Πρόταση ψηφίσματος - B8-0216/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0216/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Eva Joly εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0215/2015

Διαδικασία : 2015/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0216/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0216/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0216/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

(2015/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρώπης στη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ιδίως τα συμπεράσματα της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, ιδίως δε αυτή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας,

–       λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015, καθώς και τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η ΑΕ/ΥΕ μετά από τη συνάντησή της με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ), Δρα Nabil El Araby,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, καθώς και την προώθηση και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας ή της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για θέματα αντιτρομοκρατίας/ξένων μαχητών όσον αφορά τη Συρία και το Ιράκ (που εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014), με ιδιαίτερη εστίαση στους ξένους τρομοκράτες μαχητές και στην ανακοίνωση της ΕΕ για το Μαγκρέμπ,

–       έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ιδίως τη δήλωση στη συνέχεια της άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα ψηφίσματα 2170 και 2178 (2014),

–       έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εκδόθηκε το 2004 και κυρώθηκε το 2008,

–       έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία καταδικάζει τον βίαιο εξτρεμισμό,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός συνιστούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια και τις ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης, οι εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διάχυτη διαφθορά και η κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια της τρομοκρατίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο της τρομοκρατίας δεν βρίσκεται μόνο η ασφάλεια των προσώπων αλλά και η ελευθερία της έκφρασης και η πολυμορφία των κοινωνιών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο μιας επιτυχούς πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε «την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι της να βασίσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων»·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ και της ανησυχητικής αύξησης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε επεισόδια βίας και τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών πλήττονται μακροχρόνια από την τρομοκρατία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, αλλά και οι επιθέσεις στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο, καθώς και η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους στη Νότια Γειτονία της ΕΕ πρέπει να θεωρηθούν ως ένα νέο κύμα τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που λήφθηκαν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, στις οποίες προέβησαν και τις οποίες διευκόλυναν, μεταξύ άλλων, και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι μυστικές τους υπηρεσίες, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της προσωρινής επιτροπής του Κοινοβουλίου για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, καθώς και στο πλαίσιο συναφών ερευνητικών πρωτοβουλιών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν και αυτές στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας τρομοκρατικής απειλής. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να βασίζονται σε μια πολύπλευρη προσέγγιση που θα στοχεύει μεν στην άμεση παρεμπόδιση της προετοιμασίας επιθέσεων στο έδαφος της ΕΕ, θα ενσωματώνει δε την ανάγκη να καταπολεμηθούν τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2015, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ αποφάσισε να εντείνει, επειγόντως, την εξωτερική του δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, καθώς και στη Βόρεια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έλαβε αποφάσεις σχετικά με μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων, και της έναρξης ή της ενδυνάμωσης διαλόγων σχετικά με την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και σχεδίων δράσης κατά της τρομοκρατίας σε συνεργασία με ορισμένες χώρες της περιοχής·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2015, υπογράφηκε μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά πολιτικά θέματα και θέματα ασφαλείας στους τομείς της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντιμετώπισης κρίσεων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω μνημόνιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν επί του παρόντος υποστήριξη σε ορισμένα μέλη του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη παρέχουν άμεσα υπηρεσίες σε σωφρονιστικές ή άλλες υπηρεσίες ασφαλείας ή υποβάλλουν προσφορές για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, σε χώρες που είναι γνωστό ότι παραβλέπουν συστηματικά την κακομεταχείριση ή ότι ευθύνονται για πληθώρα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πρόσφατο παράδειγμα την προσφορά που υπέβαλε το υπουργείο δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου στη σωφρονιστική υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία αυτή εξακολουθεί να είναι αδιαφανής·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει την απειλή των λεγόμενων «ξένων μαχητών της ΕΕ», δηλαδή των ατόμων που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή ιθαγένειάς τους προκειμένου να σχεδιάσουν ή να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες, ή να παράσχουν ή να λάβουν τρομοκρατική εκπαίδευση στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, με το ξέσπασμα του πολέμου και των βιαιοτήτων στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, 3.000 ευρωπαίοι πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να πολεμήσουν ως ξένοι μαχητές, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπεγχάγη διαπράχθηκαν από πολίτες της ΕΕ·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα μέλος του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, εξαιρουμένης της Τυνησίας, δεν αξιολογείται ως «ελεύθερη χώρα» στην έκθεση της ΜΚΟ Freedom House του 2015 για τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών εξακολουθεί να πλήττεται από σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιορισμών της ελευθερίας της έκφρασης, εκτεταμένης κρατικής παρακολούθησης και παρενόχλησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταχρηστικών πρακτικών επιβολής του νόμου, της απουσίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης καθώς και παραβιάσεων των αρχών περί δίκαιης δίκης·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας χρησιμοποιείται, στις χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, ως πρόσχημα για τη φίμωση των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ακτιβιστών καθώς και την παρεμπόδιση των νόμιμων δράσεών τους, όπως συμβαίνει στην Αίγυπτο και στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικές και διεθνείς ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τακτικά σοβαρές παραβιάσεις στις οποίες προβαίνουν οι οργανισμοί ασφαλείας στις χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται καταχρηστικά στις εν λόγω χώρες για την πάταξη της τρομοκρατίας ευνοούν συχνά τα αίτια της τρομοκρατίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός και δημόσιος έλεγχος των υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου στις χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών είναι, στην καλύτερη περίπτωση, εξαιρετικά περιορισμένος·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την πάταξη της τρομοκρατίας, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συναίνεση σε παγκόσμιο επίπεδο·

1.      πιστεύει ακράδαντα ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι και την Κοπεγχάγη υπογραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ και να ενδυναμωθούν οι αντιτρομοκρατικές προσπάθειες, μεταξύ άλλων μέσω διμερών και πολυμερών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως με την αραβική περιοχή·

2.      χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες ενίσχυσης του διαλόγου μετακύ της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου επί πολιτικών θεμάτων και θεμάτων ασφαλείας· σημειώνει την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του Αραβικού Συνδέσμου στις 19 Ιανουαρίου 2015, με στόχο να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία για την προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, μεταξύ άλλων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος·

3.      τονίζει την ανάγκη, η ενισχυμένη αυτή συνεργασία ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να βασίζεται στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

4.      καλεί το Συμβούλιο να εργασθεί με όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου για έναν εναρμονισμένο και ξεκάθαρο ορισμό της τρομοκρατίας·

5.      υπογραμμίζει την ανάγκη να αποτραπεί η επανάληψη των σοβαρών λαθών που ενείχε η προσέγγιση της αντιτρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, και ιδίως η συνεργασία και η συνενοχή στα βασανιστήρια, οι παράνομες παραδόσεις, οι απαγωγές και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, λάθη τα οποία υπονόμευσαν σοβαρά βασικές αξίες και κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ιδιωτικότητας και του ανθρωπιστικού δικαίου·

6.      τονίζει ότι οι διεθνείς προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να εντοπίζουν σωστά και να εστιάζουν στις βαθύτερες κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές αιτίες του φαινομένου αυτού, καθώς και να συνδέονται με την προώθηση καθεστώτων που δεν προβαίνουν σε αποκλεισμούς, που λογοδοτούν και που είναι δημοκρατικά, και με την επίλυση παρατεταμένων συγκρούσεων στη γειτονιά της, ιδίως της κατάληψης της Παλαιστίνης και του πολέμου στη Συρία, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων πληθυσμών·

7.      προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό της επιστροφής στις παλαιότερες, κοντόφθαλμες και αναποτελεσματικές πρακτικές της σύμπραξης με αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή στο όνομα της ασφάλειας και της σταθερότητας· παροτρύνει την ΕΕ να αναθεωρήσει ριζικά τη στρατηγική της όσον αφορά τη νότια Μεσόγειο στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να εστιάσει στην ενίσχυση εκείνων των χωρών που έχουν πραγματικά δεσμευτεί να υιοθετήσουν κοινές αξίες και να προβούν σε μεταρρυθμίσεις, και ιδίως της Τυνησίας·

8.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι το μνημόνιο συνεννόησης ΕΥΕΔ-Αραβικού Συνδέσμου δεν κάνει καμία αναφορά στους βασικούς ευρωπαϊκούς και οικουμενικούς κανόνες και αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη ενισχυμένη ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· υπενθυμίζει τον σοβαρά αυταρχικό χαρακτήρα των περισσοτέρων από τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, και επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τις συνεχιζόμενες και διαδεδομένες καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες παραβιάσεις που διαπράττονται από ορισμένες εκ των χωρών αυτών, συχνά υπό την παραπλανητική δικαιολογία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

9.      εκφράζει εξίσου την ανησυχία του διότι η σχεδιαζόμενη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου κινδυνεύει να υπονομεύσει έτι περαιτέρω την κατάσταση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και άλλων παραγόντων στις χώρες αυτές·

10.    υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Europol και Eurojust, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η διαβίβαση σε τρίτους απόρρητων δεδομένων, εάν κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα, ή η χρήση πληροφοριών που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια εκτός ΕΕ· τονίζει ότι, όταν τα κράτη μέλη ή οι οργανισμοί της ΕΕ διαβιβάζουν πληροφορίες για έναν ύποπτο σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να παρακολουθούν πραγματικά τη μοίρα του συγκεκριμένου ατόμου, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος κράτησης σε απομόνωση ή βασανιστηρίων·

11.    τονίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου, στη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον κανονισμό Europol, ότι "κάθε πληροφορία που έχει ληφθεί από τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτικό φορέα κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, δεν πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία"·

12.    τονίζει ότι κάθε αντιτρομοκρατική συνεργασία της ΕΕ και των κρατών μελών με τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου πρέπει να συμμορφώνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ενδεχομένως, με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις περί δίκαιης δίκης, προκειμένου να αποτρέπεται ενδεχόμενη ευρωπαϊκή συνενοχή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.    υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή στην κοινή τους ανακοίνωση της 6ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Ισλαμικό Κράτος, να "λάβουν υπόψη την ικανότητα των χωρών εταίρων να ανταποκρίνονται σε κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες" κατά την παροχή στήριξης της ΕΕ για την οικοδόμηση ικανοτήτων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο κ. Mogherini να διευκρινίσει αυτά τα κριτήρια επιδόσεων και τις συνέπειες που θα έχει στη συνεργασία η μη ικανοποίησή τους·

14.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα βοήθειας στον τομέα της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης με τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου συμβάλλουν στη διεξαγωγή ερευνών και διώξεων που είναι συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας ορισμένων προγραμμάτων της ΕΕ και των κρατών μελκών στον συγκεκριμένο τομέα, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν τις ενέργειες που έχουν γίνει για να διασφαλισθεί ότι η ευρωπαϊκή στήριξη για τις ρυθμίσεις αυτές δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δικαιούχους χώρες, και να δώσουν στη δημοσιότητα το κείμενο των διμερών συμφωνιών, όπως το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΥΕΔ και του Αραβικού Συνδέσμου και εκείνο μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και των σαουδαράβων ομολόγων του·

15.    υπενθυμίζει τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απέχουν αυστηρά από την παροχή κάθε μορφής βοήθειας σε ξένα δικαστικά συστήματα, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίσπευση της έκδοσης θανατικών καταδικών για πράξεις τρομοκρατίας· ζητεί την αναστολή όλων των εν εξελίξει προγραμμάτων της Επιτροπής που στοχεύουν στο να αυξήσουν την ικανότητα των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης να ερευνούν και να διώκουν υποθέσεις τρομοκρατίας, ιδίως στις χώρες του Μαγκρέμπ, εν αναμονή της θέσπισης, από τις δικαιούχους χώρες, μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

16.    τονίζει την ανάγκη τα σχέδια δράσης και οι πολιτικοί διάλογοι μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της από τον Αραβικό Σύνδεσμο να εστιάζουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς συνεργασίας, της αξιοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων και δυνατοτήτων και της συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες που έχουν συμφέρον να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική και εξτρεμιστική προπαγάνδα που γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο και άλλους διαύλους επικοινωνίας·

17.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η πτυχή του ευρωαραβικού διαλόγου που αφορά την κοινωνία των πολιτών ως το απαραίτητο αντίβαρο έναντι της ενισχυμένης διακυβερνητικής δέσμευσης ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία διότι ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποβάλλονται σε αυξανόμενους εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις από υπαλλήλους ασφαλείας σε μια σειρά από κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, ιδίως στην Αίγυπτο· υπενθυμίζει ότι μια ανεξάρτητη και ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση των κρατικών θεσμών·

18.    υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα εξωτερικά αντιτρομοκρατικά μέτρα και προγράμματα της Ένωσης αναπτύσσονται και εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 5 του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP), ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10 του κανονισμού του IcSP υποχρεώνει την Επιτροπή να εκπονήσει λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα σχέδια που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκφράζει τη βαθειά λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έχουν εφαρμόσει το άρθρο 10 του IcSP σχεδόν ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού του IcSP (15 Μαρτίου 2014)· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απουσία βασικών διασφαλίσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παρελθοντικά σχέδια IfS και στα παρόντα σχέδια IcSP για την καταπολέμηση της τροπμοκρατίας με ιδρύματα όπως το Αφρικανικό Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Τρομοκρατίας (ACSRT/CAERT) στο Αλγέρι και το Κέντρο Αριστείας Hedayah στο Αμπού Ντάμπι·

19.    καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εκ των προτέρων και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τον αντίκτυπο που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα τα προγράμματά της κατά της τρομοκρατίας με τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς και σχετικά με τις διασφαλίσεις που θεσπίστηκαν στα προγράμματα αυτά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους προς τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.    ανακοινώνει την απόφασή του να διενεργήσει αξιολόγηση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατευθυντηρίων γραμμών και διασφαλίσεων που εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στα προγράμματα αντιτρομοκρατικής δράσης, και ιδίως στην αραβική περιοχή· ανακοινώνει την απόφασή του να διοργανώσει ακρόαση με θέμα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των αντιτρομοκρατικών δράσεων και της αντίστοιχης νομοθεσίας σε συνεργασία με κοινοβούλια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών από την ευρωμεσογειακή περιοχή·

21.    υπενθυμίζει στην ΕΥΕΔ, στον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ και στα κράτη μέλη τη δέσμευση που ανέλαβαν, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τίθεται το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους διαλόγους, ανεξαρτήτως μορφής, με θέμα την αντιτρομοκρατική δράση, που διεξάγονται με τρίτες χώρες·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου.