Forslag til beslutning - B8-0219/2015Forslag til beslutning
B8-0219/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0217/2015

Procedure : 2015/2564(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0219/2015
Indgivne tekster :
B8-0219/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0219/2015

Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

(2015/2564(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder og protokollerne hertil,

–       der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til Europarådets konvention om it-kriminalitet af 23. november 2001,

–       der henviser til Europarådets konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA,

–       der henviser til generel bemærkning nr. 14 (2013) fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om, at barnets tarv altid skal komme i første række,

–       der henviser til EU-dagsordenen for børns rettigheder, som blev vedtaget i februar 2011,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger" (COM(2008)0055),

–       der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder,

–       der henviser til EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016), navnlig bestemmelserne vedrørende finansieringen af udviklingen af retningslinjer om børnebeskyttelsesordninger og om udveksling af bedste praksis,

–       der henviser til drøftelserne i plenarforsamlingen den 12. februar 2015 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, herunder billeder af børnemisbrug, udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, navnlig børnenes ret til beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt for dets trivsel, jf. FN's konvention fra 1989 om barnets rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B.     der henviser til, at alvorlige forbrydelser såsom seksuel udnyttelse af børn og billeder af børnemisbrug kræver en overordnet indsats, som omfatter retsforfølgning af gerningsmænd, beskyttelse af børneofre og forebyggelse af fænomenet;

C.     der henviser til, at barnets tarv skal veje tungest, når der træffes foranstaltninger til at bekæmpe disse forbrydelser i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder;

D.     der henviser til, at internettet kan udsætte børn for risici gennem fænomener som billeder af børnemisbrug, udveksling af materiale om vold, cyberkriminalitet, trusler, mobning, grooming, børns mulighed for adgang til eller erhvervelse af juridisk begrænsede eller ikke-alderssvarende varer og tjenesteydelser; der henviser til, at denne udsættelse af børn for sådanne risici forværres af den udbredte brug af og adgang til mobilteknologi og internettet;

E.     der henviser til, at beskyttelse af mindreårige i den digitale verden bør tackles både på det lovgivningsmæssige plan og på græsrodsplan ved at anvende mere effektive foranstaltninger, bl.a. gennem selvregulering ved at engagere industrien i at påtage sig sit delte ansvar, og for så vidt angår uddannelse og erhvervsuddannelse at undervise børn, forældre og lærere for at forhindre mindreårige i at få adgang til ulovligt indhold;

F.     der henviser til, at dette problem som følge af dets internationale karakter – med udnyttelse af børn og seksuel udnyttelse af børn via internettet, der spænder over hundredvis af lande og involverer hundredvis af jurisdiktioner og retshåndhævende myndigheder – kræver en international løsning;

G.     der henviser til, at de fleste områder af seksuel udnyttelse og misbrug i højere grad end andre former for kriminalitet lider af kronisk underrapportering til de retshåndhævende myndigheder; der henviser til, at tilgængelige data om det faktiske antal af forbrydelser, der er begået, ikke præcist afspejler problemets omfang;

H.     der henviser til, at et stort antal gerningsmænd anvender darknettjenester, hvor de opretter anonyme samfund, der anvender skjulte fora, websteder, sociale netværk og lagringstjenester, som udelukkende anvendes til materiale, der viser børnemisbrug, hvilket muliggør og fremmer seksuel udnyttelse af børn, der i praksis ikke kan spores;

I.      der henviser til, at mange kriminelle bruger kryptering, virtuelle valutaer og andre defensive foranstaltninger for at sikre deres aktiviteter, hvilket udgør en alvorlig udfordring for de retshåndhævende efterforskninger;

J.      der henviser til, at direktiv 2011/92/EF om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 18. december 2013, og til, at færre end halvdelen af medlemsstaterne har gennemført den fuldt ud;

K.     der henviser til, at Europols seneste rapport om cyberkriminalitet viser, at hovedparten af materiale, der viser børnemisbrug (CAM), stadig distribueres ikke-kommercielt på det åbne net ved hjælp af peer-to-peer-teknologi (P2P); der henviser til, at live streaming af misbrug mod betaling er en begyndende tendens, der volder særlig bekymring, og som kræver større opmærksomhed fra de retshåndhævende organer, systematisk indsamling af efterretninger og effektivt samarbejde om forebyggende foranstaltninger;

L.     der henviser til, at Europol har observeret, at der er en foruroligende tendens i de berørte aldersgrupper, hvor ofrene er yngre end i de foregående år, og mængden af billeder, der indberettes til agenturet, og det sofistikerede krypteringsniveau betyder, at Europol har utilstrækkelig teknisk ekspertise og ressourcer til at tage fat på problemet i bredere forstand; der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder i denne henseende er ved at blive overhalet af de kriminelle;

M.    der henviser til, at en analyse fra Internet Watch Foundation viser, at kun otte topdistributører var ansvarlige for 513 kommercielle CAM-distributionsmærker i 2012, og at de 10 mest produktive mærker i 2012 alle var forbundet med en enkelt topdistributør;

