Prijedlog rezolucije - B8-0218/2015Prijedlog rezolucije
B8-0218/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0217/2015

Postupak : 2015/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0218/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0218/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0218/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

(2015/2564(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenog 1989. i njezine protokole,

–       uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir članak 24. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu od 23. studenog 2001.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 25. listopada 2007.,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP,

–       uzimajući u obzir opću napomenu br. 14 (2013.) Odbora UN-a za prava djeteta o pravu djeteta da se prije svega uzme u obzir ono što je u djetetovu primarnom interesu,

–       uzimajući u obzir Program EU-a za prava djeteta usvojen u veljači 2011.,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Posebno mjesto djece u vanjskom djelovanju EU-a” (COM(2008)0055),

–       uzimajući u obzir strategiju EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima za razdoblje 2012. – 2016., naročito odredbe o financiranju razrade smjernica za sustave za zaštitu djece i razmjenu najboljih praksi,

–       uzimajući u obzir raspravu na plenarnoj sjednici od 12. veljače 2015. o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece, uključujući materijal o seksualnom zlostavljanju djece, predstavljaju teška kršenja temeljnih prava, posebno prava djece na zaštitu i skrb potrebnu za njihovu dobrobit, kako je utvrđeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. i Povelji o temeljnim pravima Europske unije;

B.     budući da teška kaznena djela poput seksualnog iskorištavanja djece i materijala o seksualnom zlostavljanju djece iziskuju sveobuhvatan pristup koji će se primjenjivati na istragu kaznenih djela, kazneni progon počinitelja takvih djela, zaštitu djece žrtava i sprečavanje te pojave;

C.     budući da pri provođenju svih mjera za suzbijanje tih kaznenih djela u skladu s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta prvenstveno treba voditi računa o najboljim interesima djeteta;

D.     budući da na internetu djeca mogu biti izložena specifičnim rizicima, mogu imati pristup ili biti izložena materijalu o seksualnom zlostavljanju djece ili razmjeni materijala o nasilju, zastrašivanju, zlostavljanju ili mamljenju;

E.     budući da se maloljetnicima u digitalnom svijetu mora pružiti zaštita na regulatornoj i lokalnoj razini primjenom učinkovitijih mjera uz suradnju tijela kaznenog progona s industrijom u skladu s načelom propisanog pravnog postupka te na obrazovnoj razini i razini obučavanja obrazovanjem djece, roditelja i učitelja s ciljem zaštite maloljetnika na internetu te podučavanjem kako se sigurno koristi internetom;

F.     budući da zbog svoje međunarodne prirode – iskorištavanje djece i seksualno iskorištavanje djece na internetu prisutno je u stotinama zemalja i uključuje stotine pravosudnih tijela – taj problem očito iziskuje rješenje na međunarodnoj razini;

G.     budući da na nacionalnoj i međunarodnoj razini i dalje nedostaju podaci o broju počinjenih kaznenih djela, što znači da mjerodavna ocjena politike nužno ne odražava stvarni opseg tog problema;

H.     budući da je iskorištavanje djece i seksualno iskorištavanje djece na internetu, uključujući širenje materijala o seksualnom iskorištavanju djece i predatorsko ponašanje na internetu, i dalje glavni problem za tijela kaznenog progona s obzirom na to da se kaznena djela kreću od spolne iznude i mamljenja do materijala o zlostavljanju djece vlastite proizvodnje i prijenosa uživo na internetu, što je veliki izazov za istrage zbog tehnoloških inovacija koje prijestupnicima omogućuju lakši i brži pristup materijalima;

I.      budući da se sve veći broj počinitelja kaznenih djela koristi mrežom Darknet na kojoj su osnovali anonimne zajednice koristeći se tajnim forumima, uslugama, društvenim mrežama i uslugama pohrane podataka usmjerenima na materijal o zlostavljanju djece;

J.      budući da mjere koje države članice poduzimaju za sprečavanje nezakonitog sadržaja na internetu nisu dovoljno učinkovite;

K.     budući da su do 18. prosinca 2013. države članice u svoje zakonodavstvo trebale prenijeti Direktivu 2011/92/EZ o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te budući da je zasad u cijelosti provodi manje od pola država članica;

1.      snažno naglašava da su zaštita i jamčenje sigurnog okruženja za djecu i njihov razvoj jedna od primarnih uloga Europske unije i njezinih država članica;

2.      smatra da osobni podaci djece na internetu moraju biti propisno zaštićeni te da djecu treba na jednostavan i njima razumljiv način informirati o rizicima i posljedicama upotrebe svojih osobnih podataka na internetu; ponavlja da je u tom smislu također potrebno brzo privesti kraju reformu europske zaštite podataka;

3.      naglašava potrebu za sveobuhvatnim i usklađenim pristupom na europskoj razini kako bi se zajamčila dosljednost pri oblikovanju politika i djelovanju na temelju tih politika, a koji bi obuhvaćao borbu protiv kriminala, temeljna prava, zaštitu privatnosti i podataka, kibernetičku sigurnost, zaštitu potrošača i e-trgovinu;

4.      smatra da se moraju poduzeti daljnji koraci za borbu protiv mamljenja na internetu te da bi se Komisija zajedno s nacionalnim vladama, civilnim društvom, društvenim medijima, učiteljima, medicinskim sestrama u školama, socijalnim radnicima, službenicima za zaštitu djece, pedijatrima te organizacijama za mladež i djecu trebala aktivno zauzeti za podizanje razine osviještenosti o tom problemu tako da utvrdi smjernice, među ostalim i razmjenom najboljih praksi, uspostavom društvenih platformi za suradnju i razmjenu informacija u skladu sa zakonom kako bi se identificirali potencijalni rizici i prijetnje za djecu;

