Prijedlog rezolucije - B8-0217/2015/REV1Prijedlog rezolucije
B8-0217/2015/REV1

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0217/2015

Postupak : 2015/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0217/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0217/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0217/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

(2015/2564(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenog 1989. i njezine protokole;

–       uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir članak 24. Povelje o temeljnim pravima Europske unije;

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu od 23. studenog 2001.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 25. listopada 2007.,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. studenog 2014. o 25. obljetnici Konvencije UN-a o pravima djeteta[1],

–       uzimajući u obzir izvješće Europola o ocjeni prijetnje organiziranog kriminala na internetu (iOCTA) za 2014.,

–       uzimajući u obzir svoju plenarnu raspravu od 12. veljače 2015. o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu;

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su djeca najranjivija skupina u našem društvu te im zakonodavci trebaju posvetiti posebnu pozornost kako bi ih zaštitili;

B.     budući da seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece predstavljaju teške povrede temeljnih prava koje iziskuju sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva kazneni progon počinitelja takvih djela, zaštitu djece žrtava i sprečavanje te pojave;

C.     budući da se u iznošenju u javnost slučajeva seksualnog iskorištavanja djece treba posvetiti posebna pozornost služenju ispravnom terminologijom koja se na to odnosi;

D.     budući da je zbog svoje međunarodne naravi seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece na internetu, uključujući širenje sadržaja o seksualnom iskorištavanju djece na internetu i ponašanje predatora na internetu, i dalje vodeći problem za tijela kaznenog progona jer se kaznena djela kreću od spolne iznude i mamljenja djece na samostalnu proizvodnju materijala seksualnog sadržaja i njegova prijenosa uživo na internetu, što predstavlja velike izazove za istrage zbog tehnoloških inovacija koje prijestupnicima, između ostalog i predatorima na internetu, omogućuju lakši i brži pristup sadržaju;

E.     budući da žrtve, još u većoj mjeri nego za druga kaznena djela, većinu slučajeva koji se odnose na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece najčešće ne prijavljuju, što dovodi do nedosljednosti u kaznenopravnim postupcima; budući da je stoga točno utvrđivanje opsega zlostavljanja te broja žrtava i počinitelja kaznenih djela u EU-u problematično;

F.     budući da točnih podataka o slučajevima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu ili nema, ili su nepotpuni ili sakriveni u drugim kategorijama zlostavljanja ili kaznenih djela ili slučajevi nisu prijavljeni;

G.     budući da seksualno iskorištavanje u internetskom okruženju može zadobiti različite oblike, a mladi biti nagovoreni ili prisiljeni na slanje ili objavu seksualno eksplicitnih vlastitih fotografija, na sudjelovanje u seksualnim aktivnostima preko internetske kamere ili pametnog telefona ili na vođenje eksplicitnih razgovora preko poruka ili na internetu, što znači da zlostavljači i predatori na internetu mogu prijetiti slanjem fotografija, videosnimki ili kopija razgovora prijateljima i obiteljskim članovima mlade osobe ako ne nastave sudjelovati u seksualnim aktivnostima; budući da se fotografije i/ili videosnimke mogu dijeliti nakon što je seksualno zlostavljanje završilo te ih svi mogu slobodno vidjeti na internetu, što znači da postoji stalni rizik od ponovnog nanošenja zla žrtvama i njihove stigmatizacije;

H.     budući da nevladine organizacije stalno potiču raspravu o razvijanju mamljenja na internetu, kojim se podrazumijevaju odrasli koji se koriste društvenim mrežama, aplikacijama za brzo slanje poruka uključujući aplikacije za tinejdžerske spojeve ili internetske platforme za igranje, kako bi stupili u kontakt s mladom osobom ili djetetom i tako s njima izgradili odnos s ciljem zlostavljanja;

I.      budući da je prema podacima koje pruža Internet Watch Foundation (Zaklada za praćenje interneta) o internetskim stranicama na kojima se nalazi sadržaj koji prikazuje zlostavljanje djece, više od 80 % žrtava mlađe od deset godina; budući da je prema podacima međunarodne Udruge internetskih stranica za pomoć zabilježen rast broja djece u prvim godinama života koje su žrtve seksualnog zlostavljanja i slučajeva zlostavljanja iznimno ekstremne i sadističke naravi;

J.      budući da je uočen posebno nasilan i zabrinjavajući trend prenošenja seksualnog zlostavljanja djece uživo na internetu, posebno prijenos zlostavljanja djece u inozemstvu uživo pred kamerom na zahtjev zapadnjaka te da se smatra da će vjerojatno broj slučajeva porasti;

K.     budući da se mora raspravljati o krijumčarima ljudima koji se za seksualno zlostavljanje na internetu koriste djecom bez pravne osobnosti koja su vlastima nevidljiva;

L.     budući da su internetske te informacijska i komunikacijska tehnologija široke upotrebe već neodvojivi dio svakodnevice djece u EU-u te imaju posebno istaknutu ulogu u njihovim društvenim životima, zabavi i obrazovanju; budući da su djeca u EU-u sve više izložena počiniteljima kaznenih djela na internetu, a 91 % djece živi u kućanstvima s pristupom internetu; budući da je broj sati koje dijete u dobi od 12 do 15 godina provodi tjedno na internetu porastao s 14,9 koliko je iznosio 2011. na 17,1 2012., što je rast od skoro 15 %;

M.    budući da internet djeci također nudi mogućnost da budu što god požele i da se izlažu rizičnim situacijama kojima se nikad ne bi izložili izvan interneta, čime se povećava utjecaj počinitelja kaznenih djela prilikom iskorištavanja djece koji, koristeći se utvrđenim i naočigled anonimnim internetskim okruženjem, sakrivaju svoj identitet na mreži pretvarajući se da su također djeca i preko razgovora s djecom koja su njihova meta ostvaruju „prijateljski kontakt”;

N.     budući da se veliki broj počinitelja kaznenih djela koristi mrežom Darknet na kojoj su osnovali anonimne zajednice koristeći se tajnim forumima, uslugama internetskih stranica, društvenim mrežama i uslugama pohrane podataka usmjerenima na materijale koji prikazuju zlostavljanja djece, što im omogućuje i olakšava seksualno iskorištavanje djece kojemu je u praksi skoro nemoguće ući u trag; budući da se mnogi od njih koriste šifriranjem, virtualnim valutama i drugim obrambenim mehanizmima kako bi zaštitili svoje aktivnosti, što predstavlja ozbiljan izazov za istrage koje provode tijela kaznenog progona;

O.     budući da su Direktivu 2011/92/EZ o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije države članice do 18. prosinca 2013. trebale prenijeti u svoje zakonodavstvo i budući da je zasad u cijelosti provodi manje od polovine država članica;

1.      smatra da su zaštita i jamčenje sigurnog okruženja za djecu jedna od primarnih uloga Europske unije i njezinih država članica;

2.      smatra da osobni podaci djece na internetu moraju biti zaštićeni na odgovarajući način i da djeca na lagan i njima razumljiv način moraju biti informirana o rizicima i posljedicama upotrebe svojih osobnih podataka na internetu; naglašava da bi izrada profila djece na internetu trebala biti zabranjena; smatra da bi sva djeca trebala imati pravo na zdravo i sigurno okruženje na internetu i pristup internetu;

3.      smatra da bi bilo prikladno prestati s uporabom obmanjujućeg pojma „dječja pornografija” u opisivanju ili navođenju fotografija seksualnog iskorištavanja djece te bi se umjesto njega trebalo rabiti odgovarajući pojam „sadržaj koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece”;

4.      poziva Komisiju i države članice da potiču i ojačaju resurse namijenjene utvrđivanju identiteta žrtava i službama za pomoć žrtvama te poziva na hitnu uspostavu povezanih platformi i jačanje onih postojećih u okviru Europola; nadalje naglašava da je potrebno hitno poboljšati pružanje pomoći zlostavljanoj djeci preko prilagođenih programa oporavka i reintegracije; poziva sve države članice da provode Direktivu 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela;

5.      smatra da se moraju poduzeti daljnji koraci za borbu protiv mamljenja na internetu te da Komisija zajedno s državama članicama, civilnim društvom, uključujući nastavnicima i organizacijama za djecu i mladež mora imati aktivnu ulogu u osvještavanju ovog problema donošenjem utvrđenih smjernica, razmjenom najboljih praksi i uspostavom socijalnih platformi za suradnju i razmjenu informacija o tom pitanju;

6.      snažno osuđuje činjenicu da mnoge države članice još nisu prenijele u svoje zakonodavstvo Direktivu 2011/92/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije; stoga poziva Komisiju da pomno motri njezinu potpunu i djelotvornu provedbu, da o svojim saznanjima pravovremeno obavještava Parlament, posebno nadležni parlamentarni odbor i da poduzme odgovarajuće mjere protiv država članica koje krše Direktivu; obvezuje se na naknadnu izradu izvješća o provedbi tog zakonodavnog akta;

7.      potiče Komisiju da ojača pravnu sposobnost, tehničke mogućnosti i financijska sredstva kako bi se pospješila suradnja tijela kaznenog progona, uključujući suradnju i s Europolom i Eurojustom, u cilju učinkovitijeg provođenja istraga i razbijanja mreža počinitelja seksualnih kaznenih djela, uz istovremeno davanje prioriteta pravima i sigurnosti uključene djece; u tu svrhu dodatno naglašava potrebu za jačanjem i proširenjem aktivnosti specijaliziranih centara kao što je Centar za kibernetički kriminal Europola kako bi se poticao njihov dragocjen rad u utvrđivanju prijetnji i trendova povezanih sa stravičnim kaznenim djelom seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu;

8.      poziva države članice da svojim tijelima kaznenog progona osiguraju potrebna sredstva, ljudske resurse, istražne ovlasti i tehničke mogućnosti za ozbiljno hvatanje u koštac s počiniteljima i za njihov progon, uključujući odgovarajuće osposobljavanje za izgradnju kapaciteta u sudskim i policijskim jedinicama; također apelira na Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere radi jamčenja usklađenih istražnih ovlasti i minimalnih standarda u kaznenom progonu među državama članicama kako bi ta kaznena djela učinkovito kazneno gonila u skladu s Direktivom 2011/92/EU;

9.      naglašava da je potrebno poboljšati međunarodnu suradnju i transnacionalne istrage na tom području sporazumima o suradnji i omogućavanjem međunarodne razmjene podataka o tim kaznenim djelima i počiniteljima kaznenih djela, uključujući preko Europola; pozdravlja, s tim u vezi, zajedničku inicijativu EU-a i 55 država iz cijeloga svijeta koji su se udružili u Globalni savez za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu u cilju spašavanja većeg broja žrtava, jamčenja djelotvornijeg kaznenog progona, osvještavanja javnosti o tom pitanju te postizanja općeg smanjenja dostupnih fotografija seksualno zlostavljane djece na internetu; poziva Komisiju da češće izvještava o napretku ostvarenom u okviru tog Saveza;

10.    poziva na učinkovit partnerski pristup i razmjenu informacija među organima kaznenog progona, pravosudnim tijelima, industrijom informacijske i komunikacijske tehnologije, pružateljima internetskih usluga, bankarskim sektorom i nevladinim organizacijama, između ostalog i organizacijama za djecu i mladež, kako bi se zajamčila prava i zaštita djece na internetu, a nezakoniti sadržaj smjesta uklonio i po potrebi prijavio tijelima kaznenog progona; pozdravlja u tom smislu koaliciju velikih poduzeća koja želi internet učiniti sigurnijim mjestom za djecu, ali i rad Europske financijske koalicije protiv komercijalnog seksualnog iskorištavanja djece na internetu;

11.    poziva Komisiju i države članice da u punoj suradnji s relevantnim industrijama i privatnim poduzećima poduzmu odgovarajuće mjere kako bi djeca češće i više prijavljivala zlostavljanje i da razmotre uspostavu mehanizama za sustavno prijavljivanje kao što su aplikacije na računalima i mobilnim uređajima za brzu reakciju u slučaju opasnosti; podržava razvoj službi za pomoć djeci kojima djeca mogu anonimno prijaviti zlostavljanje;

12.    smatra da tijela kaznenog progona moraju imati stručno tehničko znanje i odvažnost u istragama koji im pomažu u razvoju visokotehnoloških kapaciteta za rješavanje izazova pri analizi velikog broja fotografija seksualnog zlostavljanja djece ili šifriranog ili sakrivenog sadržaja na „mračnom internetu” te u pronalasku i progonu počinitelja kaznenih djela za koje je izdan sudski nalog, usredotočujući se na počinitelje s najvećim brojem kaznenih djela koji predstavljaju izravnu prijetnju integritetu djeteta;

13.    poziva Komisiju da pokrene primjerenu kampanju osvještavanja javnosti u koju će biti uključeni svi relevantni akteri i kojom bi se djecu ohrabrilo, a roditelje i odgojitelje podržalo u razumijevanju i rješavanju rizičnih situacija na internetu i zaštiti sigurnosti djece na internetu te da podrži države članice u uspostavi prevencijskih programa za seksualno zlostavljanje na internetu, da promiče kampanje osvještavanja javnosti u vezi s odgovornim ponašanjem u društvenim medijima i potiče glavne internetske pretraživače i društvene mreže da zaštiti sigurnosti djece na internetu pristupe proaktivno;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i parlamentima država članica.