Предложение за резолюция - B8-0219/2015Предложение за резолюция
B8-0219/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Тимъти Къркхоуп, Джули Гърлинг, Йорн Дорман, Хелга Стивънс, Беатрикс фон Щорх, Ема Маккларкин, Юси Хала-ахо, Ружа Томашич, Даниел Далтон, Вики Форд, Евжен Тошеновски, Кажимеж Михал Уяздовски, Марек Юзеф Грубарчик, Анна Елжбета Фотига, Зджислав Краснодембски, Януш Войчеховски, Ядвига Вишневска, Бранислав Шкрипек, Беата Гошевска от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0217/2015

Процедура : 2015/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0219/2015
Внесени текстове :
B8-0219/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0219/2015

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

(2015/2564(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. и протоколите към нея,

–       като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие,

–       като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета,

–       като взе предвид Общ коментар № 14 (2013) на Комитета на ООН по правата на детето относно правото на детето неговият висш интерес да бъде разглеждан като първостепенно съображение,

–       като взе предвид програмата на ЕС за правата на детето, приета през февруари 2011 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето,

–       като взе предвид стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г., по-специално разпоредбите относно финансирането на разработването на насоки относно системите за защита на децата и обмена на най-добри практики;

–       като взе предвид разискването в пленарна зала от 12 февруари 2015 г. относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, включително изображения на насилие над деца, представляват тежки нарушения на основните права, по-специално на правата на децата на закрила и грижи, необходими за тяхното благоденствие, както е предвидено в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.     като има предвид, че тежките престъпления като сексуалната експлоатация на деца и материалите с насилие над деца изискват всеобхватен подход, включващ наказателното преследване на извършителите на престъпленията, защитата на децата жертви и предотвратяването на това явление;

В.     като има предвид, че висшият интерес на детето трябва да бъде основното съображение при предприемането на мерки за борба с тези престъпления в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето;

Г.     като има предвид, че интернет може да изложи децата на специфични рискове, чрез явления като злоупотреба с изображения на деца, обмен на материал относно насилие, киберпрестъпност, сплашване, психически тормоз, „сприятеляване“, като при това положение децата могат да получат достъп или да закупят стоки и услуги, за които е в сила законово ограничение или които са неподходящи за тяхната възраст; като има предвид, че излагането на децата на подобни рискове се усложнява от широко разпространената употреба и достъп до мобилни технологии и интернет;

Д.     като има предвид, че закрилата на малолетните и непълнолетните лица в цифровия свят трябва да бъде разглеждана на регулаторно и на най-близко до заинтересованите лица равнище, като се въвеждат ефективни мерки, включително чрез саморегулиране като се ангажира промишления сектор да поема своята споделена отговорност, както и на равнището на образованието и обучението посредством обучение на деца, родители и учители с цел да се предотвратява достъпът на малолетни и непълнолетни лица до незаконно съдържание;

Е.     като има предвид, че поради своя международен характер, тъй като експлоатацията на деца и сексуалната експлоатация на деца онлайн обхващат стотици държави и включват стотици юрисдикции и правоприлагащи агенции, този проблем изисква международно решение;

Ж.    като има предвид, че повечето прояви на сексуална експлоатация и насилие над деца в по-голяма степен отколкото други престъпни прояви, редовно не се съобщават на правоприлагащите органи; като има предвид, че по тази причина, наличните данни относно броя на извършените престъпления не отразява точно мащаба на проблема;

З.      като има предвид, че голям брой нарушители използват частната мрежа „Даркнет“, където са създали анонимни общности чрез използване на скрити форуми, услуги на интернет страници, платформи на социалните мрежи и доставчици на услуги за съхранение на данни и материали, съдържащи сексуално насилие над деца, което им позволява и ги улеснява да извършват практически непроследимо сексуално насилие над деца;

И.     като има предвид, че много престъпници използват криптиране, виртуални валути и други защитни мерки, за да предпазят своята дейност, което представлява сериозно предизвикателство за разследванията на правоприлагащите органи;

Й.     като има предвид, че Директива 2011/92/ЕО относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, е трябвало да бъде транспонирана от държавите членки до 18 декември 2013 г., и като има предвид, че до момента по-малко от половината държави членки са започнали да я прилагат изцяло;

К.     като има предвид, че в последния доклад на Европол за престъпленията в кибернетичното пространство се посочва, че по-голямата част от материалите, съдържащи насилие над деца (CAM), все още се разпространява по нетърговски път в открития интернет посредством технология за равноправен достъп (P2P); като има предвид, че предаването в реално време по интернет на сцени на насилие срещу заплащане представлява нова тенденция, която предизвиква особена загриженост, и като призова за по-голямо внимание от страна на правоприлагащите органи, системно събиране на разузнавателни данни и ефективно сътрудничество в областта на мерките за превенция;

 

Л.     като има предвид, че по наблюдения на Европол е налице будеща тревога тенденция във възрастта на засегнатите групи, като възрастта на жертвите е по-ниска в сравнение с тази на жертвите от предишни години, и като има предвид, че обема на изображения, за който е съобщено на агенцията и равнището на сложност на криптирането им, означава, че Европол не разполага с достатъчно технически опит или ресурси, за да овладее разрастването на проблема; като има предвид, че в това отношение престъпниците са изпреварили правоприлагащите органи;

М.    като има предвид, че анализ на Фондацията за наблюдение на интернет разкрива, че през 2012 г. само осем водещи дистрибутори са били отговорни за разпространението на 513 марки на материали, съдържащи насилие над деца, както и че всички 10 най-доходоносни марки, регистрирани през 2012 г. са били свързани само с един водещ дистрибутор;

1.      категорично подчертава, че опазването и осигуряването на безопасна среда за децата и за тяхното развитие е една от основните роли на Европейския съюз и неговите държави членки;

2.      счита, че личните данни на децата онлайн трябва да бъдат надлежно защитавани и че децата трябва да бъдат информирани по лесен и подходящ за тях начин относно рисковете и последиците от употребата на техните лични данни онлайн;

3.      по най-категоричен начин подчертава, че онлайн правата и закрилата на децата трябва да бъдат осигурени и че трябва да бъдат предприети стъпки, за да се гарантира, че всяко незаконно съдържание незабавно се премахва и се докладва на правоприлагащите органи, както и че са достъпни достатъчно правни инструменти за разследване и наказателно преследване на нарушителите;

4.      подчертава необходимостта от всеобхватен и съгласуван подход в целия ЕС, за да се гарантира последователност в разработването на политики и действия, които обхващат борбата срещу престъпността, киберсигурността, защитата на потребителите, основните права и защитата на данните и електронната търговия;

5.      счита, че трябва да бъдат предприемани допълнителни стъпки за борба със „сприятеляванията“ в интернет и че Комисията, заедно с националните правителства, гражданското общество, дружествата, чийто предмет на дейност са социалните медии, родителите, учителите, социалните работници, служителите в областта на закрилата на децата, педиатрите и младежките и детски организации, трябва да играят активна роля за повишаване на осведомеността по този въпрос чрез определени насоки, включително чрез обмен на най-добри практики и създаване на социални платформи за сътрудничество и законосъобразен обмен на информация по този въпрос, за да бъдат установени потенциалните рискове и заплахи за децата;

6.      подчертава необходимостта от международно сътрудничество със стратегическите партньори на ЕС и правоприлагащите органи по света за борба срещу изображенията на сексуално насилие над деца; подчертава необходимостта от подобряване на международното сътрудничество и транснационалните разследвания в тази област посредством споразумения за сътрудничество и чрез улесняване на законния международен обмен на данни относно тези престъпления и извършителите им, включително чрез Европол;

7.      приветства в този контекст съвместната инициатива на ЕС и 55 държави от целия свят, обединени в Глобалния алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет, насочен към предотвратяване на допълнителни жертви, гарантиране на по-ефективно наказателно преследване и постигане на намаляване в общ план на броя на изображенията на сексуално насилие над деца в интернет; приканва Комисията да докладва по-редовно относно напредъка, постигнат чрез този алианс;

8.      счита, че е от съществено значение да се използва правилната терминология за престъпления срещу деца, включително описание на изображения на сексуално насилие над деца, и да се използва подходящият термин „материали, показващи сексуално насилие над деца“, а не „детска порнография“;

9.      призовава Комисията и държавите членки да засилят и укрепят ресурсите, посветени на установяването на самоличността на жертвите и на услуги, насочени към жертвите, и призовава за неотложното създаване на свързани платформи и за засилването на съществуващите вече в рамките на Европол;

10.    счита, че правоприлагащите органи, включително Европол трябва да придобият техническия експертен опит и правомощията за разследване, за да развият нови високотехнологични способности за справяне с предизвикателствата на анализирането на големи количества изображения на насилие над деца или криптирани или скрити в „тъмната мрежа“ материали, и да проследяват и преследват нарушителите, за да защитят безопасността и правата на децата;

 

11.    призовава настоятелно тези държави членки, които все още не са транспонирали Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, да направят това; поради това призовава Комисията да наблюдава стриктно нейното пълно и ефективно изпълнение и да докладва своевременно своите заключения на Европейския парламент и по-специално на компетентната парламентарна комисия;

12.    призовава държавите членки да предоставят на своите правоприлагащи органи необходимите средства, човешки ресурси, разследващи правомощия и технически възможности, така че те да могат да водят успешна борба и да преследват нарушителите, включително подходящо обучение за изграждане на капацитета на съдебната система и полицейските звена;

13.    отбелязва със загриженост тенденциите на развитие и разширяване на търговската сексуална експлоатация на деца онлайн, включително новите средства за разпространение и придобиване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца в интернет, главно чрез мрежите „Дълбок интернет“ и „Даркнет“, и по-специално що се отнася до явлението „платено излъчване на живо на сцени на насилие“; следователно призовава Комисията и държавите членки да се ангажират допълнително с представителите на алтернативни платежни системи с цел определяне на възможности за по-добро сътрудничество с правоприлагащите органи, включително съвместно обучение за по-добро идентифициране на разплащателните процеси, свързани с търговското разпространение на материали, съдържащи насилие над деца;

14.    призовава ЕС, държавите членки и Глобалния алианс да си сътрудничат по-тясно с интернет индустрията и дружествата от областта на социалните медии като Гугъл и Яху, както и със социалните мрежи като Фейсбук, за да окажат помощ;

15.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на парламентите на държавите членки.