Forslag til beslutning - B8-0216/2015Forslag til beslutning
B8-0216/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0215/2015

Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0216/2015
Indgivne tekster :
B8-0216/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0216/2015

Europa-Parlamentets beslutning om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme

(2015/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om lande, der er medlemmer af Den Arabiske Liga (LAS),

–       der henviser til sine beslutninger om den europæiske medvirken til CIA's transport og ulovlige tilbageholdelse af fanger,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om terrorbekæmpelse, særlig af 9. februar 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra møderne mellem udenrigsministre fra Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga, navnlig fra mødet i Athen i juni 2014,

–       der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om bekæmpelse af ekstremisme og terrorisme,

–       der henviser til aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariat for LAS, undertegnet den 19. januar 2015 i Bruxelles, og til erklæringerne fra næstformanden/den højtstående repræsentant efter hendes møde med generalsekretæren for LAS, Nabil El Araby,

–       der henviser til EU's retningslinjer om den humanitære folkeret, om menneskerettighedsforkæmpere, om bekæmpelse af tortur og mishandling og om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–       der henviser til EU's strategi vedrørende terrorbekæmpelse og udenlandske krigere over for Syrien og Irak (vedtaget den 20. oktober 2014) med særligt fokus på udenlandske terrorkrigere og EU's Maghrebmeddelelse,

–       der henviser til den fælles meddelelse om EU's regionale strategi for Syrien og Irak samt truslen fra Daesh,

–       der henviser til erklæringerne fra medlemmer af Det Europæiske Råd, navnlig dem, der blev fremsat efter stats- og regeringschefernes uformelle møde den 12. februar 2015,

–       der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2170 og 2178 (2014),

–       der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter, der blev vedtaget i 2004 og ratificeret i 2008,

 

–       der henviser til FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 (2014), der fordømmer voldelig ekstremisme,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme udgør alvorlige trusler mod vores sikkerhed og frihedsrettigheder på globalt plan;

B.     der henviser til, at fraværet af demokrati og inklusiv regeringsførelse, omfattende menneskerettighedskrænkelser, udbredt korruption og socioøkonomisk marginalisering skaber et gunstigt miljø for terrorisme;

C.     der henviser til, at terrorisme ikke udelukkende udgør en trussel mod menneskers sikkerhed, men også mod ytringsfriheden og mangfoldigheden i samfundet;

D.     der henviser til, at respekten for de grundlæggende rettigheder udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

E.     der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme navnlig understreger, at det er nødvendigt, at EU, dets medlemsstater og partnerlande baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme på retsstatsprincippet og respekt for grundlæggende rettigheder;

F.     der henviser til, at sikkerhedssituationen i Europa har ændret sig drastisk i de senere år som følge af nye konflikter og omvæltninger i EU's umiddelbare nabolag og den stigende radikalisering, der fører til vold og terror både i EU og i nabolandene samt på verdensplan; der henviser til, at flere lande i LAS gennem lang tid har været udsat for terrorhandlinger;

G.     der henviser til, at de nylige terrorangreb i Europa og fremvæksten af Daesh i EU's sydlige naboområde skal betragtes som en ny bølge af terrorisme efter angrebene i USA den 11. september, men også efter angrebene i Madrid og London;

H.     der henviser til, at foranstaltningerne til bekæmpelse af terrorisme efter den 11. september har ført til gentagne og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der bl.a. blev begået eller fremmet af europæiske regeringer og deres efterretningstjenester, som det blev afsløret i forbindelse med Parlamentets midlertidige udvalg om CIA's formodede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger og lignende undersøgelsesinitiativer fra Europarådet;

I.      der henviser til, at EU's eksterne forbindelser også skal bidrage til bekæmpelse af terrortruslen på verdensplan; der henviser til, at forebyggelsesstrategier til bekæmpelse af terrorisme bør hvile på en mangesidet tilgang, der har til formål direkte at imødegå forberedelsen af angreb på EU's område, men som også er rettet mod nødvendigheden af at tage fat på de grundlæggende årsager til terrorisme;

J.      der henviser til, at Rådet (udenrigsanliggender) i februar 2015 besluttede hurtigt at intensivere sine foranstaltninger udadtil vedrørende bekæmpelse af terrorisme, navnlig i Middelhavsområdet, Mellemøsten og Nordafrika; der henviser til, at Rådet (udenrigsanliggender) også besluttede at iværksætte en række initiativer, herunder at iværksætte eller styrke dialoger om sikkerhed og terrorbekæmpelse og handlingsplaner for terrorbekæmpelse med en række lande i området;

K.     der henviser til, at aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for LAS, der blev undertegnet den 19. januar 2015, bl.a. tager sigte på en styrkelse af samarbejdet om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål på områderne for tidlig varsling og kriserespons, bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende organiseret kriminalitet samt bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben; der henviser til, at aftalememorandummet ikke er tilgængeligt for offentligheden;

L.     der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne for øjeblikket yder bistand til en række medlemslande i LAS med henblik på terrorbekæmpelse og reform af strafferetssystemet; der henviser til, at medlemsstater er involveret i eller afgiver bud på levering af tjenesteydelser til fængsler eller andre sikkerhedstjenester i lande, som er kendt for systematisk mishandling, eller som er ansvarlige for en række menneskerettighedskrænkelser – som eksempel kan nævnes Det Forenede Kongeriges justitsministeriums bud på levering af tjenester til fængselsvæsenet i Saudi-Arabien; der henviser til, at offentligheden stadig ikke har tilstrækkelig indsigt i dette samarbejde;

M.    der henviser til, at EU står over for en trussel fra de såkaldte "udenlandske krigere", dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet land end det, hvor de har bopæl eller statsborgerskab, med det formål at udføre eller planlægge terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, bl.a. i forbindelse med væbnede konflikter; der henviser til, at op mod 3 000 statsborgere fra EU-lande formodes at have forladt deres hjem for at blive udenlandske krigere i forbindelse med udbruddet af krigen og volden i Syrien, Irak og Libyen, hvilket udgør yderligere en udfordring for EU-borgernes sikkerhed; der henviser til, at de nylige terrorangreb i Paris og København blev begået af EU-borgere;

N.     der henviser til, at ingen af medlemslandene i LAS – undtagen Tunesien – i 2015-rapporten om frihed i verden fra den internationale NGO Freedom House betegnes som "frie lande"; der henviser til, at landene i LAS fortsat skæmmes af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, bl.a. omfattende begrænsninger af ytringsfriheden, statens masseovervågning og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsaktivister, grove retshåndhævelsespraksisser, fravær af et uafhængigt retsvæsen og krænkelser af retten til retfærdig rettergang;

O.     der henviser til, at terrorbekæmpelse udnyttes af landene i LAS som en generel begrundelse for at kvæle oppositionen og menneskerettighedsforkæmperes og politiske aktivisters legitime aktiviteter, bl.a. i Egypten og Bahrain; der henviser til, at lokale og internationale menneskerettighedsgrupper rapporterer om alvorlige krænkelser, der begås af sikkerhedsorganerne i LAS-landene i forbindelse med operationer til bekæmpelse af terrorisme; der henviser til, at krænkende terrorbekæmpelsesoperationer i disse lande ofte hælder benzin på terroristernes bål;

P.     der henviser til, at parlamenternes og offentlighedens kontrol med sikkerhedstjenesterne og andre retshåndhævende myndigheder i LAS-landene i bedste fald er stærkt begrænset;

Q.     der henviser til, at man stadig ikke er nået til global enighed om anvendelsesområdet for lovgivning om terrorbekæmpelse;

1.      er af den faste overbevisning, at de nylige terrorangreb i Paris og København understreger behovet for at styrke sikkerheden for alle EU-borgere og øge indsatsen for terrorbekæmpelse, herunder ved hjælp af bilaterale og multilaterale initiativer på verdensplan, navnlig med lande i den arabiske region;

2.      glæder sig i denne forbindelse over bestræbelserne på at forbedre dialogen mellem EU og LAS om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål; henviser til undertegnelsen af et aftalememorandum mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for LAS den 19. januar 2015, der har til formål at forbedre dialogen og samarbejdet med henblik på fremme af den strategiske dialog mellem EU og LAS, bl.a. på området for terrorbekæmpelse og grænseoverskridende organiseret kriminalitet;

3.      understreger nødvendigheden af, at dette forstærkede samarbejde mellem EU og LAS om terrorbekæmpelse baseres på retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

4.      opfordrer Rådet til i samarbejde med alle medlemsstater i LAS at udarbejde en fælles, utvetydig definition af terrorisme;

5.      understreger behovet for at undgå en gentagelse af de alvorlige fejl, der blev begået i forbindelse med terrorbekæmpelsen efter den 11. september, navnlig samarbejde om og meddelagtighed i tortur, ulovlige tilbageholdelser, kidnapninger og udenretlige henrettelser, som i alvorlig grad har undergravet EU's kerneværdier og normer, herunder menneskerettighederne, retsstatsprincippet, lovgivning om privatlivets fred og humanitære retsprincipper;

6.      understreger, at man i forbindelse med EU's internationale bestræbelser på at bekæmpe terrorisme klart bør identificere og fokusere på de grundlæggende socioøkonomiske, kulturelle og politiske årsager til dette fænomen, og at disse bestræbelser skal knyttes sammen med fremme af inklusive, ansvarlige og demokratiske styreformer og med løsningen af langvarige konflikter i naboområderne, navnlig besættelsen af Palæstina og krigen i Syrien, og at der bør tages hensyn til alle de berørte befolkningsgruppers interesser;

7.      advarer mod fristelsen til at vende tilbage til den tidligere kortsigtede og ineffektive praksis med hemmelige aftaler med autoritære styrer i regionen under påberåbelse af sikkerhed og stabilitet; opfordrer EU til gennemgribende at revidere sin strategi over for det sydlige Middelhavsområde som led i den aktuelle revision af den europæiske naboskabspolitik og fokusere på at støtte de lande og aktører, der reelt engagerer sig i fælles værdier og reformer, især Tunesien;

8.      er dybt bekymret over det totale fravær af henvisninger til grundlæggende europæiske og universelle normer og værdier, såsom menneskerettighederne, i aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og LAS i forbindelse med den forventede styrkelse af udvekslingen af erfaringer, oplysninger og god praksis; minder om, at de fleste LAS-lande har stærkt autoritære styrer og gentager sin skarpe fordømmelse af de vedvarende og vidt udbredte menneskerettighedskrænkelser og andre krænkelser, som begås af flere af disse lande, ofte med vildledende henvisninger til terrorbekæmpelse som begrundelse;

9.      er ligeledes bekymret over, at den planlagte overførsel af viden og oplysninger på sikkerhedsområdet mellem EU og LAS-landene risikerer at forværre situationen for civilsamfundsorganisationer, journalister, oppositionsaktivister og andre aktører i disse lande;

10.    minder medlemsstaterne og EU-agenturerne, bl.a. Europol og Eurojust, om deres forpligtelser i henhold til charteret om grundlæggende rettigheder og de internationale menneskerettighedsbestemmelser samt om EU's udenrigspolitiske mål, der forbyder dem at udveksle efterretningsdata, der kan føre til krænkelser af menneskerettighederne i et tredjeland, eller til at bruge oplysninger, der er indhentet ved tortur uden for EU; insisterer på, at medlemsstaterne eller EU-agenturerne, i tilfælde hvor de udveksler oplysninger om en mistænkt med et tredjeland, på en effektiv måde følger op på denne persons videre skæbne for at forhindre tilbageholdelse i isolation eller tortur;

11.    understreger Parlamentets krav i sin førstebehandling af forslaget til en forordning om Europol om, at "alle oplysninger, som et tredjeland, en international organisation eller en privatperson har indhentet i strid med de grundlæggende rettigheder, jf. EU's charter om grundlæggende rettigheder, ikke behandles";

12.    insisterer på, at ethvert samarbejde om terrorbekæmpelse mellem EU og dets medlemsstater og LAS-lande skal respektere menneskerettighederne og, hvor det er relevant, den humanitære folkeret, især for så vidt angår kravene til en retfærdig rettergang, med henblik på at forhindre en eventuel europæisk meddelagtighed i krænkelser af menneskerettighederne;

13.    minder om, at EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen i deres fælles meddelelse af 6. februar 2015 om EU-strategien for Daesh har forpligtet sig til at tage hensyn til partnerlandenes kapacitet til at opfylde benchmarks for menneskerettigheder og borgerlige og politiske frihedsrettigheder, når de yder EU-støtte til kapacitetsopbygning på terrorbekæmpelsesområdet; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, Mogherini, til at præcisere disse benchmarks og konsekvenserne for samarbejdet, hvis de ikke opfyldes;

