Förslag till resolution - B8-0218/2015Förslag till resolution
B8-0218/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0217/2015

Förfarande : 2015/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0218/2015
Ingivna texter :
B8-0218/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0218/2015

Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

(2015/2564(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 och dess protokoll,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europarådets konvention om it-brottslighet av den 23 november 2001,

–       med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av den 25 oktober 2007,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF,

–       med beaktande av allmän kommentar nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

–       med beaktande av EU:s agenda för barns rättigheter, antagen i februari 2011,

–       med beaktande av kommissionens meddelande En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (COM(2008)0055),

–       med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016, i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis,

–       med beaktande av sin plenardebatt av den 12 februari 2015 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, däribland material med sexuella övergrepp mot barn, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad de behöver för sin välfärd, i enlighet med vad som föreskrivs i FN:s konvention från 1989 om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.     Allvarliga brott som sexuellt utnyttjande av barn och material med övergrepp mot barn kräver en övergripande strategi som omfattar brottsutredning, lagföring av gärningsmän, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggande av fenomenet.

C.     Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

D.     Internet kan utsätta barn för specifika risker genom att de får tillgång till eller utsätts för material med sexuella övergrepp mot barn eller för utbytet av material om våld, hot, mobbning eller gromning.

E.     Skyddet av minderåriga i den digitala världen måste hanteras på lagstiftnings- och gräsrotsnivå med hjälp av effektivare åtgärder, genom samarbete i rättsvårdande frågor med branschen, i linje med principen om vederbörligt rättsligt förfarande, och på utbildningsnivå genom att barn, föräldrar och lärare får utbildning som syftar till att skydda minderåriga på internet och lära dem att använda internet på ett säkert sätt.

F.     Eftersom sexuellt och annat utnyttjande av barn på internet är en internationell företeelse som omfattar hundratals länder och hundratals rättssystem kräver detta problem naturligtvis en internationell lösning.

G.     Uppgifter om antalet begångna brott saknas fortfarande på nationell och internationell nivå, och detta innebär att den politiska bedömning som görs inte nödvändigtvis speglar problemets faktiska omfattning.

H.     Sexuellt och annat utnyttjande av barn på internet, inbegripet spridning av material med sexuella övergrepp mot barn och kontaktsökning i olovliga syften på internet, fortsätter att utgöra en allvarlig huvudvärk för lagens väktare. Brotten inkluderar allt från sexuell utpressning och nätgromning till egenproducerat material med övergrepp mot barn och direktsändningar, vilket ställer särskilda krav på utredningarna till följd av tekniska innovationer som ger brottslingarna enklare och snabbare tillgång till material.

I.      Ett växande antal gärningsmän använder sig av Darknet, där de har etablerat anonyma grupper med hjälp av dolda forum, tjänster, sociala nätverk och lagringstjänster som är specifikt avsedda för material med övergrepp mot barn.

J.      De åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att förhindra olagligt innehåll på internet har inte varit tillräckligt verksamma.

K.     Direktiv 2011/92/EG om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 18 december 2013, men hittills har mindre än hälften av medlemsstaterna helt genomfört det.

1.      Europaparlamentet betonar kraftfullt att en av EU:s och medlemsstaternas främsta uppgifter är att skydda barnen och värna om deras säkerhet.

2.      Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett enkelt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de använder sina personuppgifter på internet. Parlamentet upprepar att man även på denna punkt snabbt måste slutföra reformen av EU:s regler om personuppgiftsskydd.

3.      Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande och samordnad EU-strategi för att säkerställa att beslutsfattande och åtgärder är samstämda, inbegripet brottsbekämpning, grundläggande rättigheter, integritets- och personuppgiftsskydd, it-säkerhet, konsumentskydd och e-handel.

4.      Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att bekämpa nätgromning, och att kommissionen, tillsammans med de nationella regeringarna, det civila samhället, företag inom de sociala medierna, lärare, skolsköterskor, socialassistenter, tjänstemän med ansvar för barnskyddsfrågor, barnläkare samt barn- och ungdomsorganisationer, måste spela en aktiv roll för att öka kunskaperna i denna fråga genom fastställda riktlinjer, bl.a. genom utbyte av bästa praxis, inrättande av sociala plattformar för samarbete och lagligt informationsutbyte i syfte att identifiera potentiella risker och hot för barn.

