Menetlus : 2015/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0217/2015

Esitatud tekstid :

B8-0217/2015

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0070

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 133kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.014v02-00
 
B8-0217/2015/rev.

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta (2015/2564(RSP))


Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta (2015/2564(RSP))  
B8‑0217/2015/rev.

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

–       võttes arvesse 25. oktoobri 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

–       võttes arvesse oma 27. novembri 2014. aasta resolutsiooni ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva kohta(1),

–       võttes arvesse Europoli 2014. aasta aruannet internetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangu (iOCTA) kohta,

–       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogu arutelu, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et lapsed on ühiskonna kõige kaitsetum osa ja seadusandjad peaksid nende kaitsele erilist tähelepanu pöörama;

B.     arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine rikub rängalt nende põhiõigusi ning seetõttu on tarvis terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab süüdistuste esitamist teo toimepanijatele, lapsohvrite kaitset ja kõnealuste kuritegude tõkestamist;

C.     arvestades, et laste seksuaalse ärakasutamisega seotud teabe avalikustamisel tuleb kindlasti pöörata tähelepanu õigete terminite kasutamisele;

D.     arvestades, et laste seksuaalne ärakasutamine ja kuritarvitamine veebis (sh laste seksuaalset ärakasutamist kajastava materjali levitamine internetis ja veebis toimuv laste peibutamine) on rahvusvaheline probleem, mis valmistab õiguskaitseasutustele endiselt suurt muret, kuna rikkumised varieeruvad seksuaalsest väljapressimisest ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisest laste väärkohtlemist kasutava materjali tootmise ja selle veebis reaalajas edastamiseni, ning selle uurimine on eriliselt keeruline, sest tehnoloogiauuendused võimaldavad õigusrikkujatel, sh laste veebis peibutajatel materjalile lihtsamini ja kiiremini ligi pääseda;

E.     arvestades, et võrreldes teiste kuritegevusliikidega teatavad seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ohvriks langenud lapsed juhtumitest jätkuvalt liiga harva ning tihti ei kajastata neid juhtumeid kriminaalkohtumenetluses järjekindlalt; arvestades, et seetõttu on keeruline täpselt määratleda kuritarvituse ulatust ning ohvrite ja õigusrikkujate arvu ELis;

F.     arvestades, et internetis toimuva laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise kohta täpsed andmed kas puuduvad, on ebatäielikud, liigitatud muude kuritarvituste või kuritööde alla, või juhtudest ei teatata;

G.     arvestades, et võrgukeskkonnas võib seksuaalne ärakasutamine toimuda mitmel moel: noori võidakse veenda või sundida saatma või veebis avaldama seksuaalse sisuga kujutisi endast, osalema seksuaalses tegevuses veebikaamera või nutitelefoni vahendusel, või saatma seksuaalse sisuga sõnumeid või pidama selliseid vestlusi internetis, mille tulemusel saavad väärkohtlejad ja veebis peibutajad võimaluse ähvardada noort inimest, et tema sõpradele ja perele saadetakse kujutised, video või vestluste koopiad, kui ta ei nõustu osalema edasises seksuaalses tegevuses; arvestades, et kujutisi ja/või videoid võidakse jagada veel kaua pärast seksuaalse kuritarvitamise lõppu ja kõigil on võimalik neid võrgus vabalt vaadata, mille tulemusel võivad ohvrid mitmekordselt kannatada ja neid võidakse häbistada;

H.     arvestades, et VVOd väljendavad muret seksuaalsuhte eesmärgil internetis kontakti otsimise sagenemise pärast; nähtus seisneb selles, et täiskasvanu kasutab sotsiaalmeedia veebisaite, kiirsõnumirakendusi, kaasa arvatud teismeliste kohtingurakendused, või internetimängude platvorme nooruki või lapsega kontakti astumiseks ja temaga suhte loomiseks väärkohtlemise eesmärgil;

I.      arvestades, et Interneti jälgimise sihtasutuse (Internet Watch Foundation) teatel laste kuritarvitamise alast materjali sisaldavate veebilehtede kohta on üle 80% ohvritest nooremad kui kümneaastased; arvestades, et rahvusvahelise interneti vihjeliinide liidu esitatud andmed näitavad seksuaalse kuritarvitamise ohvriks langevate väikelaste arvu suurenemist ning äärmusliku ja sadistliku loomuga kuritarvituste sagenemist;

J.      arvestades, et on märgatud eriti vägivaldset ja murettekitavat suundumust, milleks on laste väärkohtlemise reaalajas edastamine veebis, eelkõige lääneriikide kodanike soovil reaalajas ülekantav muu maailma laste väärkohtlemine; see suundumus areneb tõenäoliselt kiiresti;

K.     arvestades, et tuleb tegeleda nende inimkaubitsejatega, kes kasutavad internetis toimuvaks seksuaalseks kuritarvitamiseks lapsi, kel pole õiguslikult määratletud identiteeti ja kes seetõttu on ametivõimudele n-ö nähtamatud;

L.     arvestades, et internet ja laiatarbe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on nüüdseks ELis elavate laste igapäevaelu lahutamatu osa ning seda kasutatakse märkimisväärselt palju laste meelelahutuses, hariduses ja sotsiaalses suhtluses; arvestades, et tänapäeval pääsevad õigusrikkujad veebis ELis elavatele lastele lihtsamini ligi, sest 91% lastest on oma elukohas juurdepääs internetile; arvestades, et 12–15aastaste nädalas võrgus veedetav aeg on pikenenud 14,9 tunnilt 2011. aastal 17,1 tunnini 2012. aastal, mis on pea 15% rohkem;

M.    arvestades, et internet pakub lastele võimaluse kasutada teist identiteeti, mille abil nad saavad olla, kes iganes soovivad, ja riskida viisil, mida nad reaalses elus kunagi ei teeks, ning sel moel on suurem mõju ärakasutamisel, mille ohvriks nad võivad langeda õigusrikkuja käes, kes kasutab eraldatud ja näiliselt anonüümset võrgukeskkonda oma tõelise identiteedi varjamiseks ja teeskleb last, vesteldes jututubades ja n-ö sõbrunedes sihiks võetud lastega;

N.     arvestades, et paljud õigusrikkujad kasutavad nn pimedat veebi (dark net), kus nad on loonud anonüümsed kogukonnad, kasutades laste kuritarvitamist kujutava materjali jaoks peidetud foorumeid, veebisaiditeenuseid, suhtlusportaale ja salvestusruumi pakkujaid, millega nad teevad võimalikuks praktiliselt jälgitamatu laste seksuaalse kuritarvitamise ning hõlbustavad sellist tegevust; arvestades, et paljud neist kasutavad oma tegevuse turvamiseks krüpteerimist, virtuaalvääringuid ja muid kaitsemeetmeid, mis on õiguskaitseasutuste teostatavate uurimiste seisukohalt tõsine probleem;

O.     arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtma 18. detsembriks 2013, ning arvestades, et seni on vähem kui pooled liikmesriigid seda täies mahus rakendanud;

1.      on seisukohal, et laste kaitsmine ning neile ohutu keskkonna tagamine on Euroopa Liidu ja liikmesriikide üks peamisi ülesandeid;

2.      on seisukohal, et laste isikuandmeid tuleb veebis nõuetekohaselt kaitsta ning et lapsi tuleb isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest lihtsal ja lapsesõbralikul viisil teavitada; toonitab, et laste kohta veebis profiilide koostamine peaks olema keelatud; on seisukohal, et kõikidel lastel peaks olema õigus kasutada turvalist ja ohutut veebikeskkonda ja juurdepääsu internetile;

3.      on arvamusel, et oleks asjakohane lõpetada eksitava termini „lasteporno” kasutamine laste seksuaalse kuritarvitamise visuaalsete kujutiste tähenduses ning asendada see sobiliku terminiga „laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal”;

4.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja suurendama ohvrite kindlakstegemiseks ja ohvritele suunatud teenusteks ette nähtud ressursse ning nõudma viivitamata asjaomaste platvormide loomist ja Europolis olemasoleva platvormi tõhustamist; rõhutab lisaks, et pakiliselt on vaja täiustada väärkoheldud lastele antavat abi, pakkudes neile individuaalseid taastumis- ja taasintegreerumisprogramme; kutsub liikmesriike üles rakendama direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded;

5.      on seisukohal, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid seksuaalsuhte eesmärgil veebi kaudu kontakti otsimise vastu võitlemiseks ning komisjon peab koos liikmesriikide, kodanikuühiskonna, sealhulgas õpetajate ning noorte- ja lasteorganisatsioonidega tegutsema aktiivselt selle nimel, et suurendada teadlikkust sellest teemast konkreetsete suuniste, parimate tavade vahetamise ja selles küsimuses koostöö tegemiseks ja teabevahetuseks suhtlusplatvormide loomise kaudu;

6.      peab äärmiselt kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei ole veel direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtnud; kutsub seetõttu komisjoni üles jälgima rangelt selle täielikku ja mõjusat rakendamist ning andma tähelepanekute kohta õigeaegselt tagasisidet Euroopa Parlamendile ja eelkõige selle vastutavale komisjonile, ning võtma asjakohaseid meetmeid kohustuse täitmata jätnud liikmesriikide suhtes; kohustub koostama selle õigusakti rakendamise aruannet järelmeetmete võtmiseks;

