Návrh usnesení - B8-0217/2015/REV1Návrh usnesení
B8-0217/2015/REV1

NÁVRH USNESENÍ o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0217/2015
Předložené texty :
B8-0217/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0217/2015

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na protokoly k této úmluvě,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání ze dne 25. října 2007,

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte[1],

–       s ohledem na zprávu Europolu z roku 2014 posuzující hrozby organizované trestné činnosti v EU (iOACTA),

–       s ohledem na svou plenární rozpravu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že děti jsou v rámci naší společnosti nejzranitelnější skupinou a tvůrci právních předpisů by jim v zájmu ochrany měli věnovat zvláštní pozornost;

B.     vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí představuje závažné porušení základních práv, a proto vyžaduje komplexní přístup, který by zahrnoval stíhání pachatelů, ochranu dětských obětí i prevenci;

C.     vzhledem k tomu, že při zveřejňování informací je nutné věnovat zvláštní pozornost použití správné terminologie týkající se pohlavního vykořisťování dětí;

D.     vzhledem k jeho mezinárodnímu charakteru je pohlavní vykořisťování dětí a pohlavní zneužívání dětí na internetu – včetně šíření materiálů zobrazujících pohlavní zneužívání dětí na internetu a hledání dětí k pohlavnímu zneužívání přes internet – i nadále velkým problémem pro orgány činné v trestním řízení, protože trestné činy sahají od sexuálního vydírání a navazování kontaktů za účelem zneužití až po výrobu materiálů zobrazujících zneužívání dětí a „přímé přenosy“ zneužívání dětí, a mimořádně ztěžuje vyšetřování vzhledem k technickým inovacím, které umožňují pachatelům snazší a rychlejší přístup k materiálům, včetně pachatelů hledajících oběti na internetu;

E.     vzhledem k tomu, že většinu forem pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí na rozdíl od jiné trestné činnosti oběti ve velké míře nehlásí a činnosti týkající se záznamů související s těmito činy v rámci trestního řízení jsou často nedůsledné; vzhledem k tomu, že přesné určení míry, v jaké dochází ke zneužívání, a počtu obětí i pachatelů v EU je proto problematické;

F.     vzhledem k tomu, že přesné údaje o případech pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí na internetu chybí, jsou neúplné nebo se skrývají v jiných kategoriích zneužívání či trestných činů a že dochází k tomu, že tyto případy nejsou hlášeny vůbec;

G.     vzhledem k tomu, že v online prostředí může pohlavní vykořisťování nabývat různých forem, kdy jsou mladí lidé přesvědčováni nebo nuceni k tomu, aby posílali nebo na internet umísťovali své snímky s jednoznačným sexuálním podtextem, účastnili se sexuálních aktivit prostřednictvím webových kamer či chytrých telefonů, vedli konverzaci na téma sexu písemnou formou nebo prostřednictvím internetu, čímž se osobám, které se dopouštějí zneužívání a hledání obětí na internetu umožní, aby těmto mladým lidem hrozili tím, že nebudou-li se účastnit dalších sexuálních aktivit, pošlou zmíněné snímky, videozáznamy či kopie konverzace jejich přátelům a rodině; vzhledem k tomu, že snímky nebo videozáznamy mohou být sdíleny i dlouho poté, co pohlavní zneužívání skončilo, a mohou být na internetu volně dostupné pro kteroukoli osobu, takže pro oběti představují neustále riziko, že se znovu stanou obětí a že budou stigmatizováni;

H.     vzhledem k tomu, že nevládní organizace vyjadřují obavy v souvislosti s rozšiřováním kybergroomingu, což je navazování přátelství dospělých jedinců s mladými osobami či dětmi prostřednictvím sociálních sítí, aplikací pro výměnu rychlých zpráv včetně aplikací pro domlouvání schůzek mezi teenagery nebo internetových herních platforem se záměrem pohlavně je zneužít;

I.      vzhledem k tomu, že podle údajů organizace Internet Watch Foundation týkajících se internetových stránek s obsahem materiálů zobrazujících zneužívání dětí je více než 80 % obětí mladších 10 let; vzhledem k tomu, že údaje mezinárodní Asociace internetových tísňových linek dokládají, že mezi oběťmi pohlavního zneužívání a zneužívání s extrémními a sadistickými prvky se stále častěji objevují děti;

