Návrh usnesení - B8-0219/2015Návrh usnesení
B8-0219/2015

NÁVRH USNESENÍ o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0219/2015
Předložené texty :
B8-0219/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0219/2015

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na protokoly k této úmluvě,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání ze dne 25. října 2007,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–       s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–       s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména ustanovení o finančních prostředcích určených na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů,

–       s ohledem na svou rozpravu v plénu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně obrazových záznamů zneužívání dětí, představují závažné porušování základních práv, zejména práv dítěte na takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho, jak jsou stanovena Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a obrazové záznamy zneužívání dětí, vyžadují komplexní přístup zahrnující stíhání pachatelů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu;

C.     vzhledem k tomu, že prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že internet může děti vystavovat specifickým rizikům v podobě takových jevů, jako jsou obrazové záznamy zneužívání dětí, výměna materiálů o násilí, počítačová kriminalita, zastrašování, šikana, navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití (tzv. grooming) a potenciální přístup dětí k zákonem omezenému nebo věku nepřiměřenému zboží a službám nebo možnost je získat; vzhledem k tomu, že vystavení dětí takovým rizikům je dále umocněno obecně rozšířeným využíváním mobilních technologií a internetu a širokým přístupem k nim;

E.     vzhledem k tomu, že k ochraně nezletilých v digitálním prostředí musí docházet v rovině regulace a přímo v praxi mezi uživateli uplatňováním efektivnějších opatření, včetně samoregulace díky tomu, že se zapojí internetový průmysl a přijme svůj díl odpovědnosti, a na úrovni vzdělávání a školství prostřednictvím vzdělávání dětí, rodičů a učitelů s cílem zamezit dětem v přístupu k nezákonnému obsahu;

F.     vzhledem k tomu, že vzhledem ke své mezinárodní povaze je vykořisťování dětí a pohlavní vykořisťování dětí na internetu, k němuž dochází ve stovkách zemí s jejich právními systémy a donucovacími orgány, problémem, který vyžaduje mezinárodní řešení;

G.     vzhledem k tomu, že u většiny způsobů pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí dochází ve větší míře než u jiných druhů trestné činnosti k chronické situaci, kdy není toto jednání hlášeno donucovacím orgánům; vzhledem k tomu, že dostupné údaje o počtu spáchaných trestných činů proto přesně neodrážejí rozsah celého problému;

H.     vzhledem k tomu, že vysoký počet pachatelů využívá tzv. Darknet, na němž zavedli anonymní komunity využívající skrytá fóra, služby webových stránek, platformy sociálních sítí a poskytovatele úložného prostoru on-line, kteří se věnují specificky materiálům spojeným se zneužíváním dětí, což umožňuje a usnadňuje provozovat téměř nezjistitelné pohlavní zneužívání dětí;

I.      vzhledem k tomu, že mnoho zločinců využívá šifrování, virtuální měny a další obranná opatření s cílem zabezpečit svou činnost, což pro vyšetřování orgánů činných v trestním řízení představuje vážnou výzvu;

J.      vzhledem k tomu, že směrnice 2011/93/ES o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji doposud v plném rozsahu provedla necelá polovina členských států;

K.     vzhledem k tomu, že nejnovější zpráva Europolu o kyberkriminalitě dokládá, že značná část materiálů zobrazujících zneužívání dětí se stále šíří nekomerčně na otevřené síti s použitím technologie peer-to-peer (P2P); vzhledem k tomu, že stále častěji se objevujícím trendem, který je obzvláště znepokojivý, je zneužívání přenášené živě v přímém přenosu za poplatek, a na tento jev by se měly donucovací orgány více zaměřit a měly by o něm systematicky shromažďovat informace a účinně spolupracovat na preventivních opatřeních;

L.     vzhledem k tomu, že Europol uvedl, že existuje znepokojivý trend, pokud se jedná o věkové skupiny, přičemž oběti jsou mladší než v předcházejících letech, a vzhledem dále k tomu, že objem obrazového materiálu, o němž je tato agentura informována, a propracovaná úroveň šifrování znamenají, že Europol nemá dostatečné technické znalosti či zdroje, aby byl schopen řešit takto rozsáhlý problém; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu překonávají zločinci možnosti donucovacích orgánů;

M.    vzhledem k tomu, že analýza nadace Internet Watch Foundation ukázala, že pouhých osm hlavních distributorů zodpovídalo v roce 2012 za 513 distribučních značek materiálů zobrazujících zneužívání dětí a že 10 nejrozšířenějších značek v roce 2012 bylo spojeno s jediným hlavním distributorem;

1.      rozhodně zdůrazňuje, že ochrana a zajišťování bezpečného prostředí pro děti a jejich vývoj je jednou z hlavních úloh Evropské unie a jejích členských států;

2.      domnívá se, že osobní údaje dětí dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání jejich osobních údajů on-line;

