Förfarande : 2015/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0217/2015

Ingivna texter :

B8-0217/2015

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0070

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.014v02-00
 
B8-0217/2015/rev

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP))


Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP))  
B8-0217/2015/rev

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989, och dess protokoll,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europarådets konvention om it-brottslighet av den 23 november 2001,

–       med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av den 25 oktober 2007,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF,

–       med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter(1),

–       med beaktande av Europols rapport från 2014 med en hotbildsbedömning av internetstödd organiserad brottslighet (iOCTA),

–       med beaktande av sin plenardebatt den 12 februari 2015 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Barn utgör den mest sårbara gruppen i våra samhällen, och lagstiftare bör ägna dem särskild uppmärksamhet i syfte att skydda dem.

B.     Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn utgör allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter, varför det krävs en heltäckande strategi som omfattar lagföring av förövarna, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggande av fenomenet.

C.     Man bör särskilt säkerställa att rätt terminologi används vid offentliggöranden i samband med sexuellt utnyttjande av barn.

D.     Sexuellt utnyttjande av barn och sexuella övergrepp mot barn på internet, inklusive spridning av material med sexuella övergrepp mot barn och kontaktsökning i olovligt syfte på internet, är på grund av sin internationella karaktär fortsatt en källa till stor oro för de brottsbekämpande myndigheterna. Brotten inkluderar allt från sexuell utpressning och gromning till egenproducerat material med och direktsändningar av övergrepp mot barn, och ställer särskilda krav på utredningar till följd av tekniska innovationer som ger förövarna, inklusive personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet, enklare och snabbare tillgång till material.

E.     På de flesta områden för sexuellt utnyttjande av barn råder, i större utsträckning än annan brottslighet, en kronisk underrapportering från offrens sida och i många fall en inkonsekvent registrering i den straffrättsliga processen. Det är därför svårt att sammanställa exakt information om omfattningen av övergrepp och antalet offer och brottsförövare i EU.

F.     Exakta uppgifter om fall av sexuellt utnyttjande av barn och sexuella övergrepp mot barn saknas, är ofullständiga eller dolda bland andra kategorier av övergrepp eller brott, eller anmäls aldrig.

G.     Sexuellt utnyttjande kan ta många former på internet, genom att ungdomar övertalas eller tvingas att skicka eller posta bilder av sig själva med tydlig sexuell innebörd, delta i sexuella handlingar via en webbkamera eller smarttelefon, eller ha sexuella samtal via textmeddelanden eller online. Detta möjliggör för förövare eller personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet att hota med att skicka bilder, videoklipp eller kopior av samtal till ungdomarnas vänner och familj om de inte deltar i ytterligare sexuella handlingar. Bilder och videor kan fortsätta att delas långt efter det att det sexuella övergreppet har upphört, och fortsätter att vara tillgängliga för vem som helst att titta på online, vilket innebär att offren löper en ständig risk att på nytt bli offer och stigmatiseras.

H.     Icke-statliga organisationer uttrycker sin oro över utvecklingen av fenomenet nätgromning, det vill säga när vuxna använder sociala medier, snabbmeddelanden, inklusive dejtingsidor för tonåringar, och plattformar för onlinespel för att få kontakt med ungdomar eller barn och bygga upp en relation med dem i syfte att begå övergrepp.

I.      Enligt uppgifter från Internet Watch Foundation avseende webbplatser med material med sexuella övergrepp mot barn är mer än 80 procent av offren yngre än 10 år. Uppgifter från det internationella nätverket av telejourer (Inhope) visar att antalet spädbarn som faller offer för sexuella övergrepp ökar, och att extrema och sadistiska övergrepp blir allt vanligare.

J.      En särskilt våldsam och oroande trend som har observerats och rapporteras vara ett troligt tillväxtområde, är direktsändningar av övergrepp mot barn, särskilt barn i utomeuropeiska länder, direkt framför en kamera på beställning av västerlänningar.

K.     Det är oroande att människohandlare använder barn utan rättslig identitet, som är ”osynliga” för myndigheterna, för sexuella övergrepp på internet.

L.     Internet och annan informations- och kommunikationsteknik är nu fast förankrade i barns vardag i EU, och har en särskilt framträdande plats i deras underhållning, utbildning och sociala liv. Barn i EU är nu mer utsatta för risken att nås av brottsförövare på internet, eftersom 91 procent av barnen bor i hushåll med tillgång till internet. Antalet timmar som 12–15-åringar tillbringar per vecka på internet har ökat från 14,9 2011 till 17,1 2012, vilket är en ökning med nästan 15 procent.

M.    På internet kan barn också anta en separat identitet, där de kan vara vem de vill och ta risker som de aldrig skulle ta utanför internet, vilket förstärker följderna av ett eventuellt utnyttjande från förövare som använder den avgränsade och till synes anonyma internetmiljön för att dölja sin identitet online genom att låtsas vara barn, chatta och bli ”vän” med sådana barn som de vill utnyttja.

N.     Många förövare använder Darknet, där de har upprättat anonyma gemenskaper med hjälp av dolda forum, webbplatstjänster, sociala nätverk och lagringstjänster som är tillägnade material med sexuella övergrepp mot barn, och möjliggör och underlättar på så sätt ett sexuellt utnyttjande av barn som i praktiken är omöjligt att spåra. Många av dem använder kryptering, virtuella valutor och andra säkerhetsåtgärder för att skydda sin verksamhet, vilket ställer till stora problem för brottsutredningar.

O.     Direktiv 2011/92/EG om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 18 december 2013, men hittills har mindre än hälften av medlemsstaterna genomfört det fullständigt.

1.      Europaparlamentet anser att skydd av barn och säkerställande av en trygg miljö för barn är ett av Europeiska unionens och dess medlemsstaters främsta mål.