J.      vzhledem k tomu, že byl zaznamenán obzvláště hrubý a znepokojující trend přímých přenosů zneužívání dětí, zejména přenosů zneužívání dětí ze zámoří – živě, před kamerou, na žádost osob ze Západu – a že podle zpráv se jedná o oblast, která se bude pravděpodobně dále rozvíjet;

K.     vzhledem k tomu, že je třeba upozornit na praktiky obchodníků s lidmi, jež z dětí bez právní identity, které jsou pro úřady „neviditelné“, činí oběti sexuálního zneužívání na internetu;

L.     vzhledem k tomu, že internet a informační a komunikační technologie obecně jsou nyní pevně zakotveny v každodenním životě dětí v EU a zaujímají přední místo v jejich světě zábavy, vzdělávání a sociálních vazeb; vzhledem k tomu, že děti v EU jsou nyní více vystaveny riziku toho, že k nim pachatelé snadno najdou přístup, neboť 91 % těchto dětí žije v domácnosti s přístupem k internetu; vzhledem k tomu, že počet hodin, které každý týden stráví děti ve věku 12–15 let na internetu, stoupl z 14,9 (rok 2011) na 17,1 (rok 2012), což představuje nárůst o téměř 15 %;

M.    vzhledem k tomu, že internet nabízí dětem také možnost zvolit si vlastní identitu, díky níž se mohou stát kýmkoli a riskují v míře, kterou by si ve skutečném světě nedovolily, což zvyšuje dopad případného zneužití ze strany pachatelů, kteří využívají vymezeného a zdánlivě anonymního online prostředí k zakrytí své skutečné identity a předstírají, že jsou dětmi, a „chatují“ a navazují přátelství s dětmi, které si vyhlídli za své oběti;

N.     vzhledem k tomu, že vysoký počet pachatelů využívá tzv. darknet, na němž zavedli anonymní komunity využívající skrytá fóra, služby webových stránek, platformy sociálních sítí a poskytovatele úložného prostoru on-line, kteří se věnují specificky materiálům spojeným se zneužíváním dětí, což umožňuje a usnadňuje provozovat téměř nezjistitelné pohlavní zneužívání dětí; vzhledem k tomu, že mnozí z těchto pachatelů využívá šifrování, virtuální měny a další obranná opatření s cílem zabezpečit svou činnost, což pro vyšetřování orgánů činných v trestním řízení představuje vážnou výzvu;

O.     vzhledem k tomu, že směrnice 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji doposud v plném rozsahu provedla necelá polovina členských států;

1.      domnívá se, že ochrana a zajišťování bezpečného prostředí pro děti je jedním z hlavních cílů Evropské unie a jejích členských států;

 

2.      domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání jejich osobních údajů on-line; zdůrazňuje, že vytváření profilů dětí on-line by mělo být zakázáno; domnívá se, že všechny děti by měly mít právo na zdravé a bezpečné internetové prostředí a na přístup k internetu;

3.      domnívá se, že by bylo namístě přestat používat zavádějící termín „dětská pornografie“ při popisu pohlavního zneužívání dětí či odkazech na ně a používat místo toho patřičný termín „materiál týkající se pohlavního zneužívání dětí“;

4.      vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly služby identifikace obětí a služby, které se na oběti zaměřují, a aby navýšily zdroje, které jsou na ně vyhrazeny, a vyzývá k urychlenému zavedení odpovídajících platforem a k tomu, aby byly posíleny platformy, které již byly zavedeny v rámci Europolu; dále zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zlepšit pomoc zneužitým dětem prostřednictvím personalizovaných programů rekonvalescence a opětovného začlenění; žádá členské státy, aby provedly směrnici 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu;

5.      domnívá se, že je třeba podniknout další kroky proti kybergoomingu a že Komise společně s členskými státy a občanskou společností včetně učitelů a organizací pro děti a mládež musí hrát aktivní úlohu při zvyšování informovanosti o této otázce prostřednictvím řádně vymezených obecných pokynů, výměny osvědčených postupů a zavádění sociálních platforem pro spolupráci a výměnu informací o těchto otázkách;

6.      vyjadřuje hluboké politování nad tím, že mnohé členské státy směrnici 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii dosud neprovedly ve vnitrostátním právu; vyzývá proto Komisi, aby přísně sledovala její plné a účinné provádění, informovala včas o svých zjištěních Parlament, zejména jeho příslušný výbor, a aby přijala veškerá nezbytná opatření proti členským státům, které neplní své povinnosti; zavazuje se, že předloží návrh zprávy o provádění této směrnice pro stanovení následných opatření;

7.      naléhavě žádá Komisi, aby posílila právní a technické kapacity a finanční zdroje s cílem podpořit spolupráci donucovacích orgánů, a to i s Europolem a Eurojustem, což by umožnilo účinněji vyšetřovat a odkrývat sítě pachatelů, kteří se dopouštějí pohlavního zneužívání dětí, a současně upřednostňovat práva a bezpečnost dotčených dětí; proto zdůrazňuje také skutečnost, že je nutné posílit a rozšířit působnost specializovaných center, jako je centrum pro boj proti kyberkriminalitě působící v rámci Europolu, aby se podpořila jejich užitečná činnost spočívající v mapování hrozeb a trendů souvisejících s ohavným trestným činem pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí na internetu;

8.      vyzývá členské státy, aby svým donucovacím orgánům poskytovaly nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje, vyšetřovací pravomoci a technickou kapacitu umožňující úspěšně a účinně vyšetřovat a stíhat pachatele, a to včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat potřebnou kapacitu v příslušných policejních jednotkách a na soudech; stejně tak naléhavě žádá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření, kterými v rámci členských států zajistí harmonizované vyšetřovací kapacity a minimální standardy pro stíhání, a zajistila tak účinné stíhání těchto trestných činů v souladu se směrnicí 2011/92/EU;

9.      zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit mezinárodní spolupráci a přeshraniční vyšetřování v této oblasti prostřednictvím dohod o spolupráci a usnadňováním mezinárodní výměny informací o těchto trestných činech a jejich pachatelích, a to i prostřednictvím Europolu; v této souvislosti vítá společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, která si klade za cíl zachránit více obětí, zajistit účinnější stíhání, zvýšit informovanost a dosáhnout celkového snížení objemu obrazových záznamů pohlavního zneužívání dětí dostupných na internetu; vybízí Komisi, aby pravidelněji předkládala zprávy o pokroku, jehož bylo v rámci této aliance dosaženo;

10.    vyzývá k účinnému partnerskému přístupu a výměně informací mezi donucovacími orgány, soudními orgány, odvětvím informačních a komunikačních technologií, poskytovateli internetových služeb, bankovním sektorem a nevládními organizacemi, včetně organizací dětí a mládeže, s cílem zajistit, aby v internetovém prostředí byla dodržována práva dětí a aby jim byla poskytována ochrana a aby byl nezákonný obsah okamžitě odstraňován a případně hlášen donucovacím orgánům; v této souvislosti vítá koalici generálních ředitelů, která vznikla za účelem zajištění bezpečnosti dětí na internetu, a také činnost evropské finanční koalice pro boj proti komerčnímu pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu;

11.    vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření, jejichž cílem bude podpořit děti v hlášení případů zneužití a zlepšit tak situaci v této oblasti, a aby zvážily zavádění mechanismů systematického hlášení, jako jsou aplikace na počítačích a mobilních přístrojích sloužící jako „nouzové tlačítko“, na nichž by plně spolupracovala příslušná odvětví a soukromé společnosti; podporuje zavádění tísňových linek pro děti, které umožňují anonymní hlášení případů zneužívání;

12.    domnívá se, že donucovací orgány si musí osvojit takové technické znalosti a vyšetřovací dovednosti, které jim umožní stát se natolik zdatnými v oblasti nových technologií, aby mohly čelit výzvě, již představuje analýza rozsáhlého objemu obrazových materiálů týkajících se zneužívání dětí nebo materiálů, které jsou zašifrovány či skryty na „temném webu“ (dark web), a vysledovat a stíhat pachatele odpovídajících trestných činů na základě soudního příkazu, přičemž se mohou zaměřit na nejaktivnější pachatele, kteří představují bezprostřední ohrožení pro integritu dítěte;

13.    vyzývá Komisi, aby zahájila vhodnou osvětovou kampaň zahrnující všechny zúčastněné strany s cílem podpořit děti a pomoci rodičům a pracovníkům vzdělávacích zařízení pochopit a zvládat rizika spojená s internetovým prostředím a zajistit bezpečnost dětí v něm, aby podpořila členské státy při zavádění programů prevence pohlavního zneužívání dětí na internetu, prosazovala osvětové kampaně za odpovědné chování na sociálních sítích a aby vybízela největší vyhledávače a sociální sítě k aktivnímu přístupu v otázkách zajištění ochrany dětí na internetu;

14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.