Resolutsiooni ettepanek - B8-0218/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0218/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta internetis

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0217/2015

Menetlus : 2015/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0218/2015
Esitatud tekstid :
B8-0218/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0218/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta internetis

(2015/2564(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

–       võttes arvesse 25. oktoobri 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

–       võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse kohta sellele, et tema huvid seataks esikohale,

–       võttes arvesse 2011. aasta veebruaris vastu võetud lapse õigusi käsitlevat ELi tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (COM(2008)0055),

–       võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 ning eriti selle sätteid, mis käsitlevad lastekaitsesüsteemide suuniste väljatöötamise rahastamist ja parimate tavade vahetamist,

–       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogu arutelu, kus käsitleti võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal, rikub tõsiselt põhiõigusi, eelkõige lapse õigust heaoluks vajalikule kaitsele ja hooldusele, nagu see on sätestatud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

B.     arvestades, et rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja laste seksuaalset kuritarvitamist kajastav materjal, eeldavad terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab süütegude uurimist, süüdistuste esitamist teo toimepanijatele, lapsohvrite kaitset ja kõnealuste kuritegude tõkestamist;

C.     arvestades, et kõnealuste süütegude vastase võitlusega seotud meetmete rakendamisel tuleb esikohale seada lapse huvid, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis;

D.     arvestades, et internet võib kujutada endast lastele erilist ohtu, kuna selle kaudu muutub laste seksuaalset ärakasutamist kujutav materjal lastele kättesaadavaks või nad võivad ise sellise materjali tootmise või vägivalda kujutavate materjalide vahetamise, hirmutamise ja kiusamise või seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise ohvriteks sattuda;

E.     arvestades, et laste kaitsega digitaalmaailmas tuleb tegeleda seadusandlikul ja rohujuuretasandil, kasutades tõhusamaid meetmeid, sh tehes ettevõtetega õiguskaitsealast koostööd nõuetekohase kohtuliku arutamise põhimõtteid järgides, ning hariduse ja koolituse tasandil laste, vanemate ja õpetajate koolitamise teel, et tagada laste kaitse internetis ja õpetada neile interneti ohutut kasutamist;

F.     arvestades, et kuna laste ärakasutamine ja laste seksuaalne kuritarvitamine on rahvusvaheline probleem, mis hõlmab sadu riike ja sadu õigussüsteeme, tuleb see ilmselgelt lahendada rahvusvahelisel tasandil;

G.     arvestades, et andmed toime pandud kuritegude arvu kohta on endiselt puudulikud nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, ning arvestades, et see tähendab, et vastavate poliitikameetmete hindamine ei pruugi kajastada probleemi tegelikku ulatust;

H.     arvestades, et laste ärakasutamine ja laste seksuaalne ärakasutamine veebis (sh laste seksuaalset ärakasutamist kajastava materjali levitamine ja laste veebis peibutamine) valmistab õiguskaitseasutustele endiselt suurt muret, kuna rikkumised varieeruvad seksuaalsest väljapressimisest ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisest kuni laste kuritarvitamist kajastava materjali tootmiseni ja selle veebis reaalajas edastamiseni ning see on uurijate jaoks eriti suur probleem, kuna tehnoloogiauuendused võimaldavad rikkujatel materjalile lihtsamini ja kiiremini ligi pääseda;

I.      arvestades, et üha suurem hulk õiguserikkujaid kasutab privaatset võrku (darknet), kus nad on loonud anonüümsed kogukonnad, kasutades laste kuritarvitamist käsitleva materjaliga seotud varjatud foorumeid, teenuseid, suhtlusvõrke ja salvestusruumi pakkujaid;

J.      arvestades, et liikmesriikides internetis ebaseadusliku materjali leviku takistamiseks võetud meetmed ei ole piisavalt tõhusad;

K.     arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtma 18. detsembriks 2013, ning arvestades, et seni on vähem kui pooled liikmesriigid seda täies mahus rakendanud;

1.      rõhutab, et laste kaitse ning laste ja nende arengu jaoks ohutu keskkonna tagamine on üks Euroopa Liidu ja liikmesriikide peamisi ülesandeid;

2.      on seisukohal, et laste isikuandmeid tuleb veebis nõuetekohaselt kaitsta ning et lapsi tuleb isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest lihtsal ja lapsesõbralikul viisil teavitada; rõhutab veel kord vajadust viia viivitamata lõpule Euroopa andmekaitse reform ka seda silmas pidades;

3.      rõhutab vajadust tervikliku ja kooskõlastatud lähenemisviisi järele Euroopas, et tagada järjepidevus seoses poliitikakujundamise ja sellest tulenevate meetmetega, mis hõlmavad kuritegevuse vastast võitlust, põhiõigusi, eraelu puutumatust ja andmekaitset, küberjulgeolekut, tarbijakaitset ja e-kaubandust;

4.      on seisukohal, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid seksuaalsuhte eesmärgil veebi kaudu kontakti otsimise vastu võitlemiseks ning komisjon peab koos riikide valitsuste, kodanikuühiskonna, sotsiaalmeediaettevõtete, õpetajate, koolide meditsiiniõdede, sotsiaaltöötajate, lastekaitseametnike, lastearstide ning noorte- ja lasteorganisatsioonidega tegutsema aktiivselt selle nimel, et suurendada teadlikkust sellest teemast kindlaksmääratud suuniste, sh parimate tavade vahetamise kaudu ning selles küsimuses koostöö tegemiseks ja seaduslikuks teabevahetuseks sotsiaalplatvormide loomise kaudu, et teha kindlaks lapsi ähvardavad võimalikud riskid ja ohud;

