Πρόταση ψηφίσματος - B8-0218/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0218/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0217/2015

Διαδικασία : 2015/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0218/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0218/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0218/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

(2015/2564(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού της 20ής Nοεμβρίου 1989 και τα τρία της πρωτόκολλα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της 23ης Nοεμβρίου 2001,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση της 25ης Oκτωβρίου 2007,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–       έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι το υπέρτατο συμφέρον του πρωταρχικό μέλημα,

–       έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2011,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055),

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012–2016), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

–       έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο Διαδίκτυο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, συμπεριλαμβανόμενου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος των παιδιών στην προστασία και την αναγκαία φροντίδα για την ευημερία τους, όπως προβλέπονται στη σύμβαση του 1989 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τη δίωξη των δραστών, την προστασία των παιδιών-θυμάτων, και την πρόληψη του φαινομένου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα για την πάταξη των αδικημάτων αυτών πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο εκθέτει τα παιδιά σε ειδικούς κινδύνους, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή την πρόσβαση ή την έκθεσή τους σε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών ή την έκθεσή τους σε ανταλλαγή υλικού σχετικά με βία, σε απειλές, εκφοβισμό ή αθέμιτη προσέγγιση·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να πραγματώνεται σε ρυθμιστικό επίπεδο και σε επίπεδο βάσης, με την λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων μέσω της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου με τον κλάδο, σύμφωνα με την αρχή της εφαρμογής των ενδεδειγμένων νομικών διαδικασιών, και σε εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω της κατάρτισης των παιδιών, των γονέων και των καθηγητών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και να διδάσκεται στα παιδιά η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του προβλήματος - που απορρέει από το γεγονός ότι η διαδικτυακή εκμετάλλευση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έχουν εξαπλωθεί σε εκατοντάδες χώρες και απασχολούν εκατοντάδες δικαιοδοσίες - είναι προφανές ότι το πρόβλημα αυτό απαιτεί διεθνή λύση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των διαπραττόμενων εγκλημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι η αξιολόγηση της σχετικής πολιτικής δεν αντανακλά απαραίτητα τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση παιδιών και συγκεκριμένα η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο και της άγρας παιδιών στον κυβερνοχώρο – εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα για τις αρχές επιβολής του νόμου, τα αδικήματα δε φτάνουν από τον σεξουαλικό εκβιασμό και την αθέμιτη προσέγγιση μέχρι την παραγωγή από τους ίδιους τους δράστες και τη ζωντανή μετάδοση υλικού κακοποίησης παιδιών, θέτοντας ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις σε επίπεδο διενέργειας ερευνών λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών που επιτρέπουν στους δράστες να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε τέτοιο υλικό·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι δράστες χρησιμοποιούν το Σκοτεινό Διαδίκτυο, όπου έχουν δημιουργήσει ανώνυμες κοινότητες οι οποίες χρησιμοποιούν κρυμμένα φόρουμ, υπηρεσίες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης που προορίζονται ειδικά για υλικό κακοποίησης παιδιών·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα των κρατών μελών κατά του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου δεν υπήρξαν αρκετά αποτελεσματικά·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας προβλεπόταν να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ότι μέχρι στιγμής έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη·

1.      τονίζει με έμφαση ότι η προστασία και η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και την ανάπτυξή τους είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

2.      θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο Διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο εύκολο και φιλικό προς το παιδί σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο· επαναλαμβάνει, με βάση το ίδιο σκεπτικό, την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής προστασίας δεδομένων·

3.      τονίζει την ανάγκη για μία σφαιρική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα της χάραξης πολιτικής και των συνακόλουθων δράσεων, η οποία να περιλαμβάνει την καταπολέμηση του εγκλήματος, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

4.      φρονεί ότι πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση της αθέμιτης προσέγγισης στον κυβερνοχώρο και ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους δασκάλους, τις σχολικές νοσοκόμες, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους υπεύθυνους προστασίας παιδιών, τους παιδιάτρους και τις οργανώσεις προστασίας νέων και παιδιών, πρέπει να καταβάλει ενεργό προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα μέσω σαφώς καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της σύστασης κοινωνικών πλατφορμών συνεργασίας και της νόμιμης ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και απειλών για τα παιδιά·

