Πρόταση ψηφίσματος - B8-0217/2015/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B8-0217/2015/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Eλισάβετ Βόζεμπεργκ, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Μαρία Σπυράκη, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0217/2015

Διαδικασία : 2015/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0217/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0217/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0217/2015/αναθ.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

(2015/2564(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, και τα πρωτόκολλα αυτής,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της 23ης Νοεμβρίου 2001,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, της 25ης Οκτωβρίου 2007,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού[1],

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του 2014 σχετικά με την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο (iOCTA),

–       έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο Διαδίκτυο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη ομάδα στις κοινωνίες μας και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά από τους νομοθέτες με στόχο την προστασία τους·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν σοβαρές προσβολές θεμελιωδών δικαιωμάτων, και απαιτείται συνεπώς ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τη δίωξη των δραστών, την προστασία των παιδιών-θυμάτων, και την πρόληψη του φαινομένου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή χρήση της ορολογίας που σχετίζεται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών κατά τη δημοσιοποίηση στοιχείων’

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του προβλήματος, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο, μεταξύ άλλων η διάδοση υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο και η άγρα παιδιών στον κυβερνοχώρο, εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα λόγο ανησυχίας για τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ τα αδικήματα κυμαίνονται από τον σεξουαλικό εκβιασμό και την προσέγγιση για σεξουαλικούς λόγους μέχρι τη δημιουργία και τη ζωντανή μετάδοση υλικού κακοποίησης παιδιών, και να θέτουν ιδιαίτερα προβλήματα σε επίπεδο διενέργειας ερευνών επειδή η ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών παρέχει στους δράστες, περιλαμβανομένων των κυνηγών παιδιών στο Διαδίκτυο, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε τέτοιο υλικό·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι τομείς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών χαρακτηρίζονται, πολύ περισσότερο από τις άλλες μορφές εγκληματικότητας, από το χρόνιο πρόβλημα της ελλιπούς αναφοράς στοιχείων από πλευράς θυμάτων, και συχνά των ασυνεπειών στην καταχώριση κατά την ποινική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός της έκτασης της κακοποίησης και του αριθμού τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών στην ΕΕ είναι ως εκ τούτου προβληματικός·

ΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ακριβή στοιχεία για τις περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν είναι πλήρη ή αποκρύπτονται μέσα σε άλλες κατηγορίες κακοποίησης ή εγκλήματος, ή δεν καταγγέλλονται·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Διαδίκτυο η σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, στο πλαίσιο των οποίων νεαρά άτομα πείθονται ή εξαναγκάζονται να στείλουν ή αναρτήσουν εικόνες του εαυτού τους σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω διαδικτυακής κάμερας (webcam) ή έξυπνου τηλεφώνου (smartphone), ή να έχουν συνομιλίες σεξουαλικού περιεχομένου μέσω γραπτού μηνύματος ή διαδικτυακά, με αποτέλεσμα οι δράστες και οι κυνηγοί παιδιών στο Διαδίκτυο να μπορούν να απειλούν ότι θα στείλουν εικόνες, βίντεο ή αντίγραφα των συνομιλιών στους φίλους και στην οικογένεια του νεαρού ατόμου εκτός εάν το θύμα συνεχίσει να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικόνες και/ή οι βιντεοσκοπήσεις μπορεί να συνεχίσουν να κυκλοφορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την παύση της σεξουαλικής κακοποίησης και παραμένουν στη διάθεση του καθενός διαδικτυακά, οπότε τα θύματα διατρέχουν μόνιμα τον κίνδυνο να βιώσουν ξανά παρόμοια κατάσταση και να στιγματιστούν·

H.     λαμβάνοντας υπόψη οι ΜΚΟ εκδηλώνουν τις ανησυχίες τους για την ανάπτυξη διαδικτυακής αθέμιτης προσέγγισης, φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ενήλικες χρησιμοποιούν ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (instant messaging) περιλαμβανομένων των εφαρμογών για γνωριμίες μεταξύ εφήβων, ή διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιού για να συνδεθούν με νεαρό άτομο ή παιδί και με τον τρόπο αυτό να αναπτύξουν σχέση με το παιδί για να το εκμεταλλευτούν·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Διαδικτύου όσον αφορά τις ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό κακοποίησης παιδιών, πάνω από το 80% των θυμάτων είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένα από τον διεθνή σύνδεσμο ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας στο Διαδίκτυο δείχνουν αύξηση των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης που βρίσκονται σε νηπιακή ηλικία και κακοποίησης ακραίου και σαδιστικού χαρακτήρα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί μια ιδιαίτερα βίαιη και ανησυχητική τάση ζωντανής μετάδοσης κακοποίησης παιδιών, ειδικότερα μετάδοση κακοποίησης παιδιών σε υπερπόντιες χώρες, ζωντανά μπροστά σε κάμερα μετά από αίτηση δυτικών, τομέας που σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται σε ανάπτυξη·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων χρησιμοποιούν παιδιά χωρίς νομική ταυτότητα που είναι «αόρατα» στις αρχές για σεξουαλική κακοποίηση στο Διαδίκτυο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο και η ευρύτερη τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι τώρα σταθερά ενταγμένη στην καθημερινότητα των παιδιών στην ΕΕ και κατέχουν ιδιαίτερα εμφανή θέση στην ψυχαγωγία τους, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στην ΕΕ είναι σήμερα πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο να προσεγγίζονται από τους δράστες διαδικτυακά, δεδομένου ότι το 91% των παιδιών ζουν σε νοικοκυριά με πρόσβαση στο Διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αριθμός των ωρών που παραμένουν τα δωδεκάχρονα έως δεκαπεντάχρονα παιδιά συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο κάθε εβδομάδα έχει αυξηθεί από 14,9 το 2011 σε 17,1 το 2012, αύξηση σχεδόν 15%·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο προσφέρει επίσης στα παιδιά την ευκαιρία να εμφανίσουν μια ξεχωριστή ταυτότητα παριστάνοντας οποιονδήποτε επιθυμούν και να αναλάβουν κινδύνους που ποτέ δεν θα είχαν διανοηθεί εκτός Διαδικτύου, γεγονός που αυξάνει τον αντίκτυπο οιασδήποτε εκμετάλλευσης από δράστες που χρησιμοποιούν την ύπαρξη ενός οριοθετημένου και φαινομενικά ανώνυμου διαδικτυακού περιβάλλοντος για να κρύψουν την ταυτότητά τους διαδικτυακά, προσποιούμενοι ότι είναι κάποιο παιδί και, στη συνέχεια, συνομιλούν και γίνονται «φίλοι» με τα παιδιά που έχουν βάλει στο στόχαστρο·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι δράστες χρησιμοποιούν το Σκοτεινό Διαδίκτυο, όπου έχουν δημιουργήσει ανώνυμες κοινότητες χρησιμοποιώντας κρυμμένα φόρουμ, υπηρεσίες δικτυακών τόπων, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης που προορίζονται ειδικά για υλικό κακοποίησης παιδιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή και ευκολότερη η ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί απ’ αυτούς χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, εικονικά νομίσματα και άλλα αμυντικά μέτρα για να προστατεύσουν τις δραστηριότητές τους, γεγονός που συνιστά πρόκληση για τις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας προβλεπόταν να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ότι μέχρι στιγμής έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη·

1.      θεωρεί ότι η προστασία και η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

2.      θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο Διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο εύκολο και φιλικό προς το παιδί σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η κατάρτιση προφίλ παιδιών στο Διαδίκτυο θα πρέπει να απαγορεύεται· θεωρεί ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ένα υγιές και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον και να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

3.      πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να σταματήσει η χρήση του παραπλανητικού όρου «παιδική πορνογραφία» για να περιγράφονται ή να υποδεικνύονται εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, και αντί αυτού να χρησιμοποιείται ο καταλληλότερος όρος «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών»·

4.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τους πόρους που διατίθενται ειδικά για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τις υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο τα θύματα και να ζητήσουν την επείγουσα σύσταση συναφών πλατφορμών και την ενίσχυση εκείνων που υπάρχουν εντός της Ευρωπόλ· τονίζει ακόμη την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η βοήθεια προς κακοποιημένα παιδιά μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και επανένταξης· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

5.      φρονεί ότι πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση της αθέμιτης προσέγγισης στον κυβερνοχώρο και ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών περιλαμβανομένων των δασκάλων και των οργανώσεων προστασίας νέων και παιδιών, πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα μέσω σαφώς καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της σύστασης κοινωνικών πλατφορμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με αυτό το ζήτημα·