5.      ističe potrebu za međunarodnom suradnjom sa strateškim partnerima EU-a i tijelima kaznenog progona širom svijeta radi borbe protiv materijala o seksualnom iskorištavanju djece; naglašava potrebu za poboljšanjem međunarodne suradnje i transnacionalnih istraga u tom području primjenom sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći i sporazuma o suradnji te omogućavanjem legalne međunarodne razmjene podataka o tim kaznenim djelima i počiniteljima kaznenih djela, uključujući preko Europola;

6.      s tim u vezi pozdravlja zajedničku inicijativu EU-a i 55 država iz cijeloga svijeta koji su se udružili u Globalni savez za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu kako bi se spasio veći broj žrtava, zajamčio učinkovitiji kazneni progon te postiglo opće smanjenje količine materijala o seksualnom zlostavljanju djece na internetu; poziva Komisiju da češće izvještava o napretku ostvarenom u okviru tog Saveza;

7.      poziva Komisiju i države članice da ojačaju suradnju među tijelima kaznenog progona, među ostalim preko Europola i Europskog centra za kibernetički kriminal (EC3), u cilju učinkovitijeg provođenja istraga, razbijanja i kaznenog progona mreža počinitelja seksualnih kaznenih djela na štetu djece, pri čemu bi prioritet imala prava i sigurnost uključene djece;

8.      smatra da je od ključne važnosti upotreba ispravne terminologije za kaznena djela na štetu djece, uključujući opis fotografija seksualnog zlostavljanja djece, te upotreba odgovarajućeg termina „materijal o seksualnom zlostavljanju djece” umjesto termina „dječja pornografija”;

9.      poziva Komisiju i države članice da potiču i ojačaju resurse namijenjene utvrđivanju identiteta žrtava i službama za pomoć žrtvama te poziva na hitnu uspostavu povezanih platformi;

10.    podsjeća na to da bi države članice trebale poduzimati potrebne mjere kako bi zajamčile da osobe koje se pribojavaju da bi mogle počiniti neko od kaznenih djela povezano sa seksualnim zlostavljanjem i seksualnim iskorištavanjem po potrebi imaju pristup učinkovitim programima intervencije ili mjerama za procjenu i sprečavanje rizika od počinjenja takvih kaznenih djela;

11.    potiče države članice da propisno opreme nacionalne kontaktne točke kako bi im se omogućilo prijavljivanje kažnjivog i štetnog sadržaja te kažnjivog i štetnog ponašanja na internetu;

12.    poziva države članice da svojim tijelima kaznenog progona osiguraju potrebna sredstva, ljudske resurse, istražne ovlasti i tehničke mogućnosti za primjerenu istragu i kazneni progon počinitelja, uključujući odgovarajuće osposobljavanje za razvoj kompetencija u sudskim i policijskim jedinicama;

13.    sa zabrinutošću primjećuje trenutačne trendove i razvoj komercijalnog seksualnog iskorištavanja djece na internetu, uključujući nove poslovne modele komercijalne distribucije materijala o zlostavljanju djece i transakcije povezane s njima, osobito preko Darkneta, a posebno pojavu prijenosa zlostavljanja uživo uz plaćanje;

14.    poziva Komisiju i države članice da se dodatno povežu s predstavnicima alternativnih sustava plaćanja kako bi se utvrdili načini za bolju suradnju s tijelima kaznenog progona, uključujući zajedničko osposobljavanje za učinkovitije utvrđivanje postupaka plaćanja povezanih s komercijalnom distribucijom sadržaja o zlostavljanju djece;

15.    poziva na učinkovito partnerstvo i razmjenu informacija među tijelima kaznenog progona, pravosudnim tijelima, industrijom informacijsko-komunikacijske tehnologije, pružateljima internetskih usluga, bankarskim sektorom i nevladinim organizacijama, između ostalog i organizacijama za mladež i djecu, kako bi se zajamčila prava i zaštita djece na internetu te istraga kaznenih djela i progon počinitelja takvih djela; poziva Komisiju da preuzme inicijativu i od svih država članica zatraži djelovanje u borbi protiv svih oblika predatorskog ponašanja i zlostavljanja na internetu;

16.    ističe da bi svaka mjera kojom se ograničavaju temeljna prava na internetu trebala biti nužna i razmjerna te u skladu sa zakonodavstvom EU-a i država članica; podsjeća da bi nezakonit sadržaj trebalo odmah ukloniti s interneta na temelju propisnog pravnog postupka; naglašava ulogu industrije informacijsko-komunikacijske tehnologije i pružatelja internetskih usluga u jamčenju brzog i učinkovitog uklanjanja nezakonitog internetskog sadržaja na zahtjev mjerodavnog tijela kaznenog progona;

17.    snažno potiče one države članice koje još nisu u cijelosti u svoja zakonodavstva prenijele Direktivu 2011/92/EU da to učine bez daljnje odgode; stoga poziva Komisiju da pomno prati njezinu potpunu i učinkovitu provedbu te da o svojim saznanjima pravovremeno izvještava Parlament, a posebno njegov nadležni odbor;

18.    nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da i dalje prati provedbu Direktive 2011/92/EU i provodi temeljitu analizu postojećeg političkog okvira za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece u obliku izvješća o provedbi Direktive te da u roku od jedne godine o tome podnese izvještaj na plenarnoj sjednici;

19.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i parlamentima država članica.