5.      Europaparlamentet betonar att EU måste samarbeta internationellt med sina strategiska partner och med rättsvårdande myndigheter i hela världen för att bekämpa material med sexuella övergrepp mot barn. Parlamentet betonar att det internationella samarbetet och de transnationella utredningarna på detta område måste förbättras genom avtal om ömsesidig rättslig hjälp och samarbetsavtal och genom underlättande av internationella lagliga utbyten av uppgifter om dessa brott och förövare, inklusive genom Europol.

6.      Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det initiativ som har tagits gemensamt av EU och 55 länder världen över inom den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet, i syfte att rädda fler offer, säkerställa effektivare lagföring och minska den totala mängden material med sexuella övergrepp mot barn som är tillgängligt på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera mer regelbundet om de framsteg som har gjorts genom denna allians.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka samarbetet mellan de rättsvårdande myndigheterna, bl.a. genom Europol och Europeiska it-brottscentrumet (EC3), i syfte att på ett effektivare sätt utreda, spränga och lagföra pedofilinätverk, samtidigt som man prioriterar de berörda barnens rättigheter och säkerhet.

8.      Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att använda rätt terminologi när man talar om brott som begås mot barn, inbegripet beskrivningen av bilder av sexuella övergrepp mot barn, och att använda den lämpliga termen ”material med sexuella övergrepp mot barn” i stället för ”barnpornografi”.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stärka de resurser som används för att identifiera offer och tillhandahålla tjänster till offer, och begär att det snabbt ska inrättas plattformar för detta ändamål.

10.    Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att personer som befarar att de kan komma att göra sig skyldiga till sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande i lämpliga fall ges tillgång till effektiva insatsprogram och åtgärder som syftar till att utvärdera risken för och förhindra att sådana brott begås.

11.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge de nationella kontaktpunkterna tillräckligt med resurser så att de kan rapportera kriminellt och skadligt innehåll och beteende på internet.

12.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättsvårdande myndigheter får de medel, den personal, de utredningsbefogenheter och den tekniska kapacitet de behöver för att effektivt bekämpa och lagföra förövarna, inbegripet lämplig utbildning för att bygga upp kapacitet inom rättsväsendet och polisen.

13.    Europaparlamentet noterar bekymrat de pågående tendenserna och utvecklingen av sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte på internet, inbegripet nya affärsmodeller för distribution och nya transaktionsformer avseende material med övergrepp mot barn, särskilt genom Darknet, och då i synnerhet fenomenet med direktsändningar av övergrepp mot betalning.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka kontakterna med representanter för alternativa betalningssystem för att finna former för bättre samarbete med de rättsvårdande myndigheterna, däribland utbildning för att effektivare kunna identifiera betalningsprocesser som är kopplade till kommersiell distribution av material med övergrepp mot barn.

15.    Europaparlamentet begär att rättsvårdande organ, rättsliga myndigheter, IKT-industrin, internetleverantörer, banksektorn och icke-statliga organisationer, inbegripet barn- och ungdomsorganisationer, ska utveckla en verklig partnerskapsstrategi och ett lagligt informationsutbyte, i syfte att säkerställa barns rättigheter och skyddet av barn på internet samt utredningen och lagföringen av brott. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativet till att uppmana alla medlemsstater att vidta åtgärder för att motverka alla former av nätmobbning och kontaktsökning på internet i olovliga syften.

16.    Europaparlamentet understryker att åtgärder som begränsar grundläggande rättigheter på internet måste vara nödvändiga och proportionella och följa EU:s och medlemsstaternas lagstiftning. Parlamentet påminner om att olagligt innehåll på nätet omedelbart bör avlägsnas på grundval av ett vederbörligt rättsligt förfarande. Parlamentet betonar den roll som informations- och kommunikationstekniken samt internetleverantörerna spelar för att garantera att olagligt innehåll på internet avlägsnas snabbt och effektivt på begäran av ansvarig rättsvårdande myndighet.

17.    Europaparlamentet uppmanar med stort eftertryck de medlemsstater som ännu inte har införlivat direktiv 2011/92/EU att omedelbart göra det. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att strikt kontrollera att direktivet i sin helhet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att i god tid rapportera till parlamentet, särskilt till det ansvariga utskottet, om vad man kommit fram till.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ytterligare övervaka genomförandet av direktiv 2011/92/EU och att göra en djupanalys av den nuvarande politiska ramen för att bekämpa övergrepp mot barn på internet samt att presentera denna analys i form av en genomföranderapport av direktivet och rapportera till plenum inom ett år.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.