Návrh usnesení - B8-0218/2015Návrh usnesení
B8-0218/2015

NÁVRH USNESENÍ o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0218/2015
Předložené texty :
B8-0218/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0218/2015

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na protokoly k této úmluvě,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním z dne 25. října 2007,

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–       s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–       s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (KOM(2008)0055),

–       s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména na ustanovení o finančních prostředcích na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů,

–       s ohledem na svou plenární rozpravu o boji proti zneužívání dětí na internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí, představují závažné porušování základních práv, zejména práva dítěte na ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho, jak je stanoveno Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí, vyžadují komplexní přístup zahrnující vyšetřování trestných činů, stíhání pachatelů trestných činů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu;

C.     vzhledem k tomu, že prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že děti mohou být přes internet vystaveny specifickým rizikům, protože mohou získat přístup k materiálům týkajícím se pohlavního vykořisťování dětí nebo být takovým materiálům vystaveny, nebo mohou být vystaveny výměně materiálů týkajících se násilí, zastrašování, šikany nebo navazování kontaktů za účelem zneužití;

E.     vzhledem k tomu, že ochranu mladistvých v digitálním světě je třeba řešit na úrovni regulace i v praxi uplatňováním účinnějších opatření prostřednictvím spolupráce s průmyslem v oblasti prosazování práva v souladu se zásadou řádného právního postupu a na úrovni vzdělávání a odborné přípravy vzděláváním dětí, rodičů a učitelů s cílem nadále chránit nezletilé on-line a naučit je používat internet bezpečně;

F.     vzhledem ke své mezinárodní povaze je vykořisťování dětí a pohlavní zneužívání dětí na internetu, k němuž dochází ve stovkách zemí s jejich právními systémy, problémem, který zcela zjevně vyžaduje mezinárodní řešení;

G.     vzhledem k tomu, že na vnitrostátní i mezinárodní úrovni stále chybí údaje o počtu spáchaných trestných činů, což znamená, že příslušné posouzení politik nemusí nutně odrážet skutečný rozsah problému;

H.     vzhledem k tomu, že vykořisťování dětí a pohlavní vykořisťování dětí na internetu – včetně šíření materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí na internetu a hledání potenciálních obětí prostřednictvím internetu – je i nadále velkým problémem pro donucovací orgány, protože trestné činy sahají od sexuálního vydírání a navazování kontaktů za účelem zneužití až po výrobu materiálů zobrazujících zneužívání dětí a „přímé přenosy“, což mimořádně ztěžuje jejich vyšetřování vzhledem k technickým inovacím, které umožňují pachatelům snazší a rychlejší přístup k materiálům;

I.      vzhledem k tomu, že rostoucí počet pachatelů využívá tzv. darknet, kde mají vytvořené anonymní komunity, jež využívají skrytá fóra, služby, platformy sociálních sítí a poskytovatele služeb ukládání dat pro materiály týkající se zneužívání dětí;

J.      vzhledem k tomu, že opatření přijatá členskými státy k zabránění nelegálnímu obsahu on-line nebyla dostatečně účinná;

K.     vzhledem k tomu, že směrnice 2011/93/ES o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji doposud v plném rozsahu provedla necelá polovina členských států;

1.      rozhodně zdůrazňuje, že ochrana a zajištění bezpečného prostředí pro děti a jejich vývoj je jednou z hlavních úloh Evropské unie a jejích členských států;

2.      domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání osobních údajů on-line; znovu připomíná, že i z tohoto důvodu je nezbytné rychle dokončit evropskou reformu ochrany údajů;

3.      zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní a koordinovaný evropský přístup s cílem zajistit soudržnost politik a výsledných opatření v této oblasti, který by zahrnoval boj proti trestné činnosti, základní práva, soukromí a ochranu údajů, kybernetickou bezpečnost, ochranu spotřebitelů a elektronické obchodování;

4.      domnívá se, že je třeba učinit další kroky s cílem bojovat proti navazování kontaktů za účelem zneužití na internetu a že by se Komise společně s vnitrostátními vládami, občanskou společností, společnostmi provozujícími sociální sítě, učiteli, školními zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, úředníky ochrany dětí, dětskými lékaři a dětskými a mládežnickými organizacemi měla aktivně zapojit do zvyšování povědomí o této otázce prostřednictvím řádně vymezených obecných pokynů zohledňujících mj. výměnu osvědčených postupů, zavádění sociálních platforem pro spolupráci a zákonnou výměnu informací s cílem vymezit potenciální rizika a hrozby, jimž děti čelí;

5.      zdůrazňuje, že je nezbytná mezinárodní spolupráce se strategickými partnery EU a donucovacími orgány na celém světě pro účely boje proti materiálům týkajícím se pohlavního vykořisťování dětí; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mezinárodní spolupráci a přeshraniční vyšetřování v této oblasti prostřednictvím dohod o vzájemné právní pomoci a dohod o spolupráci a usnadňováním zákonné mezinárodní výměny informací z oblasti vymáhání práva o těchto trestných činech a jejich pachatelích, a to i prostřednictvím Europolu;

6.      vítá v této souvislosti společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu zaměřené na to, aby bylo zachráněno více obětí, bylo zajištěno účinnější stíhání a bylo dosaženo celkového snížení objemu materiálu týkajícího se zneužívání dětí dostupného on-line; vybízí Komisi, aby pravidelněji předkládala zprávy o pokroku, jehož bylo v rámci této aliance dosaženo;

7.      vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily spolupráci mezi donucovacími orgány i prostřednictvím Europolu a Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) s cílem účinněji vyšetřovat, rozbíjet a stíhat sítě pachatelů sexuálních trestných činů, s tím, že musejí v první řadě přihlédnout k právům a bezpečnosti dětí, kterých se dané vyšetřování týká;

8.      je přesvědčen, že u trestných činů zaměřených proti dětem je zásadní používat správnou terminologii, včetně popisu obrazového materiálu znázorňujícího zneužívání dětí, a používat správný termín „materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí“ spíše než termín „dětská pornografie“;

9.      vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly náležitou pozornost a zvýšily prostředky věnované identifikaci obětí a službám zaměřeným na oběti, a vyzývá k urychlenému zřízení odpovídajících platforem;

10.    připomíná, že by členské státy měly přijmout nezbytná opatření a zajistit, aby osoby, které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů týkajících se pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování, mohly mít případně přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě by bylo možné posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům předcházet;

11.    vybízí členské státy, aby vyčlenily dostatečné zdroje pro vnitrostátní kontaktní místa, a umožnily jim tak nahlašovat trestné a škodlivé obsahy a chování na internetu;

12.    vyzývá členské státy, aby svým donucovacím orgánům poskytly nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje, vyšetřovací pravomoci a technické kapacity, včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat kompetence soudních orgánů a policie, jež jsou potřebné pro náležitě vyšetřování a stíhání pachatelů;

13.    se znepokojením bere na vědomí současné trendy a rozvoj pohlavního vykořisťování dětí on-line ke komerčním účelům, včetně nových obchodních modelů komerční distribuce a nových typů transakcí určených pro materiály týkající se zneužíváním dětí, obzvláště prostřednictvím tzv. darknetu, a zejména pak jev spočívající ve zneužívání v přímém přenosu za poplatek;

14.    vyzývá Komisi a členské státy, aby kontaktovaly zástupce alternativních platebních systémů s cílem stanovit možnosti lepší spolupráce s donucovacími orgány, včetně školení ve věci účinnějšího vymezování platebních procesů spojených s komerční distribucí materiálů týkajících se zneužívání dětí;

15.    požaduje účinné partnerství a zákonný systém výměny informací mezi agenturami vymáhajícími právo, soudními orgány, odvětvím informačních a komunikačních technologií, poskytovateli internetových služeb, bankovním sektorem a nevládními organizacemi, včetně organizací dětí a mládeže, s cílem zajistit práva a ochranu dětí na internetu a vyšetřování a stíhání trestných činů; vyzývá Komisi, aby se chopila iniciativy a požádala všechny členské státy, aby podnikly příslušné kroky k potírání všech forem kybernetických útoků a kybernetické šikany;

16.    zdůrazňuje, že veškerá opatření, jimiž se omezují základní práva na internetu, by měla být nezbytná a přiměřená a v souladu s právními předpisy EU a členských států; připomíná, že nezákonný internetový obsah musí být na základě řádného právního postupu bez odkladu odstraněn; zdůrazňuje úlohu informačních a komunikačních technologií a poskytovatelů internetových služeb při zajištění rychlého a účinného odstraňování nelegálního obsahu on-line na žádost příslušného donucovacího orgánu;

17.    naléhavě vyzývá ty členské státy, které dosud neprovedly v celém rozsahu směrnici 2011/92 /EU ve svém vnitrostátním právu, aby tak bez dalšího prodlení učinily; vyzývá proto Komisi, aby pečlivě sledovala, zda došlo k plnému a účinnému provedení této směrnice, a aby o svých zjištěních včas informovala Parlament a zejména jeho příslušný výbor;

18.    pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby dále sledoval provádění směrnice 2011/92 /EU a aby provedl hloubkovou analýzu stávajícího rámce politiky v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání dětí ve formě zprávy o provádění této směrnice, a aby o tom do jednoho roku podal zprávu na plenárním zasedání;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.