Propunere de rezoluţie - B8-0216/2015Propunere de rezoluţie
B8-0216/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Eva Joly în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0215/2015

Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0216/2015
Texte depuse :
B8-0216/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0216/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului

(2015/2573(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind țările Ligii Statelor Arabe (LSA),

–       având în vedere rezoluțiile sale referitoare la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare combaterea terorismului, în special cele din 9 februarie 2015,

–       având în vedere reuniunile miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Europene și ai Ligii Statelor Arabe, în special cea organizată la Atena în iunie 2014,

–       având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP) privind lupta împotriva extremismului și combaterea terorismului,

–       având în vedere Memorandumul de înțelegere dintre Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Secretariatul General al LSA, semnat la 19 ianuarie 2015 la Bruxelles, precum și declarațiile făcute de VP/ÎR în urma reuniunii sale cu Secretarul General al LSA, dr. Nabil El Araby,

–       având în vedere orientările UE privind dreptul umanitar internațional, apărătorii drepturilor omului, combaterea torturii și a maltratărilor și promovarea și protecția libertății religioase și a convingerilor,

–       având în vedere Strategia UE privind Siria, Irakul și lupta împotriva terorismului/a combatanților străini (adoptată la 20 octombrie 2014), în special în privința combatanților teroriști străini, precum și Comunicarea UE privind Maghrebul,

–       având în vedere Comunicarea comună privind strategia regională a UE pentru Siria și Irak, precum și pentru amenințarea pe care o reprezintă Da’esh,

–       având în vedere declarațiile membrilor Consiliului European, în special cea dată în urma reuniunii informale a șefilor de stat și de guvern din 12 februarie 2015,

–       având în vedere Rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluțiile 2170 și 2178 (2014),

–       având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, adoptată în 2004 și ratificată în 2008,

–       având în vedere Strategia globală a ONU de combatere a terorismului,

–       având în vedere Rezoluția 2178 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU, care condamnă extremismul violent,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât terorismul și extremismul violent se numără printre amenințările majore la nivel mondial asupra securității și a libertăților;

B.     întrucât absența unei guvernări democratice și incluzive, încălcările la scară largă ale drepturilor omului, corupția endemică și marginalizarea socioeconomică creează un mediu propice pentru terorism;

C.     întrucât terorismul nu amenință doar securitatea persoanelor, ci și libertatea de exprimare și diversitatea societăților;

D.     întrucât respectarea drepturilor fundamentale este un element esențial pentru eficacitatea politicilor de combatere a terorismului;

E.     întrucât, în rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la măsurile de combatere a terorismului, Parlamentul subliniază explicit în special „necesitatea ca UE, statele sale membre și țările partenere să își bazeze strategia de combatere a terorismului internațional pe statul de drept și pe respectarea drepturilor fundamentale”;

F.     întrucât situația securității în Europa s-a schimbat în mod radical în ultimii ani, ca urmare a noilor conflicte și revolte din imediata vecinătate a UE și a unei creșteri îngrijorătoare a radicalizării, care conduce la violență barbară și terorism, atât în interiorul Uniunii și în țările învecinate, cât și la nivel global; întrucât unele țări LSA sunt afectate de terorism de mult timp;

G.     întrucât recentele atacuri teroriste din Europa și apariția Da’esh în vecinătatea sudică a UE trebuie considerate un nou val de terorism, după atacurile teroriste din SUA din 11 septembrie și cele de la Madrid și Londra;

H.     întrucât măsurile de combatere a terorismului de după atacurile din 11 septembrie au condus la încălcări multiple și grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional, comise și facilitate inclusiv de guverne europene și de serviciile lor secrete, după cum s-a dovedit în contextul activităților Comisiei temporare a Parlamentului European pentru presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri, precum și în contextul unor inițiative similare de investigație ale Consiliul Europei;

I.      întrucât relațiile externe ale UE trebuie să contribuie, de asemenea, la combaterea amenințării teroriste globale; întrucât strategiile preventive în vederea combaterii terorismului ar trebui să se bazeze pe o abordare multidimensională care să vizeze în mod direct combaterea pregătirii atacurilor pe teritoriul UE, dar și integrarea necesității eradicării cauzelor profunde ale terorismului;

J.      întrucât, în februarie 2015, Consiliul Afaceri Externe al UE a decis să își intensifice de urgență acțiunea externă de combatere a terorismului, în special în Mediterana, în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord;. întrucât Consiliul Afaceri Externe a decis, de asemenea, să ia o serie de inițiative, printre care inițierea sau consolidarea dialogurilor privind securitatea și combaterea terorismului și a planurilor de acțiune pentru combaterea terorismului cu o serie de țări din regiune;

K.     întrucât a fost semnat, la 19 ianuarie 2015, un memorandum de înțelegere (MdI) între SEAE și Secretariatul General al LSA , care urmărește, printre altele, consolidarea cooperării în chestiuni politice și de securitate legate de sistemul de alertă timpurile și de reacția la situații de criză, combaterea terorismului și a criminalității transnaționale organizate, precum și contracararea proliferării armelor de distrugere în masă; întrucât publicul nu are acces la acest memorandum;

L.     întrucât Comisia și statele membre oferă în prezent asistență unor țări membre ale LSA în domeniul luptei împotriva terorismului și al reformei justiției penale; întrucât unele state membre sunt implicate sau depun oferte pentru prestarea de servicii în penitenciare sau a altor servicii de securitate în țări care sunt cunoscute pentru faptul că tolerează în mod sistematic maltratările sau că sunt răspunzătoare pentru o serie de încălcări ale drepturilor omului, un exemplu în acest sens fiind oferta făcută recent de Ministerul Justiției din Regatul Unit, Serviciului pentru penitenciare din Arabia Saudită; întrucât această cooperare continuă să fie lipsită de transparență publică;

M.    întrucât UE se confruntă cu amenințarea reprezentată de așa-numiții „combatanți străini proveniți din UE”, care sunt persoane călătorind într-un alt stat decât statul lor de reședință sau cel a cărui cetățenie o dețin pentru a comite sau planifica acte teroriste, sau pentru a furniza sau primi instrucție teroristă, inclusiv în legătură cu conflictele armate; întrucât se estimează că 3 000 de cetățeni ai UE au plecat din țara lor pentru a deveni combatanți străini odată cu izbucnirea războiului și a violențelor din Siria, Irak și Libia, fapt care creează o provocare suplimentară în privința securității cetățenilor UE; întrucât recentele acte teroriste din Paris și Copenhaga au fost comise de cetățeni UE;

N.     întrucât niciuna dintre țările membre ale LSA, cu excepția Tunisiei, nu este considerată „țară liberă” conform raportului „Libertatea în lume în 2015”, publicat de ONG-ul internațional Freedom House; întrucât regiunea LSA este în continuare marcată de încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv restricții severe asupra libertății de exprimare, supraveghere în masă de către stat, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor din opoziție, practici abuzive de asigurare a respectării legii, absența unui sistem judiciar independent și încălcări ale dreptului la un proces echitabil,

O.     întrucât lupta împotriva terorismului este folosită frecvent în țările LSA ca justificare de suprafață pentru anihilarea diferențelor de opinie și a acțiunilor legitime ale apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor politici, cum se întâmplă în Egipt și Bahrain; întrucât grupurile locale și internaționale pentru drepturile omului semnalează în mod regulat încălcări grave comise de organismele de securitate în țările LSA în cursul operațiunilor antiterorism; întrucât operațiunile abuzive antiterorism din aceste țări contribuie adesea la alimentarea factorilor care fac posibil terorismul;

P.     întrucât controlul parlamentar și public asupra serviciilor de securitate și a altor organisme de aplicare a legii din țările LSA este, în cel mai bun caz, extrem de limitat;

Q.     întrucât nu s-a ajuns încă la un consens global asupra sferei și modului de aplicare al legislației antiterorism,

1.      își exprimă convingerea fermă că recentele acte de terorism din Paris și Copenhaga evidențiază necesitatea consolidării securității tuturor cetățenilor UE și a intensificării acțiunilor de combatere a terorismului, inclusiv prin inițiative bilaterale și multilaterale la nivel mondial, care să coopteze în special regiunea arabă;

2.      salută, în această privință, eforturile de a stimula dialogul dintre UE și LSA asupra unor chestiuni politice și de securitate; ia act de semnarea unui memorandum de înțelegere între SEAE și Secretariatul General al LSA la 19 ianuarie 2015, care vizează consolidarea dialogului și a cooperării în vederea promovării Dialogului strategic UE - LSA, inter alia, în domeniul combaterii terorismului și criminalității transnaționale organizate;

3.      subliniază necesitatea ca această cooperare consolidată UE-LSA în lupta împotriva terorismului să se bazeze pe statul de drept și pe respectarea drepturilor fundamentale;

4.      invită Consiliul să conlucreze cu toate statele membre ale LSA pentru a stabili o definiție armonizată neambiguă a terorismului;

5.      subliniază necesitatea de a evita repetarea greșelilor grave comise după atentatele din 11 septembrie în abordarea luptei împotriva terorismului, în special cooperarea și complicitatea pentru tortură, predări ilegale, răpiri și execuții extrajudiciare, care au subminat în mod grav valorile și normele fundamentale ale UE, inclusiv drepturile omului, statul de drept, dreptul la viață privată și principiile dreptului umanitar;

6.      subliniază că acțiunile internaționale ale UE de combatere a terorismului ar trebui să identifice corect și să se concentreze asupra cauzelor fundamentale profunde socioeconomice, culturale și politice ale acestui fenomen, precum și să fie legate de promovarea unor regimuri democratice, responsabile și incluzive și de soluționarea conflictelor prelungite din vecinătatea sa, în special ocuparea Palestinei și războiul din Siria, și ar trebui să ia în considerare interesele tuturor populațiilor în cauză;

7.      avertizează în legătură cu tentația de a reveni la practicile anterioare, limitate și ineficiente, de complicitate cu regimurile autoritare din regiune în numele securității și stabilității; solicită insistent UE să își revizuiască drastic strategia față de țările din sudul Mediteranei, în contextul actualei revizuiri a Politicii europene de vecinătate și să se concentreze pe susținerea țărilor și actorilor care sunt cu adevărat angajați în direcția valorilor comune și a reformelor, în special a Tunisiei;

8.      este profund îngrijorat de lipsa totală de referire, în MdI SEAE-LSA, la normele și valorile fundamentale europene și universale, precum drepturile omului, în ceea ce privește schimbul consolidat preconizat de experiență, informații și bune practici; atrage atenția asupra caracterului autoritar pronunțat al majorității țărilor LSA și își reiterează condamnarea fermă a încălcărilor continue și la scară largă a drepturilor omului și a altor încălcări comise de unele dintre aceste țări, adesea sub acoperirea justificării înșelătoare a combaterii terorismului;

9.      își exprimă, de asemenea, îngrijorarea că transferul preconizat de know-how și informații în domeniul securității între UE și LSA riscă să submineze și mai mult situația organizațiilor societății civile, a jurnaliștilor, activiștilor de opoziție și a altor actori din aceste țări;

10.    reamintește statelor membre și agențiilor UE, inclusiv Europol și Eurojust, obligațiile ce le revin în temeiul Cartei drepturilor fundamentale și dreptului internațional în domeniul drepturilor omului, precum și obiectivele politicii externe a UE, care le interzic să facă schimburi de date care pot conduce la încălcări ale drepturilor omului într-o țară terță sau să folosească informații obținute sub tortură în afara UE; insistă că, atunci când fac schimb de informații cu o țară terță cu privire la un suspect, statele membre sau agențiile UE trebuie să urmărească efectiv ce se întâmplă cu persoana respectivă, pentru a evita riscul detenției sau al torturii în secret;

11.    evidențiază solicitarea Parlamentului, în poziția sa din primă lectură, privind Regulamentul Europol, de a nu se prelucra „nicio informație care a fost obținută de către o țară terță, o organizație internațională sau o parte privată, cu încălcarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”;

12.    insistă asupra faptului că orice cooperare în combaterea terorismului între UE sau statele membre și țările LSA trebuie să respecte drepturile omului și, atunci când este cazul, dreptul umanitar internațional, în special cu privire la dreptul la un proces echitabil, pentru a împiedica o eventuală complicitate europeană la încălcările drepturilor omului;

13.    reamintește angajamentul asumat de SEAE și de Comisie în comunicarea lor comună din 6 februarie 2015 referitoare la Strategia UE privind Dae’sh, de a lua „în considerare capacitatea țărilor partenere de a respecta criteriile esențiale privind drepturile omului și libertățile civile și politice” atunci când se oferă asistență din partea UE pentru consolidarea capacităților în domeniul combaterii terorismului; solicită VP/ÎR Mogherini să clarifice aceste criterii, precum și consecințele asupra cooperării în cazul în care nu sunt respectate;

14.    solicită UE și statelor sale membre să se asigure că programele de asistență în domeniul reformei justiției penale pentru statele LSA contribuie la anchete și urmăriri care respectă drepturile omului; regretă lipsa de transparență a anumitor programe ale UE și ale statelor membre în acest domeniu și solicită UE și statelor sale membre să facă publice informații cu privire la măsurile care au fost luate pentru a garanta că sprijinul european pentru astfel de sisteme nu contribuie la încălcări ale drepturilor omului în țările respective, precum și să publice textele acordurilor bilaterale, cum ar fi memorandumul de înțelegere între SEAE și LSA sau cel dintre Ministrul justiției din Regatului Unit și omologii săi din Arabia Saudită;

15.    reiterează poziția constantă a UE împotriva pedepsei capitale și solicită UE și statelor sale membre să nu ofere nicio formă de asistență pentru sistemele judiciare străine care ar putea contribui la favorizarea pronunțării de sentințe de condamnare la moarte pentru acte de terorism; solicită suspendarea tuturor programelor în curs ale Comisiei care vizează creșterea capacității sistemelor de justiție penală de a cerceta și de a urmări penal cazurile de terorism, mai ales în țările din Maghreb, în așteptarea adoptării de către țările beneficiare a unui moratoriu privind pedeapsa capitală;

16.    subliniază necesitatea de a se acorda o atenție deosebită prevenirii și combaterii radicalizării în cadrul planurilor de acțiune și dialogurilor politice în care sunt implicate UE și țările partenere din LSA, inclusiv prin intensificarea cooperării internaționale, utilizând programele și capacitățile existente și colaborând cu actorii societății civile din țările de interes în vederea combaterii propagandei teroriste și radicale transmise pe internet și prin alte mijloace de comunicare;

17.    insistă asupra importanței extinderii componentei societății civile în dialogului euro-arab, aceasta constituind un element indispensabil de contrabalansare a angajamentului interguvernamental consolidat UE-LSA; își exprimă profunda îngrijorarea cu privire la faptul că organizațiile independente ale societății civile sunt supuse tot mai acut intimidărilor și hărțuirilor din partea funcționarilor responsabili de securitate în unele state membre ale LSA, în special în Egipt; reamintește că o societate civilă independentă și puternică este esențială pentru consolidarea instituțiilor statului;

18.    reamintește că majoritatea măsurilor și programelor externe ale UE de combatere a terorismului sunt create și implementate în temeiul articolului 5 din Instrumentul care contribuie la stabilitate și la pace (IcSP), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014; reamintește că articolul 10 din Regulamentul IcSP obligă Comisia să elaboreze orientări operaționale privind drepturile omului pentru proiectele legate de combaterea terorismului; regretă profund faptul că, la aproape un an după intrarea în vigoare a Regulamentului privind IcSP (15 martie 2014), Comisia și SEAE nu au pus în aplicare articolul 10 din acesta; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la absența unor garanții de bază privind drepturile omului în proiectele de combatere a terorismului din cadrul IfS în trecut și IcSP în prezent, conduse împreună cu instituții precum Centrul african de studii și de cercetare asupra terorismului (ACSRT/CAERT) în Alger și Centrul Hedayah de excelență din Abu Dhabi;

19.    invită VP/ÎR să prezinte un raport referitor la evaluările ex-ante și ex-post realizate de serviciile Comisiei privind impactul asupra drepturilor omului al programelor de combatere a terorismului realizate cu țările LSA, precum și privind garanțiile prevăzute de aceste programe pentru a asigura respectarea standardelor în materie de drepturile omului;

20.    hotărăște să realizeze o evaluare a garanțiilor în materie de drepturi ale omului și a orientărilor aplicate de UE și statele sale membre în proiectele de combatere a terorismului, în special în țările din regiunea arabă; hotărăște să organizeze o audiere privind controlul parlamentar asupra activităților de combatere a terorismului și a legislației din acest domeniu, cu participarea parlamentelor și a actorilor societății civile din regiunea euro-mediteraneană;

21.    reamintește SEAE, Coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului și statelor membre angajamentul pe care și l-au asumat în cadrul Planului de acțiune al UE pentru drepturile omului și democrație, adoptat în iunie 2012, de a garanta că drepturile omului sunt luate în considerare în toate formele de dialog cu țările terțe privind combaterea terorismului;

22.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre și guvernelor și parlamentelor țărilor Ligii Statelor Arabe.