Предложение за резолюция - B8-0216/2015Предложение за резолюция
B8-0216/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Алън Смит, Барбара Лохбилер, Юдит Саргентини, Ева Жоли от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0215/2015

Процедура : 2015/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0216/2015
Внесени текстове :
B8-0216/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0216/2015

Резолюция на Европейския парламент относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

(2015/2573(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно държавите от Лигата на арабските държави (ЛАД),

–       като взе предвид своите резолюции относно европейското участие в транспортирането и незаконното задържане на затворници от страна на ЦРУ,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно борбата с тероризма, и по-специално заключенията от 9 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид заседанията на министрите на външните работи на държавите от Европейския съюз и Лигата на арабските държави, и по-специално заседанието, проведено в Атина през юни 2014 г.,

–       като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно борбата срещу екстремизма и тероризма,

–       като взе предвид Меморандума за разбирателство между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Генералния секретариат на ЛАД, подписано на 19 януари 2015 г. в Брюксел, и като взе предвид изявленията на ЗП/ВП след срещата ѝ с генералния секретар на ЛАД д-р Набил ел-Араби,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право, относно защитниците на правата на човека, относно борбата срещу изтезанията и малтретирането и относно насърчаването и защитата на свободата на религията или убежденията,

–       като взе предвид стратегията на ЕС за Сирия и Ирак и борба с тероризма/чуждестранните бойци (приета на 20 октомври 2014 г.), със специален акцент върху чуждестранните бойци терористи и комуникацията на ЕС с Магреб,

–       като взе предвид съвместното съобщение относно регионална стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и по отношение на заплахата от Даиш,

–       като взе предвид изявленията на членовете на Европейския съвет, по-специално изявлението след неофициалната среща на държавните и правителствени ръководители от 12 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Резолюции 2170 и 2178 (2014 г.),

–       като взе предвид Арабската харта за правата на човека, приета през 2004 г. и ратифицирана през 2008 г.,

–        като взе предвид Глобалната стратегия на ООН срещу тероризма,

–       като взе предвид Резолюция 2178 (2014 г.) на Съвета за сигурност на ООН, която осъжда екстремисткото насилие,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че тероризмът и насилственият екстремизъм са основните заплахи за сигурността и свободите в света;

Б.     като има предвид, че липсата на демократично и приобщаващо управление, широко разпространените нарушения на правата на човека, повсеместната корупция и социално-икономическата маргинализация създават благоприятна среда за тероризма;

В.     като има предвид, че тероризмът цели не само сигурността на хората, но и свободата на словото и многообразието на обществата;

Г.     като има предвид, че спазването на основните права е съществен елемент от успешните политики за борба срещу тероризма;

Д.     като има предвид, че в своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма Парламентът изрично „подчертава по-специално, че е необходимо ЕС, неговите държави членки и партньорски държави да поставят в основата на стратегията си за борба с международния тероризъм принципите на правовата държава и зачитането на основните права“;

Е.     като има предвид, че положението по отношение на сигурността в Европа се промени драматично през последните години вследствие на нови конфликти и сътресения в непосредствена близост до ЕС, вследствие на нарастващата радикализация, която води до насилие и тероризъм както в ЕС, така и в съседните държави и на глобално равнище; като има предвид, че няколко държави от ЛАД са засегнати от тероризма за продължителен период от време;

Ж.    като има предвид, че неотдавнашните терористични атаки в Европа и увеличаването на Даиш в южното съседство на ЕС трябва да се разглеждат като подновяване на вълната от тероризъм след терористичните атаки в САЩ от 9/11, но също и тези в Мадрид и Лондон;

З.      като има предвид, че мерките за противодействие на тероризма след 9/11 доведоха до многобройни и сериозни нарушения на правата на човека и хуманитарното право, също така извършени и подпомогнати от европейски правителства и техните разузнавателни служби, както стана ясно в контекста на Временната комисия на Парламента относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници и в контекста на подобни инициативи за разследване от страна на Съвета на Европа;

И.     като има предвид, че външните отношения на ЕС трябва също така да допринасят за борбата с глобалната заплаха от тероризма; като има предвид, че стратегиите за превенция в областта на борбата срещу тероризма следва да се основават на многостранен подход, насочен към непосредствена борба с подготовката на нападения на територията на Съюза, но също така към интегрирането на необходимостта от справяне с първопричините за тероризма;

Й.     като има предвид, че през февруари 2015 г. Съветът на ЕС по външни работи реши да засили по спешност външните си действия за борба с тероризма, по-специално в Средиземноморието, Близкия изток и Северна Африка; като има предвид, че Съветът по външни работи взе решение също така относно редица инициативи, включително започване или укрепване на диалози относно сигурността и борбата с тероризма и планове за действие за борба с тероризма с редица държави от региона;

K.     като има предвид, че на 19 януари 2015 г. беше подписан Меморандум за разбирателство (МР) между ЕСВД и Генералния секретариат на ЛАД, което inter alia има за цел да засили сътрудничеството по въпросите на политиката и сигурността в областта на ранното предупреждение и реакцията при кризи, борбата с тероризма, транснационалната организирана престъпност и борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение; като има предвид, че този МР не е публично достъпен;

Л.     като има предвид, че Комисията и държавите членки са в процес на предоставяне на помощ на няколко членове на ЛАД в областта на борбата с тероризма и реформата на наказателното правосъдие; като има предвид, че държавите членки участват във или са подали оферти за предоставяне на услуги в затвора или други служби за сигурност в държави, за които е известно, че пренебрегват системно малтретирането или носят отговорност за редица нарушения на правата на човека, като пример в това отношение е предложението, отправено наскоро от Министерство на правосъдието на Обединеното кралство до местата за лишаване на свобода на Саудитска Арабия; като има предвид, че това сътрудничество продължава да страда от липса на прозрачност за обществеността;

M.    като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред заплахата, породена от т.нар. „чуждестранни бойци от ЕС“, а именно лицата, които пътуват до държава, различна от тяхната държава на пребиваване или на която са граждани, за целите на извършването или планирането на терористични актове или предоставянето или получаването на терористично обучение, включително във връзка с въоръжени конфликти; като има предвид, че за до 3 000 граждани на ЕС се съобщава, че са напуснали домовете си, за да станат чуждестранни бойци с избухването на войната и насилието в Сирия, Ирак и Либия, което представлява допълнително предизвикателство за сигурността на гражданите на ЕС; като има предвид, че неотдавнашните терористични актове в Париж и Копенхаген са извършени от граждани на ЕС;

Н.     като има предвид, че никой от членовете на ЛАД, с изключение на Тунис, не е класифициран като „свободна държава“ в доклада „Свободата по света през 2015 г.“, публикуван от международна неправителствена организация „Фрийдъм хаус“; като има предвид, че регионът на ЛАД продължава да бъде белязан от сериозни и систематични нарушения на правата на човека, включително тежки ограничения върху свободата на словото, масово наблюдение от страна на държавата и тормоз на защитниците на правата на човека и опозиционните активисти, злоупотреби с правоприлагащи практики, липса на независима съдебна система и процесуални нарушения;

O.     като има предвид, че борбата с тероризма е широко използвана в страните от ЛАД като общовалидна обосновки за „задушаване“ на несъгласието и законните дейности на защитници на правата на човека и политическите активисти, както се случва в Египет и Бахрейн; като има предвид, че местни и международни групи за правата на човека редовно докладват за сериозни нарушения, извършвани от органи за сигурността в държавите от ЛАД в хода на операции за борба с тероризма; като има предвид, че злоупотребите с антитерористични операции в тези държави често допринасят за подхранване на благоприятна почва за тероризма;

П.     като има предвид, че парламентарният и общественият контрол върху службите за сигурност и другите правоприлагащи органи в държавите от ЛАД е в най-добрия случай изключително ограничен;

Р.     като има предвид, че все още не е постигнат глобален консенсус относно обхвата и прилагането на законодателството за борба с тероризма;

1.      изразява твърдо убеждение, че неотдавнашните терористични актове в Париж и Копенхаген подчертават необходимостта от засилване на сигурността на всички граждани на ЕС, както и от увеличаване на усилията за борба с тероризма, включително посредством двустранни и многостранни инициативи на световно равнище, в частност с Арабския регион;

