Предложение за резолюция - B8-0217/2015/REV1Предложение за резолюция
B8-0217/2015/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Роберта Мецола, Моника Холмайер, Тадеуш Звефка, Елисавет Воземберг, Михал Бони, Йерун Ленарс, Анна Мария Кораца Билд, Кинга Гал, Траян Унгуряну, Йожеф Над, Лара Коми, Теодорос Загоракис, Мария Спираки, Барбара Матера, Алесандра Мусолини, Емил Радев от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0217/2015

Процедура : 2015/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0217/2015
Внесени текстове :
B8-0217/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0217/2015

B8‑0217/2015

Резолюция относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет
(2015/2564(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., както и протоколите към нея,

–       като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие от 25 октомври 2007 г.,

–       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето,

–       като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета,

–       като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето[1],

–       като взе предвид доклада на Европол от 2014 г. за оценка на заплахата от организирана престъпност чрез интернет (iOACTA),

–       като взе предвид пленарните разисквания от 12 февруари 2015 г. относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че децата са най-уязвимата група в нашите общества и следва да им се обърне специално внимание от законодателите, така че те да бъдат защитени;

Б.     като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца представляват сериозни нарушения на основните права, и следователно се изисква всеобхватен подход, включващ наказателното преследване на извършителите на престъпленията, защитата на децата жертви и предотвратяването на това явление;

В.     като има предвид, че следва да се обръща особено внимание на правилното използване на терминологията, свързана със сексуалната експлоатация на деца, в публичното разкриване на информация;

Г.     като има предвид, че поради международния им характер сексуалната експлоатация на деца и сексуалното насилие над деца онлайн, включително разпространението на материали за сексуална експлоатация на деца в интернет и явлението „киберхищничество“, продължават да бъдат повод за сериозна загриженост за правоприлагащите органи, като нарушенията варират от сексуално изнудване и „сприятеляване“ със сексуална цел до заснемане на собствени материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и тяхното директно излъчване в интернет, което изправя разследването пред особени предизвикателства, тъй като развитието на технологичните иновации предоставя на извършителите на престъпления, включително „киберхищниците“, по-лесен и по-бърз достъп до съответните материали;

Д.     като има предвид, че в по-голяма степен от други престъпления, повечето области на сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца страдат от хронично недостатъчно докладване от страна на жертвите и често непоследователно регистриране в наказателния процес; като има предвид, че точното идентифициране на степента на насилието, както и на броя на жертвите и извършителите в ЕС е проблематично;

Е.     като има предвид, че точни данни за случаите на сексуална експлоатация и сексуално насилие над деца онлайн липсват или са непълни, или се прикриват в други категории насилие или престъпления, или пък не се докладват;

Ж.    като има предвид, че в онлайн средата сексуалната експлоатация може да приеме различни форми, като младите хора са убеждавани или принуждавани да изпращат или публикуват свои изображения със сексуален контекст, да участват в сексуални действия чрез уебкамера или смартфон, или да провеждат разговори със сексуално съдържание в текст или онлайн, което води до това насилниците и „киберхищниците“ да могат да заплашват, че ще изпратят изображения, видео или копия от разговори до приятелите и семействата на младежа, освен ако последният не участва в по-нататъшна сексуална дейност; като има предвид, че снимки и/или видеоматериали могат да продължават да бъдат споделяни дълго след като сексуалното насилие е прекратено и остават свободно достъпни за всички разглеждащи онлайн, като по този начин се запазва постоянен риск жертвите да бъдат повторно виктимизирани и стигматизирани;

З.      като има предвид, че неправителствени организации повдигат опасения във връзка с развитието на онлайн „сприятеляването“ със сексуална цел, явление, описано като използването от възрастни на сайтове на социални медии, приложения за комуникация в реално време чрез съобщения, включително приложения за младежки срещи, или платформи за онлайн игри, за свързване с млад човек или дете и за изграждане на отношения с детето с цел насилие над него;

И.     като има предвид, че според информацията, предоставена от фондацията „Интернет уоч“ относно уебсайтовете, които съдържат материали, показващи насилие над деца, повече от 80 % от жертвите са на възраст под 10 години; като има предвид, че данни от международната Асоциация на горещите линии за интернет показват увеличение на броя на децата жертви на сексуално насилие и на насилието с краен и садистичен характер;

Й.     като има предвид, че се наблюдава и докладва като вероятна област във възход особено жестоката и тревожна тенденция на излъчването на живо в интернет на насилие над деца, по-специално предаването в реално време на насилие над деца в чужбина, на живо пред камера по искане на хора от Запада;

К.     като има предвид, че трябва да будят безпокойство трафикантите на хора, използващи за сексуално насилие онлайн деца без правно установена самоличност, които са „невидими“ за органите на властта;

Л.     като има предвид, че интернет и по-широката информационна и комуникационна технология са вече трайно залегнали в ежедневието на децата в ЕС и заемат важно място в тяхното забавление, образование и социален живот; като има предвид, че децата в ЕС понастоящем са изложени в по-голяма степен на риска да бъдат достъпни за нарушителите онлайн, тъй като 91 % живеят в домакинства с достъп до интернет; като има предвид, че броят на часовете, които децата на възраст между 12 и 15 години прекарват онлайн всяка седмица, се е увеличил от 14,9 през 2011 г. на 17,1 през 2012 г., което представлява увеличение с почти 15 %;

М.    като има предвид, че интернет предлага на децата и възможността за използване на отделна самоличност, която им позволява да бъдат които те желаят, и да поемат рискове, които никога не биха приели офлайн, което увеличава въздействието на всяка експлоатация, която те могат да претърпят от извършители на престъпления, използващи наличието на разграничена и привидно анонимна онлайн среда, за да скрият своята самоличност онлайн, като се престорят на деца и заговорят децата, към които са се насочили, за да станат „приятели“ с тях;

Н.     като има предвид, че голям брой от извършителите на престъпления използват Darknet, където са установили анонимни общности, като използват скрити форуми, услуги, свързани с уебсайтове, платформи на социалните мрежи и доставчици на услуги за съхранение на данни, посветени на материали, показващи насилие над деца, като по този начин се създават възможности и се улеснява на практика непроследимата сексуална експлоатация на деца; като има предвид, че много от тях използват криптиране, виртуални валути и други защитни мерки, за да предпазят своята дейност, което представлява сериозно предизвикателство за разследванията на правоприлагащите органи;

О.     като има предвид, че Директива 2011/92/ЕО относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 18 декември 2013 г., и като има предвид, че до момента по-малко от половината държави членки са я въвели напълно;

1.      счита, че защитата и осигуряването на безопасна среда за децата е една от основните цели на Европейския съюз и на неговите държави членки;

2.      счита, че личните данни на децата онлайн трябва да бъдат надлежно защитени и че децата трябва да бъдат информирани по достъпен и подходящ за тях начин относно рисковете и последиците от употребата на техните лични данни онлайн; подчертава, че следва да бъдат забранени онлайн профилите на деца; счита, че всички деца следва да имат правото да се ползват от здравословна и безопасна онлайн среда и достъп до интернет;

3.      счита, че би било подходящо да се спре използването на заблуждаващия термин „детска порнография“, за да се опишат или назоват изображения на сексуално насилие над деца, и вместо това да се използва подходящият термин „материал, показващ сексуално насилие над деца“;

4.      призовава Комисията и държавите членки да насърчават и укрепват ресурсите, използвани за идентифициране на жертвите и услуги, съсредоточени върху жертвите, и да призоват за спешно създаване на свързани с тях платформи, както и за укрепването на съществуващите в рамките на Европол; подчертава, освен това, неотложната необходимост от подобряване на помощта за децата жертви на насилие чрез персонализирани програми за възстановяване и повторна интеграция; призовава държавите членки да прилагат Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления;

5.      счита, че трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за борба с кибернетичното „сприятеляване“ със сексуална цел и че Комисията, съвместно с държавите членки и гражданското общество, включително учителите и младежките и детски организации, трябва да играе активна роля за повишаване на осведомеността по този въпрос чрез определени насоки, обмен на най-добри практики и създаване на социални платформи за сътрудничество и обмен на информация по въпроса;

6.      изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че много държави членки все още не са транспонирали Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография; следователно призовава Комисията строго да наблюдава нейното пълно и ефективно изпълнение, да докладва своите констатации на Парламента, и по-специално на компетентната комисия, по навременен начин и да предприеме всички необходими мерки срещу държавите членки, които са в нарушение; ангажира се да изготви доклад за следене на изпълнението на този законодателен акт;

7.      настоятелно призовава Комисията да засили правните възможности, техническите способности и финансовите ресурси, за да се стимулира сътрудничеството на правоприлагащите органи, включително с Европол, както и с Евроюст, с оглед на по-ефективното разследване и разбиване на мрежите на извършители на сексуални престъпления срещу деца, като се отдаде приоритет на правата и безопасността на засегнатите деца; за тази цел допълнително подчертава необходимостта да се засили и разшири дейността на специализираните центрове, като например Европейския център на Европол за борба с киберпрестъпността, за да се насърчи тяхната ценна работа в картографирането на заплахите и тенденциите на ужасяващите престъпления, които представляват сексуалната експлоатация и насилие над деца онлайн;

8.      призовава държавите членки да предоставят на своите правоприлагащи органи необходимите средства, човешките ресурси, разследващите правомощия и техническите способности за сериозно и ефективно справяне с и наказателно преследване на извършителите на престъпления, включително подходящо обучение за изграждане на капацитет в съдебната система и полицейските звена; също така настоятелно призовава Комисията да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира хармонизирани възможности за разследване и минимални стандарти за съдебно преследване между държавите членки, така че ефективно да се преследват тези престъпления, както е предвидено в Директива 2011/92/ЕО;

9.      подчертава необходимостта от подобряване на международното сътрудничество и транснационалните разследвания в тази област, посредством споразумения за сътрудничество и улесняване на международния обмен на данни за тези престъпления и техните извършители, включително чрез Европол; приветства, в тази връзка, съвместната инициатива на ЕС и 55 държави от целия свят, събрани в Глобалния алианс срещу сексуалното насилие над деца онлайн, насочен към спасяване на повече жертви, като се гарантира по-ефективното наказателно преследване, повишаването на осведомеността и постигането на цялостно намаляване на броя на изображенията на сексуално насилие над деца, достъпни онлайн; приканва Комисията да докладва по-редовно относно напредъка, постигнат чрез този алианс;

10.    призовава за ефективен подход на партньорство и обмен на информация между правоприлагащите агенции, съдебните органи, ИКТ промишленост, доставчиците на интернет услуги, банковия сектор и неправителствените организации, включително младежките и детски организации, с цел да се гарантира, че правата и защитата на децата онлайн са запазени и незаконното съдържание се отстранява своевременно и докладва на правоприлагащите органи, когато е целесъобразно; в тази връзка приветства Коалицията за превръщане на интернет в по-добро място за децата, както и работата на Европейската финансова коалиция срещу комерсиалната сексуална експлоатация на деца онлайн (ЕФК);

 

                                   

11.    призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки, с които да се подобри и насърчи докладването от страна на децата за насилието, и да обмислят създаването на системни механизми за докладване, например приложения тип „паник бутон“ на компютрите и мобилните устройства, в пълно сътрудничество със съответните индустрии и частни дружества; подкрепя разработването на горещи линии за деца, където те могат да изобличават насилниците анонимно;

12.    счита, че правоприлагащите органи трябва да придобият техническия експертен опит и правомощията за разследване, които им дават възможност да развият нови високотехнологични способности за справяне с предизвикателствата на анализирането на големи количества изображения на насилие над деца или криптирани или скрити в „тъмната мрежа“ материали, и да проследяват и преследват нарушителите по съдебна заповед, като усилията се съсредоточат върху най-изявените нарушители, които представляват непосредствена опасност за неприкосновеността на дете;

13.    призовава Комисията да започне съразмерна кампания за повишаване на осведомеността с участието на всички заинтересовани участници, за да се позволи съзнателен избор на децата и подкрепа на родителите и преподавателите за разбиране и третиране на онлайн рисковете и за защита на безопасността на децата онлайн, за подпомагане на държавите членки да изготвят програми за предотвратяване на сексуалното насилие онлайн, да насърчават кампании за повишаване на осведомеността за отговорното поведение в социалните медии, както и да насърчават основните интернет търсачки и мрежи на социалните медии да възприемат проактивен подход в защита на безопасността на децата онлайн;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и парламентите на държавите членки.