Postopek : 2015/2564(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0218/2015

Predložena besedila :

B8-0218/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0070

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.018v01-00
 
B8-0218/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP))


Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP))  
B8-0218/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in njenih protokolov,

–       ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti z dne 23. novembra 2001,

–       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo z dne 25. oktobra 2007,

–       ob upoštevanju smernic Evropske unije za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

–       ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92/EU z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok in ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ,

–       ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora OZN za pravice otrok o pravici otrok do tega, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

–       ob upoštevanju Agende EU za otrokove pravice, ki je bila sprejeta februarja 2011,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU (COM(2008)0055),

–       ob upoštevanju strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016, zlasti določb o financiranju priprave smernic o sistemih za zaščito otrok in izmenjavi najboljše prakse;

–       ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju dne 12. februarja 2015 o boju proti spolni zlorabi otrok na spletu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter gradivo o spolni zlorabi otrok hude kršitve temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok do zaščite in dobrobiti, kakor je določeno v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

B.     ker hudi kaznivi dejanji, kot so spolno izkoriščanje otrok ter gradivo o spolni zlorabi otrok, zahtevata celovit pristop, vključno s preiskavo kaznivih dejanj, pregonom storilcev, zaščito otrok žrtev in preprečevanjem teh pojavov;

C.     ker je treba pri izvajanju kakršnih koli ukrepov za boj proti tem kaznivim dejanjem upoštevati zlasti koristi otroka v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo OZN o otrokovih pravicah;

D.     ker so lahko otroci na spletu izpostavljeni posebnim nevarnostim zaradi možnosti, da dostopajo gradivo o spolni zlorabi otrok ali so mu izpostavljeni, ali pa so izpostavljeni izmenjavi gradiva o nasilju, ustrahovanju, trpinčenju in navezovanju stikov za spolne namene;

E.     ker je treba varstvo otrok v digitalnem svetu obravnavati na regulatorni in osnovni ravni z uporabo učinkovitejših ukrepov preko sodelovanja organov kazenskega pregona z industrijo v skladu z načelom ustreznega pravnega postopka, ter na ravni izobraževanja in usposabljanja z usposabljanjem otrok, staršev in učiteljev, da bi zaščitili mladoletnike na spletu in jih naučili njegove varne uporabe;

F.     ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu zaobjema na desetine držav in njihovo pravno pristojnost ter je tako zaradi svojega mednarodnega značaja mednarodni problem, ki zahteva rešitev na mednarodni ravni;

G.     ker je še vedno na voljo premalo podatkov o storjenem številu zagrešenih kaznivih dejanj na nacionalni in mednarodni ravni, kar pomeni, da ustrezna ocena politike ne odraža nujno dejanskega obsega problema;

H.     ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu, vključno s širjenjem spletnega gradiva o spolnem izkoriščanju otrok ter kibernetskim prežanjem na spletu, organom kazenskega pregona še vedno povzročata velike težave, saj kazniva dejanja segajo vse od spolnega izsiljevanja in navezovanja stikov za spolne namene do gradiva o zlorabi otrok v domači produkciji in prenašanja v živo, kar predstavlja poseben preiskovalni izziv zaradi tehnoloških inovacij, ki storilcem zagotavljajo lažji in hitrejši dostop do gradiva;

I.      ker vse več storilcev uporablja temno mrežo, kjer so vzpostavili anonimne skupnosti, posvečene gradivu o zlorabah otrok, s skritimi forumi, storitvami, platformami socialnih omrežij in ponudniki storitev shranjevanja;

J.      ker ukrepi držav članic za preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin niso vedno dovolj učinkoviti;

K.     ker bi morale države članice Direktivo 2011/92/ES o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji prenesti do 18. decembra 2013 in ker jo do tega trenutka v celoti izvaja manj kot polovica držav članic;

1.      odločno poudarja, da je ena najpomembnejših nalog Evropske unije in držav članic, da zaščitijo in zagotovijo varno okolje za otroke in njihov razvoj;

2.      meni, da morajo biti osebni podatki otrok na spletu ustrezno zaščiteni in da je treba otroke na preprost in njim prijazen način obveščati o nevarnostih in posledicah uporabe osebnih podatkov na spletu; ponovno poudarja, da je tudi iz tega razloga potrebno hitro dokončati reformo skupnih evropskih pravil o varstvu podatkov;

3.      poudarja, da je potreben celovit pristop, usklajen na evropski ravni, da se zagotovi usklajenost pri oblikovanju politike in posledičnem ukrepanju, kar obsega tudi boj pri kriminalu, temeljne pravice, zasebnost in varstvo podatkov, kibernetsko varnost, varstvo potrošnikov in elektronsko trgovino;

4.      meni, da je treba sprejeti nadaljnje korake v boju proti spletnemu navezovanju stikov in da bi se morala Komisija, skupaj z nacionalnimi vladami, civilno družbo, ponudniki družbenih medijev, učitelji, medicinskimi sestrami v šolah, socialnimi delavci, varuhi otrok, pediatri ter otroškimi in mladinskimi organizacijami, dejavno prizadevati za ozaveščanje o tem vprašanju, in sicer z opredeljenimi smernicami, pa tudi z izmenjavo primerov najboljše prakse in vzpostavitvijo družbenih platform za sodelovanje in zakonito izmenjavo informacij, da bi tako prepoznali morebitna tveganja in grožnje za otroke;

5.      poudarja, da je v boju proti gradivu o spolnem izkoriščanju otrok potrebno mednarodno sodelovanje s strateškimi partnerji EU in organi kazenskega pregona po vsem svetu; poudarja, da je treba z uporabo sporazumov o vzajemni pravni pomoči, sporazumi o sodelovanju in spodbujanjem zakonite mednarodne izmenjave podatkov o teh kaznivih dejanjih med organi kazenskega pregona izboljšati mednarodno sodelovanje in nadnacionalne preiskave na tem področju, tudi preko Europola;

6.      pri tem pozdravlja skupno pobudo Evropske unije in 55 držav z vsega sveta, zbranih v svetovno združenje za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, katerega namen je rešiti več žrtev, zagotoviti bolj učinkovito preiskovanje in pregon ter na splošno zmanjšati količino gradiva o spolni zlorabi otrok, ki je na voljo na spletu; poziva Komisijo, naj bolj redno poroča o napredku, doseženem v okviru tega združenja;

7.      poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje organov kazenskega pregona, tudi v okviru Europola in Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3), da bodo lahko učinkoviteje preiskovali, uničevali in kazensko preganjali mreže storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, pri tem pa prvenstveno zagotavljali pravice in varnost prizadetih otrok;

8.      meni, da je bistveno uporabljati pravilno besedišče za kazniva dejanja zoper otroke, tudi z opredelitvijo podob spolnega zlorabljanja otrok, in uporabo ustreznega izraza „gradivo o spolni zlorabi otrok“, namesto izraza „otroška pornografija“;

9.      poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in povečajo sredstva za identifikacijo žrtev in storitve za pomoč žrtvam in naj čim prej vzpostavijo s tem povezane platforme;

10.    opominja države članice, da bi morale sprejeti ustrezne ukrepe, da bodo osebe, ki se bojijo, da bi lahko zagrešile kazniva dejanja, povezana s spolno zlorabo ali spolnim izkoriščanjem, imele potreben dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, namenjenih oceni in preprečevanju tveganja za storitev takih kaznivih dejanj.

11.    spodbuja države članice, naj zagotovijo potrebna sredstva za nacionalne kontaktne točke, da bodo lahko te prijavile kaznive in škodljive vsebine ter kaznivo in škodljivo vedenje na spletu;

12.    poziva države članice, naj organom kazenskega pregona zagotovijo potrebna sredstva, človeške vire, preiskovalna pooblastila in tehnične zmogljivosti ter tudi ustrezno usposabljanje za krepitev zmogljivosti v pravosodnih in policijskih enotah, da bodo lahko ustrezno preiskovali in kazensko preganjali storilce;

13.    z zaskrbljenostjo ugotavlja sedanji trend in razvoj spolnega izkoriščanja otrok prek spleta v komercialne namene, tudi z novimi poslovnimi modeli širjenja in novimi vrstami izmenjave gradiva o zlorabi otrok v komercialne namene, predvsem prek temne mreže, še posebej pojav plačljivega neposrednega prenosa zlorab;

14.    poziva Komisijo in države članice, naj še naprej sodelujejo s predstavniki alternativnih plačilnih sistemov, da bi našli sredstva za boljše sodelovanje z organi kazenskega pregona, vključno z usposabljanjem za boljše prepoznavanje plačilnih postopkov, povezanih s širjenjem gradiva o spolni zlorabi otrok v komercialne namene;

15.    poziva k učinkovitejšemu partnerstvu in sistemu zakonite izmenjave informacij med organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi, industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ponudniki internetnih storitev, bančnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, vključno z mladinskimi in otroškimi organizacijami, da bi zagotovili pravice in zaščito otrok v spletu ter preiskovanje in pregon kaznivih dejanj; poziva Komisijo, naj sproži pobudo in vse države članice pozove k ukrepom za spopadanje z vsemi oblikami kibernetskega plenilstva in ustrahovanja;

16.    poudarja, da morajo biti vsi ukrepi, ki omejujejo temeljne pravice na spletu, potrebni in sorazmerni ter v skladu s pravom držav članic in EU; opozarja, da bi bilo treba nezakonite spletne vsebine na podlagi ustreznega pravnega postopka takoj odstraniti; poudarja vlogo industrije informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter ponudnikov internetnih storitev pri zagotavljanju hitre in učinkovite odstranitve nezakonitih spletnih vsebin na zahtevo pristojnega organa kazenskega pregona;

17.    odločno poziva tiste države članice, ki še niso v celoti prenesle Direktive 2011/92/EU, naj to storijo brez odlašanja; poziva Komisijo, naj budno spremlja popolno in učinkovito izvajanje omenjene direktive ter naj o svojih ugotovitvah pravočasno poroča Parlamentu in še zlasti pristojnemu parlamentarnemu odboru;

18.    naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj še naprej spremlja izvajanje Direktive 2011/92/EU ter pripravi temeljito analizo sedanjega okvira politike za boj pri spolni zlorabi otrok na spletu in o tem v enem letu poroča na plenarnem zasedanju v obliki poročila o izvajanju direktive;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov