Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0217/2015

Predkladané texty :

B8-0217/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0070

NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.014v02-00
 
B8-0217/2015/rev.

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP))


Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP))  
B8‑0217/2015/rev.

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na protokoly k nemu,

–       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa(1),

–       so zreteľom na správu Europolu z roku 2014 o hodnotení hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti (iOCTA),

–       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže deti sú najzraniteľnejšia skupina v našej spoločnosti a zákonodarcovia by im mali venovať osobitnú pozornosť s cieľom chrániť ich;

B.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí predstavuje závažné porušenie základných práv, a preto sa vyžaduje komplexný prístup zahrňujúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu;

C.     keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa pri zverejňovaní prípadov správne používala terminológia týkajúca sa sexuálneho vykorisťovania detí;

D.     keďže vzhľadom na medzinárodný charakter je sexuálne vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí online vrátane šírenia materiálov obsahujúcich sexuálne vykorisťovanie detí na internete a predátorského správania aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom trestné činy zahŕňajú od sexuálneho vydierania a nadväzovania kontaktov na sexuálne účely po výrobu materiálu obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie a predstavuje osobitný vyšetrovací problém, pretože vývoj technologických inovácií poskytuje ľahší a rýchlejší prístup páchateľov k materiálom vrátane online predátorov;

E.     keďže vo väčšom rozsahu ako pri inej trestnej činnosti sa väčšina oblastí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí vyznačuje pretrvávajúcou nízkou mierou oznamovania zo strany obetí a častým nekonzistentným zaznamenávaním v trestnoprávnom konaní; keďže je preto zložité presne určiť rozsah zneužívania a počet obetí aj páchateľov v EÚ;

F.     keďže presné údaje o prípadoch sexuálneho vykorisťovania detí a zneužívania online chýbajú, sú nekompletné alebo skryté v iných kategóriách zneužívania alebo trestnej činnosti alebo nie sú nahlásené;

G.     keďže v online prostredí môže mať sexuálne zneužívanie rôzne formy, keď sú mladí ľudia prenasledovaní alebo nútení posielať alebo umiestňovať na internet sexuálne explicitné obrázky samých seba, zapájať sa do sexuálnych činností prostredníctvom webovej kamery alebo inteligentného telefónu alebo viesť rozhovory sexuálneho charakteru výmenou správ a živými rozhovormi, v dôsledku čoho sa môžu páchatelia zneužívania alebo online predátori vyhrážať, že obrázky, videozáznamy alebo kópie rozhovorov pošlú priateľom a rodinám mladých ľudí, ak sa nezúčastnia na ďalších sexuálnych aktivitách; keďže obrázky a/alebo videozáznamy sa môžu naďalej poskytovať dlho po skončení sexuálneho zneužívania a pre každého zostávajú voľne dostupné na nahliadnutie online, preto neustále trvá riziko, že obete sa opätovne stanú obeťami a budú stigmatizované;

H.     keďže mimovládne organizácie vyjadrili obavy z vývoja tzv. online groomingu, čo je jav opísaný ako správanie dospelých, pri ktorom využívajú stránky sociálnych médií, aplikácie na zasielanie rýchlych správ vrátane aplikácií na zoznamovanie mladistvých alebo online herné platformy s cieľom nadviazať kontakt s mladou osobou alebo dieťaťom a následne si vybudovať vzťah s dieťaťom na účely jeho zneužitia;

I.      keďže podľa informácií, ktoré poskytla organizácia Internet Watch Foundation, o webových stránkach obsahujúcich materiál zobrazujúci zneužívanie detí je viac ako 80 % obetí vo veku mladšom ako 10 rokov; keďže údaje Medzinárodnej asociácie internetových horúcich liniek ukazujú nárast počtu detských obetí sexuálneho zneužívania a počtu prípadov zneužívania extrémnej a sadistickej povahy;

J.      keďže sa zaznamenal obzvlášť násilný a znepokojujúci trend živého vysielania zneužívania detí, predovšetkým prenosov zneužívania detí zo zámorských krajín, a to naživo pred kamerou na žiadosť osôb zo západu, a údajne ide o oblasť s pravdepodobným rastom;

K.     keďže treba vyjadriť obavy, čo sa týka obchodníkov s ľuďmi využívajúcich deti bez právnej identity, ktoré sú „neviditeľné“ pre orgány v súvislosti s online sexuálnym zneužívaním;

L.     keďže internet a v širšom zmysle informačné a komunikačné technológie sú v súčasnosti pevne začlenené do každodenného života detí v EÚ a zohrávajú mimoriadne poprednú úlohu v ich zábave, vzdelávaní a sociálnom živote; keďže deti v EÚ sú teraz viac vystavené riziku, že budú prístupné online páchateľom, keďže 91 % z nich žije v domácnosti s prístupom na internet; keďže počet hodín, ktoré deti vo veku 12 až 15 rokov strávia na internete týždenne, sa zvýšil z 14,9 h v roku 2011 na 17, 1 h v roku 2012, čo je takmer 15 % nárast;

M.    keďže internet často deťom ponúka príležitosť na využívanie oddelenej identity, ktorú môžu prijať vždy, keď sa im zachce, a podstupovať riziká, ktoré by nikdy nepripustili v offline prostredí, čím sa zvyšuje účinok akéhokoľvek zneužívania, ktoré si môžu vytrpieť zo strany páchateľov, ktorí využívajú existenciu vymedzeného a zdanlivo anonymného online prostredia na ukrývanie svojej online identity vydávajúc sa za dieťa, pričom následne s deťmi, na ktoré sa zamerali, diskutujú a stanú sa s nimi „priatelia“;

N.     keďže veľký počet páchateľov používa súkromné siete (tzv. dark net), na ktorých si zriaďujú anonymné spoločenstvá využívajúce skryté fóra, internetové služby, platformy sociálnych sietí a poskytovateľov úložného priestoru určeného na materiál zobrazujúci zneužívanie detí, čím umožňujú a uľahčujú prakticky nezistiteľné sexuálne zneužívanie detí; keďže mnohí z nich používajú šifrovanie, virtuálne meny a iné obranné opatrenia na zabezpečenie svojich činností, čo predstavuje vážny problém pri vyšetrovaní presadzovania práva;

O.     keďže smernica 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže k dnešnému dňu ju v plnej miere implementuje menej než polovica členských štátov;

1.      domnieva sa, že ochrana a zabezpečenie bezpečného prostredia pre deti je jedným z hlavných cieľov Európskej únie a jej členských štátov;

2.      domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené a deti musia byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online; zdôrazňuje, že online profilovanie detí by malo byť zakázané; domnieva sa, že všetky deti by mali mať právo využívať zdravé a bezpečné online prostredie a prístup k internetu;

3.      domnieva sa, že by bolo vhodné zastaviť používanie zavádzajúceho pojmu „detská pornografia“ na opísanie obrázkov sexuálneho zneužívania detí a na odkazovanie na ne a namiesto toho by sa mal používať primeranejší pojem „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“;

4.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali a posilňovali zdroje určené na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam, a požaduje naliehavé zriadenie súvisiacich platforiem a posilnenie tých, ktoré už existujú v rámci Europolu; okrem toho zdôrazňuje naliehavú potrebu zlepšiť pomoc zneužitým deťom prostredníctvom personalizovaných programov pomoci a reintegrácie; vyzýva všetky členské štáty, aby vykonávali smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;

5.      domnieva sa, že treba prijať ďalšie opatrenia na boj proti tzv. cyber groomingu a že Komisia spolu s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou vrátane učiteľov a mládežníckych a detských organizácií musí zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní informovanosti o tejto otázke prostredníctvom stanovených usmernení, výmeny najlepších postupov a vytvorenia platforiem spolupráce a výmeny informácií na túto tému;

6.      dôrazne odsudzuje skutočnosť, že mnohé členské štáty zatiaľ netransponovali smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii; vyzýva preto Komisiu, aby dôsledne monitorovala plné a efektívne vykonávanie danej smernice, Parlamentu a najmä príslušnému výboru podávala správu o svojich zisteniach a prijímala všetky primerané opatrenia proti členským štátom, ktoré porušujú túto svoju povinnosť; zaväzuje sa, že vypracuje vykonávaciu správu o tomto právnom predpise na účely následného sledovania situácie;

7.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila právnu spôsobilosť, technické možnosti a finančné zdroje s cieľom posilniť spoluprácu orgánov presadzovania práva, a to aj s Europolom a Eurojustom, s cieľom zefektívniť vyšetrovanie a likvidáciu sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch a aby pritom venovala prednostnú pozornosť právam a bezpečnosti zúčastnených detí; v tomto zmysle ďalej zdôrazňuje potrebu posilnenia a rozšírenia činností špecializovaných centier, ako je Centrum boja proti počítačovej kriminalite zriadené v rámci Europolu, a podporiť tak ich cennú prácu pri mapovaní hrozieb a trendov odporného trestného činu online sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí;

8.      vyzýva členské štáty, aby poskytli svojim orgánom presadzovania práva potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje, vyšetrovacie právomoci a technické kapacity na seriózne a efektívne riešenie trestných činov a trestné stíhanie ich páchateľov vrátane príslušnej odbornej prípravy zameranej na budovanie kapacít medzi justičnými a policajnými útvarmi; podobne vyzýva Komisiu, aby prijala všetky primerané opatrenia na zabezpečenie jednotných vyšetrovacích kapacít a minimálnych noriem pre trestné stíhanie v jednotlivých členských štátoch s cieľom účinne stíhať tieto trestné činy, ako stanovuje smernica 2011/92/ES;

9.      zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a nadnárodné vyšetrovanie v tejto oblasti prostredníctvom dohôd o spolupráci a uľahčovaním medzinárodnej výmeny údajov o týchto trestných činov a páchateľoch, a to i prostredníctvom Europolu; víta v tomto ohľade spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinuli EÚ a 55 krajín na celom svete zoskupených v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a ktorej cieľom je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinnejšie trestné stíhanie, zvýšiť informovanosť a dosiahnuť celkové zníženie množstva obrázkov sexuálneho zneužívania detí dostupných na internete; vyzýva Komisiu, aby pravidelnejšie podávala správy o pokroku dosiahnutom prostredníctvom tejto aliancie;

10.    požaduje efektívny partnerský prístup a výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí na internete a v prípade potreby zaistiť urýchlené odstránenie nezákonného obsahu a nahlásenie prípadu orgánom presadzovania práva; víta v tejto súvislosti koalíciu generálnych riaditeľov, ktorej cieľom je urobiť z internetu vhodnejší priestor pre deti, ako aj činnosť Európskej finančnej koalície proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí online (EFC);

11.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zlepšovanie a posilňovanie oznamovania zneužívania detí a aby zvážili zriadenie mechanizmov systematického podávania správ, ako sú aplikácie slúžiace ako výstražné tlačidlo na počítačoch alebo mobilných zariadeniach, a to v plnej spolupráci s príslušnými priemyselnými a súkromnými spoločnosťami; podporuje rozvoj núdzových liniek pre deti, na ktorých môžu anonymne nahlasovať zneužívanie;

12.    domnieva sa, že orgány presadzovania práva musia získať technické odborné znalosti a vyšetrovaciu pripravenosť, ktoré im umožnia rozvíjať nové, technologicky špičkové kapacity na riešenie výziev v oblasti analýzy obrovského množstva obrázkov zneužívania detí alebo materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktoré sú zašifrované alebo skryté na „dark webe“, ako aj sledovať a trestne stíhať páchateľov na základe súdneho príkazu so zameraním sa na recidivistov, ktorí predstavujú bezprostrednú hrozbu pre integritu dieťaťa;

13.    vyzýva Komisiu, aby začala primeranú informačnú kampaň za účasti všetkých príslušných aktérov, ktorá by deťom umožnila pochopiť riziká internetu a pôsobiť proti nim a podporila by tiež rodičov a vzdelávacích pracovníkov pri zabezpečení ochrany detí na internete, aby podporila členské štáty pri zriaďovaní programov prevencie sexuálneho zneužívania online, presadzovala informačné kampane zamerané na zodpovedné správanie v rámci sociálnych médií a nabádala najväčšie vyhľadávače a siete sociálnych médií, aby zaujali proaktívny prístup k zabezpečeniu ochrany detí na internete;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0070.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia