitär rätt,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Terrorism och våldsbejakande extremism hör till de största hoten mot säkerhet och friheter i Europa.

B.     Säkerhet och frihet hör oupplösligt samman.

C.     Terrorismbekämpning och nationell säkerhet åberopas alltmer för att legitimera kraftåtgärder mot oppositionella, civilsamhället och journalister.

D.     Det förekommer allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i alla Arabförbundets medlemsstater.

E.     Organisationer som enligt EU utövar sina allmänna mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stämplas ofta som terroristorganisationer av regeringarna i Arabförbundets medlemsstater.

F.     EU fördömer tillämpningen av dödsstraff och grym och omänsklig bestraffning i hela världen, inklusive för dem som har dömts för att ha utfört terroristdåd.

G.     Innehållet i 2015 års samförståndsavtal mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism är inte offentligt.

H.     I Europeiska utrikestjänstens pressmeddelande om att samförståndsavtalet hade undertecknats nämndes inte att de mänskliga rättigheterna måste respekteras i kampen mot terrorism.

I.      Tidigare utredningar om vissa EU-medlemsstaters delaktighet i extraordinära överlämnanden av terrormisstänkta till Arabförbundets medlemsstater har omöjliggjorts på grund av statssekretess.

1.      Europaparlamentet begär att samförståndsavtalet offentliggörs så att innehållet kan granskas demokratiskt och rättsligt.

2.      Europaparlamentet understryker att de allmänna mänskliga rättigheterna måste respekteras i terrorismbekämpningen.

3.      Europaparlamentet välkomnar generellt EU:s samarbete och partnerskap med tredjeländer för att bekämpa terrorism och EU:s nära samarbete med aktörer såsom Afrikanska unionen, Gulfstaternas samarbetsråd och Arabförbundet samt med FN och särskilt FN-kommittén mot terrorism. Terrorismbekämpningsåtgärder får dock aldrig missbrukas för att förtrycka legitima oppositionella eller för att kränka de allmänna mänskliga rättigheterna. Parlamentet motsätter sig EU:s samarbete med tredjeländer för att legitimera sådant missbruk av terrorismbekämpningsåtgärder, exempelvis tvångsbortförandet av Ahmed Agiza och Muhammed Alzery från Sverige till Egypten i december 2001.

4.      Europaparlamentet uppmanar EU att införa tydliga garantier i sitt samarbete med tredjeländer för att det inte direkt eller indirekt ska stödja eller legitimera förtrycket av legitima organisationer och enskilda i terrorismbekämpningens namn.

5.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att anta en EU-extern strategi för att bekämpa internationell terrorism, för att åtgärda källorna till internationell terrorism och integrera terrorismbekämpning och samtidigt se till att internationella människorättsstandarder iakttas.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Arabförbundets generalsekreterare.