5.      toonitab vajadust rahvusvahelise koostöö järele ELi strateegiliste partnerite ja õiguskaitseasutustega kogu maailmas, et võidelda laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate materjalide levitamise vastu; rõhutab vajadust parandada rahvusvahelist koostööd ja piiriüleseid juurdlusi selles valdkonnas, sõlmides vastastikuse õigusabi lepinguid ja koostöölepinguid ning hõlbustades seaduslikku rahvusvahelist õiguskaitsealast andmevahetust selliste kuritegude ja õiguserikkujate kohta, sealhulgas Europoli kaudu;

6.      väljendab sellega seoses heameelt ühisalgatuse üle, mille raames EL ja 55 riiki kogu maailmast on ühinenud internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liiduga, mille eesmärk on päästa rohkem ohvreid, tagada tõhusam vastutusele võtmine ja vähendada veebis kättesaadavate laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate materjalide hulka; kutsub komisjoni üles andma korrapärasemalt teada selle liidu tegevuses saavutatud edusammudest;

7.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, sh Europoli ja küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse kaudu, et tõhusamalt uurida ja lõhkuda laste suhtes seksuaalkuritegude toimepanijate võrgustikke ning nendes osalejaid vastutusele võtta, seades samas esikohale laste õigused ja ohutuse;

8.      on seisukohal, et laste vastu suunatud kuritegude puhul tuleb tingimata kasutada õiget terminoloogiat, k.a laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide kirjeldamisel, ning ühtlasi tuleb kasutada asjakohast terminit „laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal”, mitte „lasteporno”;

9.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja suurendama ohvrite kindlakstegemiseks ja ohvritele suunatud teenusteks ette nähtud ressursse ning nõuab viivitamata asjaomaste platvormide loomist;

10.    tuletab meelde, et liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et isikul, kes kardab, et ta võib toime panna mõne seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ärakasutamisega seotud õiguserikkumise, on vajaduse korral võimalus osaleda tõhusates sekkumisprogrammides või -meetmetes, mis on loodud selliste õiguserikkumiste toimepanemise riski hindamiseks ja ärahoidmiseks;

11.    ergutab liikmesriike eraldama siseriiklike kontaktpunktide tegevuseks piisavalt vahendeid, et võimaldada neil kriminaalsest ja kahjulikust sisust ja käitumisest veebis teada anda;

12.    kutsub liikmesriike üles võimaldama oma õiguskaitseasutustele vajalikud rahalised vahendid, inimressursid, uurimisvolitused ja tehnilised võimalused ning andma ka asjakohast koolitust kohtute ja politseiüksuste suutlikkuse suurendamiseks, et nõuetekohaselt uurida õiguserikkujate tegevust ja nad vastutusele võtta;

13.    tunneb muret veebis toimuva laste kaubanduslikul eesmärgil seksuaalse ärakasutamise hetkesuundumuste ja nende arengute pärast, sh laste kuritarvitamist kujutava materjali turustamise uued ärimudelid ja edastamise uued viisid, eriti pimeda võrgu (darknet) kaudu, ning eelkõige kuritarvitamise tasuline voogedastamine reaalajas;

14.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama suhtlust alternatiivsete maksesüsteemide esindajatega, et teha kindlaks võimalused paremaks koostööks õiguskaitseorganitega, sealhulgas koolituseks, et paremini tuvastada makseprotsesse, mis on seotud laste kuritarvitamist kujutava materjali turustamisega;

15.    nõuab, et õiguskaitseasutused, kohtud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor, internetiteenuse pakkujad, pangandussektor ja vabaühendused, sh noorte- ja lasteorganisatsioonid teeksid omavahel tulemuslikku koostööd ja töötaksid välja seadusliku teabevahetussüsteemi, et tagada laste õigused ja kaitse ka veebis ning uurida süütegusid ja õiguserikkujad vastutusele võtta; palub, et komisjon kutsuks kõiki liikmesriike üles võtma meetmeid igasuguse veebis toimuva peibutamise ja kiusamise vastu;

16.    rõhutab, et meetmed, millega piiratakse põhiõigusi internetis, peavad vastavalt ELi ja liikmesriikide õigusele olema vajalikud ja proportsionaalsed; tuletab meelde, et ebaseaduslik veebisisu tuleb nõuetekohase õigusliku menetluse alusel viivitamata eemaldada; rõhutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning internetiteenuse pakkujate rolli ebaseadusliku veebisisu kiire ja tõhusa eemaldamise tagamisel, kui selleks on vastutav õiguskaitseasutus taotluse esitanud;

17.    nõuab tungivalt, et need liikmesriigid, kes ei ole veel direktiivi 2011/92/EL täielikult üle võtnud, teeksid seda viivitamata; kutsub seetõttu komisjoni üles rangelt jälgima selle direktiivi täielikku ja tõhusat rakendamist ning andma tähelepanekute kohta õigeaegselt tagasisidet Euroopa Parlamendile ja eelkõige selle vastutavale komisjonile;

18.    teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks jätkuvalt jälgida direktiivi 2011/92/EL rakendamist ja koostada põhjalik analüüs internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise praeguse poliitilise raamistiku kohta direktiivi rakendamisaruandena ning esitada see täiskogule aasta jooksul;

19.    teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.