Resolutsiooni ettepanek - B8-0219/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0219/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0217/2015

Menetlus : 2015/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0219/2015
Esitatud tekstid :
B8-0219/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0219/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon Internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

(2015/2564(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

–       võttes arvesse 25. oktoobri 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

–       võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse kohta sellele, et tema parimad huvid seataks esikohale,

–       võttes arvesse 2011. aasta veebruaris vastu võetud lapse õigusi käsitlevat ELi tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (COM(2008)0055),

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 ning eriti selle sätteid, mis käsitlevad lastekaitsesüsteemide suuniste väljatöötamise rahastamist ja parimate tavade vahetamist,

–       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogul toimunud arutelu võitluse kohta laste seksuaalse kuritarvitamise vastu Internetis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas laste kuritarvitamist kujutavad visuaalsed materjalid, rikuvad tõsiselt laste põhiõigusi, eelkõige laste õigust heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on sätestatud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

B.     arvestades, et rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja laste kuritarvitamist kujutavad visuaalsed materjalid, eeldavad terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab õiguserikkujate vastutusele võtmist, lapsohvrite kaitset ja selle nähtuse tõkestamist;

C.     arvestades, et kõnealuste süütegude vastase võitlusega seotud meetmete võtmisel tuleb esikohale seada lapse parimad huvid, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis;

D.     arvestades, et Internet võib kujutada endast lastele erilist ohtu selliste nähtuste kaudu nagu laste kuritarvitamist kujutavad visuaalsed materjalid, vägivalda kujutavate materjalide vahetamine, küberkuritegevus, hirmutamine, kiusamine, seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine, seadusega piiratud juurdepääsuga või mitte-eakohastele toodete ja teenuste kättesaadavus lastele; arvestades, et laste kokkupuutumise tõenäosust selliste ohtudega suurendavad mobiiltehnoloogia ja Interneti laialdane kasutus ja sellele juurdepääs;

E.     arvestades, et alaealiste laste kaitsega digitaalmaailmas tuleb tegeleda seadusandlikul ja rohujuurte tasandil, kasutades tõhusamaid meetmeid, sh isereguleerimist, pannes ettevõtetele kohustuse võtta jagatud vastutus, ning hariduse ja koolituse tasandil laste, vanemate ja õpetajate koolitamise teel, et hoida ära alaealiste laste juurdepääs ebaseaduslikule sisule;

F.     arvestades, et kuna laste ärakasutamine ja laste seksuaalne ärakasutamine on rahvusvaheline probleem, mis puudutab sadu riike ning sadu õigussüsteeme ja õiguskaitseasutusi, eeldab see küsimus rahvusvahelist lahendust;

G.     arvestades, et muude kuriteoliikidega võrreldes teatatakse enamikus laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise valdkondades nendest juhtumitest õiguskaitseorganitele palju harvemini; arvestades, et seetõttu ei kajasta kättesaadavad andmed toime pandud kuritegude arvu kohta probleemi ulatust täpselt;

H.     arvestades, et paljud õiguserikkujaid kasutavad nn pimedat veebi (darknet), kus nad on loonud anonüümsed kogukonnad, kasutades laste kuritarvitamist kujutava materjali jaoks peidetud foorumeid, veebisaiditeenuseid, suhtlusportaale ja salvestusruumi pakkujaid, millega nad teevad võimalikuks praktiliselt jälgitamatu laste seksuaalse kuritarvitamise ning hõlbustavad sellist tegevust;

I.      arvestades, et paljud kurjategijad kasutavad oma tegevuse tagamiseks krüpteerimist, virtuaalvääringuid ja muid kaitsemeetmeid, mis on õiguskaitseasutuste teostatavate uurimiste seisukohalt tõsine probleem;

J.      arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtma 18. detsembriks 2013, ning arvestades, et seni on vähem kui pooled liikmesriigid seda täies mahus rakendanud;

K.     arvestades, et küberkuritegevust käsitlenud Europoli viimasest aruandest nähtub, et suur osa laste kuritarvitamist kujutavatest materjalidest levib endiselt ärikanalite väliselt avatud võrgus ning selleks kasutatakse jaotatud võrgu ülesehitamise (P2P) tehnoloogiat; arvestades, et väärkohtlemise reaalajas toimuv tasuline voogedastus on eriliselt murettekitav suundumus, mis eeldab õiguskaitseasutuste suuremat tähelepanu, süstemaatilist teabekogumist ning tulemuslikku koostööd ennetusmeetmete osas;

L.     arvestades, et Europol on täheldanud asjaomastes vanuserühmades murettekitavaid arenguid, kusjuures ohvrid on nooremad kui varasematel aastatel, ning arvestades, et ametile teada antud visuaalse materjali maht ning sellise materjali asjatundlik krüpteerimine on viinud olukorrani, kus Europolil ei ole piisavalt tehnilist asjatundlikkust ega vahendeid probleemiga kogu selle ulatuses tegelda; arvestades, et õiguskaitseasutused jäävad selles osas kurjategijatele alla;

M.    arvestades, et Interneti jälgimise sihtasutuse (Internet Watch Foundation) analüüsist ilmneb, et kõigest kaheksa tipptasandi levitajat olid 2012. aastal vastutavad 513 kaubamärgi eest, mille all levitati ärilisel eesmärgil laste kuritarvitamist kujutavat materjali, ning kümme 2012. aastal kõige suurema tegevusmahuga kaubamärki olid kõik seotud ühe tipptasandi levitajaga;

