Forslag til beslutning - B8-0217/2015/REV1Forslag til beslutning
B8-0217/2015/REV1

  FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

  4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0217/2015

  Procedure : 2015/2564(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0217/2015
  Indgivne tekster :
  B8-0217/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0217/2015

  Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

  (2015/2564(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder og protokollerne hertil,

  –       der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

  –       der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –       der henviser til Europarådets konvention om it-kriminalitet af 23. november 2001,

  –       der henviser til Europarådets konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug,

  –       der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA,

  –       der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder[1],

  –       der henviser til Europols trusselsvurdering af organiseret internetkriminalitet (Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA)) for 2014,

  –       der henviser til drøftelserne i plenarforsamlingen den 12. februar 2015 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at børn udgør den mest sårbare gruppe i vore samfund, og at lovgiverne bør rette særlig opmærksomhed mod dem for at beskytte dem;

  B.     der henviser til, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, og der er derfor brug for en samlet tilgang, som omfatter retsforfølgning af gerningsmænd, beskyttelse af børneofre og forebyggelse af fænomenet;

  C.     der henviser til, at særlig opmærksomhed bør rettes mod korrekt anvendelse af terminologi vedrørende seksuel udnyttelse af børn i forbindelse med offentliggørelse;

  D.     der henviser til, at seksuel udnyttelse af børn og seksuelt misbrug af børn på internettet som følge af den internationale karakter heraf – herunder udbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuel udnyttelse af børn, og forsøg på seksuel kontakt med børn i cyberspace – fortsat er et stort problem for de retshåndhævende myndigheder, og at overtrædelserne spænder fra seksuel afpresning og grooming til hjemmelavet materiale med og livestreaming af overgreb på børn, og det medfører fortsat særlige efterforskningsmæssige udfordringer på grund af teknologiske nyskabelser, der giver hurtigere og nemmere adgang til materialet for krænkerne, herunder dem, der forsøger at få seksuel kontakt til børn via internettet;

  E.     der henviser til, at de fleste områder af seksuel udnyttelse og misbrug i højere grad end andre former for kriminalitet lider af kronisk underrapportering fra ofrenes side og ofte inkonsekvent registrering i den strafferetlige proces; der henviser til, at en præcis kortlægning af omfanget af misbrug og antallet af både ofre og gerningsmænd i EU derfor er problematisk;

  F.     der henviser til, at præcise oplysninger om tilfælde af seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn online mangler eller er ufuldstændige eller skjult i andre kategorier af misbrug eller kriminalitet eller anmeldes ikke;

  G.     der henviser til, at seksuel udnyttelse online kan antage forskellige former, hvor unge overtales eller tvinges til at sende eller poste seksuelt eksplicitte billeder af sig selv, tage del i seksuelle aktiviteter via webcam eller smartphone eller føre seksuelle samtaler i tekstform eller online, med det resultat at personer, der misbruger børn seksuelt eller forsøger at få seksuel kontakt til børn via internettet, bliver i stand til at true med at sende billeder, videoer eller kopier af samtaler til den unges venner og familie, medmindre de deltager i yderligere seksuel aktivitet; der henviser til, at billeder og/eller videooptagelser fortsat kan udveksles, længe efter at det seksuelle misbrug er bragt til ophør, og vil fortsat være frit tilgængelige for enhver på internettet at se, hvorved der består en konstant risiko for, at ofrene bliver ofre på ny og stigmatiseres igen;

  H.     der henviser til, at flere ngo’er udtrykker bekymring over udviklingen af onlinegrooming, dvs. fænomener, der beskrives som voksne, der bruger sociale medier, instant messaging-applikationer, herunder kontaktapplikationer for teenagere eller online spilleplatforme, for at skabe kontakt til en ung person eller et barn og således opbygge et forhold med det pågældende barn med det formål at misbruge ham/hende;

  I.      der henviser til, at ifølge oplysninger fra Internet Watch Foundation om websider, der indeholder materiale, der viser børnemisbrug, er mere end 80 % af ofrene yngre end 10 år; der henviser til, at data fra den internationale sammenslutning af internet-hotlines viser en stigning i antallet af små børn, der bliver ofre for seksuelt misbrug, samt misbrug af ekstrem og sadistisk karakter;

  J.      der henviser til, at der er konstateret en særlig voldelig og bekymrende tendens til livestreaming af overgreb mod børn, navnlig streaming af misbrug af børn i andre verdensdele, der finder sted live foran et kamera på anmodning af vesterlændinge, og dette rapporteres som et sandsynligt vækstområde;

  K.     der henviser til, at det må give anledning til stor bekymring, at menneskehandlere anvender børn uden juridisk identitet, der er "usynlige" for myndighederne, med henblik på seksuelt misbrug online;

  L.     der henviser til, at internettet og informations- og kommunikationsteknologi i bred forstand nu er fast forankret i hverdagen for børn i EU og er særligt fremtrædende i forbindelse med underholdning, uddannelse og deres sociale liv; der henviser til, at børn i EU nu er udsat for en højere risiko for at komme i kontakt med krænkere online, da 91 % bor i husstande med internetadgang; der henviser til, at antallet af timer 12-15-årige bruger online hver uge, er steget fra 14,9 i 2011 til 17,1 i 2012, hvilket er en stigning på næsten 15 %;

  M.    der henviser til, at internettet også giver børn mulighed for en særskilt identitet, ved hjælp af hvilken de kan være, hvem de måtte ønske, og tage risici, de vil aldrig turde offline, hvilket øger virkningen af enhver udnyttelse, de måtte blive udsat for af krænkere, der benytter et afgrænset og tilsyneladende anonymt online-miljø for at skjule deres identitet på internettet under foregivende af at være et barn og derefter chatte og blive "venner" med børn, som de har i søgelyset;

  N.     der henviser til, at et stort antal gerningsmænd anvender darknettjenester, hvor de opretter anonyme samfund, der anvender skjulte fora, websteder, sociale netværk og lagringstjenester, som udelukkende anvendes til materiale, der viser børnemisbrug, hvilket muliggør og fremmer seksuel udnyttelse af børn, der i praksis ikke kan spores; der henviser til, at mange af dem bruger kryptering, virtuelle valutaer og andre defensive foranstaltninger for at sikre deres aktiviteter, hvilket udgør en alvorlig udfordring for de retshåndhævende efterforskninger;

  O.     der henviser til, at direktiv 2011/92/EF om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 18. december 2013, og til, at færre end halvdelen af medlemsstaterne har gennemført den fuldt ud;

  1.      mener, at en af Den Europæiske Unions og dens medlemsstaternes vigtigste opgaver er at beskytte børn og sikre et sikkert miljø for børn;

  2.      mener, at børns personlige oplysninger online skal beskyttes behørigt, og at børn har brug for at blive informeret på en nem og børnevenlig måde om de risici og konsekvenser, der er forbundet med at anvende deres personlige oplysninger online; understreger, at online-profilering af børn bør forbydes; mener, at alle børn bør have ret til at nyde godt af et sundt og sikkert online-miljø og adgang til internettet;

  3.      mener, at det ville være hensigtsmæssigt at holde op med at bruge den vildledende betegnelse "børnepornografi" til at beskrive eller henvise til billeder af seksuelt misbrug af børn og i stedet anvende det relevante udtryk "materiale, der viser seksuelt misbrug af børn";

  4.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og styrke de ressourcer, der er afsat til identificering af ofre og til tjenester, der beskæftiger sig med ofre, og til hurtigst muligt at oprette tilhørende platforme samt styrke den eksisterende platform inden for Europol; understreger endvidere det presserende behov for at forbedre assistancen til misbrugte børn gennem individualiserede helbredelses- og resocialiseringsprogrammer; opfordrer alle medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse;

  5.      mener, at det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af grooming, og at Kommissionen sammen med medlemsstaterne, civilsamfundet, herunder lærere samt børne‑ og ungdomsorganisationer skal spille en aktiv rolle i at skabe opmærksomhed omkring dette problem ved at fastlægge retningslinjer, udveksle bedste praksis og oprette sociale platforme for samarbejde og udveksling af information om dette spørgsmål;

  6.      beklager dybt, at mange medlemsstater endnu ikke har gennemført direktiv 2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuelt udnyttelse af børn og børnepornografi; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge den fulde og effektive gennemførelse af direktivet, at aflægge rapport om sine resultater til Parlamentet, og især til det kompetente udvalg, inden for rimelig tid, og til at træffe passende foranstaltninger over for medlemsstater, der ikke har gennemført direktivet; forpligter sig til at udarbejde en gennemførelsesrapport om denne lovgivning til opfølgning;

  7.      opfordrer Kommissionen til at styrke de retshåndhævende myndigheders retlige kapacitet, tekniske kapacitet og finansielle midler til at øge samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder, herunder med Europol og Eurojust, med henblik på mere effektivt at kunne efterforske og afvikle netværk af børnesexforbrydere, samtidig med at de involverede børns rettigheder og sikkerhed prioriteres højt; understreger endvidere i denne forbindelse behovet for at styrke og udvide de specialiserede centre såsom Europols Center til Bekæmpelse af IT-kriminalitet med henblik på at fremme deres værdifulde arbejde for at kortlægge trusler og tendenser i de forfærdelige forbrydelser vedrørende seksuel udnyttelse og misbrug af børn på internettet;

  8.      opfordrer medlemsstaterne til at forsyne sine retshåndhævende myndigheder med de nødvendige finansielle midler, menneskelige ressourcer, undersøgelsesbeføjelser og tekniske kapacitet for at sikre, at disse virkelig er i stand til effektivt at tackle og retsforfølge gerningsmændene, herunder sikre passende uddannelse med henblik på kapacitetsopbygning i retssystemet og inden for politiet; opfordrer ligeledes Kommissionen til at træffe alle egnede foranstaltninger til at sikre harmoniserede efterforskningskapaciteter og minimumsstandarder for retsforfølgning i medlemsstaterne med henblik på effektivt at kunne forfølge disse lovovertrædelser i henhold til direktiv 2011/92/EF;

  9.      understreger behovet for at forbedre det internationale samarbejde og de tværnationale efterforskninger på dette område ved hjælp af samarbejdsaftaler og ved at fremme international udveksling af oplysninger om disse forbrydelser og gerningsmænd, herunder gennem Europol; glæder sig i denne forbindelse over det fælles initiativ fra EU og 55 lande fra hele verden om at samles i den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn på nettet, der sigter mod at redde flere ofre, sikre en mere effektiv retsforfølgelse, øge bevidstheden og opnå en samlet reducering af antallet af billeder på nettet, der viser seksuelt misbrug af børn; opfordrer Kommissionen til mere regelmæssigt at rapportere om de fremskridt, der er gjort gennem denne alliance;

  10.    opfordrer til en effektiv partnerskabstilgang og informationsudveksling mellem retshåndhævelsesorganer, domstolsmyndigheder, ikt-branchen, internettjenesteudbydere, banksektoren og ikke-statslige organisationer, herunder ungdoms- og børneorganisationer, med henblik på at sikre børns rettigheder og beskyttelsen af dem online, samt at sikre, at ulovligt indhold straks fjernes og meldes til de retshåndhævende myndigheder, hvor det er relevant; glæder sig i denne forbindelse over CEO-koalitionen for at gøre internettet til et bedre sted for børn, såvel som arbejdet i den europæiske finansielle koalition mod kommerciel seksuel udnyttelse af børn på internettet (EFC);

  11.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at forbedre og fremme børns indberetning af misbrug og at overveje at oprette systematiske indberetningsmekanismer såsom "panikknap"-applikationer på computere og mobile enheder i fuldt samarbejde med de relevante brancher og private virksomheder; støtter udviklingen af hotlines for børn, hvor de kan anmelde misbrug anonymt;

  12.    mener, at de retshåndhævende myndigheder er nødt til at skaffe den nødvendige tekniske ekspertise og efterforskningsevne til at udvikle nye højteknologiske kapaciteter for at imødegå udfordringen med at analysere enorme mængder af børnemisbrugsbilleder eller materiale, der er krypteret eller skjult på "det mørke net", og at spore og retsforfølge gerningsmændene, med forbehold for en retskendelse, med fokus på de største overtrædere, der udgør en overhængende fare for et barns integritet;

  13.    opfordrer Kommissionen til at iværksætte en passende oplysningskampagne med inddragelse af alle relevante aktører med henblik på at styrke børn samt støtte forældre og lærere i at forstå og håndtere risici på internettet og beskytte børns sikkerhed på nettet, at støtte medlemsstater, der opretter forebyggelsesprogrammer mod seksuelt misbrug på internettet, at fremme bevidstgørelseskampagner for ansvarlig adfærd i de sociale medier og at tilskynde betydelige søgemaskiner og sociale medier til at indtage en proaktiv tilgang til at beskytte børns sikkerhed på nettet;

  14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.