5.      επισημαίνει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και τις αρχές επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας και των διακρατικών ερευνών σε αυτόν τον τομέα μέσω διεθνών συμφωνιών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και συμφωνιών συνεργασίας και μέσω της διευκόλυνσης της νόμιμης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την επιβολή του διεθνούς δικαίου για τα εγκλήματα αυτά και τους δράστες τους, μεταξύ άλλων και μέσω της EUROPOL·

6.      εκφράζει εν προκειμένω επιδοκιμασία για την κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και των 55 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο τα οποία προσχώρησαν στην παγκόσμια συμμαχία κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο, με στόχο την διάσωση περισσότερων θυμάτων μέσω της εξασφάλισης ουσιαστικότερης δίωξης και της επίτευξης συνολικής μείωσης του όγκου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διατίθεται στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται με αυτήν τη συμμαχία·

7.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων και μέσω της Europol και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση, εξάρθρωση και δίωξη των δικτύων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα και την ασφάλεια των ενεχόμενων παιδιών·

8.      πιστεύει ότι είναι ουσιώδες να χρησιμοποιείται η ορθή ορολογία για τα εγκλήματα εναντίον παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος όρος «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης» αντί για «παιδική πορνογραφία»·

9.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τους πόρους που διατίθενται ειδικά για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τις υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο τα θύματα και ζητεί την επείγουσα σύσταση συναφών πλατφορμών·

10.    υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν οποιοδήποτε από τα αδικήματα που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση και την σεξουαλική εκμετάλλευση θα έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων·

11.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα εθνικά σημεία επαφής ούτως ώστε τα σημεία αυτά να είναι σε θέση να αναφέρουν εγκληματικά και επιβλαβή περιεχόμενα και πράξεις που περιέχει το Διαδίκτυο·

12.    καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στις εθνικές τους αρχές επιβολής του νόμου τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, τις ερευνητικές εξουσίες και τις τεχνικές ικανότητες που χρειάζονται για την διενέργεια κατάλληλων ερευνών για τον εντοπισμό και των δραστών και για την δίωξή τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης κατάρτισης για τη δημιουργία ικανοτήτων στις δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες·

13.    σημειώνει με ανησυχία τις σημερινές τάσεις και την εξέλιξη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιχειρηματικών μοντέλων εμπορικής διανομής και των νέων τύπων συναλλαγών για υλικό κακοποίησης παιδιών, κυρίως μέσω του Σκοτεινού Διαδικτύου, και ειδικότερα το φαινόμενο της ζωντανής μετάδοσης κακοποίησης έναντι πληρωμής·

14.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους εκπροσώπους των εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, με σκοπό τον εντοπισμό μέσων αποτελεσματικότερης συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τον καλύτερο εντοπισμό των διαδικασιών πληρωμής που σχετίζονται με την εμπορική διανομή υλικού κακοποίησης παιδιών·

15.    ζητεί τη σύναψη ουσιαστικής εταιρικής σχέσης και τη θέσπιση συστήματος νόμιμης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, του κλάδου των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, του τραπεζικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων υποστήριξης των νέων και των παιδιών, με στόχο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο και η διερεύνηση και δίωξη των αδικημάτων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των μορφών άγρας παιδιών και εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο·

16.    τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο πρέπει να απαλείφεται πάραυτα βάσει των ενδεδειγμένων νομικών διαδικασιών· τονίζει τον ρόλο των TΠΕ και των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στην εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής απάλειψης παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής επιβολής του νόμου·

17.    παροτρύνει τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2011/92/ΕΕ να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Kοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην αρμόδια επιτροπή του·

18.    αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και να διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση του σημερινού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό μορφή έκθεσης εφαρμογής σχετικά με την οδηγία και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια εντός ενός έτους·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.