1.      rõhutab kindlalt, et laste kaitse ning laste ja nende arengu jaoks ohutu keskkonna tagamine on üks Euroopa Liidu ja liikmesriikide peamisi ülesandeid;

2.      on seisukohal, et laste isikuandmeid tuleb veebis nõuetekohaselt kaitsta ning lapsi tuleb isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest lihtsal ja lapsesõbralikul viisil teavitada;

3.      toonitab karmisõnaliselt, et tuleb tagada laste õigused ja kaitse veebis ning võtta meetmeid selleks, et tagada mis tahes ebaseadusliku sisu kohene kõrvaldamine ning sellest õiguskaitseasutustele teatamine, ka on vaja piisavaid õiguslikke vahendeid õigusrikkujate tegevuse uurimiseks ning nende vastutusele võtmiseks;

4.      rõhutab vajadust tervikliku ja ELi-ülese kooskõlastatud lähenemisviisi järele, et tagada järjepidevus seoses poliitikakujundamise ja meetmetega, mis hõlmavad kuritegevuse vastast võitlust, küberjulgeolekut, tarbijakaitset, põhiõigusi, andmekaitset ja e-kaubandust;

5.      on seisukohal, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid seksuaalsuhte eesmärgil veebi kaudu kontakti otsimise vastu võitlemiseks ning komisjon peab koos riikide valitsuste, kodanikuühiskonna, sotsiaalmeediaettevõtjate, vanemate, õpetajate, sotsiaaltöötajate, lastekaitseametnike, lastearstide ning noorte- ja lasteorganisatsioonidega tegutsema aktiivselt selle nimel, et suurendada teadlikkust sellest teemast kindlaksmääratud suuniste, sealhulgas parimate tavade vahetamise ja selles küsimuses koostöö tegemiseks ja teabevahetuseks sotsiaalplatvormide loomise kaudu, et teha kindlaks lapsi ähvardavad võimalikud riskid ja ohud;

6.      toonitab vajadust rahvusvahelise koostöö järele ELi strateegiliste partnerite ja õiguskaitseasutustega kogu maailmas, et võidelda laste kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide levitamise vastu; rõhutab vajadust parandada rahvusvahelist koostööd ja piiriüleseid juurdlusi selles valdkonnas, sõlmides koostöölepinguid ja hõlbustades rahvusvahelist andmevahetust selliste kuritegude ja õiguserikkujate kohta, sealhulgas Europoli kaudu;

7.      väljendab sellega seoses heameelt ühisalgatuse üle, mille raames EL ja 55 riiki kogu maailmast on ühinenud internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liiduga, mille eesmärk on päästa rohkem ohvreid, tagada tulemuslikum vastutusele võtmine ja vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide üldist kättesaadavust veebis; kutsub komisjoni üles andma korrapärasemalt teada selle liidu kaudu tehtud edusammudest;

8.      on seisukohal, et laste vastu suunatud kuritegude kohta tuleb tingimata kasutada õiget terminoloogiat, k.a laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide kirjeldamisel, ning ühtlasi tuleb kasutada asjakohast väljendit „laste seksuaalset kuritarvitamist kajastav materjal”, mitte „lasteporno”;

9.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja suurendama ohvrite kindlakstegemiseks ja ohvritele suunatud teenusteks ette nähtud ressursse ning nõuab viivitamata asjaomaste platvormide loomist ning olemasolevate Europoli platvormide tugevdamist;

10.    on seisukohal, et õiguskaitseasutused, sealhulgas Europol, peavad omandama tehnilise asjatundlikkuse ja uurimisvõimekuse, et arendada välja uus kõrgtehnoloogiline suutlikkus analüüsida tohutus mahus laste kuritarvitamist kujutavat visuaalset materjali või krüpteeritud või nn pimedasse veebi peidetud materjali ning teha õigusrikkujad kindlaks ning nad vastutusele võtta, et kaitsta laste turvalisust ja õigusi;

11.    nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole veel direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) täielikult siseriiklikku õigusesse üle võtnud, seda teeksid; kutsub seetõttu komisjoni üles jälgima rangelt selle täielikku ja mõjusat rakendamist ning andma tähelepanekute kohta õigeaegselt tagasisidet Euroopa Parlamendile ja selle vastutavale komisjonile;

12.    kutsub liikmesriike üles võimaldama oma õiguskaitseasutustele vajalikud rahalised vahendid, inimressursid, uurimisvolitused ja tehniline võimekus ning andma ka asjakohast koolitust kohtute ja politseiüksuste suutlikkuse suurendamiseks, et tõsiselt võidelda õiguserikkujate vastu ja nad vastutusele võtta;

13.    võtab murega teadmiseks veebis ärieesmärgil toimuva laste seksuaalse ärakasutamise arengu- ja laienemissuundumused, sh laste seksuaalset kuritarvitamist kajastava materjali levitamise ja edastamise uued viisid, eriti nn pimeda veebi ja pimeda võrgu (deep web ja darknet) kaudu, ning eelkõige kuritarvitamise tasulise voogedastamise reaalajas; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles jätkama suhtlust alternatiivsete maksesüsteemide esindajatega, et teha kindlaks võimalused paremaks koostööks õiguskaitseorganitega, sealhulgas ühiseks koolituseks, et paremini tuvastada makseprotsesse, mis on seotud laste kuritarvitamist kujutava materjali turustamisega;

14.    kutsub ELi, liikmesriike ja ülemaailmset liitu üles tegema selle töö edendamiseks tihedamat koostööd interneti- ja sotsiaalmeediaettevõtjatega, nt Google’i ja Yahooga, ning selliste suhtlusportaalidega nagu Facebook;

15.    teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.