1.      understreger på det kraftigste, at en af Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vigtigste opgaver er at beskytte børn og sikre et sikkert miljø for børn og deres udvikling;

2.      mener, at børns personlige oplysninger online skal beskyttes behørigt, og at børn har brug for at blive informeret på en tilgængelig og børnevenlig måde om de risici og konsekvenser, der er forbundet med at anvende deres personlige oplysninger online;

3.      understreger på det kraftigste, at børns rettigheder og beskyttelse af børn online skal sikres, og at der skal tages skridt til at sørge for, at ethvert ulovligt indhold straks fjernes og rapporteres til de retshåndhævende myndigheder, samt at der er tilstrækkelige juridiske instrumenter til at efterforske og retsforfølge lovovertrædere;

4.      understreger behovet for en omfattende EU‑dækkende koordineret tilgang for at sikre sammenhæng i den politiske beslutningstagning og i de politiske foranstaltninger, hvilket omfatter bekæmpelse af kriminalitet, cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse, de grundlæggende rettigheder, databeskyttelse og e-handel;

5.      mener, at det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af grooming, og at Kommissionen sammen med de nationale regeringer, civilsamfundet, internetvirksomheder, lærere, forældre, socialrådgivere, personer, der arbejder med at beskytte børn, børnelæger samt børne‑ og ungdomsorganisationer skal spille en aktiv rolle i at skabe opmærksomhed omkring dette problem ved at fastlægge retningslinjer, herunder ved at udveksle bedste praksis og oprette sociale platforme for samarbejde og udveksling af information om dette spørgsmål, med henblik på at identificere potentielle risici og trusler mod børn;

6.      fremhæver behovet for internationalt samarbejde med EU's strategiske partnere og med retshåndhævende myndigheder i hele verden for at bekæmpe billeder af børnemisbrug; understreger behovet for at forbedre det internationale samarbejde og de tværnationale efterforskninger på dette område ved hjælp af samarbejdsaftaler og ved at fremme international udveksling af oplysninger om disse forbrydelser og gerningsmænd, herunder gennem Europol;

7.      glæder sig i denne forbindelse over det fælles initiativ fra EU og 55 lande fra hele verden om at samles i den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn på nettet, der sigter mod at redde flere ofre, sikre en mere effektiv retsforfølgelse og opnå en samlet reducering af antallet af fotos på nettet, der viser seksuelt misbrug af børn; opfordrer Kommissionen til mere regelmæssigt at rapportere om de fremskridt, der er gjort gennem denne alliance;

8.      mener, at det er af afgørende betydning at anvende den korrekte terminologi for forbrydelser mod børn, herunder beskrivelsen af billeder, der viser seksuelt misbrug af børn, og at man anvender den passende betegnelse "materiale, der viser seksuelt misbrug af børn" frem for termen "børnepornografi";

9.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og styrke de ressourcer, der er afsat til identificering af ofre og til tjenester, der beskæftiger sig med ofre, og til hurtigst muligt at oprette tilhørende platforme samt til, at de eksisterende Europol-platforme styrkes;

10.    mener, at de retshåndhævende myndigheder, herunder Europol, er nødt til at opnå den nødvendige tekniske ekspertise og efterforskningsevne til at udvikle nye højteknologiske kapaciteter for at imødegå udfordringen med at analysere enorme mængder af børnemisbrugsbilleder eller materiale, der er krypteret eller skjult på "det mørke net", og at spore og retsforfølge gerningsmændene med henblik på at beskytte børns sikkerhed og rettigheder;

11.    opfordrer indtrængende de medlemsstater, som endnu ikke har gennemført direktiv 2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuelt udnyttelse af børn og børnepornografi, til at gøre dette; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge den fulde og effektive gennemførelse af dette direktiv og til rettidigt at aflægge rapport om resultaterne heraf til Parlamentet og dets ansvarlige udvalg;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at forsyne deres retshåndhævende myndigheder med de nødvendige finansielle midler, menneskelige ressourcer, undersøgelsesbeføjelser og tekniske kapacitet for at sikre, at disse virkelig er i stand til at tackle og retsforfølge gerningsmændene, herunder sikre passende uddannelse med henblik på kapacitetsopbygning i retssystemet og inden for politiet;

13.    bemærker med bekymring udviklingen og den stigende tendens inden for kommerciel seksuel udnyttelse af børn på nettet, bl.a. nye distributions‑ og transaktionsmetoder for materiale, der viser børnemisbrug, hovedsageligt gennem Deep Web og darknet‑tjenesterne, men især fænomenet med live streaming af misbrug mod betaling; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tættere sammen med repræsentanter for alternative betalingssystemer med henblik på at undersøge mulighederne for et bedre samarbejde med de retshåndhævende myndigheder, herunder muligheden for fælles uddannelse, som skal sikre en bedre identificering af de betalingsprocesser, der er forbundet med den kommercielle distribution af materiale, der viser børnemisbrug;

14.    opfordrer EU, medlemsstaterne og den globale alliance til at arbejde tættere sammen med internetbranchen og virksomheder inden for de sociale medier såsom Google og Yahoo og sociale netværkssider såsom Facebook til at støtte dette arbejde;

15.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.