7.      nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks õigusvõimet, tehnilist võimekust ja rahalisi vahendeid, et edendada õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, sh Europoli ja Eurojustiga, et tõhusamalt uurida ja lõhkuda laste vastu seksuaalkuritegude toimepanijate võrgustikke, seades samas esikohale asjaomaste laste õigused ja ohutuse; rõhutab lisaks, et on tarvis võimendada ja laiendada spetsialiseeritud keskuste, nt Europoli juures asuva küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse tegevust, et toetada nende väga vajalikku tööd sellise kohutava kuriteoliigi nagu internetis toimuv laste seksuaalne ärakasutamine ja kuritarvitamine ohtude ja suundumuste kaardistamiseks;

8.      kutsub liikmesriike üles tagama oma õiguskaitseasutustele vajalikud rahalised vahendid, inimressursid, uurimisvolitused, tehnilise võimekuse ning sealhulgas asjakohase koolituse kohtute ja politseiüksuste suutlikkuse suurendamiseks, et tõsiselt ja tõhusalt võidelda õigusrikkujate vastu ja nad vastutusele võtta; nõuab samas tungivalt, et komisjon võtaks kõik asjakohased meetmed, millega tagada liikmesriikides ühtlane uurimissuutlikkus ja vastutusele võtmise miinimumnõuded, et nende kuritegude üle tulemuslikult kohut pidada, nagu on ette nähtud direktiiviga 2011/92/EL;

9.      rõhutab vajadust parandada rahvusvahelist koostööd ja piiriüleseid juurdlusi selles valdkonnas, sõlmides koostöölepinguid ja hõlbustades muu hulgas Europoli kaudu rahvusvahelist andmevahetust selliste kuritegude ja õigusrikkujate kohta; väljendab sellega seoses heameelt ühisalgatuse üle, mille raames EL ja 55 riiki kogu maailmast on ühinenud internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liiduga, mille eesmärk on päästa rohkem ohvreid, tagada tõhusam vastutusele võtmine, suurendada teadlikkust ja vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide üldist kättesaadavust veebis; kutsub komisjoni üles andma korrapärasemalt teada selle liidu kaudu tehtud edusammudest;

10.    nõuab, et õiguskaitseasutused, kohtuvõimud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor, internetiteenuse pakkujad, pangandussektor ja vabaühendused, sh noorte- ja lasteorganisatsioonid teeksid omavahel tulemuslikku koostööd ja vahetaksid teavet, et tagada laste õigused ja kaitse veebis ning ebaseadusliku sisu kohene kõrvaldamine ja vajadusel sellest õiguskaitseasutustele teatamine; tunnustab sellega seoses tegevdirektorite koalitsiooni tegevust interneti muutmisel laste jaoks paremaks kohaks ning veebis laste kaubanduslikul eesmärgil seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks loodud Euroopa finantskoalitsiooni tegevust;

11.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid, mis võimaldaksid lastel paremini ja rohkem väärkohtlemistest teatada, ning kaaluma süsteemsete teatamisvõimaluste nagu arvutitele ja mobiiliseadmetele mõeldud nn paanikanupu rakenduste väljatöötamist tihedas koostöös asjaomaste tööstussektorite ja eraettevõtetega; toetab vihjeliinide asutamist, kus lapsed saavad anonüümselt väärkohtlemist hukka mõista;

12.    on seisukohal, et õiguskaitseasutused peavad omandama tehnilise asjatundlikkuse ja uurimisvõimekuse, et arendada välja uus kõrgtehnoloogiline suutlikkus analüüsida laste kuritarvitamist kujutavat suuremahulist visuaalset materjali või krüpteeritud või nn pimedasse veebi peidetud materjali ning teha õigusrikkujad kohtumääruse alusel kindlaks ning nad vastutusele võtta, keskendudes kõige rohkem rikkumisi toime pannutele, kes ohustavad otseselt lapse puutumatust;

13.    palub komisjonil alustada vastavat teadlikkuse suurendamise kampaaniat, mis hõlmaks kõiki asjaomaseid osalisi, et anda rohkem mõjuvõimu lastele ning toetada lapsevanemaid ja haridustöötajaid internetis esinevate ohtude äratundmisel ja neile reageerimisel ja laste ohutuse tagamisel veebis; palub komisjonil lisaks toetada liikmesriike internetis toimuva seksuaalse kuritarvitamise takistamise programmide käivitamisel, edendada sotsiaalmeedias vastutustundliku käitumise alase teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ning õhutada tähtsamaid otsimootoreid ja sotsiaalmeedia võrgustikke tegutsema laste kaitseks veebis ennetavalt;

14.    teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0070.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika