Forslag til beslutning - B8-0218/2015Forslag til beslutning
B8-0218/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0217/2015

Procedure : 2015/2564(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0218/2015
Indgivne tekster :
B8-0218/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0218/2015

Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

(2015/2564(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder og protokollerne hertil,

–       der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til Europarådets konvention om it-kriminalitet af 23. november 2001,

–       der henviser til Europarådets konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug,

–       der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA,

–       der henviser til generel bemærkning nr. 14 (2013) fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om, at barnets tarv altid skal komme i første række,

–       der henviser til EU-dagsordenen for børns rettigheder, som blev vedtaget i februar 2011,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger" (COM(2008)0055),

–       der henviser til EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016), navnlig bestemmelserne vedrørende finansieringen af udviklingen af retningslinjer om børnebeskyttelsesordninger og om udveksling af bedste praksis,

–       der henviser til drøftelserne i plenarforsamlingen den 12. februar 2015 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, herunder materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, navnlig børnenes ret til beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt for deres trivsel, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B.     der henviser til, at alvorlige forbrydelser såsom seksuel udnyttelse af børn og materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, kræver en overordnet indsats, som omfatter efterforskning af forbrydelser, retsforfølgning af gerningsmænd, beskyttelse af børneofre og forebyggelse af fænomenet;

C.     der henviser til, at barnets tarv skal veje tungest, når der træffes foranstaltninger til at bekæmpe disse forbrydelser, i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder;

D.     der henviser til, at internettet kan udsætte børn for risici, idet de kan få adgang til eller blive udsat for materiale, der viser seksuel udnyttelse af børn, eller blive udsat for udveksling af materiale om vold, trusler, mobning eller grooming;

E.     der henviser til, at beskyttelse af mindreårige i den digitale verden bør tackles både på det lovgivningsmæssige plan og på græsrodsplan ved at anvende mere effektive foranstaltninger, herunder retshåndhævelse og samarbejde med industrien i overensstemmelse med princippet om behørige retsprocedurer samt ved gennem uddannelse og erhvervsuddannelse at undervise børn, forældre og lærere med henblik på at holde mindreårige beskyttet online og at lære dem at bruge internettet sikkert;

F.     der henviser til, at dette problem som følge af dets internationale karakter – med udnyttelse af børn og seksuel udnyttelse af børn via internettet, der spænder over hundredvis af lande og involverer hundredvis af jurisdiktioner – kræver en international løsning;

G.     der henviser til, at oplysninger om antallet af forbrydelser, der er begået, fortsat mangler på såvel nationalt som internationalt plan, og at dette medfører, at den pågældende politiske vurdering ikke nødvendigvis afspejler problemets faktiske omfang;

H.     der henviser til, at udnyttelse af børn og seksuel udnyttelse af børn via internettet – herunder udbredelse af materiale med seksuel udnyttelse af børn via internettet og forsøg på seksuel kontakt med børn i cyberspace – fortsat er et stort problem for de retshåndhævende myndigheder, og at overtrædelserne spænder fra seksuel afpresning og grooming til hjemmelavet materiale med og livestreaming af overgreb på børn, hvilket giver særlige efterforskningsmæssige udfordringer på grund af teknologiske nyskabelser, der giver krænkerne hurtigere og nemmere adgang til materialet;

I.      der henviser til, at et stigende antal gerningsmænd anvender darknettjenester, hvor de opretter anonyme samfund, der anvender skjulte fora, tjenesteydelser, sociale netværk og lagringstjenester, som udelukkende anvendes til børnemisbrugsmateriale;

J.      der henviser til, at medlemsstaternes foranstaltninger mod ulovligt onlineindhold ikke har været tilstrækkeligt effektive;

K.     der henviser til, at direktiv 2011/92/EF om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 18. december 2013, og til, at færre end halvdelen af medlemsstaterne har gennemført den fuldt ud;

1.      understreger på det kraftigste, at en af Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vigtigste opgaver er at beskytte børn og sikre et sikkert miljø for børn og deres udvikling;

2.      mener, at børns personlige oplysninger online skal beskyttes behørigt, og at børn har brug for at blive informeret på en nem og børnevenlig måde om de risici og konsekvenser, der er forbundet med at anvende deres personlige oplysninger online; gentager behovet for også af denne grund hurtigt at færdiggøre den europæiske databeskyttelsesreform;

3.      understreger behovet for en omfattende og koordineret tilgang for at sikre sammenhæng i den politiske beslutningstagning og i de deraf følgende foranstaltninger, hvilket omfatter bekæmpelse af kriminalitet, grundlæggende rettigheder, privatlivets fred og databeskyttelse, cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse og e-handel;

4.      mener, at det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af grooming, og at Kommissionen sammen med de nationale regeringer, civilsamfundet, internetvirksomheder, lærere, skolesygeplejersker, socialrådgivere, personer, der arbejder med at beskytte børn, børnelæger samt børne‑ og ungdomsorganisationer bør spille en aktiv rolle i at skabe opmærksomhed omkring dette problem ved at fastlægge retningslinjer, herunder ved at udveksle bedste praksis og oprette sociale platforme for samarbejde og lovlig udveksling af oplysninger, med henblik på at identificere potentielle risici og trusler mod børn;

5.      fremhæver behovet for internationalt samarbejde med EU's strategiske partnere og med retshåndhævende myndigheder i hele verden for at bekæmpe materiale, der viser seksuel udnyttelse af børn; understreger behovet for at forbedre det internationale samarbejde og de tværnationale efterforskninger på dette område ved hjælp af internationale aftaler om gensidig retshjælp og samarbejdsaftaler og ved at fremme lovlig international håndhævelse af bestemmelserne om udveksling af oplysninger om disse forbrydelser og gerningsmænd, herunder gennem Europol;

6.      glæder sig i denne forbindelse over det fælles initiativ fra EU og 55 lande fra hele verden om at samles i den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn på nettet, der sigter mod at redde flere ofre, sikre en mere effektiv retsforfølgelse og opnå en samlet reducering af omfanget af materiale på nettet, der viser seksuelt misbrug af børn; opfordrer Kommissionen til mere regelmæssigt at rapportere om de fremskridt, der er gjort gennem denne alliance;

7.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder, herunder Europol og Det Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet (EC3), med henblik på en mere effektiv efterforskning, afvikling og retsforfølgelse af netværk af børnesexforbrydere, under hensyntagen til at de involverede børns rettigheder og sikkerhed prioriteres højt;

8.      mener, at det er af afgørende betydning at anvende den korrekte terminologi for forbrydelser mod børn, herunder beskrivelsen af billeder, der viser seksuelt misbrug af børn, og at man anvender den passende betegnelse "materiale, der viser seksuelt misbrug af børn" frem for termen "børnepornografi";

9.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og styrke de ressourcer, der er afsat til identificering af ofre og til tjenester, der beskæftiger sig med ofre, og til hurtigst muligt at oprette tilhørende platforme;

10.    minder om, at medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer, som frygter, at de måske vil begå en lovovertrædelse, som er relateret til seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, om nødvendigt kan få adgang til effektive interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, som er udformet med henblik på at vurdere og fjerne risikoen for, at en sådan lovovertrædelse begås;

11.    tilskynder medlemsstaterne til at sørge for ordentlige ressourcer til de nationale kontaktpunkter med henblik på at sætte dem i stand til at rapportere kriminelt og skadeligt indhold og adfærd på nettet;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at forsyne deres retshåndhævende myndigheder med de nødvendige finansielle midler, menneskelige ressourcer, undersøgelsesbeføjelser og tekniske kapacitet for at sikre, at disse virkelig er i stand til at efterforske og retsforfølge gerningsmændene, herunder sikre passende uddannelse med henblik på at opbygge kompetence i retssystemet og inden for politiet;

13.    bemærker med bekymring de nuværende tendenser og udviklingen af kommerciel seksuel udnyttelse af børn på nettet, bl.a. nye forretningsmodeller for kommerciel distribution og nye transaktionsmetoder for materiale, der viser børnemisbrug, hovedsageligt gennem darknet‑tjenesterne, og især fænomenet med live streaming af misbrug mod betaling;

14.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tættere sammen med repræsentanter for alternative betalingssystemer med henblik på at undersøge mulighederne for et bedre samarbejde med de retshåndhævende myndigheder, herunder muligheden for uddannelse, som skal sikre en bedre identificering af de betalingsprocesser, der er forbundet med den kommercielle distribution af materiale, der viser børnemisbrug;

15.    opfordrer til et effektivt partnerskab og et lovligt system til informationsudveksling mellem retshåndhævelsesorganer, domstolsmyndigheder, IKT-branchen, internettjenesteudbydere, banksektoren og ikke-statslige organisationer, herunder ungdoms- og børneorganisationer, med henblik på at sikre børns rettigheder og beskyttelsen af dem online samt efterforskning og retsforfølgelse af lovovertrædelser; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at anmode alle medlemsstater om at træffe foranstaltninger med henblik på at imødegå alle former for forsøg på seksuel kontakt med børn og mobning via internettet;

16.    understreger, at enhver foranstaltning, som begrænser de grundlæggende rettigheder på internettet, bør være nødvendig og forholdsmæssig i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes lovgivning; minder om, at onlineindhold, der er fundet ulovligt på grundlag af en retsstatslig procedure, straks skal slettes; fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens og internetudbydernes rolle i at sikre hurtig og effektiv fjernelse af ulovligt onlineindhold på anmodning af den kompetente retshåndhævende myndighed;

17.    opfordrer indtrængende de medlemsstater, som endnu ikke har gennemført direktiv 2011/92/EU, til at gøre dette uden yderligere forsinkelse; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge den fulde og effektive gennemførelse af dette direktiv og til rettidigt at aflægge rapport om resultaterne heraf til Parlamentet og navnlig til sit ansvarlige udvalg;

18.    pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender yderligere at overvåge gennemførelsen af direktiv 2011/92/EU og at foretage en tilbundsgående analyse af de nuværende politiske rammer for bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet i form af en gennemførelsesrapport om direktivet samt til at aflægge en rapport til plenarforsamlingen inden for et år;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.