Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0216/2015Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0216/2015

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-Memorandum ta’ Qbil bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab għal kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà
skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta’ Proċedura

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Eva Joly f’isem il-Grupp Verts/ALE

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0215/2015

Proċedura : 2015/2573(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B8-0216/2015
Testi mressqa :
B8-0216/2015
Dibattiti :
Testi adottati :

B8-0216/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Memorandum ta’ Qbil bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab għal kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

(2015/2573(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li jikkonċernaw pajjiżi tal-Lega tal-Istati Għarab (LAS),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar l-involviment Ewropew fit-trasport u ż-żamma illegali tal-priġunieri mis-CIA,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, b’mod partikolari dawk tad-9 ta’ Frar 2015,

–       wara li kkunsidra l-Laqgħat Ministerjali tal-Affarijiet Barranin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Lega tal-Istati Għarab, b’mod partikolari dik ta’ Ateni f’Ġunju 2014,

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-ġlieda kontra l-estremiżmu u l-ġlieda kontra t-terroriżmu,

–       wara li kkunsidra l-Memorandum ta’ Qbil bejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u s-Segretarjat Ġenerali tal-LAS iffirmat fid-19 ta’ Jannar 2015 fi Brussell, u d-dikjarazzjonijiet mill-VP/RGħ wara l-laqgħa tagħha mas-Segretarju Ġenerali tal-LAS, Dr Nabil El Araby,

–       wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE dwar il-liġi umanitarja internazzjonali, dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dwar il-ġlieda kontra t-tortura u t-trattament ħażin u dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta’ reliġjon jew ta’ twemmin,

–       wara li kkunsidra l-Istrateġija Kontra t-Terroriżmu/l-Ġellieda Barranin għas-Sirja u l-Iraq (adottata fl-20 ta’ Ottubru 2014), b’referenza partikolari għall-ġellieda terroristi barranin u l-Komunikazzjoni mill-UE dwar il-Magreb,

–       wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta dwar l-istrateġija reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll it-theddida tad-Da’esh,

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-membri tal-Kunsill Ewropew, b’mod partikolari dik li segwiet il-laqgħa informali tal-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tat-12 ta’ Frar 2015,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, b’mod partikolari r-Riżoluzzjonijiet 2170 u 2178 (2014),

–       wara li kkunsidra l-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, adottata fl-2004 u ratifikata fl-2008,

 

–       wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali tan-NU kontra t-Terroriżmu,

–       wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2178 (2014) li tikkundanna l-estremiżmu vjolenti,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.     billi t-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti huma theddid ewlieni għas-sigurtà u l-libertajiet fuq livell globali;

B.     billi n-nuqqas ta’ governanza demokratika u inklużiva, il-ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem, il-korruzzjoni mifruxa u l-emarġinazzjoni soċjoekonomika jipprovdu ambjent ta’ abilitazzjoni għat-terroriżmu;

C.     billi t-terroriżmu għandu fil-mira mhux biss is-sigurtà tan-nies, imma wkoll il-libertà ta’ espressjoni u d-diversità tas-soċjetajiet;

D.     billi r-rispett għad-drittijiet fundamentali huwa element essenzjali għal politiki ta’ suċċess kontra t-terroriżmu;

E.     billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Frar 2015 dwar miżuri kontra t-terroriżmu, il-Parlament b’mod espliċitu “enfasizza, b’mod partikolari, il-bżonn li l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi sħab tagħha jibbażaw l-istrateġija tagħhom għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali fuq l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet fundamentali”;

F.     billi f’dawn l-aħħar snin, kien hemm bdil drammatiku fis-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Ewropa minħabba kunflitti ġodda u taqlib fil-viċinat immedjat tal-UE kif ukoll il-qawmien tar-radikaliżmu li qed iwassal għal vjolenza u terroriżmu kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fil-pajjiżi ġirien u fuq livell globali; billi diversi pajjiżi tal-LAS ġew affettwati mit-terroriżmu għal perjodu twil;

G.     billi l-attakki terroristiċi riċenti fl-Ewropa u l-qawmien tad-Da’esh fil-viċinat tan-nofsinhar tal-UE għandhom jitqiesu bħala mewġa mġedda ta’ terroriżmu wara l-attakki terroristiċi ta’ 9/11 fl-Istati Uniti, imma anke dawk f’Madrid u f’Londra;

H.     billi l-miżuri ta’ kontra t-terroriżmu ta’ wara 9/11 wasslu għal ksur multiplu u serju tad-drittijiet tal-bniedem u tal-liġi umanitarja, anke mwettaq u ffaċilitat mill-gvernijiet Ewropej u s-servizzi sigrieti tagħhom, kif żvelat fil-kuntest tal-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar l-allegat użu tal-pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u ż-żamma illegali ta’ priġunieri u minn inizjattivi investigattivi simili mill-Kunsill tal-Ewropa;

I.      billi r-relazzjonijiet esterni tal-UE għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-ġlieda kontra t-theddida terroristika globali; billi l-istrateġiji ta’ prevenzjoni biex jiġi miġġieled it-terroriżmu għandhom ikunu bbażati fuq approċċ plurali li jimmira direttament kontra t-tħejjija ta’ attakki fuq it-territorju tal-Unjoni, iżda wkoll jintegra l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi bażiċi tat-terroriżmu;

J.      billi fi Frar 2015, il-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE ddeċieda li, bħala kwistjoni ta’ urġenza, iżid l-azzjoni esterna tiegħu fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, b’mod partikolari fil-Mediterran, il-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq; billi l-Kunsill Affarijiet Barranin iddeċieda wkoll dwar firxa ta’ inizjattivi, inkluż it-tnedija jew it-tisħiħ tad-djalogi dwar is-sigurtà u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u tal-pjanijiet ta’ azzjoni kontra t-terroriżmu ma’ għadd ta’ pajjiżi tar-reġjun;

K.     billi fid-19 ta’ Jannar 2015 ġie ffirmat Memorandum ta’ Qbil (MtQ) bejn is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-LAS, li kellu l-għan fost l-oħrajn li jsaħħaħ il-kooperazzjoni dwar materji ta’ politika u ta’ sigurtà fl-oqsma tat-twissija bikrija u r-rispons għall-kriżijiet, jiġġieled it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata transnazzjonali, u jiġġieled il-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva; billi dan il-MtQ mhuwiex disponibbli għall-pubbliku;

L.     billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri qegħdin attwalment jipprovdu assistenza lil numru ta’ membri tal-LAS fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-riforma fil-ġustizzja kriminali; billi l-Istati Membri huma involuti jew qed jissottomettu offerti għall-forniment ta’ servizzi lill-ħabs jew servizzi oħra tas-sigurtà f’pajjiżi li huma magħrufa li qed jissorveljaw trattament ħażin fuq skala sistematika jew li huma responsabbli għal firxa ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, b’wieħed mill-eżempji jkun l-offerta li saret riċentement mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Renju Unit lis-Servizz tal-Ħabs tal-Arabja Sawdija; billi din il-kooperazzjoni għadha nieqsa mit-trasparenza pubblika;

M.    billi l-UE qed tiffaċċja t-theddida ppreżentata mill-hekk imsejħa “ġellieda barranin tal-UE”, partikolarment individwi li jivvjaġġaw lejn stat li mhuwiex l-istat ta’ residenza jew nazzjonalità tagħhom bl-iskop li jwettqu jew jippjanaw atti terroristiċi, jew biex jagħtu jew jirċievu taħriġ terroristiku, inkluż b’rabta ma’ kunflitti armati; billi massimu ta' 3 000 nazzjonali tal-UE huma rrapportati li ħallew darhom biex isiru ġellieda barranin mat-tfaqqigħ tal-gwerra u l-vjolenza fis-Sirja, l-Iraq, u l-Libja, li qed joħolqu sfida addizzjonali għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE; billi l-atti terroristiċi riċenti f’Pariġi u f’Kopenħagen twettqu minn nazzjonali tal-UE;

N.     billi l-ebda membru tal-LAS, bl-eċċezzjoni tat-Tuneżija, ma huwa kklassifikat bħala “pajjiż liberu” fir-rapport tal-2015 dwar il-Libertà fid-Dinja ppubblikat mill-NGO internazzjonali, Freedom House; billi r-reġjun tal-LAS ikompli jkun imtappan minn ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż restrizzjonijiet kbar fuq il-libertà ta’ espressjoni, sorveljanza tal-massa mill-Istat u l-fastidju tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni, prattiki abbużivi tal-infurzar tal-liġi, in-nuqqas ta’ ġudikatura indipendenti u ksur tal-proċess dovut;

O.     billi l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija sfruttata b’mod wiesa’ fil-pajjiżi tal-LAS bħala l-ġustifikazzjoni ġenerali biex jinħonqu d-dissidenza u l-attivitajiet leġittimi tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti politiċi, bħal fl-Eġittu jew fil-Baħrejn; billi l-gruppi lokali u internazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem jirrapportaw b’mod regolari dwar ksur serju mwettaq mill-korpi tas-sigurtà f’pajjiżi tal-LAS matul l-operazzjonijiet ta’ kontra t-terroriżmu; billi l-operazzjonijiet abbużivi ta’ kontra t-terroriżmu f’dawk il-pajjiżi spiss jikkontribwixxu biex jistimulaw il-fatturi li jippermettu t-terroriżmu;

P.     billi l-iskrutinju parlamentari u pubbliku tas-servizzi tas-sigurtà u ta’ korpi oħra tal-infurzar tal-liġi fil-pajjiżi tal-LAS huwa, l-aktar, estremament limitat;

Q.     billi għadu jrid jintlaħaq kunsens globali dwar il-kamp ta’ applikazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu;

1.      Jemmen bil-qawwi li l-atti terroristiċi riċenti f’Pariġi u f’Kopenħagen jenfasizzaw il-bżonn li tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini kollha tal-UE u li jiġu rinfurzati l-isforzi kontra t-terroriżmu, inkluż permezz ta’ inizjattivi bilaterali u multilaterali fil-livell globali, partikolarment mar-reġjun Għarbi;

2.      Jilqa’ f’dan ir-rigward, l-isforzi biex jissaħħaħ id-djalogu bejn l-UE u l-LAS dwar materji politiċi u ta’ sigurtà; jinnota l-iffirmar tal-Memorandum ta’ Qbil bejn is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-LAS fid-19 ta’ Jannar 2015, li għandu l-għan li jsaħħaħ id-djalogu u l-kooperazzjoni bil-ħsieb li jippromwovi d-Djalogu Strateġiku bejn l-UE u l-LAS, fost l-oħrajn, fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata transnazzjonali;

3.      Jenfasizza l-bżonn li din il-kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE u l-LAS fil-ġlieda kontra t-terroriżmu tkun ibbażata fuq l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet fundamentali;

4.      Jistieden lill-Kunsill jaħdem fuq definizzjoni armonizzata u mhux ambigwa tat-terroriżmu mal-istati membri kollha tal-LAS;

5.      Jissottolinja l-bżonn li tiġi evitata r-ripetizzjoni ta’ żbalji serji tal-approċċ ta’ wara 9/11 kontra t-terroriżmu, b’mod partikolari l-kooperazzjoni u l-kompliċità f’tortura, prestazzjonijiet illegali, ħtif ta’ persuni u qtil straġudizzjarju, li b’mod serju mminaw il-valuri u n-normi ewlenin tal-UE inkluż id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-privatezza u l-prinċipji tal-liġi umanitarja;

6.      Jenfasizza li l-isforzi internazzjonali tal-UE fil-ġlieda kontra t-terroriżmu għandhom jidentifikaw kif xieraq u jiffukaw fuq il-kawżi ewlenin soċjoekonomiċi, kulturali u politiċi profondi ta’ dan il-fenomenu, kif ukoll ikunu marbuta mal-promozzjoni ta’ reġimi inklużivi, responsabbli u demokratiċi u mas-soluzzjoni ta’ kunflitti mtawla fil-viċinat tagħha, partikolarment l-okkupazzjoni tal-Palestina u l-gwerra fis-Sirja, u għandhom iqisu l-interessi tal-popolazzjonijiet kollha kkonċernati;

7.      Iwissi kontra t-tentazzjoni li, f’isem is-sigurtà u l-istabbiltà, nerġgħu lura għall-prattiki ta’ dari ta’ kollużjoni ma’ reġimi awtoritarji fir-reġjun, prattiki li ma għandhomx viżjoni fit-tul u li mhumiex effikaċi; iħeġġeġ lill-UE tirrevedi drastikament l-istrateġija tagħha rigward in-Nofsinhar tal-Mediterran bħala parti mir-rieżami li qed isir tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, u biex tikkonċentra fuq li tagħti s-sostenn tagħha lil dawk il-pajjiżi u l-atturi li huma impenjati b’mod ġenwin favur valuri komuni u favur ir-riforma, partikolarment it-Tuneżija;

8.      Jinsab imħasseb ħafna dwar in-nuqqas totali ta’ referenza fil-MtQ bejn is-SEAE u l-LAS għan-normi u l-valuri bażiċi Ewropej u universali bħad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-iskambju rinfurzat ippjanat ta’ esperjenza, informazzjoni u l-aħjar prattiki; ifakkar fin-natura awtoritarja severa ta’ ħafna mill-pajjiżi tal-LAS, u jtenni l-kundanna qawwija tiegħu għall-abbużi kontinwi u mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem u ksur ieħor imwettaq minn uħud minn dawk il-pajjiżi, spiss taħt il-ġustifikazzjoni qarrieqa tal-ġlieda kontra t-terroriżmu;

9.      Huwa mħasseb bl-istess mod li t-trasferiment previst ta’ kompetenzi u informazzjoni fil-qasam tas-sigurtà bejn l-UE u l-pajjiżi tal-LAS jirriskja li jimmina iżjed is-sitwazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-ġurnalisti, l-attivisti tal-oppożizzjoni u atturi oħra f’dawn il-pajjiżi;

10.    Ifakkar lill-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE, inkluż l-Europol u l-Eurojust, dwar l-obbligi tagħhom skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll dwar l-objettivi tal-politika esterna tal-UE, li jwaqqfuhom milli jiskambjaw data ta’ intelligence li tista’ twassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem f’pajjiż terz jew li jużaw informazzjoni miksuba bħala riżultat ta’ tortura barra l-UE; jinsisti li meta l-Istati Membri jew l-aġenziji tal-UE fil-verità jikkondividu informazzjoni dwar persuna suspettata ma’ pajjiż terz, huma b’mod effikaċi jsegwu d-destin tal-individwu kkonċernat sabiex jevitaw ir-riskju ta’ detenzjoni f’iżolament jew tortura;

11.    Jenfasizza t-talba tal-Parlament fil-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tar-regolament tal-Europol li “kwalunkwe informazzjoni li tkun inkisbet minn pajjiż terz, organizzazzjoni internazzjonali jew parti privata bi ksur tad-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, m’għandhiex tiġi pproċessata”;

12.    Jinsisti li kwalunkwe kooperazzjoni kontra t-terroriżmu tal-UE u l-Istati Membri mal-pajjiżi tal-LAS għandha tikkonforma mad-drittijiet tal-bniedem u, fejn applikabbli, mal-liġi umanitarja internazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti tal-proċess dovut, sabiex tiġi evitata l-kompliċità Ewropea possibbli fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

13.    Ifakkar fl-impenn li ttieħed mis-SEAE u mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni konġunta tagħhom tas-6 ta’ Frar 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE dwar id-Dae’sh biex “titqies il-kapaċità tal-pajjiżi sħab li jilħqu l-parametri referenzjarji dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili u politiċi” meta jipprovdu appoġġ tal-UE għall-bini tal-kapaċità fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jistieden lill-VP/RGħ Mogherini biex tiċċara dawk il-parametri referenzjarji u l-konsegwenzi għall-kooperazzjoni jekk ma jintlaħqux;

14.    Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-programmi ta’ assistenza fil-qasam tar-riforma tal-ġustizzja kriminali mal-Istati tal-LAS jikkontribwixxu għall-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet konformi mad-drittijiet tal-bniedem; jiddeplora n-nuqqas ta’ trasparenza ta’ ċertu programmi tal-UE u tal-Istati Membri f’dan il-qasam, u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar x’passi ttieħdu biex jiġi żgurat li l-appoġġ Ewropew għal dawn l-iskemi ma jikkontribwixxix għal abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi tal-mira tagħhom, u jippubblikaw it-test tal-ftehimiet bilaterali bħall-MtQ bejn is-SEAE u l-LAS u dak bejn il-Ministru tal-Ġustizzja tar-Renju Unit u l-kontropartijiet tiegħu tal-Arabja Sawdija;

15.    Ifakkar fil-pożizzjoni li ilha tħaddan l-UE kontra l-piena tal-mewt, u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jastjenu strettament milli jipprovdu kwalunkwe forma ta’ assistenza lil sistemi ġudizzjarji barranin li jistgħu jikkontribwixxu biex jitħaffef l-għoti ta’ sentenzi tal-mewt għal atti ta’ terroriżmu; jitlob għas-sospensjoni tal-programmi kollha tal-Kumissjoni li għaddejjin li għandhom l-għan li jżidu l-kapaċità tas-sistemi tal-ġustizzja kriminali li jinvestigaw u jixlu każijiet ta’ terroriżmu, partikolarment fil-pajjiżi tal-Magreb, sakemm il-pajjiżi benefiċjarji jintroduċu moratorju fuq il-piena tal-mewt;

16.    Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata attenzjoni lill-prevenzjoni u l-ġlieda lir-radikalizzazzjoni fil-pjanijiet ta’ azzjoni u d-djalogi politiċi ta’ bejn l-UE u l-pajjiżi sħab tal-LAS tagħha, inkluż billi tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali, jintużaw programmi u kapaċitajiet eżistenti, u ssir ħidma ma’ atturi tas-soċjetà ċivili f’pajjiżi ta’ interess dwar il-ġlieda lill-propaganda radikali u terroristika bl-użu tal-Internet jew mezzi oħra tal-komunikazzjoni;

17.    Jinsisti dwar l-importanza li jiġi estiż il-komponent tas-soċjetà ċivili tad-djalogu Ewro-Għarbi bħala l-kontrapiż indispensabbli għall-involviment intergovernattiv imsaħħaħ tal-UE-LAS; jesprimi t-tħassib serju tiegħu li l-organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili qed jiġu soġġetti għal intimidazzjoni u fastidju li qed jikbru minn uffiċjali tas-sigurtà f’għadd ta’ Stati Membri tal-LAS, partikolarment fl-Eġittu; ifakkar li soċjetà ċivili indipendenti u b’saħħitha hija importanti ħafna għar-rinfurzar tal-istituzzjonijiet tal-Istat;

18.    Ifakkar li ħafna mill-miżuri u l-programmi esterni kontra t-terroriżmu tal-Unjoni qed jiġu żviluppati u implimentati taħt l-Artikolu 5 tal-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014; ifakkar li l-Artikolu 10 tar-regolament tal-IcSP jobbliga lill-Kummissjoni tiżviluppa gwida operazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-proġetti relatati mal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jiddeplora bil-qawwi l-fatt li l-Kummissjoni u s-SEAE naqsu milli jimplimentaw l-Artikolu 10 tal-IcSP għal kważi sena wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament tal-IcSP (15 ta’ Marzu 2014); jesprimi tħassib serju dwar in-nuqqas ta’ salvagwardji bażiċi għad-drittijiet tal-bniedem fil-proġetti ta’ kontra t-terroriżmu taħt l-IfS tal-passat u l-IcSP attwali ma’ istituzzjonijiet bħaċ-Ċentru Afrikan ta’ Studju u ta’ Riċerka dwar it-Terroriżmu (ACSRT/CAERT) f’Alġeri u ċ-Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Hedayah f’Abu Dabi;

19.    Jistieden lill-VP/RGħ tipprovdi rapport dwar il-valutazzjonijiet ex ante u ex post imwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-programmi tagħha kontra t-terroriżmu mal-pajjiżi tal-LAS, kif ukoll dwar is-salvagwardji mibnija f’dawk il-programmi biex jiżguraw il-konformità tagħhom mal-istandards tad-drittijiet tal-bniedem;

20.    Jiddeċiedi li jwettaq valutazzjoni tas-salvagwardji u l-linji gwida tad-drittijiet tal-bniedem applikati mill-UE u l-Istati Membri tagħha fi proġetti li jiġġieldu kontra t-terroriżmu, partikolarment mal-pajjiżi tar-reġjun Għarbi; jiddeċiedi li jorganizza seduta ta’ smigħ dwar is-sorveljanza parlamentari ta’ attivitajiet u leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu mal-parlamenti u l-atturi tas-soċjetà ċivili fir-reġjun Ewro-Mediterranju;

21.    Ifakkar lis-SEAE, lill-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu u lill-Istati Membri dwar l-impenn tagħhom, skont il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija adottat f’Ġunju 2012, biex ikun żgurat li d-drittijiet tal-bniedem jitqajmu fil-forom kollha ta’ djalogu kontra t-terroriżmu ma’ pajjiżi terzi;

22.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Lega tal-Istati Għarab.