6.      εκφράζει μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παρακολουθεί αυστηρά την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της, να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Kοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην αρμόδια επιτροπή του, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά των κρατών μελών σε περίπτωση παραβάσεων· δεσμεύεται να συντάξει έκθεση εκτέλεσης για την νομοθετική αυτή πράξη γιαλόγους παρακολούθησης·

7.      ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές ικανότητες και τους οικονομικούς πόρους ώστε να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ και την Eurojust, με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και εξάρθρωση των δικτύων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα και την ασφάλεια των ενεχόμενων παιδιών· προς τούτο, τονίζει περαιτέρω την ανάγκη για ενίσχυση και διεύρυνση της δράσης των εξειδικευμένων κέντρων όπως το Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ ούτως ώστε να προωθηθεί το αξιόλογο έργο τους στη χαρτογράφηση των απειλών και των τάσεων του φρικιαστικού εγκλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο·

8.      καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στις εθνικές τους αρχές επιβολής του νόμου τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, τις ερευνητικές εξουσίες και τις τεχνικές ικανότητες που χρειάζονται για την σοβαρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση και δίωξη των δραστών, περιλαμβανομένης της κατάλληλης κατάρτισης για τη δημιουργία ικανοτήτων στις δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες· καλεί ομοίως την Επιτροπή να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστούν οι εναρμονισμένες δυνατότητες έρευνας και οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη δίωξη στα κράτη μέλη, ούτως ώστε τα εγκλήματα αυτά να διώκονται αποτελεσματικά όπως προβλέπεται από την οδηγία 2011/92/ΕΚ·

9.      τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας και των διακρατικών ερευνών σε αυτόν τον τομέα μέσω συμφωνιών συνεργασίας και μέσω της διευκόλυνσης της διεθνούς ανταλλαγής δεδομένων για τα εγκλήματα αυτά και τους δράστες τους, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπόλ· εκφράζει εν προκειμένω επιδοκιμασία για την κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και των 55 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο τα οποία προσχώρησαν στην Παγκόσμια Συμμαχία κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών στο Διαδίκτυο, στόχος της οποίας είναι η διάσωση περισσότερων θυμάτων, η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης δίωξης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η επίτευξη συνολικής μείωσης του αριθμού των εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διατίθενται στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται με αυτήν τη συμμαχία·

10.    ζητεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική συνεργατική προσέγγιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, του κλάδου των ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, του τραπεζικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων υποστήριξης των νέων και των παιδιών, με στόχο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να εξασφαλιστεί η άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και η καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου κατά περίπτωση· χαιρετίζει επ’ αυτού τις προσπάθειες του συνασπισμού CEO για τη βελτίωση του διαδικτύου προς όφελος των παιδιών καθώς και το έργο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού συνασπισμού για την πάταξη της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο Διαδίκτυο·

11.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα καταγγέλλουν την κακοποίηση, και να εξετάσουν την περίπτωση κατάρτισης μηχανισμών συστηματικής καταγγελίας όπως «πλήκτρο συναγερμού» σε υπολογιστές και φορητές συσκευές, σε πλήρη συνεργασία με τις σχετικές βιομηχανίες και τις ιδιωτικές εταιρείες· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών για παιδιά όπου θα μπορούν να καταγγέλλουν την κακοποίηση ανώνυμα·

12.    θεωρεί ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να αποκτήσουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις εξουσίες έρευνας που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες ικανότητες υψηλής τεχνολογίας για να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της ανάλυσης του τεράστιου όγκου εικόνων κακοποίησης παιδιών ή του υλικού που είναι κρυπτογραφημένο και κρυμμένο στο Σκοτεινό Διαδίκτυο, και για να εντοπίζουν και να διώκουν τους δράστες που υπόκεινται σε δικαστική εντολή, επικεντρώνοντας την προσοχή στους πιο δραστήριους δράστες οι οποίοι συνιστούν άμεση απειλή για την ακεραιότητα του παιδιού·

13.    καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ανάλογη εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και η υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους διαδικτυακούς κινδύνους και να προστατεύσουν τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, να υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, να προωθήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για υπεύθυνη συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενθαρρύνει τις μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακολουθούν προορατική προσέγγιση στην προστασία της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.