Návrh uznesenia - B8-0218/2015Návrh uznesenia
B8-0218/2015

NÁVRH UZNESENIA o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0218/2015
Predkladané texty :
B8-0218/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0218/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu

(2015/2564(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a k nemu pripojené dohovory,

–       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa presadzovania a ochrany práv dieťaťa,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

–       so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–       so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–       so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

–       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí sú závažným porušením základných práv, najmä práva detí na ochranu a na starostlivosť nevyhnutnú pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a v Charte základných práv Európskej únie;

B.     keďže závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu;

C.     keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

D.     keďže internetové prostredie môže deti vystavovať špecifickému nebezpečenstvu spočívajúcemu v tom, že môžu získať prístup k materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí, alebo byť takémuto materiálu vystavené, či byť vystavené výmene materiálu o násilí, zastrašovaniu, šikanovaniu alebo manipulácii dieťaťa s cieľom jeho sexuálneho zneužitia (tzv. grooming);

E.     keďže ochrana maloletých v digitálnom svete sa musí riešiť jednak na regulačnej úrovni a priamo na mieste zavedením účinnejších opatrení, a to i prostredníctvom spolupráce orgánov presadzovania práva s priemyslom v súlade so zásadou riadneho právneho postupu, a jednak na úrovni vzdelávania a odbornej prípravy vzdelávaním detí, rodičov a pedagógov s cieľom chrániť maloleté osoby online a naučiť ich používať internet bezpečným spôsobom;

F.     keďže tento problém má medzinárodnú povahu – vykorisťovanie detí a sexuálne vykorisťovanie detí je totiž rozšírené v stovkách krajín a týka sa stoviek jurisdikcií, celkom zjavne si vyžaduje medzinárodné riešenie;

G.     keďže údaje o počte spáchaných trestných činov sú stále nedostačujúce na vnútroštátnej i na medzinárodnej úrovni, a keďže táto skutočnosť znamená, že posúdenie príslušnej politiky nemusí nevyhnutne odzrkadľovať skutočný rozsah tohto problém;

H.     keďže vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí online vrátane šírenia materiálu zobrazujúceho sexuálne vykorisťovanie detí a hľadania potenciálnych obetí prostredníctvom internetu je aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom medzi trestné činy patrí trestná činnosť od sexuálneho vydierania a manipulácie dieťaťa s cieľom jeho sexuálneho zneužitia po výrobu materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo špecifickým spôsobom sťažuje ich vyšetrovanie vzhľadom na technologické inovácie, ktoré páchateľom umožňuje ľahší a rýchlejší prístup k materiálu;

I.      keďže čoraz vyšší počet páchateľov používa súkromné siete (tzv. Darknet), na ktorých si zriaďujú anonymné spoločenstvá využívajúce skryté fóra, služby, platformy sociálnych sietí a poskytovateľov úložného priestoru určeného na materiál zobrazujúci zneužívanie detí;

J.      keďže opatrenia prijaté členskými štátmi s cieľom zamedziť nelegálny online obsah neboli dostatočne účinné;

K.     keďže smernica 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže k dnešnému dňu ju v plnej miere implementuje menej než polovica členských štátov;

1.      rozhodne zdôrazňuje, že ochrana a zaistenie bezpečného prostredia pre deti a ich vývoj je jednou zo základných úloh Európskej únie a jej členských štátov;

2.      domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené a deti musia byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online; znovu pripomína, že z rovnakého dôvodu je potrebné bezodkladne dokončiť európsku reformu ochrany údajov;

3.      zdôrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného európskeho prístupu s cieľom zabezpečiť súdržnosť tvorby politík a výsledných opatrení, ktorý by zahŕňal boj proti trestnej činnosti, ochranu základných práv, súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa a elektronický obchod;

4.      nazdáva sa, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na boj proti kybernetickej manipulácii dieťaťa s cieľom jeho sexuálneho zneužitia a že Komisia spoločne s vládami členských štátov, občianskou spoločnosťou, spoločnosťami v oblasti sociálnych médií, učiteľmi, školskými zdravotníkmi, sociálnymi pracovníkmi, úradníkmi v oblasti ochrany detí, detskými lekármi a organizáciami mládeže a detí by sa mali aktívne zapojiť do úsilia o zvýšenie povedomia o tejto problematike prostredníctvom vymedzených usmernení, a to i prostredníctvom výmeny najlepších postupov, zriaďovania sociálnych platforiem na účely spolupráce a zákonnej výmeny informácií o tejto problematike s cieľom určiť potenciálne riziká a hrozby, ktorým deti čelia;

5.      zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi EÚ a orgánmi presadzovania práva na celom svete s cieľom bojovať proti materiálu zobrazujúcemu sexuálne vykorisťovanie detí; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a nadnárodné vyšetrovanie v tejto oblasti prostredníctvom využívania dohôd o vzájomnej právnej pomoci a dohôd o spolupráci a uľahčovaním medzinárodnej zákonnej výmeny údajov o týchto trestných činoch a páchateľoch medzi orgánmi presadzovania práva, a to i prostredníctvom Europolu;

6.      v tejto súvislosti víta spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinula EÚ spolu s 55 krajinami na celom svete zoskupenými v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online s cieľom zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinné stíhanie a dosiahnuť celkové zníženie množstva materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete; vyzýva Komisiu, aby pravidelnejšie podávala správy o pokroku dosiahnutom prostredníctvom tejto aliancie;

7.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, a to i prostredníctvom Europolu a Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3), s cieľom zefektívniť vyšetrovanie, likvidáciu a stíhanie sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch, a pritom venovali prednostnú pozornosť právam a bezpečnosti zúčastnených detí;

8.      považuje za zásadné, aby sa v prípade trestných činov páchaných na deťoch používala správna terminológia a používal správny pojem „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ namiesto výrazu „detská pornografia“;

9.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali a posilňovali zdroje venované na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam, a vyzýva na naliehavé zriadenie súvisiacich platforiem;

10.    pripomína, že členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať niektorý z trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním alebo sexuálnym vykorisťovaním, mali v prípade potreby prístup k účinným intervenčným programom alebo opatreniam, na základe ktorých je možné posúdiť riziko možného spáchania takéhoto trestného činu a predísť týmto rizikám;

11.    vyzýva členské štáty, aby národným kontaktným miestam poskytli dostatočné zdroje a umožnili im tak oznamovanie trestného a škodlivého obsahu a správania na internete;

12.    vyzýva členské štáty, aby poskytli svojim orgánom presadzovania práva potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje, vyšetrovacie právomoci a technické kapacity na riadne vyšetrenie trestných činov a stíhanie ich páchateľov vrátane zodpovedajúcej odbornej prípravy zameranej na budovanie kompetencií v príslušných justičných a policajných útvaroch;

13.    so znepokojením berie na vedomie súčasné trendy a rozvoj komerčného sexuálneho vykorisťovania detí online vrátane nových obchodných modelov komerčnej distribúcie a nových typov transakcií určených pre materiál zobrazujúci zneužívanie detí, konkrétne prostredníctvom Darknetu, a najmä fenomén živého internetového vysielania zneužívania za úhradu;

14.    vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby naďalej spolupracovali so zástupcami alternatívnych platobných systémov s cieľom určiť možnosti lepšej spolupráce s orgánmi presadzovania práva vrátane odbornej prípravy zameranej na účinnejšiu identifikáciu platobných procesov spojených s komerčnou distribúciou materiálu týkajúceho sa zneužívania detí;

15.    požaduje účinné partnerstvá a zákonný systém výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom informačných a komunikačných technológií (IKT), poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektorom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zaručiť práva a ochranu detí online a vyšetrovanie a stíhanie trestných činov; vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a požiadala všetky členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie všetkých foriem hľadania potenciálnych obetí prostredníctvom internetu a šikanovania na internete;

16.    zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia obmedzujúce základné práva na internete by mali byť nevyhnutné a primerané, v súlade s právnymi predpismi EÚ a členských štátov; pripomína, že nezákonný online obsah by sa mal okamžite odstrániť na základe riadneho právneho postupu; zdôrazňuje úlohu IKT a poskytovateľov internetových služieb pri zabezpečení rýchleho a účinného odstraňovania nelegálneho online obsahu na žiadosť príslušného orgánu presadzovania práva;

17.    naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte úplne netransponovali smernicu 2011/92/EÚ, aby tak bezodkladne urobili; vyzýva preto Komisiu, aby prísne monitorovala jej plnú a účinnú implementáciu a aby o svojich zisteniach včas informovala Parlament a predovšetkým jeho gestorský výbor;

18.    poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ďalej monitoroval implementáciu smernice 2011/92/EÚ a aby a vykonal hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete vo forme správy o implementácii tejto smernice, a aby do jedného roka podal správu na plenárnej schôdzi;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.