Procedură : 2015/2564(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0219/2015

Texte depuse :

B8-0219/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0070

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 140kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.020v01-00
 
B8-0219/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet (2015/2564(RSP))


Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet (2015/2564(RSP))  
B8‑0219/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția ONU din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului și protocoalele la aceasta,

–       având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția Consiliului Europei din 23 noiembrie 2001 privind criminalitatea informatică,

–       având în vedere Convenția Consiliului Europei din 25 octombrie 2007 privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale,

–       având în vedere Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului,

–       având în vedere Comentariul general nr. 14 (2013) al Comitetului ONU pentru drepturile copilului cu privire la dreptul copilului ca interesul superior al acestuia să fie considerat primordial,

–       având în vedere Agenda UE pentru drepturile copilului, adoptată în februarie 2011,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene” (COM(2008)0055),

–       având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului,

–       având în vedere Strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane pentru perioada 2012-2016, în special dispozițiile privind finanțarea acordată pentru dezvoltarea unor orientări privind sistemele de protecție a copilului, precum și schimbul de bune practici,

–       având în vedere dezbaterea care a avut loc în plen la data de 12 februarie 2015 pe tema combaterii abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv imaginile prezentând abuzuri asupra copiilor, reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale, în special ale drepturilor copiilor la protecția și îngrijirea necesare pentru bunăstarea lor, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B.     întrucât infracțiunile grave precum exploatarea sexuală a copiilor și imaginile prezentând abuzuri asupra copiilor necesită o abordare cuprinzătoare care să includă urmărirea penală a infractorilor, protecția copiilor-victime, precum și prevenirea fenomenului;

C.     întrucât interesul superior al copilului trebuie să constituie elementul de bază în derularea oricăror măsuri de combatere a acestor infracțiuni în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului;

D.     întrucât internetul poate expune copiii la riscuri specifice, prin fenomene precum imaginile prezentând abuzuri asupra copiilor, schimbul de materiale privind violența, criminalitatea informatică, intimidarea, hărțuirea, ademenirea copiilor, prin faptul că copiii pot accesa sau dobândi bunuri și servicii restricționate din punct de vedere legal sau nepotrivite vârstei; întrucât expunerea copiilor la astfel de riscuri este exacerbată de utilizarea pe scară largă și de accesul la tehnologia mobilă și internet;

E.     întrucât protecția minorilor în lumea digitală trebuie abordată la nivelul de reglementare și la nivelul de bază, prin aplicarea unor măsuri mai eficiente, inclusiv prin autoreglementare, determinând acest sector să-și asume partea de răspundere care îi revine, și la nivelul de educație și formare, prin formarea copiilor, a părinților și a profesorilor pentru a împiedica minorii să acceseze conținut ilegal;

F.     întrucât, din cauza caracterului său internațional (exploatarea copiilor și exploatarea sexuală a copiilor online este răspândită în sute de țări și acoperă sute de jurisdicții și agenții de aplicare a legii), această problemă necesită o soluție la nivel internațional;

G.     întrucât majoritatea domeniilor de exploatare sexuală a copiilor și abuz sexual asupra copiilor suferă, într-o măsură mai mare decât alte forme de criminalitate, de un grad extrem de scăzut de raportare către autoritățile de punere în aplicare a legii; întrucât, prin urmare, datele disponibile privind numărul crimelor comise nu reflectă în mod adecvat dimensiunea problemei;

H.     întrucât un număr mare de infractori utilizează ,,internetul întunecat”, unde au creat comunități anonime care folosesc forumuri, servicii de site-uri, platforme de rețele sociale și furnizori de servicii de stocare ascunse, dedicate materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, permițând și facilitând astfel o exploatare sexuală a copiilor care, practic, nu mai poate fi identificată;

I.      întrucât mulți criminali utilizează criptarea, monedele virtuale și alte măsuri defensive pentru a-și asigura activitățile, punând o problemă serioasă pentru anchetele în scopul aplicării legii;

J.      întrucât Directiva 2011/92/CE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile trebuia să fie transpusă de statele membre până la 18 decembrie 2013 și întrucât până în prezent mai puțin de jumătate din statele membre au implementat-o pe deplin;

K.     întrucât ultimul raport al Europol privind criminalitatea informatică arată că majoritatea materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor (CAM) sunt în continuare distribuite pe căi necomerciale pe internetul deschis, prin utilizarea tehnologiei inter pares („peer-to-peer - P2P); întrucât difuzarea în direct pe internet a abuzurilor contra unei plăți reprezintă o nouă tendință deosebit de îngrijorătoare, care necesită o atenție sporită din partea organismelor de punere în aplicare a legii, culegerea sistematică de informații și o colaborare efectivă în ceea ce privește măsurile preventive;

L.     întrucât Europol a observat o tendință îngrijorătoare în cadrul grupurilor de vârstă în cauză, victimele fiind mai tinere decât în anii anteriori, și întrucât volumul de imagini raportat agenției și nivelul sofisticat de criptare a acestora înseamnă că Europol dispune de expertiză tehnică sau de resurse insuficiente pentru a aborda problema în ansamblul său; întrucât, în această privință, autoritățile de punere în aplicare a legii sunt depășite de infractori;

M.    întrucât analizele efectuate de Internet Watch Foundation (Fundația de monitorizare a internetului) indică faptul că doar opt distribuitori de nivel înalt au fost responsabili, în 2012, pentru 513 mărci de distribuire CAM comerciale, iar cele mai prolifice zece mărci înregistrate în 2012 au fost toate asociate cu un singur distribuitor de nivel înalt;