14.    opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at støtteprogrammer til LAS-landene med henblik på reformer af deres strafferetssystemer bidrager til at sikre, at efterforskning og retsforfølgning udføres i overensstemmelse med menneskerettighederne; beklager den manglende gennemsigtighed i visse EU-programmer og visse af medlemsstaternes programmer på dette område og opfordrer EU og medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at den europæiske støtte til sådanne ordninger ikke bidrager til krænkelser af menneskerettighederne i modtagerlandene, og til at offentliggøre bilaterale aftaler, som f.eks. aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og LAS og aftalen mellem Det Forenede Kongeriges justitsministerium og dets modpart i Saudi-Arabien;

15.    minder om EU's mangeårige holdning mod dødsstraf og opfordrer EU og medlemsstaterne til at afholde sig fuldstændigt fra enhver form for støtte til fremmede retssystemer, som vil kunne bidrage til at fremskynde eksekveringen af dødsdomme for terrorhandlinger; kræver en suspension af alle Kommissionens programmer, der sigter mod at øge strafferetssystemernes kapacitet til efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med terrorsager, navnlig i Maghreb-landene, indtil modtagerlandene har indført et moratorium for dødsstraf;

16.    fremhæver nødvendigheden af at fokusere på forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i handlingsplanerne og de politiske dialoger mellem EU og LAS-landene, bl.a. ved at øge det internationale samarbejde, gøre brug af eksisterende programmer og kapaciteter og samarbejde med civilsamfundsaktører i lande, der er relevante i bekæmpelsen af terrorisme og ekstremistisk propaganda på internettet og via andre kommunikationsmidler;

17.    fremhæver vigtigheden af at udvide civilsamfundskomponenten i den europæisk-arabiske dialog som en uundværlig modvægt til det øgede mellemstatslige samarbejde mellem EU og LAS; er dybt bekymret over, at uafhængige civilsamfundsorganisationer er udsat for en stigende forfølgelse og chikane fra sikkerhedsstyrkerne i en række LAS-lande, især i Egypten; minder om, at et uafhængigt og stærkt civilsamfund er altafgørende for en styrkelse af de statslige institutioner;

18.    minder om, at de fleste af EU's eksterne foranstaltninger og programmer for terrorbekæmpelse udvikles og gennemføres i henhold til artikel 5 i instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (stabilitetsinstrumentet), som trådte i kraft den 1. januar 2014; minder om, at Kommissionen efter artikel 10 i forordningen om stabilitetsinstrumentet er forpligtet til at udvikle praktisk vejledning om menneskerettighederne i forbindelse med projekter, der vedrører bekæmpelse af terrorisme; beklager dybt, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten ikke har gennemført artikel i forordningen om stabilitetsinstrumentet næsten et år efter dens ikrafttrædelse (15. marts 2014); giver udtryk for alvorlig bekymring over manglen på grundlæggende menneskerettighedsgarantier i projekter til bekæmpelse af terrorisme både under det tidligere og det nuværende stabilitetsinstrument med institutioner som Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme i Algier og Hedayah-ekspertisecenteret i Abu Dhabi;

19.    opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at fremlægge en rapport om den forudgående og efterfølgende evaluering, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget af virkningerne for menneskerettighederne af Kommissionens programmer for terrorbekæmpelse i LAS-landene, og om, hvilke garantier der er indbygget i disse programmer for at sikre, at de lever op til menneskerettighedsstandarderne;

20.    beslutter at foretage en vurdering af de menneskerettighedsgarantier og retningslinjer, der anvendes af EU og medlemsstaterne i terrorbekæmpelsesprojekter, især i landene i den arabiske region; beslutter at afholde en høring om parlamentarisk tilsyn med terrorbekæmpelsesaktiviteter og -lovgivning med parlamenter og civilsamfundsaktører fra Euro-Middelhavsregionen;

21.    minder EU-Udenrigstjenesten, EU's antiterrorkoordinator og medlemsstaterne om deres forpligtelse under EU-handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati, vedtaget i juni 2012, til at sikre, at menneskerettighedsspørgsmål rejses under samtlige former for dialoger med tredjelande om terrorbekæmpelse;

22.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringer og parlamenter i Den Arabiske Liga.