2.      приветства във връзка с това усилията за засилване на диалога между ЕС и ЛАД по въпросите на политиката и сигурността; отбелязва подписването на Меморандум за разбирателство между ЕСВД и Генералния секретариат на ЛАД на 19 януари 2015 г., което има за цел засилване на диалога и сътрудничеството с оглед на насърчаването на стратегически диалог между ЕС и ЛАД, inter alia в областта на борбата срещу тероризма и транснационалната организирана престъпност;

3.      подчертава необходимостта от основаването на това засилено сътрудничество между ЕС и ЛАД за борба с тероризма върху принципите на правовата държава и зачитането на основните права;

4.      призовава Съвета да работи върху изготвянето на хармонизирано и еднозначно определение на тероризма с всички държави – членки на ЛАД;

5.      подчертава необходимостта от предотвратяване на повторението на сериозните грешки на подхода към борбата с тероризма след 9/11, по-специално сътрудничество и съучастие в изтезания, незаконни предавания, отвличания и извънсъдебни екзекуции, които дълбоко разклатиха основните ценности и норми на ЕС, включително правата на човека, принципите на правовата държава, принципите за неприкосновеност на личния живот и принципите на хуманитарното право;

6.      подчертава, че международните усилия на ЕС за борба с тероризма следва правилно да идентифицират и да се съсредоточат върху дълбоките социално-икономически, културни и политически първопричини за това явление, както и следва да бъдат свързани с насърчаването на приобщаващи, отговорни и демократични режими и с разрешаването на продължителните конфликти в съседните държави, по-специално окупацията на Палестина и войната в Сирия, и следва да отчитат интересите на засегнатото население;

7.      предупреждава за изкушението за връщане към предишните недалновидни и неефективни практики на тайни споразумения с авторитарни режими в региона в името на сигурността и стабилността; настоятелно призовава ЕС решително да преразгледа своята стратегия за Южното Средиземноморие като част от провеждания в момента преглед на европейската политика за съседство, както и да се съсредоточи върху подкрепа за тези страни и участници, които са наистина ангажирани със споделени ценности и провеждане на реформи, особено Тунис;

8.      изразява дълбока загриженост относно пълната липса на позоваване в МР между ЕСВД и ЛАД на основните европейски и всеобщи норми и ценности, като правата на човека, във връзка с предвидения засилен обмен на опит, информация и най-добри практики; припомня силно авторитарния характер на повечето държави от ЛАД и изтъква отново, че категорично осъжда продължаващите и широко разпространените нарушения на правата на човека и други нарушения, извършвани от редица от тези държави, често въз основа на подвеждащата обосновка за борбата срещу тероризма;

9.      изразява също така загриженост, че предвиденото прехвърляне на ноу-хау и информация в областта на сигурността между ЕС и държавите от ЛАД крие риска от допълнително влошаване на положението на организациите на гражданското общество, журналистите, активистите на опозицията и на други участници в тези държави;

10.    припомня на държавите членки и на агенциите на ЕС, включително Европол и Евроюст, за техните задължения по Хартата на основните права и международното право в областта на правата на човека, както и за целите на външната политика на ЕС, които забраняват споделянето на разузнавателни данни, които биха могли да доведат до нарушения на правата на човека в дадена трета държава, или използването на информация, получена в резултат на изтезания извън ЕС; настоява, че когато държави членки или агенции на ЕС обменят информация с трета държава относно дадено заподозряно лице, те ефективно трябва да проследяват съдбата на засегнатото лице, за да се избегне рискът от задържане под стража в изолация или от изтезания;

11.    подчертава искането на Парламента в неговата позиция на първо четене относно регламента за Европол, че „не се обработва информация, получена от трета държава, международна организация или частен субект в нарушение на основните права, заложени в Хартата на основните права на ЕС“;

12.    настоява, че всяко сътрудничество за борба с тероризма на ЕС и държавите членки с ЛАД трябва да спазва правата на човека и когато е приложимо, международното хуманитарно право, по-специално що се отнася до надлежните процесуални изисквания, за да се избегне евентуално европейското съучастие в нарушения на правата на човека;

13.    припомня ангажимента, поет от ЕСВД и Комисията в съвместното им съобщение от 6 февруари 2015 г. относно стратегията на ЕС относно Даиш, да се „вземе под внимание капацитетът на държавите партньори за изпълнение на показателите за правата на човека и гражданските и политическите свободи“, при предоставянето на подкрепа на ЕС за изграждане на капацитет в областта на борбата с тероризма; призовава ЗП/ВП Могерини да уточни тези показатели и последиците за сътрудничеството, в случай че те не бъдат спазени;

14.    призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че програмите за подкрепа в областта на реформата на наказателното правосъдие в държавите от ЛАД допринасят за разследвания и наказателните преследвания, които спазват правата на човека; изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност при някои програми на ЕС и на държавите членки в тази област и призовава ЕС и държавите членки да публикуват информация относно това какви мерки са били взети, за да се гарантира, че европейската подкрепа за такива схеми не допринася за нарушаване на правата на човека в техните целеви държави, и да публикуват текста на двустранните споразумения, като Меморандума за разбирателство между ЕСВД и ЛАД и споразумението между министъра на правосъдието на Обединеното кралство и неговите саудитски колеги;

15.    припомня отдавнашната позиция на ЕС срещу смъртното наказание и призовава ЕС и неговите държави членки категорично да се въздържат от предоставянето на каквато и да било подкрепа на чужди съдебни системи, която може да допринесе за ускоряване на постановяването на смъртни присъди за терористични актове; призовава за спиране на всички текущи програми на Комисията, насочени към увеличаване на капацитета на наказателноправните системи с цел разследване и наказателно преследване на терористични случаи, особено в държавите от Магреб, в очакване на въвеждането от страна на държавите бенефициенти на мораториум върху смъртното наказание;

16.    подчертава, че в плановете за действие и в политическия диалог между ЕС и неговите партньорски държави от ЛАД е необходимо акцентът да се постави върху предотвратяването и противодействието на радикализацията, включително чрез засилване на международното сътрудничество, като се използват съществуващите програми и капацитет и като се работи с участници от гражданското общество в държави, представляващи интерес в борбата срещу терористичната и радикалната пропаганда, чрез интернет и други средства за комуникация;

17.    настоява, че е важно да се разшири компонентът на гражданското общество на евро-арабския диалог като крайно необходим противовес на засилената междуправителствена ангажираност между ЕС и ЛАД; изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че независими организации на гражданското общество са обект на увеличаване на сплашването и тормоза от страна на служители по сигурността в редица държави – членки на ЛАД, по-специално в Египет; припомня, че наличието на независимо и силно гражданско общество е от първостепенно значение за укрепването на държавните институции;

18.    припомня, че по-голямата част от външните мерки и програми на Съюза за борба с тероризма се разработват и се прилагат съгласно член 5 от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.; припомня, че член 10 от Регламента за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, задължава Комисията да разработи оперативни насоки за правата на човека за проекти, свързани с борбата срещу тероризма; изразява дълбоко съжаление от факта, че Комисията и ЕСВД не успяха да приложат член 10 от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, в рамките на почти една година след влизането в сила на Регламента за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (15 март 2014 г.); изразява сериозна загриженост относно липсата на гаранции за основните права на човека в проектите за борба с тероризма по предишния Инструмент за стабилност и по настоящия Инструмент, допринасящ за стабилността и мира, с институции, като Африканския център за проучвания и изследвания в областта на тероризма (АЦПИОТ) в Алжир и Центъра за високи постижения Хедайа в Абу Даби;

19.    призовава ЗП/ВП да представи доклад относно предварителни и последващи оценки, извършени от службите на Комисията, относно въздействието на програмите ѝ за борба с тероризма с държавите от ЛАД върху правата на човека, както и относно гаранциите, включени в тези програми, за да се гарантира тяхното съответствие със стандартите на правата на човека;

20.    взема решение да извърши оценка на гаранциите за правата на човека и насоките, прилагани от ЕС и неговите държави членки в проекти за борба с тероризма, с държавите от Арабския регион; взема решение да организира изслушване относно парламентарния контрол над дейностите и законодателството за борба с тероризма с участници от парламентите и гражданското общество в Евро-средиземноморския регион;

21.    припомня на ЕСВД, на координатора на ЕС за борба с тероризма и на държавите членки за техния ангажимент в рамките на плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приет през юни 2012 г., да гарантират, че въпросите за правата на човека се повдигат във всички форми на диалог с трети държави относно борбата с тероризма;

22.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на парламентите и правителствата на Лигата на арабските държави.