1.      subliniază cu fermitate că protejarea și asigurarea unui mediu sigur pentru copii și pentru dezvoltarea acestora reprezintă unul dintre rolurile principale ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre;

2.      consideră că datele cu caracter personal online ale copiilor trebuie protejate în mod corespunzător, iar copiii trebuie informați într-un mod accesibil și adaptat copiilor cu privire la riscurile și consecințele aferente utilizării datelor lor cu caracter personal în mediul online;

3.      subliniază în cei mai fermi termeni că trebuie salvgardate drepturile și protecția copiilor în mediul online și că trebuie adoptate măsuri pentru a garanta că orice conținut ilegal este îndepărtat cu promptitudine și raportat autorităților de punere în aplicare a legii, precum și că trebuie să existe suficiente instrumente juridice pentru a-i ancheta și urmări penal pe infractori;

4.      subliniază necesitatea unei abordări coordonate și cuprinzătoare la nivelul UE pentru a asigura consecvența în elaborarea politicilor și în acțiune, care să cuprindă combaterea criminalității, securitatea cibernetică, protecția consumatorilor, protecția drepturilor fundamentale și a datelor și comerțul electronic;

5.      consideră că trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a combate ademenirea cibernetică și că Comisia, împreună cu guvernele naționale, societatea civilă, platformele de comunicare socială, părinții, profesorii, asistenții sociali, ofițerii responsabili cu protecția copiilor, pediatrii și organizațiile de tineret și de copii, trebuie să își asume un rol activ în acțiunile de sensibilizare pe această temă, prin intermediul unor orientări definite, inclusiv prin schimbul de bune practici și în crearea unor platforme sociale pentru cooperare și schimb de informații pe acest subiect, pentru a identifica riscurile și amenințările potențiale la adresa copiilor;

6.      subliniază necesitatea cooperării la nivel internațional cu partenerii strategici ai UE și cu autoritățile de punere în aplicare a legii din toată lumea pentru a combate imaginile prezentând abuzuri asupra copiilor; subliniază necesitatea îmbunătățirii cooperării la nivel internațional și a anchetelor transnaționale în acest domeniu prin intermediul unor acorduri de cooperare și prin facilitarea schimbului de date la nivel internațional cu privire la aceste infracțiuni și la infractori, inclusiv prin intermediul Europol;

7.      salută, în acest sens, inițiativa comună a UE și a 55 de țări din întreaga lume concretizată în Alianța mondială împotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet, al cărei scop este salvarea mai multor victime, asigurarea unei urmăriri penale mai eficiente și reducerea generală a numărului de imagini prezentând abuzuri asupra copiilor disponibile online; invită Comisia să raporteze mai regulat cu privire la progresele realizate prin această Alianță;

8.      consideră că este esențială utilizarea unei terminologii corecte pentru crimele împotriva copiilor, inclusiv descrierea imaginilor prezentând abuzuri asupra copiilor, și folosirea termenului adecvat, „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor”, mai degrabă decât „pornografie infantilă”;

9.      solicită Comisiei și statelor membre să promoveze și să consolideze resurse dedicate identificării victimelor și serviciilor axate pe victime și solicită crearea de urgență a unor platforme conexe și consolidarea celor existente în cadrul Europol;

10.    consideră că autoritățile de punere în aplicare a legii, inclusiv Europol, trebuie să dobândească expertiza tehnică și competențele de anchetă pentru a dezvolta noi capacități de înalt nivel tehnologic, pentru a aborda provocările aferente analizării unor volume vaste de imagini prezentând abuzuri asupra copiilor sau a materialelor criptate sau ascunse pe ,,internetul întunecat” și să identifice și să urmărească penal infractorii pentru a proteja siguranța și drepturile copiilor;

11.    îndeamnă cu tărie statele membre care încă nu au făcut acest lucru să transpună Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile; solicită, prin urmare, Comisiei să monitorizeze strict implementarea deplină și efectivă a acesteia și să prezinte în timp util Parlamentului și comisiei sale competente un raport cu privire la constatări;

12.    solicită statelor membre să furnizeze autorităților naționale de punere în aplicare a legii fondurile, resursele umane, capacitățile tehnice și de anchetă necesare pentru a combate în mod ferm și a urmări penal infractorii, inclusiv formarea adecvată pentru a consolida capacitățile în rândul unităților judiciare și de poliție;

13.    ia act cu îngrijorare de dezvoltarea și tendințele expansioniste ale exploatării sexuale comerciale a copiilor în mediul online, inclusiv de noile mijloace de distribuire și tranzacționare a materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, în special prin intermediul „internetului adânc” și al „internetului întunecat” și în particular fenomenul difuzării în direct pe internet a abuzurilor contra unei plăți; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să contacteze în continuare reprezentanți ai sistemelor de plată alternative pentru a identifica oportunități de cooperare îmbunătățită cu autoritățile de punere în aplicare a legii, inclusiv formare comună pentru mai buna identificare a proceselor de plată legate de distribuirea comercială a materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor;

14.    solicită UE, statelor membre și Alianței mondiale să coopereze mai strâns cu industria internetului și cu platformele de comunicare socială precum Google și Yahoo și cu site-urile de rețele sociale precum Facebook, pentru a-și aduce sprijinul în acest sens;

15.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și parlamentelor statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate