Prijedlog rezolucije - B8-0219/2015Prijedlog rezolucije
B8-0219/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0217/2015

Postupak : 2015/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0219/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0219/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0219/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

(2015/2564(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenog 1989. i njezine protokole,

–       uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir članak 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu od 23. studenog 2001.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 25. listopada 2007.,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP,

–       uzimajući u obzir opću napomenu br. 14 (2013.) Odbora UN-a za prava djeteta o pravu djeteta da se prije svega uzme u obzir ono što je u njegovu interesu;

–       uzimajući u obzir Program EU-a za prava djeteta usvojen u veljači 2011.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Posebno mjesto djece u vanjskom djelovanju EU-a” (COM(2008)0055),

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–       uzimajući u obzir strategiju EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima za razdoblje 2012. – 2016., osobito odredbe o financiranju razrade smjernica za sustave za zaštitu djece i razmjeni najboljih praksi,

–       uzimajući u obzir raspravu na plenarnoj sjednici od 12. veljače 2015. o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece, uključujući sadržaje koji predstavljaju odnosno prikazuju seksualno zlostavljanje djece, predstavljaju teška kršenja temeljnih prava, posebno prava djece na zaštitu i skrb potrebnih za njihovu dobrobit, kao što je utvrđeno Konvencijom UN-a o pravima djeteta iz 1989. i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

B.     budući da teška kaznena djela kao što su seksualno iskorištavanje djece i sadržaji koji predstavljaju odnosno prikazuju zlostavljanje djece iziskuju sveobuhvatan pristup koji će obuhvaćati progon počinitelja takvih djela, zaštitu djece žrtava i sprečavanje te pojave;

C.     budući da bi pri provođenju mjera za suzbijanje tih kaznenih djela od najveće važnosti trebalo biti ono što je u interesu djeteta u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima djeteta;

D.     budući da djeca na internetu mogu biti izložena specifičnim rizicima u vidu pojava kao što su sadržaji koji predstavljaju odnosno prikazuju zlostavljanje djece, razmjena materijala o nasilju, kibernetički kriminal, zastrašivanje, zlostavljanje, mamljenje, mogućnost djece da pristupe ili dođu u posjed zakonski ograničenih ili dobno neprimjerenih dobara i usluga; budući da se izloženost djece tim rizicima pogoršava zbog rasprostranjene uporabe mobilne tehnologije i interneta i pristupa njima;

E.     budući da se zaštiti maloljetnika u digitalnom svijetu mora pristupiti na regulatornoj i elementarnoj razini primjenom učinkovitijih mjera kao što su samoregulacija na način da se taj sektor potakne da preuzme svoj dio odgovornosti, kao i na razni obrazovanja i obučavanja izobrazbom djece, roditelja i učitelja kako bi se spriječilo da maloljetnici pristupaju ilegalnom sadržaju;

F.     budući da taj problem zbog svojeg međunarodnog karaktera, s obzirom na to da je iskorištavanje i seksualno iskorištavanje djece na internetu prisutno u stotinama zemalja i uključuje stotine jurisdikcija i tijela kaznenog progona, iziskuje rješenje na međunarodnoj razini;

G.     budući da žrtve, još u većoj mjeri nego za druga kaznena djela, većinu slučajeva koji se odnose na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece najčešće ne prijavljuju tijelima kaznenog progona; budući da stoga dostupni podaci o broju počinjenih kaznenih djela ne odražavaju točno opseg problema;

H.     budući da se veliki broj počinitelja kaznenih djela koristi mrežom Darknet na kojoj su osnovali anonimne zajednice koristeći se tajnim forumima, uslugama internetskih stranica, platformama društvenih mreža i uslugama pohrane podataka usmjerenima na sadržaj koji predstavlja odnosno prikazuje zlostavljanje djece, što im omogućuje i olakšava seksualno iskorištavanje djece kojemu je gotovo nemoguće ući u trag;

I.      budući da se mnogi počinitelji kaznenih djela koriste šifriranjem, virtualnim valutama i drugim obrambenim mehanizmima kako bi zaštitili svoje aktivnosti, što predstavlja ozbiljan izazov u istragama koje provode tijela kaznenog progona;

J.      budući da su do 18. prosinca 2013. države članice u svoje zakonodavstvo trebale prenijeti Direktivu 2011/92/EZ o borbi protiv seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije i budući da je zasad u cijelosti provodi manje od polovine država članica;

K.     budući da se prema posljednjem izvješću Europola o kibernetičkom kriminalu sadržaji koji predstavljaju odnosno prikazuju zlostavljanje djece na internetu i dalje distribuiraju nekomercijalnim putovima na otvorenoj mreži s pomoću tzv. tehnologije peer-to-peer; budući da je prijenos takvog sadržaja uživo uz plaćanje nadolazeći trend koji posebno zabrinjava te iziskuje veću pozornost tijela kaznenog progona, sustavno prikupljanje obavještajnih podataka i djelotvornu suradnju na preventivnim mjerama;

L.     budući da je Europol zabilježio zabrinjavajući trend u predmetnim dobnim skupinama, a koji se odnosi na to da su žrtve mlađe nego prethodnih godina i budući da količina slika koje se prijavljuju toj agenciji i sofisticirana razina načina na koji su šifrirane upućuje na to da Europol nema dovoljno tehničkog znanja i resursa za rješavanje širine tog problema; budući da su u tom pogledu počinitelji kaznenih djela korak ispred tijela kaznenog progona;

M.    budući da analiza koju je provela zaklada Internet Watch Foundation otkriva da je u 2012. za komercijalne distribucijske proizvode sadržaja koji predstavlja odnosno prikazuje zlostavljanje djece bilo odgovorno samo najvažnijih osam distributera i da je deset najvažnijih proizvoda zabilježenih u 2012. bilo povezano sa samo jednim distributerom na visokoj razini;

1.      snažno naglašava da su zaštita i jamčenje sigurnog okruženja za djecu i njihov razvoj jedna od primarnih uloga Europske unije i njezinih država članica;

2.      smatra da osobni podaci djece na internetu moraju biti propisno zaštićeni te da djeca na jednostavan i njima razumljiv način moraju biti informirana o rizicima i posljedicama korištenja svojih osobnih podataka na internetu;

3.      snažno ističe da se moraju zajamčiti prava djece na internetu i njihova zaštita i da se moraju poduzeti mjere kako bi se nezakoniti sadržaj hitno uklonio i prijavio tijelima kaznenog progona te kako bi se predvidjelo dovoljno pravnih instrumenata za provođenje istraga i progon počinitelja;

4.      naglašava potrebu za sveobuhvatnim pristupom usklađenim na razini EU-a kako bi se osigurala dosljednost u stvaranju politika i djelovanju, a koji bi obuhvaćao borbu protiv kriminala, računalnu sigurnost, zaštitu potrošača, temeljna prava, zaštitu podataka i e-trgovinu;

5.      smatra da se moraju poduzeti daljnji koraci za borbu protiv mamljenja na internetu te da Komisija zajedno s nacionalnim vladama, civilnim društvom, društvenim medijima, roditeljima, učiteljima, socijalnim radnicima, službenicima za zaštitu djece, pedijatrima te organizacijama za mladež i djecu mora aktivno poduzimati mjere za podizanje razine osviještenosti o tom problemu tako da utvrdi smjernice, među ostalim i razmjenom najboljih praksi, uspostavom društvenih platformi za suradnju i razmjenu informacija o tom problemu kako bi se identificirali potencijalni rizici i prijetnje za djecu;

6.      ističe potrebu za međunarodnom suradnjom sa strateškim partnerima EU-a i tijelima kaznenog progona širom svijeta u cilju borbe protiv sadržaja koji predstavljaju odnosno prikazuju zlostavljanje djece; naglašava da je potrebno poboljšati međunarodnu suradnju i transnacionalne istrage na tom području sporazumima o suradnji i omogućavanjem međunarodne razmjene podataka o tim kaznenim djelima i počiniteljima kaznenih djela, uključujući preko Europola;

7.      pozdravlja, s tim u vezu, zajedničku inicijativu EU-a i 55 država iz cijeloga svijeta koji su se udružili u Globalni savez za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu u cilju spašavanja većeg broja žrtava, osiguranja djelotvornijeg kaznenog progona te postizanja općeg smanjenja količine sadržaja koji predstavljaju odnosno prikazuju seksualno zlostavljanje djece na internetu; poziva Komisiju da češće izvještava o napretku ostvarenom u okviru tog saveza;

8.      smatra da je od ključne važnosti upotreba ispravne terminologije za kaznena djela na štetu djece, uključujući opis sadržaja seksualnog zlostavljanja djece, te upotreba odgovarajućeg termina „sadržaji koji predstavljaju odnosno prikazuju seksualno zlostavljanje djece” umjesto termina „dječja pornografija”;

9.      poziva Komisiju i države članice da potiču i ojačaju resurse namijenjene utvrđivanju identiteta žrtava i službama za pomoć žrtvama te poziva na hitnu uspostavu povezanih platformi i jačanje onih postojećih u okviru Europola;

10.    smatra da tijela kaznenog progona kao što je Europol moraju imati stručno tehničko znanje i odvažnost u istragama koji im pomažu u razvoju visokotehnoloških kapaciteta za rješavanje izazova pri analizi velike količine sadržaja koji predstavlja odnosno prikazuje zlostavljanje djece ili šifriranog ili sakrivenog sadržaja na mračnom internetu te u pronalasku i progonu počinitelja kaznenih djela u cilju zaštite sigurnosti i prava djece;

11.    snažno potiče države članice koje još nisu prenijele u svoje zakonodavstvo Direktivu 2011/92/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije da to učine; stoga poziva Komisiju da pomno prati njezinu potpunu i djelotvornu provedbu te da o svojim saznanjima pravovremeno izvještava Parlament i njegov nadležni odbor;

12.    poziva države članice da svojim tijelima kaznenog progona osiguraju potrebna sredstva, ljudske resurse, istražne ovlasti i tehničke kapacitete kako bi se mogla ozbiljno pozabaviti počiniteljima i kako osigurati kazneni progon, uključujući odgovarajuće osposobljavanje za izgradnju kapaciteta u pravosudnim i policijskim jedinicama;

13.    sa zabrinutošću primjećuje razvoj i sve raširenije trendove komercijalnog seksualnog iskorištavanja djece na internetu, uključujući nove načine distribucije sadržaja koji predstavlja odnosno prikazuje zlostavljanje djece i transakcije povezane s njima, ponajprije preko DeepWeba i Darkneta, a posebno pojavu prijenosa zlostavljanja uživo uz plaćanje; poziva Komisiju i države članice da se dodatno povežu s predstavnicima alternativnih sustava plaćanja kako bi se utvrdile mogućnosti za bolju suradnju s tijelima kaznenog progona, uključujući zajedničko osposobljavanje za učinkovitije utvrđivanje postupaka plaćanja povezanih s komercijalnom distribucijom sadržaja koji predstavlja, odnosno prikazuje seksualno zlostavljanje djece na internetu;

14.    poziva EU, države članice i Globalni savez da tješnje surađuju s društvima iz internetskog sektora i društvenih medija kao što su Google i Yahoo i stranice za društveno umrežavanje kao što je Facebook kako bi se pomoglo pri rješavanju ovog problema;

15.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i parlamentima država članica.