3.      co nejdůrazněji vyzdvihuje, že práva a ochrana dětí on-line musí být zachovány, že musí být přijata opatření s cílem zajistit, aby byl veškerý nezákonný obsah okamžitě odstraněn a oznámen donucovacím orgánům, a že existují právní nástroje, které jsou dostatečné pro vyšetření a stíhání pachatelů příslušných trestných činů;

4.      zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní a koordinovaný celounijní přístup s cílem zaručit soudržnost politik a opatření v této oblasti, který by zahrnoval boj proti trestné činnosti, bezpečnost na internetu, ochranu spotřebitele, ochranu základních práv a osobních údajů a obchod on-line;

5.      domnívá se, že je třeba učinit další kroky s cílem bojovat proti tzv. groomingu na internetu a že Komise musí společně s vnitrostátními vládami, občanskou společností, podniky činnými jakožto sociální média, rodiči, učiteli, sociálními pracovníky, úředníky ochrany dětí, dětskými lékaři a dětskými a mládežnickými organizacemi hrát aktivní úlohu při zvyšování povědomí o této otázce prostřednictvím řádně vymezených obecných pokynů a díky výměně osvědčených postupů, zavádění sociálních platforem pro spolupráci a výměnu informací o těchto otázkách s cílem vymezit potenciální rizika a hrozby, jimž děti čelí;

6.      zdůrazňuje, že je třeba zavést mezinárodní spolupráci se strategickými partnery EU a donucovacími orgány na celém světě pro účely boje proti obrazovým záznamům zneužívání dětí; zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit mezinárodní spolupráci a přeshraniční vyšetřování v této oblasti prostřednictvím dohod o spolupráci a usnadňováním mezinárodní výměny informací o těchto trestných činech a jejich pachatelích, a to i prostřednictvím Europolu;

7.      v této souvislosti vítá společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu zaměřené na to, aby bylo zachráněno více obětí, bylo zajištěno účinnější stíhání a bylo dosaženo celkového snížení objemu obrazových záznamů zneužívání dětí dostupných on-line; vybízí Komisi, aby pravidelněji předkládala zprávy o pokroku, jehož bylo v rámci této aliance dosaženo;

8.      je přesvědčen, že u trestných činů zaměřených proti dětem je zásadní používat správnou terminologii, včetně popisu obrazového materiálu znázorňujícího pohlavní zneužívání dětí, a používat také správný termín „materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí“ spíše než termín „dětská pornografie“;

9.      vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly služby identifikace obětí a služby, které se na oběti zaměřují, a aby navýšily zdroje, které jsou na ně vyhrazeny, a vyzývá k urychlenému zavedení odpovídajících platforem a k tomu, aby byly posíleny platformy, které již byly zavedeny v rámci Europolu;

10.    domnívá se, že donucovací orgány, včetně Europolu, musí rozvinout svou technickou způsobilost, vyšetřovací schopnosti a technologicky vyspělé prostředky s cílem čelit výzvě, již představuje analýza rozsáhlého objemu obrazových materiálů týkajících se zneužívání dětí nebo materiálů, které jsou zašifrovány či skryty na „temném webu“ (dark web), a vysledovat a stíhat pachatele odpovídajících trestných činů za účelem ochránění bezpečnosti a práv dětí;

11.    naléhavě žádá členské státy, které tak doposud neučinily, aby provedly ve vnitrostátním právu směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; vyzývá proto Komisi, aby úzce monitorovala, zda došlo k plnému a účinnému provedení této směrnice, a aby o svých zjištěních včas informovala Parlament a jeho příslušný výbor;

12.    vyzývá členské státy, aby svým donucovacím orgánům poskytovaly nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje, vyšetřovací pravomoci a technickou kapacitu umožňující úspěšně vyšetřovat a stíhat pachatele, a to včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat potřebnou kapacitu v příslušných policejních jednotkách a soudech;

13.    se znepokojením konstatuje, že se rozvíjejí a dále rozšiřují trendy komerčního pohlavního vykořisťování dětí on-line, včetně nových prostředků distribuce a transakcí ve věci materiálů spojených se zneužíváním dětí, obzvláště prostřednictvím tzv. Deep Webu a Darknetu, a zejména pak jev spočívající ve zneužívání přenášeném živě v přímém přenosu za poplatek; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby v této věci dále jednaly se zástupci alternativních platebních systémů s cílem vymezit příležitosti pro lepší spolupráci s donucovacími orgány, včetně společných školení ve věci zdokonalení vymezování platebních procesů odpovídajících komerční distribucí materiálů spojených se zneužíváním dětí;

14.    vyzývá EU, členské státy a globální alianci, aby úžeji spolupracovaly s podniky v internetovém odvětví a v sociálních médiích, jako jsou např. Google a Yahoo, a se stránkami sociálních sítí, jako je Facebook, s cílem napomoci v tomto úsilí;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.