Предложение за резолюция - B8-0218/2015Предложение за резолюция
B8-0218/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Биргит Зипел, Мириам Дали, Силвия Коста, Виорика Дънчила от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0217/2015

Процедура : 2015/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0218/2015
Внесени текстове :
B8-0218/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0218/2015

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

(2015/2564(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. и протоколите към нея,

–       като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие,

–       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето,

–       като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета,

–       като взе предвид Общ коментар № 14 (2013) на Комитета на ООН по правата на детето относно правото на детето неговият висш интерес да бъде разглеждан като първостепенно съображение,

–       като взе предвид програмата на ЕС за правата на детето, приета през февруари 2011 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–       като взе предвид стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г., по-специално разпоредбите относно финансирането на разработването на насоки относно системите за защита на децата и обмена на най-добри практики;

–       като взе предвид разискването в пленарна зала от 12 февруари 2015 г. относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, включително материали, отнасящи се до сексуално насилие над деца, представляват тежки нарушения на основните права, по-специално на правото на децата на закрила и грижи, необходими за тяхното благоденствие, както е предвидено в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.     като има предвид, че тежки престъпления като сексуалната експлоатация на деца и сексуалното насилие над деца изискват всеобхватен подход, включващ разследване на деянията, наказателно преследване на извършителите, защита на децата жертви и предотвратяване на това явление;

В.     като има предвид, че висшият интерес на детето трябва да бъде основното съображение при предприемането на мерки за борба с тези престъпления в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето;

Г.     като има предвид, че в интернет децата се изложени на специфични рискове, като те се оказват в състояние да придобият достъп или да станат субект на материал, отнасящ се до сексуална експлоатация на деца, или да бъдат въвлечени в размяна на материални относно насилие, сплашване, психически тормоз или „сприятеляване“;

Д.     като има предвид, че закрилата на малолетните и непълнолетните лица в цифровия свят трябва да бъде разглеждана на регулаторно и на най-близкото до заинтересованите лица равнище, като се въвеждат ефективни мерки, включително чрез сътрудничество в областта на правоприлагането с промишления сектор в съответствие с принципа на справедливия съдебен процес, а също така и на равнището на образованието и обучението посредством обучение на деца, родители и учители с цел да се осигури онлайн защита за малолетните и непълнолетните лица и последните да бъдат обучени да използват интернет безопасно;

Е.     като има предвид, че поради своя международен характер – експлоатацията на деца и сексуалната експлоатация на деца онлайн обхващат стотици държави и включват стотици юрисдикции, този проблем изисква международно решение;

Ж.    като има предвид, че все още липсват данни за броя на извършените престъпления както на национално, така и на международно равнище, и като има предвид, че това означава, че съответната оценка на политиката не отразява непременно действителния мащаб на проблема;

З.      като има предвид, че експлоатацията на деца и сексуалната експлоатация на деца онлайн, включително разпространението на материали за сексуална експлоатация на деца в интернет и явлението киберхищничество, продължават да бъдат повод за сериозна загриженост за правоприлагащите органи, като нарушенията варират от сексуално изнудване и „сприятеляване“ със сексуална цел до заснемане на собствени материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, и тяхното директно излъчване в интернет, което изправя разследващите органи пред особени предизвикателства в областта на разследването, дължащи се на технологичните нововъведения, които предоставят на извършителите по-лесен и по-бърз достъп до съответните материали;

И.     като има предвид, че все повече нарушители използват частната мрежа „Даркнет“, където са създали анонимни общности чрез използване на скрити форуми, услуги, платформи на социалните мрежи и доставчици на услуги за съхранение на данни и материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

Й.     като има предвид, че предприетите от държавите членки мерки за блокиране на незаконно онлайн съдържание засега не са достатъчно ефективни;

К.     като има предвид, че Директива 2011/92/ЕО относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, е трябвало да бъде транспонирана от държавите членки до 18 декември 2013 г., и като има предвид, че до момента по-малко от половината държави членки са започнали да я прилагат изцяло;

1.      категорично подчертава, че опазването и осигуряването на безопасна среда за децата и за тяхното развитие е една от основните роли на Европейския съюз и неговите държави членки;

2.      счита, че личните данни на деца онлайн трябва да бъдат надлежно защитени и че децата трябва да бъдат информирани по лесен и подходящ за тях начин относно рисковете и последиците от употребата на техните лични данни онлайн; отново подчертава необходимостта от бързо приключване на европейската реформа за защита на данните включително и по тази причина;

3.      подчертава необходимостта от всеобхватен и съгласуван европейски подход, за да се гарантира последователност в разработването на политики и действия, които да обхващат борбата срещу престъпността, основните права, защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, киберсигурността, защитата на потребителите и електронната търговия;

4.      счита, че трябва да бъдат предприемани допълнителни стъпки за борба със „сприятеляванията“ в интернет и че Комисията, заедно с националните правителства, гражданското общество, дружествата, чийто предмет на дейност са социалните медии, училищата, учителите, медицинските сестри в училищата, социалните работници, служителите в областта на закрилата на децата, педиатрите и младежките и детски организации, трябва да се ангажират активно за повишаване на осведомеността по този въпрос чрез определени насоки, включително чрез обмен на най-добри практики и създаване на социални платформи за сътрудничество и законосъобразен обмен на информация по този въпрос, за да бъдат установени потенциалните рискове и заплахи за децата;

5.      подчертава необходимостта от международно сътрудничество със стратегическите партньори на ЕС и правоприлагащите органи по света за борба срещу разпространението на материали относно сексуална експлоатация на деца; подчертава необходимостта от подобряване на международното сътрудничество и транснационалните разследвания в тази област посредством споразумения за правна взаимопомощ и споразумения за сътрудничество, и чрез улесняване на законния международен обмен на данни в областта на правоприлагането относно тези престъпления и относно извършителите им, включително чрез Европол;

6.      приветства в този контекст съвместната инициатива на ЕС и 55 държави от целия свят, които се обединиха в Глобалния алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет, с цел предотвратяване на допълнителни жертви, гарантиране на по-ефективно наказателно преследване и постигане на намаляване в общ план на броя на онлайн материалите, съдържащи сексуално насилие над деца; приканва Комисията да докладва по-редовно относно напредъка, постигнат чрез този алианс;

7.      призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството между правоприлагащите органи, включително чрез Европол и Европейския център за борба с киберпрестъпността (ЕС 3), с оглед на по-ефективното разследване, разбиване на мрежите и наказателно преследване на извършители на сексуални престъпления срещу деца, като се отдава предимство на правата и безопасността на засегнатите деца;

8.      счита, че е от съществено значение да се използва правилната терминология за престъпления срещу деца, включително описание на изображения на сексуално насилие над деца, и да се използва подходящият термин „материали, показващи сексуално насилие над деца“, а не „детска порнография“;

9.      призовава Комисията и държавите членки да поддържат и укрепват ресурсите, използвани за идентифициране на жертвите и за услуги, съсредоточени върху жертвите, и призовава за спешно създаване на свързаните с тези усилия платформи;

10.    припомня, че държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, които се опасяват, че биха могли да извършат някое от престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца и със сексуална експлоатация на деца, разполагат с достъп, когато това е целесъобразно, до ефективни програми или мерки за намеса, предназначени да оценяват и предотвратяват риска от извършване на такива престъпления;

11.    насърчава държавите членки да предоставят подходящи ресурси на националните звена за контакт, така че те да могат да съобщават за незаконосъобразно и вредно съдържание и поведение онлайн;

12.    призовава държавите членки да предоставят на своите правоприлагащи органи необходимите средства, човешки ресурси, правомощия за разследване и технически възможности, така че те да могат надлежно да разследват и преследват извършителите, включително подходящо обучение за изграждане на капацитета на съдебната система и полицейските звена;

13.    отбелязва със загриженост настоящите тенденции и развитие на търговската сексуална експлоатация на деца онлайн, включително новите бизнес модели за търговско разпространение и новите видове сделки относно материали, съдържащи сексуално насилие над деца, главно чрез мрежите „Даркнет“, и по-специално що се отнася до явлението „платено излъчване на живо на сцени на насилие“;

14.    призовава Комисията и държавите членки да се ангажират допълнително с представителите на алтернативни платежни системи с цел определяне на начини за по-добро сътрудничество с правоприлагащите органи, включително обучение за по-добро идентифициране на разплащателните процеси, свързани с търговското разпространение на материали, съдържащи насилие над деца;

15.    призовава за система на ефективно партньорство и законосъобразен обмен на информация между правоприлагащите агенции, съдебните органи, свързаната с информационните и комуникационните технологии промишленост, доставчиците на интернет услуги, банковия сектор и неправителствените организации, включително младежки и детски организации, с оглед гарантиране на правата и защита на децата онлайн и разследването и преследването на престъпленията; призовава Комисията да поеме инициативата да изиска от всички държави членки да предприемат действия за борба с всички форми на т.нар. „киберхищничество“ и кибертормоз;

16.    подчертава, че всички мерки, ограничаващ основните права в интернет следва да бъдат необходими и пропорционални, съгласно правото на ЕС и това на държавата членка; припомня, че незаконното онлайн съдържание следва да се премахва незабавно по предвидения в закона ред; подчертава ролята на ИКТ и доставчиците на интернет услуги за осигуряването на бързо и ефикасно премахване на незаконно онлайн съдържание по искане на компетентния правоприлагащ орган;

17.    настоятелно призовава тези държави членки, които все още не са транспонирали напълно Директива 2011/92/ЕС да направят това без допълнително отлагане; поради това призовава Комисията да наблюдава стриктно нейното пълно и ефективно изпълнение, да докладва своевременно своите заключения на Европейския парламент и по-специално на компетентната парламентарна комисия;

18.    възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да продължава да наблюдава прилагането на Директива 2011/92/ЕС и да извърши задълбочен анализ на действащата рамка на политиката за борба срещу сексуалното насилие над деца, под формата на доклад за изпълнението относно директивата, и да докладва на пленарно заседание в срок от една година;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на парламентите на държавите членки.