2.      Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett enkelt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de uppger sina personuppgifter på internet. Parlamentet betonar att det bör vara förbjudet att upprätta internetprofiler av barn. Parlamentet anser att alla barn bör ha rätt att vistas i en sund och säker onlinemiljö och att de bör ges tillgång till internet.

3.      Europaparlamentet anser att man borde sluta använda den missvisande termen ”barnpornografi” för att beskriva eller hänvisa till bilder av sexuella övergrepp mot barn, och i stället använda den lämpligare termen ”material med sexuella övergrepp mot barn”.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stärka de resurser som används för att identifiera offer och tillhandahålla tjänster till offer, och att begära ett snabbt införande av relaterade plattformar och ett stärkande av den som redan finns inom Europol. Parlamentet betonar dessutom att stödet till barn som har utsatts för övergrepp snarast måste förbättras med hjälp av personanpassade återhämtnings- och återanpassningsprogram. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.

5.      Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att bekämpa nätgromning, och att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna och det civila samhället, inklusive lärare och barn- och ungdomsorganisationer, måste spela en aktiv roll när det gäller att öka kunskaperna om denna fråga genom fastställda riktlinjer, utbyte av bästa praxis och inrättande av sociala plattformar för samarbete och utbyte av information om ämnet.

6.      Europaparlamentet beklagar djupt att många medlemsstater ännu inte har införlivat direktiv 2011/92/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att strikt kontrollera att direktivet genomförs på ett fullständigt och ändamålsenligt sätt, att i god tid rapportera till parlamentet, och särskilt till det ansvariga utskottet, om vad man kommit fram till, samt att eventuellt vidta lämpliga åtgärder mot medlemsstater som åsidosätter sina skyldigheter. Parlamentet åtar sig att utarbeta en genomföranderapport om denna lagstiftningsakt som uppföljning.

7.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stärka de rättsliga möjligheterna, den tekniska kapaciteten och de finansiella resurserna för att stärka samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter, inklusive med Europol och Eurojust, i syfte att på ett effektivare sätt utreda och spränga pedofilinätverk, samtidigt som man prioriterar de drabbade barnens rättigheter och säkerhet. Dessutom framhåller parlamentet att man i detta syfte måste stärka och utvidga verksamheten i specialiserade centrum, såsom Europeiska it-brottscentrumet inom Europol, för att främja deras värdefulla arbete med att kartlägga hoten från och trenderna för det fruktansvärda brott som sexuellt utnyttjande av barn och sexuella övergrepp mot barn på internet utgör.

8.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättsvårdande myndigheter får de medel, den personal, de utredningsbefogenheter och den tekniska kapacitet de behöver för att på allvar och på ett effektivt sätt bekämpa och lagföra förövarna, inbegripet lämplig utbildning för att bygga upp kapacitet inom rättsväsendet och polisen. Parlamentet uppmanar också kommissionen att vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att få till stånd harmoniserade utredningskapaciteter och minimistandarder för åtal i medlemsstaterna, så att man effektivt kan komma till rätta med dessa brott, enligt vad som föreskrivs i direktiv 2011/92/EG.

9.      Europaparlamentet betonar att det internationella samarbetet och de transnationella utredningarna på detta område måste förbättras genom samarbetsavtal och underlättande av internationella utbyten av uppgifter om dessa brott och förövare, inklusive genom Europol. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det initiativ som har tagits gemensamt av EU och 55 länder världen över inom den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet, i syfte att rädda fler offer, säkerställa effektivare lagföring och minska det totala antalet bilder av sexuella övergrepp mot barn som finns tillgängliga på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera mer regelbundet om de framsteg som har gjorts genom denna allians.

10.    Europaparlamentet efterlyser en effektiv partnerskapsstrategi och ett effektivt informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter, rättsliga myndigheter, IKT-industrin, internetleverantörer, banksektorn och icke-statliga organisationer, inklusive barn- och ungdomsorganisationer, för att säkerställa barns rättigheter och skyddet av barn på internet och se till att olagligt innehåll snabbt tas bort och rapporteras till rättsvårdande myndigheter när så är lämpligt. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang dels CEO-koalitionen för att göra internet en tryggare plats för barn och unga, dels arbetet i den europeiska finansiella koalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn online.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra och öka barns rapportering om övergrepp, och att överväga att inrätta mekanismer för systematisk rapportering, såsom ”panikknappar” på datorer och handhållna enheter, i fullständigt samarbete med relevanta industrier och privata företag. Parlamentet stöder framtagandet av telejourer för barn, där de kan anmäla övergrepp anonymt.

12.    Europaparlamentet anser att de rättsvårdande myndigheterna måste inhämta den tekniska fackkunskap och utredningsmässiga skicklighet som krävs för att de ska kunna utveckla ny högteknologisk kapacitet för att bemöta utmaningarna med att analysera den enorma mängd bilder eller material med övergrepp av barn som finns krypterat eller dolt på Darknet, och att hitta och lagföra dem som är föremål för en domstolsorder, med en inriktning på de förövare som begår flest brott och som utgör en omedelbar risk för ett barns integritet.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en lämplig informationskampanj i samarbete med alla relevanta aktörer för att ge barn verktyg och hjälpa föräldrar och lärare att förstå och hantera riskerna och att skydda barnen på internet, att stödja medlemsstaterna när de inrättar program för förebyggande av sexuella övergrepp på internet, att främja informationskampanjer för ett ansvarsfullt agerande på sociala medier, och att uppmuntra stora sökmotorer och sociala medienätverk att inta ett proaktivt förhållningssätt när det gäller att skydda barn på internet.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0070.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy